noodlanding in de woestijn OFFICIEELS PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN Bericht no 19 De hieronder Yolgende groenten- en frnitprijzen *ijn geen Yteigeetelde maxinaam- prijxen. Zij lijn bedoeld om den consument «en richtlijn te geven voor de prijzen, die hem ten hoogste in rekening gebreoht mogen worden gedurende de periode v»n 13 tot en met 19 Augustus. BoYen deze prijzen zullen in dit tijd rik in geen gevel groenten ot fruit mogen worden Yerkooht, ook niet wnnneer deze Yin de beste kwnliteit zijn. In de meeste gevellen zullen de groenten en frnitprijzen leger moeten zijn den de ondersteende prijzen, die gebeseerd zijn op de beste kweliteiteo. GROENTEN. Bloemkool sorteering I sorteering II Tometen goede kweliteit misvormd kleine W ortelen met lof per bos (een bos weegt ruim 1 kg) zonder lof, lijn u h middelgrof tl n grof Stokboonen prinoesseboonen snij- (spek)boonen Stemboonen prinoesseboonen zonder dreed prinoesseboonen met dreed andere soorten stemboonen Pronkboonen FRUIT Aardbeien Kersen Aalbessen Zwarte bessen Frambozen Kruisbessen Meloenen groene ananas andere soorten Druiven Mu8oaat, Westfrisia, Leopold, Golden Champion en Col man Frankenthaler andere soorten Morellen Perziken groote kleine Appelen Y ellow-Transparant, 1 0,20 p. at. - 0,16 ii - 0,31 kg 0,25 ii - 0,18 n - 0,10 bos - 0,11 kg - 0,09 - 0,08 v - 0,32 <r - 0,23 ii - 0,23 ii - 0,20 ii - 0,17 n - 0,17 ii f 0,54 p. kg 0,60 ii - 0,35 ii 0,63 II ii - 0,75 1/ li - 0,25 u ii - 0,65 n - 0,38 H - 1,20 n - 1,10 n - 1,05 n 0,46 n - 0,40 t st. - 0,20 N Roode kool Savoye kool Witte kool Spitskool Komkommers boven 85 gr. 70—85 gr. n 60-70 n 50-60 stek Doperwten extra Doperwten Peulen Tuinboonen Uien Zilveruien Sjalotten Bieten, ronde en lange Kropsla Andijvie Stoofsla Rabarber Postelein f 0,10 p. kg - 0,10 - 0,08 - 0,08 h - 0,22 st. - 0,19 i, H - 0,15 - 0.11 ,i - 0,08 kg - 0,25 n u - 0,20 a a - 0,25 0,11 - O,tl - 0,20 - 0,14 - 0,08 n n 0,08 n H 0,14 a I, - 0,14 0,12 a a - 0,17 w 0,39 0,24 - 0,32 - 0,20 - 0,17 Zigeunerin en perzik-roode zomerappel A-kwaliteit B-kwaliteit Codlin-Keswiok, Early Vic toria A-kwaliteit B-kwaliteit andere sorteeringen Peren Kruideniers (Oomskinderen) A-kwaliteit - 0,45 B-kwaliteit - 0,24 Préoooe de Trévoux A-kwaliteit - 0,40 B-kwaliteit - 0,17 Alle overige variëteiten A-kwaliteit 0,24 B-kwaliteit - 0,17 stek-, val-wormstekige peren - 0,10 kg Het zal in geen geval geoorloofd zijn, extra kosten aan het publiek in rekening te brengen voor thuisbezorging, schoonmaken of andere bewerkingenzoo mag b.v. voor het schrappen van wortelen niets extra worden gevraagd. De verkooper mag de wortelen wel kosteloos schrappen en hij is dan gereohtigd, ze van te voren te wegen. BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR. Zij geldt van 13 Augustus tot en met 19 Augustus 1941. 11 Augustus 1941. DE GEUR VAN SCHOUWEN'S AUE Aan Schouwen's blonde duinen en zee en dijk en strand, Aan taal en volk en aue bindt mij een wondre band. 't Zijn Schorau's eigen geuren, zoo zwaar, zoo zwoel, zoq zoet; Ze zalven mijne zinnen en ^treelen tonijn gemoed! In 't voorjaar als de egge de kale kluiten splijt; lil 't najaar als de ploegschaar de velden openrijt; Des winters als de sneeuwstorm langs wei en wegen jaagt; Des zomers, als de akker zijn schoone vruchten draagt. Als duin- en meidoorn prijken in volle bloemenfleur, En gansch de lucht vervullen met wonderzoet odeur; Als 't hooi aan zwat, of ruiters zijn zomergeur verspreidt, Of 't vlas in rechte reeken op 't land te rooten leit. Als sikkel en machine het gouden koren maait, En uit het drooge Oosten de heete loogstwind waait; Als d'uienpluk gaat naken en 't aarpellover brandt, En peeënwagens kreunen in 't dampig najaarsland De geur van Schorau's akkers, van zee, van strand en duin; Van meidoorn, hooi en koren; van klaver en ajuin; De geur van Schouwen's weiden gansch éénig naar zijn aard, •Was reeds als kind mij eigen, is ïiog mij dier en waard. Aan Java's heete stranden, in Gelre'spaarse hei, Op zeeën en op bergen, steeds bleef die geur mij bij! Zij bond m'aan Schouwens duinen en land en volk en grond; De trek van bloed en bodem: goed Schouwsohgoed Zeeuwsch; goed rond. Arnhem1. I M. TUITEN. FEUILLETON 49 dcor Hans Hirtbammer Een enkele vraag, mister Black- worth! Hoe oud schat u mij? De niets vermoedende ondergeschikte meende even bescheiden te mogen glim lachen. Voor zoover mij bekend drie en vijftig jaar! antwoordde hij, iet wat onzeker. Aha, bijna geraden! Het moeten er vier en vijftig zijn, als de ambtenaar van den Burgerlijken stand zich althans niet in het jaartal heeft vergist. pat dunkt mij haast niet mogelijk, sir! Mij ook niet, captain! Commander Hull wiebelde op zijn beenen. Hm, een mensch kan in e vier en vijftig jaar heel wat beleven, nietwaar? Ongetwijfeld, sir! Desondanks is mij nooit een ster veling onder de oogen gekomen, die in onnoozelheid, lichtzinnigheid en ezel achtigheid met u kon worden verge leken! O, sir, u maakt een grapje Om den dood niet! brulde Huil met een dusdanige stemverheffing, dat de arme kapitein bleek van schrik achter uit deinsde. Ik begrijp u niet, sir! Ik ben in de drie jaren, waarin ik het ge noegen had de British Indian Airway te dienen, nog nooit Ja, een genoegen voor u, maar niet voor ons! Misschien is er u nog wel zooiets van bekend, dat de B.I.A. is opgericht met het doel 'den passa giers- en postvliegdienst in Britsch Indië te bevorderen? Natuurlijk, sir! Zoo?! Hoe haalt u het dan in 's hemelsnaam in uw hoofd een derge lijk eigenmachtig optreden van uw men- schen te tolereeren? Hoe komt u er bij, voor de eerste de beste krankzinnige onderneming een vliegtuig ter "beschikking te stellen? 'Hoe denkt u het te kunnen verantwoorden, dat daarbij niet alleen de machine, waar waarschijnlijk ook menschenlevens ten offer zijn gevallen? Maar sir, meende Black worth zich te mogen verontschuldigen ik kQn toch niet vermoeden, dat het zoo zou afloopen? Naar piloot Hamilton mij ver zekerde betrof het hier slechts een vol VERGOEDING MATERIEELE OORLOGSSCHADE Rotterdam vraagt om herziening van da ontworpen regaling Het spreekt van zelf, dat in een stad als Rotterdam, waar het oorlogsgeweld zoo diep heeft ingevreten in het gewone leven, de regeling inzake de vergoeding van oorlogsgeweldschade in het brand punt staat. De desbetreffende regeling, die begin December van het vorig jaar min of meer als Sinterklaas-surprise is afgekomen, heeft aanvankelijk veel vreugde bij de gedupeerden gebracht, maar naarmate de tijd vorderde en de toepassing van het bepaalde in de prak tijk duidelijk werd, groeide het besef, dat de regeling stellig niet van dien aard genoemd kon worden, dat de ge dupeerden zich zouden kunnen installee- ren op een gelijkwaardige wijze als voor Mei 1940 het geyal was. En dit toch was de bedoeling van de regeling, de bedoeling althans van het Nederlandsche Volk, dat meer dan eens onomwonden het verlangen aan den dag heeft gelegd, om de oorlogsschade in algemeen nationalen zin op te vatten. Zulks heeft zich in de eerste plaats ge uit in inzamelingen, welke allerlei instan ties hielden. Als geste hadden deze in zamelingen waarde, maar zij behelsden het gevaar, dat men de schade-vergoe ding min of meer als een liefdadigheids- aangelegenheid zou gaan beschouwen, een opvatting, 'die ook de regeling van 2 December ©enigszins aankleeft. Duidelijk blijkt dit voorstel uit de benaming der schadevergoeding: „Rijksbijdrage in de matrieele oorlogsschade". Bijdrage, dat wil dus zeggen, min of meer een gift en dat was nu juist in het' geheel niet de bedoeling. Wanneer men de regeling beoordeelt, dan gaan de gedachten gemeenlijk uit sluitend uit naar de tallooze particulieren, die getroffen zijn en wier schade aan huisraad vergoed wordt volgens een re geling, waarbij de huurwaarde van het voormalige woonhuis als grondslag wordt aangenomen. Deze regeling leidt hier en daar uiteraard tot ernstige teleurstellin gen, omdat er genoeg menschen waren, die zich uitstekend geïnstalleerd hadden m betrekkelijk bescheiden woningen. Toch is het stellig niet in de eerste plaats tegen dit onderdeel van de regeling, dat er bezwaren gerezen zijn. Ernstiger en van veel diepgaander aard zijn de moeilijkheden op het stuk van de schadevergoedingen aan bedrijven. De bedoeling van de schadevergoeding moet toch in de eerste plaats zijn het bedrijfs leven te herstellen en hiervan nu komt bij de bestaande regeling in maar al te veel gevallen weinig terecht. Het prin cipe „bijdrage" komt vooral hierbij te veel op den voorgrond, hetgeen tot oen bedenkelijke vervlakking van den onmis- baren socialen inslag der vergoeding leidt. In de eerste plaats is het al moeilijk vast te stéllen, wat men nu eigenlijk precies te verstaan heeft onder materieele oorlogsschade. Helaas heeft ide praktijk geleerd, dat de opvattingen dienaangaan de beangstigend' eng zijn. Verloren gegane boekhoudingen, verzamelingen, archieven, adreslijsten, tot zelfs bankpapier toe wor den daaronder niet gerekend, hoewel het verlies daarvan toch van groote directe beteekenis kan zijn. Maar ook de zuiver materieele en als zoodanig erkende schaden worden lang niet altijd juist vastgesteld. Dwingende afschrijvingspercentages bepalen de waar den van sommige machines per 9 Mei soms zeer laag. Gelukkig staat daar te genover een bepaling in de schade-rege ling, volgens welke in ieder geval moet worden uitgekeerd een bedrag, dat ge lijk staat aan de prijs, die op 9 Mei 1940 had kunnen worden bedongen, maar de consequentie daarvan is veelal een zeer moeilijke taxatie. Taxatie komt er ook kijken bij de waar debepaling der handelsvoorraden. Het is een normaal en zelfs verstandig zaken beleid, dat de goederenvoorraden aan den lagen kant op de balansen voorkomen. Nu is deze lage boekwaarde in sommige gevallen aangenomen als uitgangspunt voor de vergoeding der schade, geleden door het verlies der handelsvoorraden! Maar ook de regeling, waarbij de vroe gere inkoopprijs het uitgangspunt wordt, heeft een onbevredigend karakter, vooral, nu de uitkeering der schadevergoedingen zoo lang op zich hebben laten wachten, waardoor de onmiskenbare waardever mindering van het geld geheel ten laste komt van de gedupeerden. Bij dit alles doet zich dan nog het groote bezwaar gevoelen, dat herziening van een eenmaal vastgesteld schadte-uit- keeringsbedTag niet mogelijk is, doordat er geen instantie is, bij welke men in beroep kan gaan inzake de vaststelling van dit bedrag. Het is vanwege deze ge zamenlijke bezwaren, dat men zich zoo wel te Rotterdam als an Zeeland tot het Departement heeft gewend met het ver zoek de ontworpen schade-regeling te willen herzien. TELEGRAMMEN BRITSCHE VUEGTUIGVERLIEZEN. Die Britsch© verliezen van; Dinsdagimid- dag zijn njog imJet ©en vliegtuig gestagen:. Het Engelsche luchtwiapenj hieeft in den lfoop van 12 Augustus ini toitaal' 42 vlieg., tuigen verloren;. BRITSCHE AANVALLEN .OP DiUITS.CHLAND. Engelsche bo!m!mén|werpers Izij'n in den, afgeloopen njacht Midden ,en N.-Duitsch* land bin(hengevlbgen. Een gering aantal» brisantbbmlmeni w'erd neergewlorp©n op, woonwijken, in buit©nb!uurten van de rijkis- booMstad, waar ©enige dqoden <em ge- fwbndeni zijn te betreuren. Volgens tot dusver ontvangen berichten' zïjh 10 der aanvallende bommenwerpers neergescho ten. BOVEN GIBRALTAR VERONGELUKT. Een Amerikaansch in Engelschen dienst zijnd vliegtuig is, naar Stefani uitTanger meldt, tijdens een vlucht over de ves ting Gibraltar in zee gestort. De beman ning wordt vermist. CYPRUS UIT DE LUCHT BESTOOKT. Een speciale verslaggever van Stefani meldt, dat Dinsdag Italiaansche torpedo vliegtuigen in het Oosten van de Mid- dellandsche Zee, een 'Britseri hulpschip van pl.m. 3000 ton getroffen hebben met twee torpedo's en dat het schip als verloren moet worden beschouwd. In 't verder verloop van de verkenningsvluch ten bestookten de vliegtuigen ter hoogte van de Nijl-delta een patrouilleboot met machinegeweervuur. Italiaansche bommen werpers hebben met bommen op het eiland .Cyprus vernielingen en branden doen ontstaan. SOVJETVLIEGTUIGEN BOVEN BULGARIJE. Sovjet-vliegtuigen hebben boven het ge bied van Schuman gevlogen, in het Noord- Oosten van Bulgarije en hier brisant- en brandbommen neergeworpen, zonder groo te schade aan te richten. Volgens een communiqué van het Bulgaarseh lucht beschermingscommando zijn twee per sonen getroffen. Voorts is medegedeeld, dat op 12 Aug. tusschen 1 en 3 uur, vreemde vliegtuigen, die uit het N.O. kwamen, eenige malen boven het gebied van Schuman hebben gevlogen en ver scheidene van hun bommen van ver- schillend kaliber hebben neergeworpen. Op 7 plaatsen werden brandbommen op werkende dorschmachines geworpen. SPRINKHANENPLAAG IN N W.-INDIË Noord West-Indië wordt, naar uit Ka rachi te Sjanghai ontvangen berichten melden, geteisterd door reusachtige zwermen sprinkhanen, die het grootste deel van den graanoogst in de tot dusver j bezette gebieeden hebben vernield, waar door de bevolking geplaatst wordt voor groote voedselmoeilijkheden. De zwermen sprinkhanen, die van het Noord-Westen zijn binnengevlogen, hebben reeds ver scheidene vruchtbare Indische provincies geteisterd. komen onschuldige onderneming, waar- mee hoogstens U bent wel zéér naief! j Mijn hemel, sir, als ik had kun nen vermoeden. j Als ik had kunnen vermoeden, ja! herhaalde commander Hull met bijten den hoon. Het gewone smoesje als het kalf verdronken is. U had vooruit moeten vermoeden, waarde heer! Kapitein Blackworth, overtuigd van zijn onschuld, begon zich met klem te verdédigen. Naar menschelijke bereke ning bestond er niet het minste bezwaar een machine voor deze speciale vlucht te laten starten. De passageprijs werd door professor Floyd betaald, de in aan merking komende route is door Hamil ton herhaaldelijk in nachtdienst gevlo gen ik moet uw verwijt, als zou ik mijn plicht hebben verzaakt, ten stel ligste van de hand wijzen. Overigens was professor Floyd er van overtuigd, dat ook u... De overtuiging van professor Floyd interesseert mij niet in het minst. Maar goed, laten we -aannemen, dat op uw handelwijze niets was aan te merken. Dan komen we tot het tweede punt! Den volgenden dag liet u twee machines istarten om naar de verdwenen kist te zoeken Natuurlijk, dat was vanzelfsprekend! Helaas keerden de beide machines on verrichter zake terug. Dat weet ik. En wat gebeurde er verder? Blackworth beet zich oip de lippen Hm van onzen kant niets meer. U geeft het tenminste openhartig toe! We staan dus voor het schier on gelooflijke feit, dat er zoo goed als niets gedaan is om de vermisten 0!p te spo ren! U vergeet sir, dat »er bijna, onmid dellijk ©en expeditie pp uit is getraklkem O, juist, een expeditie, precies ja! Uitgerust door de B.I.A., waf? Gesteund door troepen a f deel in Igen van het lfeger ien doiOr de luchtmacht, inliet? Kapitein Blackworth moest op deze sarcastische opMerking vami Zijln dief het! antwoord schuldig blijve.nl. Welnu, imister Blackwiorth, itó heb. on'ij' ïafceti vertellen dat die hulpexpeditie uit twee heel1® ttniensCtoeini bestaat, e©n; miet de landstreek volkomen ombekenden Hollander en. ©en, uit Calcuttai afkom stige jongedame, die naar ik meen w:at verstand heeft van tennis ien der halve voor deze hulpactie zeker w'el ini Jd© eerste plaats in aajnMerkimg Ikfwami Ben ik juist ingelicht? Dr. Been is ©en alllesziins bekwaimé, jonge imiedicus, die ongetwijfeld over de voor een dergelijke onderneming ver* eischte capaciteiten beschikt, Hij is maar VOOR DE HUISVROUW Zure snijboonen Tegenover het inmaken van groenten met veel zout staat het inmaken met weinig zout, volgens de wijze waarop zuurkool ingemaakt wordt. Deze laatste conserveeringsmethode is zeer aan te be velen, daar de groente niet heeft geleden en het vitaminegehalte van de groente niet verloren gaat,..terwijl de melkzuur- gisting, die tijdens het conserveeren op treedt, de groenten lichter verteerbaar maakt. Behalve voor de bereiding van zuur kool wordt deze inmaakmethode nog niet veel toegepast. Toch kan men snijboonen en roode kool op dezelfde wijze inmaken. De zure smaak lijkt in het begin mis schien wat vreemd, maar als men be denkt, dat aan de stamppot van snijboo nen of roode kool dikwijls wat azijn wordt toegevoegd, dan mag dit geen bezwaar zijn. Integendeel, van de aldus ingemaakte groenten zijn zeer smakelijke stamppotten te bereiden. De nadruk dient er nog eens op te worden, gelegd, dat alleen de gave bon nen voor den inmaak mogen worden ge bruikt. Enkele aangestoken boonen kun nen den geheelen inmaak bederven. 1 kg snijboonen, 12 gr. zout (ruim een afgestreken eetlepel), wat karnemelk (on geveer 1 eetlepel). De boonen afhalen, wasschen en fijn snipperen, en met het zout zoo lang kneden tot pekel wordt gevormd. De boonen overdoen in een goed schoon- gemaakten Keulschen pot, stevig aan drukken en zoo nu en dan een scheutje karnemelk toevoegen. Een plankje en een steen op de inmaak leggen, zoodat de boonen flink onder het vocht komen te staan. Voor het stof een doek, bord of deksel op den pot leggen. De pot op een koele plaats laten staan en na 14 dagen de „kaam"-laag! die zich op de pekel heeft gevormd, verwijderen. Steen, plankje en doek schoonwas9chen en weer op de boonen leggen en deze bewerking herhalen, zoo vaak het noodig is. De aldus ingemaakte boonen behoeven niet te worden afgekookt. De race om het Nederlandsche stayers kampioenschap van enkele weken geleden is de laatste belangrijke wedstrijd ge weest uit de wielerloopbaan van den Ne- derlandschen kampioen Cor Wals. Deze athleet zal namelijk nooit meer in wed strijden aantreden. Het afscheid van de zen sportman gaat nog gepaard met een ander afscheid. Aan het einïie van deze maand vertrekt Cor Wals als lid van de Waf f en S.S. naar het Oostelijk front. In Denemarken is een nieuwe verkeers wet uïtgewerKt, ate hooiazaJvdijK Dwa lingen bevat ten aanzien van het zeer drukke rijwielverkeer. Onder anderen wordt het voeren van een brandend ach terlicht verplichtend gesteld; voorts zal elk rijwiel een nummer krijgen, hetgeen ook zonder twijfel bij diefstal van nut zal zijn. Tenslotte zal een verplichte on gevallenverzekering worden ingevoerd, daac het verkeer met de fiets, evenals in andere landen, in Denemarken als gevolg van de benzineschaarschte, gewel dig is toegenomen. (S.PT.) -If] De Sovjetautoriteiten hebb'em er in toe gestemd 32 Duitsche geëvacueerden uit Nederiandsch-Indië, die op 19 Juni de grens tusschen, de Sovjet-Unie en Mand* sjioekwoi hadden overschreden ©n dié door den oorlog Waren* verrast, tefrug' te zenden naar Mandsjoekwiq. De terug keer van deze Duitschers voflmt het einde van geslaagde onderhandelingen tusschém (de Japansche en: dé Sovjetautoriteiten^ aldus Doimei. In de wereld leven vereiscJit veel toe- r/hvemUieid tegenover anderenhet leven in de eenzaamheid veel toegevendheid voor ons zelf. Indie gekolmem om wetenschappelijke on- derzoekingemi pi te stellen in de woestijn» Tharr, waarbij1 hij dan tevens wilde trachten iets !m©er te wiébeni ifte komen/ over een, vermioiedelijlk leviemiéqns daar, omgekomen Duitsche expeditie. Waar maatregelen omderzijds toch in dezelfde richting zouden zijn gegaain, heb' ilk geen Moment geaarzeld van zijn aan bod gebruik te maken. Mister Beeni gaf er de voorkeur aan Zoo weinig mogelijk (mlenschenl mee te nemien. Het plan lie®k! [mïj1 zeer serieus opgezet. Nou, sucoes er Iraee! Het tweetal is zeker van hier gaan Wandelen..*? Nu achtte kapitein Blackworth het oogenblik gekloïmem om zijn hoogste troef uit te spelen. De Maharadja van. Jipiar. heeft ons inieegedeeld, dat het tweetal: bij1 helm in Gigasar te gast is geweest ©ni daar ©en uitstekenden indruk heeft ach tergelaten. Zij Zijni 'door hefm rijk.elljk' van het npodige (Materiaal en .ervarenf gids en vo or zien t Inderdaad imiste deZe bijzonderheid, welke coMm'ander Huil n(og onbekend Was geweest haar uitwerking njiet. Hij bleef voor Blackworth sta,an ©n staardel hem) ongeloovig aanj. i Zoo heeleMaal' hopeloos is het geval dus blijkbaar niet! bromde hij ten slotte, terwijl! hij oMstandig zijn p'ij'pf begon te stoppen;. (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2