}Mim yrijwilij^rKegioen Alleen maar om U te herinneren aan het Zendt ze vandaag nog aan Uit Stad en Provincie Wijzigingen in het bestuur van gemeente en provincie Eenhoofdigs leiding Raden uitgeichakeld De achtste verordening van den Rijks commissaris' voor het bezette Nederland sche gebied betreffende bijzondere maat regelen op administratiefrechterlij k ge bied, genummerd 152, brengt een aantal i n g r ij p e n d e w ij z i g i' n g e n in het bestuur in het bezette Nederlandsche ge bied. Allereerst wordt bepaald, dat de werk zaamheden van de gemeenteraden en Provinciale Staten blijven rusten: verkie zingen voor deze vertegenwoordigende lichamen vinden niet meer plaats. Het zelfde geldt voor de colleges van burge meester en wethouders, Gedeputeerde Staten, de commissies gevormd uit de Staten-Generaal en van de stembureaux. Ten aanzien van de gemeentelijke en provinciale commissies zal de burge meester of de provinciale commissaris uitspraak doen. In d« gomeanUn De taak van den gemeenteraad en van het college van B. en W. zal voortaan door de burgemeesters worden waarge nomen. Elke burgemeester kan ten min ste twee, ten hoogste zes wethouders voor zes jaar benoemen. Tevens benoemt de burgemeester raadslieden uit de in gezetenen der gemeente. Het getal dier raadslieden bedraagt tel kens de helft van het met een vermin derd aantal van de vroegere gemeentera den. De taak van deze onbezoldig de raadslieden wordt eveneens in de verordening omschreven en bestaat om. uit het van raad dienen van den burgemeester bij het besturen van de gemeente en hem voorstellen te doen. Voorts den inwoners begrip 'bij te bren gen omtrent de maatregelen van den burgemeester. Zij worden voor vier jaar benoemcT en zijn op denzelfden gromldr slag, als gemeente-ambtenaren tot ge heimhouding verplicht. Schenden zij ideze dan kunnen zij een boete van ten hoog ste tien duizend gulden verbeuren. De burgemeester roept de raadslieden der gemeente ter vergadering bijeen in alle gevallen, waarin volgens de voor schriften van de Gemeentewet een be sluit van den gemeenteraad was ver- eischt: deze vergaderingen kunnen open baar zijn. Gestemd wordt er niet, ter- wijl er evenmin besluiten worden ge nomen. Ook kan de burgemeester den raad inwinnen van andere ingezetenen dan de raadslieden: deze zijn alsdan ver plicht, hun medewerking te verleenen. De gemeentelijke bestuursorganen zul len voortaan ondergeschikt zijn aan den provincialen commissaris, die den burgemeester aanwijzingen kam geven, welke deze moet opvolgen. Voor de ge meenten 's-Gravenhage, Amsterdam en Rotterdam is echter de secretaris-gene raal van het departement van Binnenlapjd- sche Zaken (en in waterstaatkundige aan gelegenheden zijn ambtgenoot van Water staat) het toezichthoudend orgaan. In dn provincies De taak van de Provinciale Staten wordt door den commissaris der provin cie waargenomen. Dit geldt ook ten aan zien van verschillende provinciale com missies en van een deel van de werk zaamheden der Gedeputeerde Staten. Ook de provinciale commissaris doet zich bij staan, en wel door ten minste twee doch niet meer dan zes bestuursraden. Zoowel de bestuursraden als de wet houders moeten deze functie voortaan vervullen als hoofdberoep. Ze worden dus ambtenaren. Het aantal raadslieden, dat door den provincialen commissaris wordt benoemd, bedraagt een derde van |de in art. 2 van de provinciale wét genoemde getallen. De verordening treedt op 1 September 1941 in werking. Toelichting op de regeling voor gemeente en provincie Op de persconferentie van gisteren heeft dr. Kurt O. Rabl de volgende toe lichting gegeven op de achtste verorde ning van den Rijkscommissaris betreffen de bijzondere maatregelen op administra- tiefrechterlijk gebied, welke verordening men elders aantreft. Bij beschouwing van de verordening nr. 152/41 is het het beste uit te /gaan van de beschouwingen over het thema: „Parlementarisme en ontbinding van de partij", die dezer dagen zijn gehouden in de Deutsche Zeitung in den Nieder- landen. Zooals men weet, verbiedt de Nederlandsche Grondwet in art. 89 aan de leden van de tweede kamer van de Staten-Generaal bij het uitbrengen van hun stem bevelen van hun kiezers te aanvaarden of ruggespraak met hen te houden. Een bepaling in denzelfden geest be- 1 vatten art. 72 van de Provinciale wet en artikel 51 van de Gemeentewet. De bedoeling van deze bepalingen is de af gevaardigden onafhankelijk te maken van alle invloeden van buiten, aanwijzin gen en bevelen. Volgens den wi:l van den wetgever moest het onbeïnvloede in zicht en het overleg onder eigen verant woordelijkheid het eenige richtsnoer voor het optreden van de afgevaardigden zijn. De Nederlandsche wetgeving wees idus de gedachte van de eenzijdige politieke vertegenwoordiging van belangen en groepen en vooral den band tusschen afgevaardigden en partij af. De afgevaardigde behoorde zich daar entegen bij de uitoefening van zijn man daat uitsluitend te laten leiden door zijn inzicht en zijn geweten. De gang van zaken nu heeft bewezen, dat dit denk beeld niet in de practijk was te brengen. Veeleer is de band, «die de afgevaardigde vroeger met de patricische geslachten of adelijke families verbond, overgegaan in een band met de politieke partij, waar toe de afgevaardigde behoorde. Dit feit is weliswaar niet tot uitdrukking geko men in de geschreven Nederlandsche rechtsorde, maar daarom is het niet min der juridische werkelijkheid. D« Uidende g«dacht«n De leidende gedachten van de veorde- ning zijn de volgende: 1. Aan het hoofd van provincie en ge meente staat in de toekomst niet meer een parlementaire vergadering, doch een man, de commissaris der provincie, resp. de burgemeester. In zijn handen berust de geheele macht, die tot 'dusverre was verdeeld over iden commissaris 'der pro vincie, gedeputeerde staten ,en provin ciale staten, resp. dén burgemeester, het college van B. en W. en den gemeente raad. De commissaris der provincie resp. de burgemeester, op wien thans alle be voegdheden binnen het kader van het provinciale resp. gemeentebestuur zijn overgegaan, draagt derhalve voortaan ook de algeheele verantwoordelijkheid voor het openbaar 'bestuur van zijn gebied. 2. De commissaris der provincie resp. de burgemeester, behoeft evenwel den feitelijken en deskundigen raad van man nen, die zijn vertrouwd en vergroeid met het "ëultureele, oeconomische en so ciale leven van provincie resp. gemeente, hij kan zijn taak niet los van de bevol king volbrengen. Hem moeten derhalve raadgevers terzijde treden, welker taak het is hem bij de leiding van het be stuur te adviseeren, hem wenken te ver schaffen en bij de burgerij begrip voor zijn maatregelen te wekken. 3. Leiding van het bestuur en verstrek king van advies worden duidelijk ge scheiden. Niemand kan op beide gebie den tegelijkerdijd werkzaam zijn. Door toepassing van dit beginsel wordt de be paling van duidelijk omschreven aan sprakelijkheden het beste gediend. 4. Daar het den commissaris der pro vincie, resp. den burgemeester om tech nische redenen onmogelijk is de zaken al leen af te handelen, wordt gezorgd, dat als zijn vertegenwoordigers bestuursraden resp. wethouders worden aangewezen. Bestuursraden en wethouders zullen afgezien van enkele uitzonde ringen op het gebied van het bestuur van de gemeente dit ambt als hoofd beroep vervullen en de hoedanigheid van ambtenaren hebben. Hst do»! van d*zon maatragal is een volstrekt zakelijk, onbeïnvloede en onvooringenomen bestuur te waar borgen. Het vroegere stelsel1, waarbij* de gedeputeerden en wethouders lieden waren, die hun werkzaamheid als neven beroep en derhalve opzettelijk of on bedoeld niet geheel vrij van persoon lijke, maatschappelijke of zakelijke over wegingen verrichtten, is daarmede afge schaft. 5. Nopens het toezicht op de werk zaamheid van provincie en gemeenten worden duidelijke rechtsverhoudingen im gevoerd. Het toezicht op de gemeenten oefenen in het algemeen de commissa rissen der provincies; slechts de ge meenten Den Haag, Amsterdam en Rot terdam staan onmiddellijk onder toe zicht van den secretaris-generaal van 't ministerie van binnenlandsche zaken. De provinciën staan onder .toezicht van den zelfden secretaris-generaal. In water- staats-aangelegenhedeen is het deskundig toezicht van den secretaris-generaal van het ministerie van waterstaat gewaar borgd. 6. Van bijzonder belang is de invoering van het vecht, dat de autoriteit, die toe zicht oefent, heeft tegenover de instantie, die aan dit toezicht is onderworpen. Daardoor wordt de provincie de tusschen-, de gemieente.de on derste a f d e e 1 i n g van een uni form, ondeelbaar staatsbe stuur. De lagere instantie kan zich niet tegenover een bevel van een cen trale autoriteit van centrale regeering be roepen op bijzondere bevoegdheden of autonome rechten. De consequente toe passing van dit beginsel moet worden beschouwd als onmisbare voorwaarde voor een geordend, doortastend bestuur, vooral met het oog op de thans bestaande behoefte. Het .Nederlandsche volk zal oip een Jate' tijdstip gelegenheid krijgen ujt te maken; of verordening nr. 152—41, die de bezettende overheid als maatregel van zuiver bestuursrechtelijk karakter in over eenstemming met het geldende volken recht ter handhaving van de openbare or de en van de veiligheid van het open bare leven heeft getroffen, zich er ook niet toe leent onder de gewijzigde om standigheden van een toekomstige si tuatie als grondslag voor de nieuwe Nederlandsche constitutie in den ruim- sten zin te dienen. Men moet in dit verband vooral niet uit het oog verlie zen, dat hier is ingevoerd de autori taire verstrakking van de bestuursorgani satie in provincie en gemeente reeds sedert vele jaren door de beste koppen van de Nederlandsche bestuursleer én bestuurspractijk met aandrang is ge- ëischt. Op het baanvak Tampico-San Luis Po- tosi (Mexico) heeft een ernstig spoor wegongeluk plaats gehad. Een personen trein stond op het station van Zacate, dat op een heuvel ligt, 100 km. ten Noor den van Cardena. Toen de trein het station verliet, raakte de achterste per- scnenwagon los en rolde met steeds grooter wordende snelheid den heuvel af. In een bocht geraakte het voertuig uit de rails en sloeg om. Tot nu toe kon den vier dooden en 28 gewonden worden geborgen (S.P.T.) Domei meldt uit Bangkok: Gewoonlijk betrouwbare bronnen melden, dat de Britsche regeering zich kortelings in het geheim gericht heeft tot Thailand met betrekking tot het gebruik van militaire bases. Genoemde bronnen verklaren, dat sedert de Japansche troepen opgerukt zijn in het JZuiden van Fransch Indo- China, de A.B.CD.-combinatie haar druk op Thailand ten behoeve van het gebruik van Thailandsche bases heeft doen toe nemen. HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Trekking van; 13 Augustus. f5000: 6237. iuicto =>-Ju" '«^wijzingen 1/l/WLil GROSSIER ST. DOMUSSTRAAT TEL. 58 GIRO 37966 ZIERIKZEE NOSTRA RES AGITUR deze Dat beteekent; onze zaak wordt verde digd. .Zoo is het ook. Onze zaak, dat wil zeggen, de zaak van het Nederland sche volk, van geheel Europa wordt ver dedigd aan het Oost-front. Daar strijdt de Duitsche weermacht, samen met de legers der verbonden mogendheden, sa- 1 men met de legioenen uit alle beschaaf- de landen, tegen de Sowjethorden. Daar aan het Oostfront "Wordt onze zaak verdedigd en.... afdoende, dat be wijzen de berichten die geregeld bin nenkomen en waarin in sobere bewoor dingen de geweldige successen worden vermeld. Daar aan het Oostfront wordt onze zaak verdedigd en daarom Neder landers, is het onze plicht, dat zooveel mogelijk landgenooten aan den strijd deel nemen. Inderdaad er strijden reeds duizendjen Nederlanders in de Waffen 'S.S., er zijn pas weer eenige contingenten vrijwilli- fers naar Krakau vertrokken, maar er ijn nog tienduizenden flinke kereTs, die wakker geschud moeten worden, om tot 1 besef te komen, dat een Nederlandsche zaak door Nederlanders verdedigd moet worden. Aan het Oostfront wordt onze zaak verdedigd, het is dus ook uw dure plicht om u te melden bij het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage. VERSCHILLENDE BERICHTEN Oogitarbtid «n werkverruiming In het belang van een vlot beloop der oogstwerkzaamheden ,is bepaald, dat arbeiders, -die bij de weTkverruimingsw er ken zijn geplaatst en die voor korten tijd arbeid kunnen viniden door het ver richten van oogstwerkzaamheden, na af loop dier werkzaamheden, onmiddellijk, weder in aanmerking kunnen 'komen voor herplaatsing bij de werkverruiming. Ar beiders, die de werkverruiming tijdelijk willen verlaten om de helpende hand te bieden bij het oogsten, behoeven dan ook niet te vreezen, dat zij, Wanneer bezigheid is afgeloopen, niet aan stonds weder tewerk zullen worden ge steld. j Verzei tegen de politie Maandag vervoegde zich een agent van politie zich aan een woning "in. de Lange Houtstraat te Amsterdam, om twee mannen, dïe ervan werden verdacht han del te drijven in distributiebonnen, aan te houden. Beiden verzetten zich echter hevig en wijl de agent zich bedreigd gevoelde, loste hij een schot ter waarschuwing. Toen ook dit zonder resultaat bleef, maakte hij opnieuw van zijn pistool ge bruik, waardoor een der mannen, een 27-jarige koopman, een schot in het lin kerbeen kreeg. De gewonde werd daarop naar een der ziekenhuizen vervoerd; de ander werd opgesloten. Zw«nd«laffalr* t« Almalo De Abnelosche politie heeft zes per sonen- gearresteerd, die betrokken zijn bij een belangrijke oplichtingsaffaire. Een der gearresteerden heeft verleden week n.l. aan een rijwielhandelaar uit Nijverdal een partij z.g. nieuwe rijwielbanden ver kocht voor f 3200. Het waren 200 banden, die in rollen waren verpakt. Toen de kooper vroeg de banden te mogen zien heeft den verkooper een der pakken aan den bovenkant geopend, doch later bleek, dat op eiken band van dit pak een stuk nieuw band was gelegd. De kist waarin de rollen waren verpakt, bleek slechts oude, waardelooze banden te bevatten. De zes gearresteerde personen hebben van het geld te Deventer en Zutphep) goeden sier gemaakt. Zij allen zijn nu in verzekerde bewaring gesteld. RADIO-PROGRAMMA Donderdag 14 Augustus HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram." 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 dagopening (voor bereid door het Vrijz. Prot. KeTkcomité) 8.25 graim.; 9.15 voor de huisvrouw'! 9.25 gram.; 11 voor den boer; Ilj20 orgel concert; 12 Ensemble Willy, Kok; 12,40 Almanak; 12.45 BJNO; nieuws- en ecopp- (miische berichten; 1' Klaas vjain« Beeek en zijn orkest iem lenseimble Bandi Ballogh; 2 Haarlehiisohe orkestvereepiginig; 3 vloor de vrouw; 3.20 Haarlemsche orkestver. 4 gram.; 4.80 „Groote rollen en hun ver-i tolkers: Cairaifen", causerie (faiet gfaapi.); 5.15 BNO: nieuws-, economische- enbeurs berichten; 5.30 „VlaapdbrilaPd zingt", mu zikaal programma; 6.15 causerie „Het student zijn als ro'Bping"; 6.30 Schram- (mielkwartet en soliste; 7 Actueel half uurtje; 7,30 amusementsorkest en solist; 8,30 gram.; 8,45 voor den boer; 9 Ernst van 'tHoff Imiet 'rijn 15 solisten; 9.30 be richten Engelsdh; 9.45 BNO: nieuwsfaer.; 10 BNO: Engelschie uitzending: Natiofanafl features of the Netherlands"; hierna slui ting. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 Mozartproigramfaia gram.; 8.55 grafai'.; 10 morgendienst, voor bereid door de Chr. Radiostichting; 10.20 pianovoordracht; 10.40 v.oor&rpdht; 11 Het sylvestre tr/o ert' grarri.; 12 gram.; 12.15! omroeporkest; 12.45 BNO.: nieuws- en, economische beridhten; 1 gevarieerd pro- gramhfa; 3.15 gfaaimj,; 4 orgelconcert; 4.30 voor de jeugd; 5 Dienen vani Chr. lectuur (voorbereid door de Chr. RadiiostiChting; 5.15 BNO: nieuws-, economische en beurs berichten; 5.30 oell{ovoordracht; om uur spori «n lichamelijke opvoeding; 6.15 gram.; 7 BNO: persoverzicht voor bin nen- en buitenland; 19.10 BNO: nieuws berichten; 7:20 gra|tn.! 7.45 branjdende kwesties; causerie; 8 Het Ned. ikfamirr- orkest; 9 gram.9.45 BNO: nieuwsberich ten; 10—10.15 gram'. SiCHERPENISSE. Burgeri. Stand over Juli. Geboren: Johannes Comelis Jaco bus, z. van J. Cj. v[. d. Werf lent U J- Bolier; Maria Wiijhielmina, d. van M. J. IJzlerman elm D. de Jager; Elizabeth Jo- h'anma, d. vain M. de Jager en A. Hartog; Jan, z. van C. Tichem: en M. Geuze- Ge huwd: L. P. Polderman, 26 j., (vani St.- Annialaind) en M. J. Duijinhouwier, 28 j.; J. Geuze, 27 j.; en J. A, Quaak, 22 j. Vertrokken: M. J. DuijfahouWer naar St.- Ainn&land; H. P. Jager naar Ëd©« BOEKEN EN BROCHURES WIJ Ons werk Ons leven. Het laatst verschenen' nummer van Wij; vraagt de aandacht voor deun kunstschil der Sluijter Jr., die reeds naam maakte als portretschilder. In den. oorlog in, het Oosten heeft het sovjeif-papitjserma- teriaal hiet geducht moeien onitgalden., Vele recente foto's toonen zulks in beeld. Aan het vertrek van het eerste vrijwil ligerslegioen maar het Oosten wordt de speciale aandacht bij goede foto's ge- wijd. Josefietje, die door de vaardige pen vani vader Dack groten roem heeft geoogst kom't irn verschillende poses voor de lens. Voor de jeugdige DeZers zal het geïllustreerde artikel: „Hoe maken we zelf een paar sandalen" een attractie zijn. „GEDACHTEN VAN FRJEDERIK DEN GROOTEN". Kernspreuken! van den staatsman, soldaat em denker. Uit gave P. N. van Kam'peni Zoon n.vt, Amsterdam'. Het is ongeveer twee eeuweni geleden, dat Frederik II als verlicht vorst heepsch- te over Pruisen. Aam het eind van zijn,' loopbaan gekomem, gaf hij; in het Fransch Zijn „Mémoires" uit, waaraam de In het) hierboven genoemde boekje herdrukte spreuken en. uitspraken stellig voor het grootste deel Zijn ontleend. Ze faebb'en voor een, gro.ot deel ojO(k! thans, twee honderd jaar later, nog falaah waarde behouden. Het boiekje geeft, im keurigen vorm, behalve leean aantal ge dachten vani den grooten Frederik een achttal portretten van. den vorsft op ver schillenden! leeftijd ieo verschaft den le zer daardoor een uitstekend beeld vafal |d,ezen vorst, veldheer eni Zooal's hijj zichzelf gaarne noemde ook fvlosojojf. ;Er 'komt ons uit deze bladzijden een goed en motoe! fallisch tegemloet, leeim vorst, die als vader over zijn omderda- (nem wilde regeeren, iep die hen in d© eerste plaats wilde dioneni en goed doen; een chef vani soldaten met humame ideeën Zoowel tegenover zijni ondierhebbenden als tegenover zijni tegenstanders; een idealis tisch denkler over leveni en dood enj derzlelver beteekenis. OFFERZIN Een echt Nedcrlapldschie eigen schap, bekend tot ver over onz'e grenzen. Voor een liefdadig doel heeft men nog nimmer vergeefs ©en beroep op ons volk gedaan. Ambulances voor Abessinië en Finland. D^ze konden, dank zij de offervaardigheid van tienduizenden landgenotoen, veel' hulp bieden en veel nood lenigen. En de Nederlandsche ambulance voor het Oostfront? O,ok deze zal b.innienkort vertrekken. Uitstekend uitgerust. Het wordt de beste ambUlance die oojt uit Neder land mia/a:r het front is vertrokken*. Voor het geval, dat u nog igeem bijdrage hebt gestort, vermelden wij nog 'eens het gironumfaiier: no. 8 7 6 0 0 Nederlandsche Ambulance. Koninginnegracht 22, 's-Gravenhiaige Ti#n geboden voor den wielrijder 1. Zorg, dat de banden steeds goed op spanning zijn niet te hard en niet te zacht. 2. Belast het rijwiel niet te zwaar. Op een bakfiets nooit meer dan 500 k.g. laden, op een personenrijwiel geen groote kinderen mee achterop nemen. 3. Zorg, dat de velgranden niet be- roest zijn. 4. Rem vooral niet te sterk, daar dit veel wrijving en dus grooter slijtage geeft. 5. „Neem" geen stoepjes. 6. Zie toe, dat de wielen sporen. 7. Smeer met spaarzame hand, opdat de olie de rubber niet aantast. 8. Rijd nimmer door op een lekken of leegloopenden band. 9. Vergewis er u van, dat de dynamo juist gesteld is, zoodat de buitenband niet onnoodig slijt aan den zijkant. 10. Onderwerp uw rijwiel eenmaal per maand aan een grondige revisie, hetzij dat ge dit zeif doet, hetzij dat ge er den vakman bij haalt, ._j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1