se ss se se se se se se se se noodlanding in de woestijn Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Dinsdag 12 Augustus HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO; nieuwsberichten; 8,15 schriftlezing en me ditatie (voorbereid door de Christelijke Radio Stichting); 8,25 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 11 declamatie; 11,20 zang met pianobegeleeiding; 12.00 orkest Malando; 12,25 Kwartier van den ■Arbeid); 12,40 BNO: nieuws- en ocono- 'mische'berichten; 1 gram; 1,30 spranke lende middagklanken; 3 ensemble Bandi Balogh; 3,30 viool en piano; 4 cursus „Als een schoon boek" (voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité); 4,20 gram-; 4,45 voor de jeugd; 5,15 BNO: nieuws-, economische en beursberichten; 5,30 or gelspel; 6 causerie „Alleen voor mannen" 6,15 gevarieerd programma; 7 actueel halfuurtje; 7,30 omroeporkest en solisten; 8,30 dansmuziek (gr.pl.); 8,45 voor den boer; 9 reportage; 9,30 berichten Engelsch 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 BNO: Engelsche uitzending: Economic News front Holland". Hierna sluiting. HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45 gram.; 6,60 ochtendgymnastiek; 7 grant.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram1.; 10,20 hobo en piano; 10,40 declamatie; 11 ensemble Jonny Ombach en gram.; 12 gram.; 12,15 Klaas van Beeclt en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuwsberichten; 1 Gerard Lebon en zijn orkest; 1,45 gram.; 2 Amhemsehe orkestvereeniging en solist en gram.; 3,30 voor de zieken; 4 gram.; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten; 5.30 De Ramblers; 6 pianovoordracht; 6,30 causerie „Ons planetarium"; 6,45 pianovoordracht; 7 BNO: vragen van den dag; 7,10 BNO: nieuwsberichten; 7,20 gram.; 8 luisterspel; 9 causerie „Sport en lichamelijke opvoeding voor de vrouw" 9,15 gram.; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 avondwijding; 10,0510,20 politiek w eekpraat je. RADIONIEUW 8 Do niouwibsrichten van den B.N.O. Die persdienst van deP Niedertainidschiein omroep meldt: Van Zondag 10 Augustus :a;.s. af ztallen de eerste avondnieuwsberichten iin plaats van op 20 uur needs om 19.10 uur wior- den uitgezonden. Tegelijkertijd wordt ©en z.g. actueel halfuurtje ingesteld als om lijsting van d© nieuwsberichten'. De programma's zien er aldus uit: Hilversum I: 19—19.10 actueel praatje; 19.1019.20 nieuwsberichten; 19.2019.30 spiegel van den dag. Hilversum II: 19—19.10 vragen van den dag. 19.10—19.20 nieuwsberichten. 19.20—19.30 mtiziek. Voorts zal Max Blokzijl Zijn bekende causerie houden op Maandag ©n DiO|nder-\ dag over Hilversum II, nil. van 19(.45— 20 uur. Op de overige dagen zal op dezen! tijd een reportage worden gegleVen., Zondags zal het iactueele praatje ver vallen. De nieuwsberichten op dien dag! worden uitgezonden van 19—19.20 uur. Tueri is, naar aan het DNBi gemleld Wordt, in Duitsehe handen gevallen. De stad Zelf, die nauwelijks 3000 inwoners; telt, bezit een radio-Zender, diien ide Sovjets nog de laatste dagen gebruik ten om' de Estlandsche bevolking ©p te hitsen en leugenberichten te verspreiden De stad is een belangrijk knooppunt van' (wegen en spoorlijnen. Hier komen de spoorlijnen van jMpisakuela naiar Revfat en van; -Taps naar Tueri bij elkajar. Een] bijzonder belangrijke stad is daarmede) door de Duitschers genofmieni. Voor verwijdering tusschen mensch en mensch is misverstand veel gevaarlijker dan verschil van meening. FEUILLETON 46 door Hans Hirthammer Het bleek al spoedig, dat Zij in dezen, jongeman een belangrijke aanwinst had' den gekregeini. Hij heette Bhagat, was van versuhillem- de dingemi op de hoogte .'en blaakte van ijver om den Sahibs van dienst te kupmenl Zijn. Het eerste, wat hij' deed, was de balde lEmgelsehen opmerkzaam te maklen op teen dreigenld glevaar. Er bestond, zoo, vertelde hij', nog 'e|en tweede mogelijk' heid, oml den berg, waarop Zij zich be vondeni, te beklimmen. Als de Sahib's zich! aan Zijro leidjug wilden toevertrouwen, be hoefden zij' hun achtervolgers niet eerst af te wachten. Hij' wist nog ©en zij het dan ook vrij gevaarlijken weg, diie| maar de vertrekken van Ma Chood leidde. Op die manjer Zouden zij zelfs in staat' zijn ©en verrassende overrompeling te bewerkstelligen. Prachtig, prachtig! knikte. Cook© rel (waardeer,end. Ga; ons dan hfajar direct voor, Maar wee je gebeente, als je het Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig Jaar Van 11—17, Augustus 1891. Jhr. C. Th. Six nam zijn benoeming tot lid van den raad te Zi©rikzee aan, j Te 's-Gravenhage slaagde voor de j akte Fransch L.O. de heer J. Polderman. te St.-Aninialajnd. De (heer A. J. Bierens, burgemees- 1 ter te St.-A n in a land, vierde Zijln 40- jarig ambtsjubileum'. De heer J. A. v. d. Tol te R,rui- sse slaagde te 's-Graven|hagie voor de akt© Fransch L.O. - Vo or h©t eerste gedeelte notaris- examen slaagde de he©r S,. Posthumles te T h o 1 ie n. Tegen Charles Dievonlport, zich noe mende Sequah, weTd een bo'ete van f 300 geëischt wagens het onbevoegd uitoiefe- neni dier geneeskunde. K.ERKWERVE. Op Dinsdag 12 Aug. a.s. zal des voormiddags ten IOI/2' ure in het gemeentehuis gelegenheid worden gegeven tot kostelooze vaccinatie. Leef tijd der kinderen 3 maanden tolt 2 jaar. ZONNEMAIRE. Op Woensdag 13 Aug. a,.s. zal ides voormiddags ten 11 ure in» het gemeentehuis gelegenheid b,estaan to,t kjostelooze vaccinatie. Leeftijd der kin deren 3 (maanden to(t 2 jaar. NOORDGOUWE. Tem huize vani den ge meentegeneesheer zal op Woensdag 13 Augustus a.s. des voormiddags ten 10 ure gelegenheid bestaan: tot kostelliooZ© vaccinatie. Leeftijd der kinlderen 3 Jmaan- Iden toit 2 jaar. Nu het vereischte aantal leer lingen op de O.L. School, noodig voor het weder aanstellen van een derde leerkracht aanwezig is, Zal! de benoe ming hiervan, spoedig kunnen geschie den. Op de voordracht komen voor del heeren A. J. Bravenboer te Noordgou-, )we, J. Hage te Ouwerkertc en H. de) Niooijer te Goes. ST.-ANNALAND. B.urerlijke Stand over Juli. Geboren: 12. Witte Johanlnes, z. vani L. J. van Popiering «en N. 'Mj. Goedege- buure; 30. Willem Jan, z. van J. Mossel man en J. van Vossen. Overleden: 12), Jannietje, 7 lm-, d. van A. de Jonge en C. Andriesse; 21. Will'ejmi van' Putte, 79 j., wedn. van J. L|. de Wilde. Ingekomen.: Maria, J. Duijnhouwer van Scherpenisse; Cornelia Hage van Middel burg; Dingenns Goedegebhure van Rid derkerk; Johanna, Scherpenisse van 's- Gravenhage. Vertrokken,: Maria W. van 't Hoff naar Zijp© (N.-H.); Jacob de Jonge naar Houten (Utr.); Helena Pol- dermlan n,aar St.-Maartensdijk; Leent je Ann,a Pleune naar Haamstede;. Voor rekening der Coöp. Landbouw- vvereeniging „Eiland Tholien" zal door gebr. Kurvink gebouwd worden een pak huis, groot 35 X 15 X 9.35 Mi. Als ma teriaal Zal groiotendeels gewapend be ton worden gebruikt. THOLEN. D© visohvangsten vielen vo rige week voor de uitgevaren boitvis- schers niet taee. Diet besomming was van 4 tojt 6 tobbien gemiddeld per vaartuig; Het koude gure weer werkte voor da vangstenl niet med©. Op de weervissch'erij' werd een weinig makreel gevangen;. Bi} Zijn zilveren jubillieum bij1 dei brandweer is de heer J. Blaas door den oudsten onderbrandmeester, dhr. C. Bijl, gehuldigd door afflle leden van, de vrij'-' willige brandweer. Hem werd een mooie rooktafel aangeboden. Dies avonds wast het receptie vo,or de bestuursleden der brandweer ten, huize van ©inzen opper- brandmeester. Geboren: Jacob'a Emimai, d. van, H. J. Donken m J. G. Mieertnan1; Johannes, z. van J. van, Diajen lent W. J. Lipjk. OverJ in je hoofd zou halen, ons in een hinder laag te Hokken! 1 Neen, een dergelijke bedoeling zat bij Bhagat niet voor, hoewel er inderdaad voldoende gelegenheid was lom zich van de beide vreemdelingen; te ontdoen'. Daar was in de ©erste plaats ieen mleer dan waaghalzige wandeling over een bergkam, welke gevoJlgd werd door een klimpartij over scherpe rotsen, die han den en beenen tot bloedens toe Vertvlohd- den en tenslotte doemde er dan nog eenf steil© helling voor hen op, welke sjtedhtsi voor levensmoeden ©enige aantPekkeilijk- heid kon hebben. Bhagat sprak weinig, maar danlk! zij zijn voorzichtige en weloverwogen lei ding konden alle moeilijkheden worden overwomnlen. Ongeveer drie uur konden daarmee; verioopem zijn, toen Bhagat hum plotse ling verzocht, nu vooral zeer voorzichtig) te zijn, daar zelfs een ilos springende steen 'hun. aanwezigheid zpu kunnen ver raden. Zij' Igimgen ieen hoek ,om en met een .onderdrukten kreet staarden de bei de mannen in de diepte. Een helder ilicht straalde hun tegemoet De jonge Inlander trad aan den rand van den afgrond en wees naar omlaag Daar beneden1 woont Hla Ma Gho©d, Als het ons gelukt ongemerkt omlaag te komen, dan zal het ons miet zoo heet veel' moeite kosten den man iin onze; macht te krijgen. leden: Anthonie Johannes, 2 j., z. van P. Engelvaart en J. J. M}. Groffen* De laatste dagen loopen Verschil lend© personen ©en bekeuring op van lonze 'marechaussee wiegens het niet in1 bezit zijn van een identiteitsbewijs len Iwegens rijden per rijwiel over bet voet pad der brug. Tegen ©en inwoner dezer gemeente werd ©en tweetal verballen op gemaakt wiegens verzet tegen de politie' en handtastelijkheden. VOOR KLEINE TUiNEN Over oardbtian an pootaardapptlan Augustus is wel de beste tijd om nieuwe aardbeien-bedden aan te leggen, omdat de planten dan nog vóór den komenden winter kunnen vastgroeien. Van een gezonde, rijk-dragende soort hebben sommigen de uitloopers (of af leggers") opgekweekt, die nu op de bed den kunnen worden uitgeplant. Het is evenwel jammer, dat de meeste- particulieren bijna nooit de soort kennen, waarvan zij uitplanten, en toch is dit een eerste vereischte. Immers, is een vroege soort als de „Deutsch Evern", vooral in het Noorden van ons land, niet zoo ge wild, omdat de bloesem van deze soort vaak door nachtvorst heeft te lijden. De middelvroege Madame Moutot", die groote aardbeien oplevert, draagt soms wel goed, maar over den smaak is toch nipt iedereen even tevreden. Soorten als de .Moulin Rouge" en „Jucunda", die laat bloeien en een groote opbrengst geven, vinden wij voor particulieren dan ook wel de beste, vooral, omdat de smaak uitstekend is. Wie dan ook dit jaar niet tevreden was over zijn aardbeienoogst, doe dus verstandig 0m1 de oude planten nu op te ruimen en zoo spoedig mogelijk bij een vertrouwd adres een van beide laatstgenoemde soorten te bestellen. Wie het niet aandurft", herinneren wij eraan, dat aardbeiplanten toch om de drie of vier jaar moeten worden vervangen. Bij het planten worden vaak fouten gemaakt: hierop komen wij in het eerst volgend nummer uitvoerig terug. Intusschen houden beginners, die dit jaar voor het eerst vroege aardappelen hebben geteeld en den oogst nu aan 't binnenhalen zijn, zich nogal eens bezig met de vraag: hoe bewaar ik nu zelf- gewonnen pootaardappelen? Voorloppig is voor hen een lichte kelder de beste bewaarplaats. Natuurlijk moet het poot- goedmet zorg worden behandeld en dient vooral tegen stooten of vallen te worden gewaakt. De poters dienen ,oek geregeld te worden omgelegd, tot in het vroege voorjaar toe, waardoor woirdt te gengegaan, dat zij te vroeg zouden gaan kiemen. Ook het licht houdt het kiemen tegen. Door de poters bovendienzooveel mogelijk uit te spreiden "(we hebben er immers niet zulke groote hoeveelheden van noodig), benaderen we dus de beste methode van bewaren, een lichte, koele, luchtige plaats. (Nadruk verboden). Een vertegenwoordiger van de Frairc- sche regeering [heeft, n;aar ihlet DNB, uit Vichy meldt, de pers medegedeeld, dat; ten aandien va|n de 'kolmie|nde beroeps organisatie in Frajnkrijfc het coirpioiiiatievö stelsel zal iwlorden ingevoerd, waarbij) de samenwerking tusschen organisaties van werkgevers ©n weriklnemlers zal wor den gewaarborgd door staatstoezicht. Het Fransch© corporatieve stelsel zal in groiote trekken gelijken op het Por- tugeesche en gedeeltelijk ooiki op de Ita- liaansche beroeps- en arbeidsorganisatie; United Press meldt uit D©ar,n©y (Newt Jersey - (VVS.) Hier is een ongeluk ge-, beurd, dat b'ijna tot ''een paniek einder) de bevolking leidde. Door de b'escha- (diging vani een buis van een tankwa gen, die aam een maphtalimeflabriek to©- behoorde, ontsnapte chloorgas, waarvan I meer dan 50 menschel nadeelige gevon- gen ondervonden. 20 van deze personlem, onder wi© Zich automobilisten blevonden, I die 'door de streek reden, moiesteni in het Ziekenhuis iwordem opgeqomfen,. VROUWEN ACHTER HET FRONT Da «Lotta» zorgt opnieuw voor dan Finichan soldaat In den bloedigen strijd, welke Finland van 1788 tot 1790 streed tegen het over machtige Tsarenleger, volgde een eenvou dige vrouw haar man in den strijd, ver bond zijn wonden, toen hij doodelijk ge troffen was en bleef bij hem tot het laatste oogenblik. Zij keerde niet naar huis terug, doch bleef als marketenster bij het leger, vol zorg voor de soldaten en op haar post in het heetst van den strijd. Haar naam was Lotta SvardFin land heeft deze naam nooit vergeten. Haar lichtend voorbeeld riep dé „Lot- ta-Svard-Organisatie" in het leven en thans zijn, evenals anderhalf jaar geleden meer dan 100,000 „Lottea" bereid alle krachten te wijden aan den strijd tegen den Bolschewistisehen overweldiger. In geheel Finland kan men ze ontmoeten, deze meisjes in hun eenvoudige veldgrijz© uniformen. Van vrouwelijke opschik is geen spoor te bekennen. Alleen de onder- Scheidingsteekenen en de broches van den jongsten oorlog brengen eenige af wisseling aan in de kleurlooze uniform. Vijf Lotta's zorgen voor 85 Finsehe s.oldaten. Om half - vijf in den morgen begint hun taak. Een uur later moet de morgenkoffie klaar zijn. Het ontbijt bestaat uit beschuit of het bekende Scan dinavische „Knackebrood". Om elf uur wordt havermout rondgedeeld en om twee uur opnieuw koffie. De hoofdmaal tijd, meestal stamppot wordt om half vijf opgediend. Voor deze talrijke maal tijden zorgen vijf meisjes van den vroe gen ochtend tot den laten avond. Wat dat wil zeggen, kunnen misschien alleen de huisvrouwen begrijpen. Overal in Fin land, aan het front, zoowel als in het achterland, staan zoo duizenden vrouwen en meisjes op hun posten, dag in, dag uit en vaak onder de moeilijkste omstan digheden'. Voorbeelden van plichtsge trouwheid en offervaardigheid, dapper heid en moederlijke zorgen. Een land, dat zulke vrouwen bezit, kan niet onder gaan. VOOR DE HUISVROUW DE NIEUWE AARDAPPELEN Het voorlichtingsbureau van den voe dingsraad schrijft. Hoewel er al veel over het koken van aardappelen :in de schil geschreven is, volgen ter aanmoediging van degenen, die er nog niet toe kwamen ze zoo te gebruiken, eenige opmerkingen. Door het schillen gaat ongeveer 1/5 van het gewicht van de aardappelen ver loren, bij oude aardappelen zelfs bijna de helft, zoodat tegen het einde van den winter 3 kg in de schil gekookte aardappelen zeker 5 kg geschilde aard appelen vervangen. Ook is de voedings waarde van ongeschilde gekookte aard appelen hooger dan van geschilde ge kookte aardappelen. Terwijl er anders veel met de schil en het kookwater ver loren gaat, blijven de zouten en vitaminen nu grootendeels behouden. De aardappelen, die er thans zijn, de nieuwe dus, hebben een dunme schil. Laat men het bewerkelijke schrappen achter wege en boent men de aardappelen schoon, dan zal men na het koken weinig van het schilletje proeven. Nu is het oogenblik aangebroken, waarop men met het koken van aardappelen in de schil beginnen moet. Wanneer het seizoen van de nieuwe aardappelen eindigt en de zomer- en win teraardappelen volgen, kan men' vrijwel ongemerkt met deze bereiding voortgaan Door de nieuwe aardappelen is men in de gelegenheid aan de in de schil ge kookte aardappelen te wennen. Nieuwe aardappelen en in de schil gekookte aard appelen verschillen weinig in smaak. BEREIDING. Eventueel aanwezige uit loopers en oogen verwijderen. De aard appelen met een stevig borsteltje (niet met een pannenboender) goed schoonboe- nen. Ze opzetten met weinig kokend water (op zijn hoogst een glas vol) en zout (1 theelepel per kg aardappelen). De pan goed sluiten, de aardappelen vlug aan de kook brengen en op getemperd vuur in 25 min. gaar laten worden. Er voor zorg dragen, dat de pan goed ge sloten blijft. De aardappelen zoo noodig afgieten, laten drogen en opdienen. De genen, die de schil niet goed kunnen verdragen, kunnen deze op hun bord eraf halen. Het warme schilletje laat gemak kelijk los. BOEKEN EN BROCHURES 'tABC VAN DE VOORRAAD- BESCHERMING, door Dr. Frie- drich Zacher N.V. Uitg.-Mij. ZE E. Kluwer, Deventer Prijs f 0,70. Zuinigheid, en de daarbij hoorende op lettendheid, is. de moeder van de porce- leinkast, maar daarvan niet alleen. De Nederlandsche Productieslag dient niet uitsluitend op het land door den landman te worden gewonnen, maar moet ook door de huisvrouw en allen, die in het productieproces voorraden verwerken of bewaren, worden voortgezet in den strijd tegen de dieren, die onze voorraden be lagen. De Nederlandsche huisvrouw, overal ter wereld bekend door haar zin delijkheid en zuinigheid, zoowel als hij die voorraden onder zijn hoede heeft, zij zullen gaarne het (hunne doen, om in dezen tijd, waarin geen korrel verloren mag gaan, de dierlijke belagers van ons voedsel, van ons huisraad en onze klee- ren onverbiddelijk te vernietigen. SIGNAL. Het eerste Augustusnummer van het veertiendaagsch tijdschrift „Sig nal", bevat een keur van actueele foto's thans vrijwel geheel gewijd aan den ver- nietigingsoorlog tegen het bolsjewisme. Interessant is een fotoreportage van de bestorming der citadel van Brest— Li- towsk. Fen aantal kleurenreproducties van teekeningen van Hans Liska, ontleent aan den* Balkanoorlog, alsmede een unieke reportage van Wolfgang We£er, die als eenige Europeescbe journalist den strijd in Syrië meemaakte, verhoogen de aan- trekkelijicheid van dit nummer. Een pa gina: „Spanje danst"; een leerzaam arti- kei van den bekenden zoöloog Dr. Mell, over slangen; een .aantal prachtige kleu renfoto's van de Berlijnsche bloementen toonstelling; een lezenswaardige beschou wing over „Europa's Moedertaal", be wijzen de veelzijdigheid van dit ook tech nisch uitstekend verzorgde tijdschrift. WEEKREVUE DE PRINS. Het eerste artikel [n het nummer van deze week bespreekt uitvoerig het pro bleem van de wenischeliijkbeid van (kleu ring voor het huwelijk. „Het vrijwilligerslegioen Nederland trekt ten strijde" geeft een toet sprekend'^! foto's verlucht overzicht van het v-erlnek der Nederlandsche vrijwilligers naar het Oosten. t js| tig HU 1 De loopbaan van den beroemden ïucht- i vaartpionier Prof. Dr. Ernst Heinkel Wordt geschetst in een volgend artikel. Enkele ('k(leine schetsen als „Euviel der volkstuintjes" em „Die dm(k(foutend]uiveil in vroeger eeuweini" Zijn ook zeer lezens- fwiaard. Verder bevat het nuitomer de gewone rubrieken i©n vervolgfvierhallen, Zoomiede 't Leuke ItdnderbijvoegseT „Jeugd land". iMaar Vischwaï heeft ons toch ver teld, dat een sterke wacht heit pailleis bewaakt. 1 Dat is ook zoiO, rma.ar die lijfwdcht is verdeeld over de; verschillende toegan- gen uit het dal. Nietoand zal vermoeden), dat van dezen berg ,af gevaar drei|gt. Alsj wij1 hier heelhuids afkiotoen, Zullen wij alleen nog maar Hla Ma Chood tegenover, ons hebben en hij' is ©ein man van zeer hoogen leeftijd. 1 1 Hopelijk houdt hij niet toevallig krijgsraad of Zoo. Diat zou de pret vcjor, ons grondig bederven kunnen! I Ook daarvoor behoeft u zich niet ongerust te maken, Sahib. Niemand mag de vertrekken vajni den opperpriester be treden. Bespr©ki|nigien, samienlkomlsten len; dergelijke dingen, woeden elders 'gehouden Nu, dan Zullen wij den staatsgreep, maar wagen en den hoogen gebieder oin- ze opwachting gaan. toaken. Die drie toanmem begonnen de afdaling en kwamen tenlotte zonder ongald'k.k/en beneden aan. Het mocht lechter léen won-' der heet en, dat hun 'komst, ondanks hiet steeds helder wbfdende licht, door nie mand werd bemerkt. Op een afstand van dertig a velertig, meter ontdekten zij d|en ingang van een hol, waarvan het interieur in het duis ter lag. 1 Hier is het! fluisterde Bhagat, on middellijk koers zettend in de richting van het hol. De beide anderen volgden hem, 1 Cookeriel trok in het voorbijgaan ©en; fakkel luit den bundel, welke naast deni ingang brandde. Hij' droing ,ails eerstel het (hol binnen. De overrompeling gelbktie Zoo volko men, dat de beide Emgelschen ook vee!! later een geamuseerd Hachje nog niet vermochten te onderdrukken, zoodra het gesprek op den staa,tsgr©ep' van „Sidd- heb" kwam. Het hol, dat om 'Zo© te Zeggen het regeeringspaleis vani Siddhab vormde, was van een matigen omvang en bevatte vrijwel niets anders dan een groot aantal: zeer kostbare tapijten, waarmede Zoowel den grond als de mur en waren be dekt H In den uitersten hoek stond een soort rustbed en daarop lag een, man, die zelfs! Zijn hoofd gedeeltelijk onder de dieklems had verborgen. Naast hem op den grond stond ©en tongetje, dat met drinkwa|ter was gevuld. Toen het schelle licht van d© fakkels tot het vertrek doordrong, onltwaakH© de slapende em de volgende seconde vloog hij met een schril,lenl kreet overeind'. Hij bood miet zijn kalen, schedel, ©n zijln» verschrompeld, slechts uit vel en beenieii/ bestaande gezicht een, afschrikwekkende©, aanblik. Zijn donkere oogen Hagen diep, in hun kassen en fli!k|kerden boosaardig. Tegelijkertijd echter maakte hij met zijn mager bovenlichaam, hetwelk aan een skelet deed denken en dat, nu hij op den rand van het rustbed zat, nog juist boven de dekens uit kwam, een even Vrijdagmorgen is voor den krijgsraad van den bevelhebber in de luchtgouw België-Noord-Frankrijk een proces ge voerd tegen verscheidene Belgen, die be ticht werden van verleening van onder dak aan een Engelschen vlieger, wiens toestel in de omgeving van Maaseyk om- laaggeschoten was. Drie leden van een gezin werden tot de doodstraf veroor deeld. lachwekkenden als hulpeloozen indruk. Francis Floyd trad naderbij en bleef vlak voor het bed staan. Mister Hla Ma Chood, nietwaar? Het spijt ons ontzettend, dat wdj u in uw slaap moesten storen, maar er bleef ons werkelijk geen andere mogelijkheid om met u in contact te komen. Nee, wat ik u verzoeken mag, geen scènes, waar de heer! Als u de reden van dit ik geef het gaarne toe wat onge wone bezoek verneemt, zult u bemerken, dat er niet de minste aanleiding is om u ongerust te maken. De oude man had zich langzaam op gericht, sloeg een der dekens om zijn heupen en plotseling snelde hij mét een gil, die niets menschelijks meer had. op Floyd toe. In zijn opgeheven vuist flikkerde het lemmet van een dolk. De professor deinsde achteruit; daar hij op dezen onverwachten aanval aller minst verdacht was geweest, zou hij den dolkstoot zéker niet hebben kunnen ont wijken, wanneer Bhagat het gevaar niet bliksemsnel had ingezien. Met alle be hendigheid van zijn jong, lenig lichaam wierp hij zich op den aanvaller en slin gerde hem achteruit. Terwijl hij denman van achteren vasthield, ontwrong Floyd het gevaarlijke wapen aan diens vingers. - (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1