ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE V Victorie VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1941 ft OPOEHOI ZIERIKZEESCHE COURANT DE GROOTE SLAG OM SMOLENSK TOT ZEGEVIEREND EINDE GEBRACHT vvvvvvvvwvvv V V V V V V V V V Duitschland wint voor Europa aan alle fronten l V V V V V V V V V VVV WWV WWV ABONNEMENT 1797 1889 Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. UitgaveN.V. de Zierlktcesche Nieuwsbode, Zierikxee, Schuitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14715 ADVERTENTIES Prlji22 cents per regel, minimaal 88 cents. BiJ contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DE SOVJETS TRACHTTEN TEVERGEEFS UIT DEN GREEP TE ONTKOMEN 310.000 GEVANGENEN VIELEN IN DUITSCHE HANDEN DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend Zooals reeds in eem extrabericht is bekend gemaakt, heeft de leger groep van generaal-veldmaarsehalk von Bock iin» samenwerking mét >de luchtvloot van genieraad-V'eld- Imaarschadk Kesseliring den» gro,at©n slag van Smolensk zegevierend vol tooid. Bij matige eigen verliezen; zijn de bloedige verliezen van dom vijand ongewoon hoog. Rond 310.000 gevangenen vielen in onze handen. 8205 pantserwa gens, 3120 stukken geschut en een onafzienbare hoeveelheid ander oor logsmateriaal werden buitgemaakt. Het Sowjetluchtwapen verloor 1098 vliegtuigen. Htt verloop van den slag Over het verloop van 'den/ slag kan thants het volgende geméld worden Nog voor het einde vam> den dubbelen veldslag bij Bialystok en Minsk waren snelle forma ties van het leger en van de Wal lee SS. op de krachtig verdedigde Stalinliinie gestooten en den boven loop van de Du,ma in de ver sterkte plaatsen Mohilew, Orsja., Witebsk en Polos'k: over geweldig uitgebreide steunpunten beschikte. Pnder hevige gevechten gelukte het aan beide zijden valn Polosk bruggenhoofden te vomten. Op 11 Juli word Witebsk ge- |n©mén, en braken Wij door den taai verdedigden sector van. den\ Dnjepr ten. Zuiden van Mohilew en Orsja in, een stelsöllmlatjgen aan val, wélke gesteund werd door plaatselijk verrassende overtochten over de rivier. De volgende dagen, drongen vervolgens de snelle for- Imaties a;an beide zijden, van den w ieg Orsja— Smolensk over een- breed front naar het Oosten door. Op 16 Juli werd het door den vijand bijzbnlder taai verdedigde Smolensk door een gemotoriseerde divisie infanterie in een1 gevleoht met de blanke wapens genomen en tegen; voortdurend© woedende aanvallen van dep v'ij'and in bezit gehouden. Da vijand omiingald Terwijl de doorbraak ten Zuid oosten, Oosten ien Noordoosten van, Smolensk door formaties pant- sertroiepen en gemotoriseerde di visies infanterie, ondanks de he vigste tegenaanvallen verscherpt, dekten de daaropvolgende divisies infanterie onder buitengewone foiarsch- en geveehtsprestaties de door den vijand steeds weer aaln- fgevallien flanken vam den stoot troep en nfamen de omsingeling op zich van den vijand, die door dé snelle formaties was doorbroken en in afzonderlijke nog strijdvaar dige groepen was verspreid. In eem gebied van 250 kilometer breedte ontstond daarmede een ge weldige veldslag, van welks voor naamste brandpunten behalve Smo lensk de plaatsen Witebsk, Polosik1, Newel en Mjohilew genoemd moe ten worden- Met dien moed der wanhoop en (onder de bloedigste offers pro beerden de ingesloten deelen van den vijand in een worsteling van bijna vier weken hun vrijheid te heroveren, terwijl versche troepen in den strijd geworpen werden om hun verlichting te brengen. Al deze pogingen liepen spaak op de be weeglijkheid en taaiheid van onze troepen. Het lot van-, de in het ge bied van den. Dnjepr, Duma en Smolensk ingesloten formaties dier Sowjet-weermacht was beregeld. Do rol van hei luchiwapen Aan de superioriteit der Duitsche leiding, aan,, het initiiaitaef van dei onder aanvoerders iein laian de dap perheid en het uithoudinigsvleirmo- gen van. den troep is het te dan ken, dat hier, ondanlkls de lalli&r- mioeilijkste omstandigheden; voorde aanvulling, een suc'ces kon worden behaald, dia.t voor de voortzletting van onze operaties v,an doorsiag- 'gevende befceekémis is. Het ludhtwapen heeft een belang rijk aandeel in deze overwinning. In onvermoeid optreden verrichten de formaties legervliegtuigen de verkenningen wel'kte. als grondslag, Idiendem voor het voeren van den strijd op de aarde. Jachtvliegtuigen, duikbbmhienwer- pers en formlaties gevechtsvlieg tuigen, gesteund door verkenners op langen afstand, -voerden onder- de moeilijkste omstandigheden den strijd tegen de operatieve reserves, van den vijand en zijn ingesloten, legeromderdeelen;. Zij grepen vast beraden in, waiair het er om ging, het verzet van demi vijand te bre ken, zijln tegenaanvallen 'af te slaan en. in samenwerking met de luchtdoelartillerie zijn actie uit de lucht onschadelijk te braken. 126' treinen, zes pantsertreinen, dui zenden, automobielen len 15 bbuggen Iwerdeav hierbij vernield. Motkou opniauw gebombardeerd Ook aan den strijd tegen de vijandelijke stellingen, kazematten en stukkien geschut alsmledie tegen de pantserwagens v|an den vijand, heeft het luchtwapen onder groote resultaten meegewerkt. Aan het verloop van dezen geweldigen slag Jhebben d e legers van generaa l- veldmaarschalk von Kluge en van kolonel-generaal Guderian leri Hoth, alsmede de formaties vjam het 'lucht, wapen van de generaals der v'lie gers Lörzer en Freihenr von Richt hof en op roemrijke wijze deel ge nomen. Sterke formaties gevechts vliegtuigen hébben; in .den- afge loopen nacht w©er Moskou a,an. gevallen. Talrijke voltreffers v,an bomhten werdeni geplaatst op een' vliegtuigfabriek. In de bbcht van de Moskwa en Oostelijk daiarvani ontstonden verscheidene groiote branden. In den strijd tegen de Britsche' r av i ta i 1 Heer ingss cheep vpa rt brachten' gevechtsvliegtuigen in den macht (f/an 6 iojpi 7 Augustus aan de Brit sche Oostkust een koopvaardijschip van 10.000 brt. tot zinken. In Oost- ,en Midden Engeland werdén verscheidene vliegvelden met goede uitwerking gebombardeerd. Patrouillevaartuigen schoten, in het Kana'al een; Britséhein bommen werper omlaag. In Noord-Af,rika plaatsten Duit sche gevechtsvliegtuigen bofmtref- fers van Zw®pr kaliber op pak huizen 'en opslagplaatsen Van1 ma teriaal bij Tobboek en Mersp; Ma,- troeh. Een anider,e succesrijke lucht aanval, die Wérd ondernomen door een sterke Duitsch© foimlatie ge vechtsvliegtuigen, was gericht op de havenwerken van SueZ. De vijand liet vanlhacht op ver schillende plaatsen van West- énj Zuid-West Duitschland brand- en brisantbommen; vallen. De burger bevolking leed éewige verliezen aan do oden en gewonden. Nacht - jagers en luchtdoelartillerie scho ten vijf Britsche bommenwerpers omlaag. BRUNO MUSSOLINI VERONGELUKT Stefani meldt uit Rome Gistermorgen om 10 uur werd ,oqp het vliegveld San Giusto van Pisa een proef- I vlucht ondernomen met een nieuwen 4- motorigen bommenwerper, deel uitma- kende van een eskader, dat gevormd wordt voor de komende oorlogshandelin gen, Toen het toestel wilde landen, stort te het plotseling door onbekende oorzaak ter aarde. Onder de omgekomen leden van de bemanning bevonden zich de ka pitein-bestuurder Bruno Mussolini, com mandant van het eskader, de luitenant bestuurder Francesso Vitalini en een adjudant-mecanicien Angelo Treccini. De vijf andere leden der bemanning werden gewond. Zoodra. de Duce het bericht van den dood van zijn zoon vernomen had, begaf hij zich per vliegtuig naar Pisa, in ge zelschap van den chef van den generalen staf voor 'de luchtvaart, generaal Pricolo. Na de bemanning van het vliegveld ge ïnspecteerd te hebben, begaf de Duce zïich met zijn zoon Vittorio naar het hospitaal Santa Chiara, waar hij ver bleef bij het stoffelijk overschot van zijn zoon. Vervolgens begaf de Duce zich naar de- plek, waar het vliegtuig was, neergestort. De koning-keizer heeft den Duce het volgende telegram doen toekomen: ,.Nu ge zoo zwaar getroffen wordt door den dood van Uw zoon, wenschen de koningin en ik, die levendig deelnemen in Uw smart, jegens U uiting te geven van onze diepe ontroering. Üw zeer toegene gen neef, Victor Emmanuel". Bruno Mussolini, die gisterochtend door een vliegtuig,ondelïjk doodelijlt veronge lijkt is, was op een na de oudste zo,on van den Duce. Hij werd 22 April 1918 te Milaan geboren. Als vlieger in den veld tocht tegen Abessinië werd hij in 1936 onderscheiden met de militaire medaille voor betoonde dapperheid. In 1938 nam hij deel aan de vlucht naar Zuid-Amerika van de „groene muizen". 'Later werd hij benoemd tot directeur-generaal van de Italiaansche luchtvaartmaatschappij op Zuid-Amerika, Lati. In den veldtocht te gen Albanië heeft hij zich herhaalde ma len onderscheiden. Op den eersten dag van den Italiaansch-Griekschen veldtocht 28 December 1940, nóm hij deel aan den aanval ,op den Piraeus. WREEDHEDEN DER SOVJETS Circa 600 lijken in een mijnschacht ontdekt Naar het D.N.B. verneemt, is in de Galicisehe plaats DobromU een afschu welijke ontdekking gedaan. De bolsjewis ten hadden daar op een zoutmijn een buiten werking gestelde schacht van on geveer 40 meter, diep tot den rand toe gevuld met de lijken van doodgescho ten menschen uit de omgeving. Inwoners van de plaats vertelden, hoe dag en nacht vrachtwagens der bolsjewisten onder politiebewaking naar de mijn reden en lijken aanbrachten., De omgeving werd door militairen af gezet. .Volgens een voorzichtige schat ting waren 600 lijken in de schacht ge worpen. De meeste slachtoffers waren uit de in de nabijheid gelegen gevangenis der Gpoe gekomen. De bolsjewisten had den mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen, naar de gevangenis gedreven en doodgemarteld, geslagen, -gestoken of -geschoten. Duizenden inwoners waren gevlucht, duizenden andere werden kort voor d.e aankomst der Duitsche troepen do,or de bolsjewisten weggevoerd en onderweg omgebracht. Italiaanschweermachtsbericht Tobroek gebombardeerd Het hoofdkwartier van de Italiaansche (weermacht maiakte gistellen békienid: Onze torpedo,vliegtuigen" hebben in, het' Oostelijke béklkfen van" de Middellandsche Zee ©en vijandelijke sehieepsforma.tie ;aian« IgeValKen eni (met torplëdo's twéé tor pedojagers getroffen. In Nioord-Afrika Werd eem vijande lijke afdieelling, die ieen> a&lnval op oinzé steïlingeni :in idem Oostelijkén sector pro beerde te ondlemiemlen, door otnzle troe pen im een tegeinaainvial gemjoopt, zich onder verlieéem terug te tnekkien. Lucht- formaties van de spil hébben; verdedi gingswerken', taagiaéijnen en hjayehinriéh- tingem van Tobroek gebombardeerd, waardoor branden én ontploffingen oint- stohdem en een in dia haven liggend schip toet volle treffers getroffen wierd. BiOivtendien, werd éen vijandelijke lucht basis toet b)ommen bestookt. In O o s t-A f r i k a heeft het vijamde-, lijke liuchtwapen opnieuw de woanjwlj'k van Gondar gebombardeerdOnder d'e) inlamdsche bevolking werden vijf per sonen) gewond. In dem nacht van 5 op 6 Augustus hebben Britsche vliegtuigém eenige bom men laten» valllen op Augusta; en Catania.. Een persoon' werd gedood, ©enige per sonen; wterdein geWond. Een van; onze duikbootem onder bevel van den; kapitein .luitenant Giulliano Prinj heeft op den Atlamtischen Oceaan twéé schepen (miet tezamen, ÏLOOO bJij.1i tot zinken- gebracht. Zondagarticnditnit Zitrikzes ZONDAG 10 AUGUSTUS: Dr. Boogerd en Dr. Verspyek. HET DUITSCH CENTRALE OOSTFRONT PREDIKBEURTEN Zondag 10 Augustus. Ned. Herr. Kerkt "Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, ds. Pijnaoker Hordijk. Kleine kerk. 10 ure, ds. Aalbers van Sirjansland. Gerei. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, dp. Leene. Ghr. Geref. Kerk, 10.30 en 6.30 ure, ds. P. M. Jonker van Almelo. Gerei. Gem. (St.-Domaestraat) 10.30, 3 en 7 are, Leeskerk, Oud-Gerei. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils. Geloofsgemeen8ohap. 10 en 7.30 ure, leidster mej. O. Bastiaanse van Gorinohem, Donderdag 14 Aug. 8 ure, Heiligingsdienst. Leidster mej. O. [Kas. De jongste onderhandelingen tussehen Italiaansche industrieelen hebben volgens Italiaansche dagbladberichten geleid tot het sluiten van een overeenkomst betref fende de levering van 2,5 mil-lioen kg caseïne aan Italië. Nog in den loop van dit jaar zal de levering geschieden en via de Duitsch-Italiaansohe clearing be taald worden. (Europapress). J.IISUI Het Japansche s.s. Kanoe Maroe, dat ten Zuiden van Kioesjioe in,een Taifoen geraakt was, en tot welks redding ver scheidene schepen reeds onderweg zijn, is gezonken. Slechts een deel van de bemanning kon zich in de booten redden. De vooruitzichten voor hen om levend aan land te komen of een te hulp snel lend chip te bereiken, acht men echter zeer klein, daar er in dit gebied op zee zware stormen woeden. (DNB)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1