ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1941 OPOEHOl ZIERIKZEESCHE COURANT V=Victorie- Duitschland wint voor Europa op alle fronten MILLIOENENLEGERS VAN DE SOVJETS DOOR DE DUITSCHE TROEPEN VERSLAGEN DE KERN. V Victorie Duitschland wint voor Europa aan alle fronten hl Y Y Y Y Y Y Y Y Y YYYYYYYYYYYYY ABONNEMENT t 1797 1889 Prijs: in Ziertkzee f 1,60, elder» f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen retp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. UitgaveN.V. de Zierikieeschc Nieuwsbode, Zlerlkxee, Scbuitb, B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. i. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14714 ADVBRTENTIBS Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen, Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 'S morgens 9.30 uur, DE BALANS VAN DE BEHAALDE SUCCESSEN AAN DEN VOORAVOND VAN NIEUWE OPERATIES Da strijd aan dri® f onten Uit het hoofdkwartier van de.n Fühtrer maakte het opperbevel van de Duitstèhö weermacht gisteren bekend Naar uit talrijke berichten blijkt, bezit de leiding der Sovjets geen betrouwbaar beeld van den toestand ia,an hafar eigen front. Vasthoudende aafn het beginsel van de absolute \vaiarheid, Was voor de Duitsche berichtgeving dus de grootste gereserveerdheid geboden, wilde zij d^m tegenstander geen waajrdevoBe inlichtin gen verschaffen. De gerechtvaardigde wensch van het Duitsche volk, dagelijks over het verloop der kxijgs^etnridhtingen op de hoogte te worden gebouden, incest daartegenover op den achtergrond tre den. Ja, raten- moest zelfs op den koop toenemen, dat in het vaderland verkeer de voorstellingen ontstonden, en dat het vijandelijke buitenland misleidende ge ruchten uitstrooide. Thans is het tijdsjtip gekomen, waar op h et met het oog op het begin van1 nieuwe operaties moge lijk is, opheldering te verschaffen1 o-ver het v erloop en het nesultaat van1 den geweldigen strijd, walkte beglon met de doorbraak van de Stalin-linie. Tusschen Zwarte Zee ien- Finsche Golf maakten het terrein ien de eigen doel stelling het mogelijk, dat deze door braak op drie beslissende punten werd verricht, ten Zuiden van de Pripiet moe rassen, in de richting van Smolensk en' ten Zuiden- van het Peipus meer. In de drie hierna volgende berichten/ (Wordt de strijd der hierbij opgestelde strijdkrachten geschilderd. In- het vierde en slotbericht wordt het toftal'e resultaat, van deze krijgsverrichtingen op zijn juiste waarde besproken. De opierati-es aan- het Finsche front en de strijd van de ma rine moeten- aan ieen latere berichtgeving voorbehouden blijven. D» opma^tch naar Potenburg Nadat de Duna, tusschen, Dunaburg en Riga in hevige gevechten was overge trokken en- Letland van dein vijand ge-' zuiverd was, stond de legergroep van generaal veldmaarschalk Rit ter von Leeb voor de taak, de langs de grenis vam Letland eni de Sovjetunie iloopende Sta- linJinje te doorbreken ietn tevens de in Estland staapde strijdkrachten van- de Sovjet-weermacht te verslaan- lui een dap peren aanval gellukte hiet aan het onder, bev-el van den. kodlonel-generaal Busch' staande leger en a,an de in dien sectod strijdende pantsergroep van koloneil'-ge- neraal Höppner, de zeer uitgebreide en taai verdedigde stellingen ten Zuiden van het Peipusmeer te -doorbreken. Ostrowl Porchow en Pieskau vielen na e-en kor ten feilen, strijd. Daarmede was de voor waarde geschapen, om naar het Noor den op te rukkieni en den aanval in de richting Petersburg te beginnen. Ondanks de zeer moeilijke terreingesteldheid, on danks fel verzet en pndain'ks het feit, dat het maximum van de troepen ge-v vergd werd kon de linlkiervieugel van, de strijdkrachten, die oprukken, tusschen het Ilmenmeer en het Peipusmeer tot dicht voor Narva voorttrekken, om de landbrug tusschen Peipusmeer ien Finsche golf te v-eTsperren. Het in Estland opereerende -leger van koloneJi-generaal von Küchler mam eerst de fel bestreden steden. Dorp at, Pollui en Pern.au m, versloeg in talrijke hevige gevechten de vijandelijke divisies en ver dreef ze via Taps nanjr het Noorden-, Nog zijn de operaties van deze leger groep niet voltooid. Desondanks werden in dezen sector reeds weer meer dan 35.000 gevangenen gemaakt, 355 pantserwagens, 655 stukken, geschut buitgemaakt of vernietigd. De luchtvloot van kolonei-generaaj Kei ler heeft in deze resultaten een belang rijk' fandeel géhad. Zij heeft ini dezen! sector 771 vliegtuigen van. den vijand -neergeschoten.- of op den begamen gtrond vernietigd. Da strijd aan dan Zuldalijkan vlaugal Aan den Zuidelijken vleugel had de j onder het opperbevel van, generaal veld maarschalk vo-n Runstedt staande leger groep van het begin af bijzonder moei lijke terrein- en- weersomstandigheden en een in aantal zeer superieuren vijand te overwinnen, In een langdurige zeer zwiare frontale worsteling moesten de legers van gene raal der infanterie Stülpnagel ien- van ge- neraalveldmaarschalk van, Reicheteian, ge steund door de pantsergroep van koljö- nel.eneraai vpn Kleist, zich een weg naar vohen banen, totdat het gelukte den te genstander tot wijken te brengen en een stootwig via Sjitomir tot aan de poiotflten? van Kiew naar voren te drijfvien. Met dieze tot ver in den irug van ide Stalin-linie leidende door'braakiwerd 'h.et mogelijk over eten breed front tus-, schen Dnj-estr en Dnjiepr naar bet Zuiden, te zwenken;, de terugtoditsverbindingeni' van den vijand a.f te snijden en den om% singelingsslag te beginnen, die op het oogenblik in-, vollen gang is. Aan deze) voor den tegenptajnder aan verliezen uiterst rijke gevechten hebben, Honga-ar- stehe en Slowaaksche formlaties, die ini trouwe wap-enbroed-erschap schouder aan schouder stonden, met de Duitsche weier macht, een schitterend aandeel glehad. Tegelijk met deze operatie hebben de onder het opperbevel van; generaal1 An- tonescu staande Duitsch-Roemeensdhe for- tmaties den zWaar verdedigden Proeth- bed wonen en Ressarabië, ondanks den' felsten afweer ©n o-ndahks het mJeest otn- begaanbaire terrein, van den vijand ge zuiverd. Vervolgens werd het pit Duitsche en Roemeensdhe korpsen bestaande leger van 'kol-enel-generaal ridder von Sohobert over den midden -Dn jestr heen naar het Noord- Oosten in den strijd gebracht om ver band te vormten met de uit het Noorden komende strijdkrachten,. De telling tot dusverre in, dezen ge- vechtjssector heeft als resjultaait ruim» 150.000 gevangenen, 1970 gepantserde ge vechtswagens eni 2190 stukkied geschut op geleverd. De luchtvloot van kolomei-ge- neraal Löfrr neemt ,a(an het succesrijk verloop van deze operaties op schitte rende wijze deel. Het heeft hierbij 980. vliegtuigen van het Sovjetluchtw'apen neergeschoten.1 of op» den grond vernield. D® il*g van Smolensk In het midden van het Oiostelijk front heeft de legergroep van (genera,ail-veld- maarschalk von Bock' den grooten s:lagj van Smolensk zegevierend ten einde ge voerd. Gebied, tijdsduur en hardheid van den strijd verleenjen dezen slag in de onverbiddelijke reeks van vernietigings- slagen tegen, de bolsejwistiiscbe wfeer- maeht het historische unieke stempel. In een Worsteling van bijna vier weken Web ben de legers van generaal - veldmaar schalk von Kluge, van Ikjolonel-generaiajl Strauss en van kolonel-gen,eraial Freiherlri von Weich, benevens de pamtsergroepen onder kol one), generaal Guderim en ko lonel-generaal Hoth, den vijand ontzagge lijke, bloedige verliezen toegebracht. Ongeveer 310.000 gevangenen vielen hierbij [n onze handen. 3205 gepantserde gevechtswagens, 3120 stukken geschut en 'n onoverzienbare hoeveelheid ander oor logstuig werden bujt gemaakt of vernield. De lucht vloot van generaal -'v|eld!m]aar- schalk Kesselring heeft een beslissend aandeel in deze overwinning. Het lucht- wapen der Sovjets verloor in dezen ge- vedhtssedtor 1098 vliegtuigen. Het ver loop van dezen slag zail in het w©er- imaehtsbericjht van morgen in het bijzon der nader worden beschreven. Met d-e in de speciale berichten van heden bekend gemaakte in cijfers blij kende successen aain oins O optel ijk front, zijn idje ini hfet weerlm'adhtsbericjht vari 11 Juli gdmteJide totalen van 400.000 ge vangenen, 7615 gepantserde gevechtswa gens, 4423 stukken geschut ©n 6233 vlieg tuigen, gestegen tot in tojtiaal 895.000 ge- vngeniaen, 13145 gepantserde gevtechtswa- gens, 10388 stukken geschut en 9082 vlieg tuigen. Daarmede zijn sudcessen verworven, die de stoutmoedigste eigen verwachtingen) I verre overtreffen. Zij kunjnen in hun ge- heelen omvang slechts op de juiste wnar- j de geschat worden, wanneer men in het oog houdt, dat de bloedige veriieZen van. -dezen bijzonder taai ©n verbetten strij denden tegenstander vele malen grooter Zijn dan. het aajntal gevajngenen. Die for maties van het leger, de Wajffen-S.S. en het luchtwapen hebben, tegenover deZen tot dusver hardsten tegenstander in'dap perheid -en uithoudinlgsvermogen bijtna bo- venmenlschelijke prestaties geleverd. Het is aan -de superiotieit vanl de Duitsche- leiding, de onpvertrefbare kwaliteit der wapens, de schitterende opleiding <en ge vechtservaring der troepen, maar vooral aan het heldendom van den- Diuitskheni soldaat <en ztifnl wapenmakkers te dan-i ken, dat de geweldig uitgeruste Sovjiet- weerimacht kon Worden stukgeslagen. Ge wezen Imloet worden op de marschpres- taties .van de infanterie-divis^es, dje, wan-f neer toen daarbij optelt de gevechtsbe- wegingen, voor een deel ruim duizend kilometer hebbten afgelegd. De operaties in haair geheel Zijh; inj dezen omvang slechts mogelijk geweest op den grondslag van ieen schitterende organisatie vani den berichtendienst eb van de verbindingen achter het front benevens op grond van Wet feit, dat het gelukt is reeds thans het spoorwegnet van het bezette vijandelijke gebied bijna in vollen, lomvang tot dicht achter do gevechtszone te herstellen!. In het bewust zijn v.an. haar superioriteit en in de ze kerheid van de eindoverwinning staat de Duitsche weermacht gereed om thans in. ieen nieuwen operati-esector den strijd voort te Zetten, dien. zij is begonnen met een reeks van die grootste overwinningen. BEKENDMAKING Ambtelijk wordt het volgende mede gedeeld In -enkele gevallen werd vastgesteld, dat Joden en personen die -gedeeltelijK van Joodschen bloede zijn, den hun door een verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied opgelegden plicht om zich aan te mel den tot op heden niet nagekomen zijn. I Wie tot en, met den löden Augustus 1941 aan zijn plicht tot aanmelding geen gevolg heeft gegeven wordt, ongeacht d-e in de verordening van 10 Januari 1941! bepaalde gevangenisstraf, naar eenwerK- kamp gezonden. RAUTER, S.-S. Gruppenfiihrer en General- leutnant der Politie. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren be kend: Omtrent de succesrijke operaties in het Oiosten zijn in den loop van den dag in extra berichten mededeelingen gedaan. Sterke for maties gevechtsvliegers hebben in den nacht van 5 op 6 Augustus bij goed zicht op den grond mi litaire installaties in Moskou be stookt met vele tonnen brisantbom men en tienduizenden brandbom men. Volle treffers op fabrieken der vliegtuigindustrie en talrijke bran den i.n ravitailleeringsbedrijven toonden het succes van dezen aan val. Aan de Britsche Oostkust heeft het luchtwapen een vrachtschip van 6000 brt. vernield en een twee den koopvaarder zwaar beschadigd. Andere gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in den afgeloopen nacht met goed gevolg haveninstallaties in het Noord-Oosten en het Oosten van het eiland. Verdere luchtaan vallen waren gericht op verschei dene vliegvelden. In Noord-Afrika is in den nacht van 3 op 4 Augustus een nieuwe Britsche uitvalspoging uit Tobroek doodgeloopen in het vuur van de Duitsch-Italiaansche artillerie. De vijand had hooge, bloedige verlie zen en verloor een aantal gevan genen. In den afgeloopen nacht heeft de vijand op verscheidene plaat sen in West- en Zuid-Duitschland, vooral in Karlsruhe en Mannheim brisant- en brandbommen neerge worpen. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewon den. Luchtafweergeschut en nacht jagers schoten acht der aanvallen- lende Britsche bommenwerpers neer. TEXTlELKAARTEN OOK NA 1 SEPTEMBER NOG GELDIG De directeur van het rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel deelt mede, dat de werkzaam heden, welke verbonden zijn aan de uit gifte van de nieuwe textielkaart niet voor 1 September gereed kunnen zijn. In verband hiermede zal de textielkaart van de periode 1 Februari—1 September Het succesrijke verloop van den Strijd tegen de sovjets Het resultaat van den opmarsch naar het Oosten bekend Betaling aan Duitsche Kamer van Koophandel voor opdrachten Onze staatsschuld steeg het vorig jaar met ruim f 1,1 milliard De texfielkaarten blijven ook na I September nog geldig Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 21.19. Morgen (Vrijdag) zon op 6.10 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 21.13, onder 7.37. Volle maan Donderdag 7 Aug. Laatste kwartier Vrijdag 15 Aug. Nieuwe maan Vrpdag 22 Aug. Eerste kwartier Vrij dag 29 Augustus. YWVVYVVVVVVV Y Y Y Y Y Y Y Y Y 1941 tot nader, tijdig te verstrekken, be richt ook nog na 1 September geldig blijven. De punten van de toeslagkaarten en de speciale punten blijven eveneens hun geldigheid na 1 Sept. behouden. De achtervolging van den verslagen vijand. Gemotoriseerde eenheden onweerstaanbaar voorwaarts na den doorbraak van de Stalin-liniv der Duitsche weermacht dringen (foto Orbis Holland)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1