ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURAHT INGESLOTEN SOVJETS IN DE OEKRAÏNE WORDEN VERNIETIGD DE KERN V V ictorie y v y y y y y y y yyyyyyyyyyyyy VRIJWIL! EGIOEH ABONNEMENT Prijt: In Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 'f Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zierlkieetche Nienwebode, Zierlkzee, Schnitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14713 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA BIJ SMOLENSK WERD EEN AFDEELING SOVJETS IN DE PAN GEHAKT SovjeHreinen vernietigd en ontspoord Op 8 Augustus ontdekten Duitsche Mes- serschmittjagers ten Noorden van het Peipusmeer, in de nabijheid van een over- laadstation, drie rijdende goederentrei nen, zwaar geladen met Sowj et-troepen, stukken geschut en ander oorlogsmateri aal. De Duitsche jagers stortten zich on- middelijk op de locomotief van den eer sten trein en openden een heftig vuur. De trein ontspoorde en versperde daar door het enkele spoor. De beide andere tremen, die niet meer op tijd konden (rem men, reden op den eersten trein, waar door de verwarring toenam. Steeds weer vuurden de vliegtuigen op de naar alle zijden vluchtende bolsjewisten. Op 4 Augustus werd dit gebied door een afdeeling van het Duitsche leger be zet. Toen kon men constateeren, dat in de drie goederentreinen de geheel uit rusting van een geheele Sowjetjbrigade vernietigd was. Een Duitsche stoottroep pioniers heeft naar aan het DNB gemeld wordt, in den nacht van 4 op/ 5 Augustus een grooten bolsj ewistischen spoorwegtransporttrein, die aan het Zuiden van het Oostelijke front een deel der verslagen Sowjet res ten en wapens en oorlogstuig terug wilde brengen, tot ontsporing gebracht, Loco motieven en rijtuigen rolden vain de hel. lingen, sloegen eenige malen om en ble ven brandend liggen. Duizenden Sovjet-gey&ngenen in de Ockreïne Het DNB meldt uit Berlijn: In de Oekradne duurt de vernietiging van ingesloten bolsjewistische troepen voort. Bij het stelselmatige verkleinen van den ring der omsingelde Sowj et-troepen zijn, tot dusverre volgens een voorloopig overzicht ongeveer 6000 gevangenen bin nengebracht. Verder werd groote buit aan wapens en voertuigen gemaakt. 50 stukken geschut en 368 transportauto's werden tot dusverre geteld. Het aantal dooden is belangrijk hooger dan het aan tal gevangenen. Voor de stellingen van een enkele Duitsche divisie werden alleen al 'bij het oprukken 1450 gesneuvelde Sow- jets, waaronder tal van officieren en po litieke commissarissen gevonden. Maandag zijn Duitsche troepen binnen gedrongen in versterkte veldsteliingen der Sowjets ten Zuiden van Kiew. Na hevigen strijd werden 43 Sow jetkazematten ge nomen. De bolsjewistische bezetting werd overweldigd. Bij deze moedige operatie zijn duizenden gevangenen gemaakt. Veel oorlogsmateriaal werd buitgemaakt. De Sowjet-verliezen zijn zeer groot. Het aan tal gevallen bolsjewisten bedraagt het dubbele van dat der gevangenen. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gister bekend: In de Oekraïne werden uitvals- pogingen van de in een nauw ge bied samengedrongen vijandelijke strijdkrachten verijdeld. Deelenvan den vijand werden daarbij in de pan gehakt. Bij de uitbreiding van het gebied van doorbraak werd op 100 kilometer ten Zuid-Oosten van Smolensk een nieuwe vijandelijke afdeeling ten deele vernietigd, teh deele ingesloten. In Estland werd de stad Taps ingenomen. Gevechts vliegtuigen bestookten in den af- geloopen nacht zonder ophouden militaire en voor de oorlogvoering belangrijke inrichtingen te Moskou op succesrijke wijze met brisant- en brandbommen. Bij aanvallen op de Britsche ra- vitailleeringsscheepvaart bracht het luchtwapen ver ten Westen van Ierland en in het Kanaal van St. George twee koopvaardijschepen met tezamen 10,500 brt. tot zinken. In Noord-Af rika mislukte bij To- broek een aanval van sterke Brit sche strijdkrachten onder zware verliezen voor den vijand. Duitsche gevechtsvliegtuigen deden ook van nacht aanvallen op Britsche steun punten aan het Suez-Kanaal. In den nacht van 3 oip 4 Augustus vernie tigden zij op de reede van Suez twee Britsche koopvaardijschepen met tezamen 10,000 brt. en troffen een groot passagiersschip op ern stige wijze. De vijand vloog noch overdag, noch des nachts naar het gebied van het Duitsche Rijk. In den strijd tegen de Britsche koopvaardijscheepvaart brachten marine en luchtwapen in de maand Juli 407,600 brt. vijandelijke koop- vaardijscheepsruimte tot zinken. Bo vendien werd een groot aantal vij andelijke koopvaardijschepen zoo zwaar beschadigd, dat zij voor ge- ruimen tijd niet voor de verzorging van het Britsche moederland ge bruikt kunnen worden. De verlie zen die de vijand als gevolg van mijnen geleden heeft, zijn in deze getallen niet inbegrepen. BOLSJEWISTISCHE j WANDADEN T«huii m*t uitgehongerde kinderen in brand Een vreeselijke ontdekking is dezer da gen gedaan door een Duitschen verken- ningstroep in een bolsjewistisch kinder tehuis in een op een kasteel gelijkend gebouw, gelegen in een park in de nabij- heid van een Sowjetdorp. In een door het D.N.B. hierover ontvangen verslag wordt verhaald: In het hoofdgebouw bevonden zich on- J geveer 200 kinderen in den leeftijd van een tot vier jaar, die naar het schijnt, 1 reeds verscheidene dagen zonder voedsel of verzorging in de volkomen vervuilde kamers verbleven. Naakt, of slechts met een hemdje gekleed, liepen zij voor een deel in het park rond, honger lijdend en koud drukten zij zich tegen de Duitsche soldaten aan. Hun voeten waren voor het grootste deel gewond door glas splinters. Sowjet-artillerie had de ruiten van het gebouw vernield en de geheele omgeving gnder vuur genomen. Vele kinderen wa ren gewond. Een kind van ongeveer twee jaar liep rond met een zwaar bloedende hoofdwond, huilend en snik kend. De vreeselijkste aanblik echter was voor de Duitschers het aanschouwen van de slaapzalen. Op volkomen vervuilde, pri mitieve vloeren lagen bedden waren er in het geheel niet doode kjmderen, zwaargewonde uitgehongerde, vervuilde kleine stumperds. Huilen, schreeuwen en jammeren klonk door de zalen. Tusschen de kleine lijkjes speelden andere kinde ren, vroolijk en zorgeloos. Zij begrepen niet in wat voor een ontzettende om geving zij vertoefden. Meedoogenloos cn alleen bedacht op eigen veiligheid, was het geheele verplegend personeel ge vlucht en had de kleine in zijn zorg aanbevolen kinderen weerloos uitgele verd aan de verschrikkingen van den oorlog. Ofschoon ieder oogenblik vuurovervaJ- len van de Sowjets konden worden ver wacht, besloot de leider van den verken ningstroep hulp te bieden, voorzoover dat in zijn vermogen lag. Uit de naastbijzijnde nederzetting wer den eenige vrouwen gedwongen de kin deren te verzorgen en te voeden. Als half verhongerde kleine wolven vielen de kinderen aan op de beschuiten, die de Duitsche soldaten het eerst brachten. Den volgenden avond vond een an dere verkenningstroep het bolsjewistische kindertehuis in lichterlaaie staan. Bolsje wistische kozakkenhorden, waarvan een deel nog aan Duitsche machinegeweren ten offer viel, hadden het kindertehuis met de kleine bewoners in brand gesto ken, evenals het nabijliggende dorp. Aan genomen moet worden, dat daarbij ook alle nog levende kinderen om het leven zijn gekomen. SOVJET-AMBASSADE TE PARIJS DOORZOCHT Werden hier Koetjepow .ciü en Miller vermoord Naar het D.N.B. van welingelichte zijde verneemt, had de Rijksregeering reeds eenige dagen na het uitbreken van de vijandelijkheden tusschen Duitschland en de Sowjetunie kenais ervan gekregen, dat de Sowjetregeering onmiddellijk na het vertrek van de Duitsche diplomatieke vertegenwoordiging tot een onderzoekin de Duitsche ambassade was overgegaan. Om die reden hebben de 'bevoegde Duit sche instanties een onderzoek ingesteld in de vroegere Sowjetiambassades te Pa rijs en Berlijn. Het resultaat van het onderzoek in het gebouw van de vroegere Sowjet-am- bassade te Parijs, dat het laatste als consulaat gebruikt werd, bevestigde op nieuw, dat de diplomatieke vertegen woordigingen der Sowjet-unie als bui tenposten van de Komintern de centrales zijn van oorlogsophitsende en revoluti onaire kuiperijen in de afzonderlijkelan den. In den volkomen geïsóleerden vleu gel van de ambassade bevonden zich de dienstvertrekken van de Gepeoe. De toe gangen tot deze ruime vertrekken waren door zware pantserdeuren beschermd, zoodat het openen van, deze vertrekken met gebruik van technische speciale hulpmiddelen verscheidene uren vereisch- te. Geluiddempende muren1, zware elec- trisch bediende pantserdeuren, gecamou fleerde waarnemingsluiken en schietga ten naar de gangen en afzonderlijke ka mers, alsmede als kernstuk een oven met een kuip om lijken stuk te snijden, vorm den builen tallooze inbrekerswerktuigen, boormachines, zuurstofapparaten, gasmas kers, twintig handboeien en gif amp uilen van allerlei aard "den inventaris. De naast uitgebreid radio-mateciaal gevonden com plete zendinstallaties met toebehoorenen onderdeden, waaronder koffertoestellen, schakelaars, versterkers en honderden ra diobuizen en verschillende ontvangst- en filmtoestellen bewijzen, dat de geheele diplomatieke en consulaire inrichting van de Sowjets in Parijs voor de doeleinden van den inlichtingendienst bestemd was. Voorts werden lonten en onderdeelen daarvan, machinegeweren eh machine pistolen, zes pistolen en ruim 3500 pa tronen machinegeweermunitie, alsmede koffers en kisten met ontplofbare stoffen gevonden. In de werkvertrekken van den vroe- geren militaire attaché der Sovjets in Frankrijk werden bovendien machinege weren en pistolen, ontplofbare stoffen, sigaren met ontplofbaren inhoud, lon ten, verscheidene kisten munitie en zelfs twee valschermen in beslag genomen. De in de folterkamers van de centrale der Gepeoe ingebouwde groote chemische ovens waren voor de verbranding van menschen ingericht. Het is daarom zeker, dat niet alleen de destijds verdwenen leider van de Russische emigranten, gene raal Miller, daar vermoord en zijn lijk verbrand is, doch dat ook generaal Koet- jepov en andere vooraanstaande perso nen van de witte emigranten en van de Sow jet-oppositie in Frankrijk langs dezen weg vermoord en uit den weg geruimd zijn. Itallaansch weermachtsbericht Mislukt* uitval uit Tobroek Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakte gisteren bekend: In Noor d-A f r i k a heeft de vijand aan het front van Tobroek een hevigen aanval op onze stellingen ondernomen. In den tegenaanval hebben Duitsche af- deelingen hem met zware verliezen af geslagen. Er werden talrijke gevangenen gemaakt. Een honderdtal Engelsche doo den bleef op het slagveld achter. Duit sche vliegtuigen hebben aan de actie deelgenomen en de vijandelijke stellin gen artillerie doeltreffend gebombar deerd. Aan het front van Solloem acti viteit van de vooruitgeschoven posten. Vijandelijke vliegtuigen hebben Derna ge bombardeerd en de kerk en het ko loniale hospitaal verwoest. Daarbij werd een persoon gedood en werden vier go- wond. In Oost-Af rika hebben drie vijande lijke vliegtuigen zonder succes het steun punt Woltsjefit gebombardeerd. Een vij andelijke afdeeling, die onze stellingen in den sector Culquabert probeerde te naderen, werd door het anmiddelijke in grijpen van onze bezitting verstrooid en op de vlucht gedreven. Een Britsch vlieg tuig heeft van groote hoogte een bom en brandplaatjes geworpen op'n plaatsje van het platteland van Sicilië, zonder slachtoffers te maken of schade aan de richten. In de Middellandsche Zee heeft een van onze duikbooten onder bevel van den kapitein-luitenant Ludovico Grioneen vijandelijke tankboot van 11.600 ton tot zinken gebracht. Het schip was op weg naar Tobroek. Voorts heeft een van onze duikbooten, eveneens in de Middelland sche Zee, een Sunderland-vliegtuig met machinegeweervuur omlaag geschoten. De vijandelijke bemanning werd gevangen genomen. Ir. MUSSERT SPRAK TE KLEEF Ltdental verdriedubbeld De N.S.B.-persdienst meldt: De leider van de N.S.B., ir. Mussert, heeft een bezoek gébracht aan Kleef. Het kader der W.A. uit geheel Duitsch land, benevens groepen W.A.-mannen uit vele plaatsen'in West-Duitschland waren naar Kleef getrokken om den leider te begroeten. Om! 4 uur sprak de leider in de Rhein- goldzaal, die echter veel te klein bleek om1 de menigte te bevatten. In zijn groo te rede, waarin Mussert een historisch overzicht gaf van den groei der bewe ging en de terreurmaatregelen, welke in den loop der jaren tegen haar werden genomen, deed de N.S.B-leider een aan tal opzienbarende mededeelxngen. Allereerst rekende hij af met den leu gen, dat de beweging ooit een cent uit Berlijn zou hebben ontvangen en met het sprookje van het zgn. landverraad van de N.S.B. Van 1935 tot 1940, riep Mussert be wogen uit, heeft de beweging financieel voornamelijk gedreven op de zeer groo te offervaardigheid van de Indische ka meraden, die thans helaas reeds sedert 10 Mei 1940 in de concentratiekampen in de tropen zuchten. Mocht onverhoopt Japan met Ned.-Indië in oorlog komen, dan vrees ik voor hen het ergste. Moch ten wij echter het voorrecht hebben, hun gezand en wel welkom te mogen heeten op den vaderlandschen grond, dan zullen wij hun een ontvangst bereiden op een wijze, zooals nog nimmer iemand in Ne derland1 ontvangen ós. En wat het landverraad betreft: Wij waren en zijn nog steeds solidair met de zw&rthemden van Mussolini en de bruinhemden van Hitier, maar dit sluit de solidariteit met ons eigen volk, dat ons boven alles gaat, niet uit. Toen de ergste druk na den oorlog van ibns werd weggenomen, kon de be weging eerst natuurlijk groeien. Telden wij aan den vooravond van den oorlog nog 32.000 leden, thans is de beweging in één jaar tijds meer dan verdriedubbeld en telt zij rond 100.000 leden. Onder luide toejuichingen van het pu bliek deelde de leider vervolgens mede, dat van de 1700 in Duitschland wo nende W.A.-mannen ruim 1300 zich vrij willig hebben gemeld voor den strijd aan het oorlogsfront tegen Moskou. Ook de politieke organisatie van de N.S.B. in Duitschland heeft 312 vrijwilli gers geleverd, terwijl zich voorts nog 41 niet-leden hebben gemeld. Zij allen zullen worden ondergebracht in een zelfstandig W.A.-regiment, dat tot een sterkte van 3000 man in Nederland zal worden gecompleteerd en geoefend. Zoodra dit regiment voor den strijd gereed is, zullen in totaal 10.000 leden van de N.S.B. met de wapenen in de vuist tegen den doodsvijand van de Europeesche cultuur en beschaving, het bolsjewisme, staan aangetreden. Acht-zeven-zei-dubbel nul Er zijn getallen, die van buiten gewoon groote beteekends zijn. Er zijn getallen die men zich in het geheugen moet prenten. Er zijn getallen die men niet mag vergeten Acht-zeven-zes-dubbel nul (87600) is zoo'n getal. Het ds het gironummer van de Nederlandsche ambulance van het Vrijwilligerslegioen Nederland. Stort uw bijdrage voor de Ne derlandsche Ambulance op giro-re kening no. 87600 (acht-zeven-zes- dubbel nul). Uitvalspogingen der Sovjettroepen in de Oekraïne verijdeld Bij Smolensk werd een Sovjet- afdeeling in de pan gehakt Gruwelijke vondsten in de Sovjet ambassade te Parijs ontdekt Teeltuitbreiding van verschillende gewassen is noodzakelijk f 30.- per 100 k,g. bij inlevering koolzaad van oogst 1942 Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag): zon onder 21.23. Morgen (Donderdag) zon op 6.08 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 20.40, onder 6.16. Volle maan Donderdag 7 Aug. Laatste kwartier Vrijdag 15 Aug. Nieuwe maan Vrijdag 22 Aug. Eerste kwartier Vrij dag 29 Augustus. VVVWYVWVVW V V V V V V V V V Duitschland wint voor Europa aan alle fronten! Ferme jongens, stoere knapen De beginwoorden van een oud Hol- Iandsch lied, een lied, waarin wordt ge zongen van de beste eigenschappen van ons volk, dat door de eeuwen heen heeft bewezen, ferm en stoer te zijn. Fenne jongens, stoere knapen: die heb ben het onzen beroemden veldheeren en admiraals mogelijk gemaakt ons land te verdedigen, onze bezittingen uit te brei den. Zij zijn het ook, die nu weer gehoor geven aan den roepstem om ten strijde te trekken tegen het bolsjewistische ge vaar, dat Europa bedreigt. Ferme jongens, stoere knapen. Ons land telt deze bij duizenden. Dit is de laatste weken gebleken, want vele dui zenden voegden zich bij de legerscharen, die den strijd reeds hebben aangebonden tegen de bolsjewistische horden. Ferme jongens, stoere knapen, meld den zich voor het legioen, vertrokken reeds naar het Oosten en rekenen erop, dat ook u zult volgen om met hen te bewijzen, dat ferme en stoere Nederlan ders, van zessen klaar, weten wat hun plicht is, en zich melden bij het Koninginnegracht 22, 's-Gravenhage Doméi meldt uit Batavia: De autoriteiten van Nederlandsch-Indi hebben erin toegestemd, de export Heen ties naar Japan voor goedereu als pe troleum, rubber en tin uit te breiden De betalingsvoorwaarden voor deze ar tikelen, zoo wordt vernome11» waren ge regeld voordat de autoriteiten van Ned Indië ertoe overgingen de Japajnsche saJ di te bloktoeeren.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1