ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 5 AUGUSTUS 1941 OPOENOI ZIERIKZEESCHE COURANT «DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA» DE KERN YYVVVYYVYYYYV Y Y Y Y Y Y V V ictorie Y Y Y Y Y Y Y YVYYYYYYYVVYV ABONNEMENT t Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zierikieesche Nieuwsbode. Zierikiee, Schnith. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: ML J. Kosten. Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14712 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.30 uur. Moikou opnieuw bestookt Het opperbevel van de Weer macht maakte Zondag bekend: Bij de vernietiging vaji vijande lijke formaties ten Westen van het Peipusmeer zijn 10.000 man gevan gengenomen en talrijke gevechtis- vv agens, stukken geschut en ander oorlogstuig buitgemaakt. Aan de an dere deelen van het Oostelijk front verloopen de operaties met succes. Sterke formaties gevechtsvliegtui gen bombardeerden in den afgeloo- pen nacht, met goede uitwerking militaire inrichtingen te Moskou. In den strijd tegen de Britsche ravitailleeringsscheepvaart heeft 't luchtwapen gisteren en vannacht bijzonder groote successen behaald. Het vernietigde voor de Britsche Oostkust zes koopvaardijschepen, deel uitmakende van krachtig be schermde konvooien, waaronder 2 tankbooten, met tezamen 40.000 B.R.T. en heeft een groot vracht" schip zwaar beschadigd. Bij de Fa- röer-eilanden werd een koopvaar dijschip met bommen bestookt, waardoor het in brand geraakte. Succesvolle aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen waren vannac.it gericht op verschillende vliegvel den van het Britsche eiland. Voor de Nederlandsche kust scho ten twee booten, ter bescherming van de havens, elk een Britsch gevechtsvliegtuig omlaag. De Britsche vlootbasis Alexandrië werd in den nacht van 1 op 2 Augustus door Duitsche gevechts vliegtuigen gebombardeerd. Britsche gevechtsvliegtuigen lie ten vannacht op eenige plaatsen van Noordwest en Noord Duitsch- land een gering aantal brisant en brandbommen vallen. Zwakke strijd krachten drongen door tot Berlijn. Als gevolg van het optreden van het luchtdoelgeschut konden slechts enkele vliegtuigen de stad zelf be reiken. Onder de burgerbevolking ontstonden eenige verliezen. Drie- Britsche gevechtsvliegtuigen werden neergeschoten. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Maandag be kend Op den omsingelingsvleugel in de Oekraine hebben snelle Duitsche en Hongaarsche afdeelingen belangrij ke spoorwegverbindingen van den vijand afgesneden. De massa van de ten Oosten van Smolensk inge sloten strijdkrachten der Sovjet weermacht is thans vernietigd. De rest gaat de ontbinding tegemoet. Gevechtsvliegtuigen bombardeer den in den afgeloopen nacht ravi- tailleerings- en wapenbedrijven in Moskou en een belangrijk verkeers knooppunt in het brongebied van de Duna. In den strijd tegen Groot-Brit- l&nnië waren doeltreffende aanval len van het luchtwapen overdag ge richt op spoorwegemplacementen aan de Zuid-Oostkust van Enge land. Bij de Faröer-eilanden werd een vrachtschip van 1200 brt. tot zinken gebracht. In den afgeloopen nacht bestookten gevechtsvliegtui gen militaire werken in verschei dene havensteden aan de Schot- sc-he- en Engelsche Oostkust, o,a. in Kuil,, met bommen, van zwaar kaliber. Er ontstonden groote bran den. In de Middellandsche Zee plaat sten Duitsche en Italiaansche duik bommenwerpers op 2 Augustus ten Noord-Westen van Mersa-Matroe volle treffers van bommen op twee Britsche torpedobootjagers. Andere luchtaanvallen waren ge-, richt op pakhuizen en luchtdoel- stellingen van den vijand bij To" broek. In- luchtgevechten, werden vier Britsche jagers neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen vannacht militaire inrichtingen aan het Suezkanaal aan. De vijand liet in den nacht van 3 op 4 Augustus een gering aantal brisant- en brandbommen vallen op Noord- en West-Duitsehland. Er ontstond noch schade aan militaire werken, noch aan bedrijven die voor de oorlogvoering van belang zijn. Nachtjagers en luchtdoelartillerie schoten drie van de aanvallende Britsche vliegtuigen omlaag. TEGENOPERATIES VAN DE SOVJETS MISLUKKEN Buit gevangenen «tijgt voortdurend In aanvulling op het weermachtsberieht van gisteren verneemt 't D.N.B. van wel ingelichte militaire zijde de volgende bij zonderheden: Aan het oostelijke front stijgen bij de gevechten in de Oekraine en ten Oosten van Smolensk het aantal gevangenen en de buit vooitdurend. Ten Zuiden van Kiew, ten Westen van het Peipusmeer en oostelijk van Smolensk zijn nog steeds stent* vijandelijke strijdkrachten omsin geld. Zij worden met den dag meer op eengedrongen. Het is voor het Duitsche commando natuurlijk zaak, zooveel mogelijk vijande lijke strijdkrachten in te sluiten en te vernietigen. Het Sowjet commando was van plan de opgedrongen 1)uitsche pant sertroepen op haar beurt te omsingelen, door sterke strijdkrachten tusschen deze wiggen en de daarachter opereerende Duitsche divisies te brengen. Deze poging tot splitsing der Duitsche legers en ver nietiging der afzonderlijke deelen heeft ten gevolge van de superieure Duitsche leiding geleid tot de omsingeling der Sowjets. De Duitsche ring om de Sowjet- afdeelingen is steeds onverbrekelijk ge bleken. Zoo eindigen ook nu de gevech ten ten Oosten van Smolensk tegen den vijand, die ingesloten is, met zijn ver nietiging. Sedert den grooten vernieti gingsslag bij Bialystok en Minsk is er nog geen enkele Sowjet afdeeling in geslaagd, aan de eenmaal voltooide omsingeling te ontkomen. [ff] REDE VAN MUSSOLINI tot vertrekkende legionnairs Stefani meldt uit Rome: De Duce heeft te Mantua de naar het oostelijk front vertrekkende zwarthem- den toegesproken. Hij zeide: „Een groote eer en een groot voorrecht wachten u en ik ben er van overtuigd, dat gij dit gevoelt als vrijwillige strij ders. Het zijn de eer en het voorrecht van het deelnemen aan een waren reuzen- slag. De schok tusschen twee werelden heeft zijn epiloog bereikt: het vijfde be drijf van het drama is aangebroken. De scheidingslijn is thans volledig. Aan de eene zijde" Rome, Berlijn en Tokio, aan de andere Londen, Washington en Moskou. Wij koesteren niet den minsten twijfel aangaande den afloop van dezen grooten slag: wij zullen overwinnen, want de ge schiedenis leert dat de volken, die de denkbeelden van het verleden vertegen woordigen, de nederlaag moeten lijden tegen de volken, die de denkbeelden der toekomst belichamen. Legionnairs. Aan het Sowjet front zult gij niet alleen met de Duitsche kameraden zijde aan zijde strijden, maar ook met de Finsche, Hongaarsche, Slowaaksche en Roemeensche kameraden en met de vrij willigers der andere volken. Ik ben er zeker van, dat uw gedrag gedurende d.e rustpoozen onberispelijk zal zijn en dat gij gedurende het gevecht zult strijden met de uiterste vastberadenheid en de grootste wilskracht. Dat mijn woorden voor u een gids mogen zijn van de over winning". Italiaansch weermachtsberieht Malta opnieuw bestookt In zijn weermachtbericht nummer 425 maakt het Italiaansche hoofdkwartier het volgende bekend: Italiaansche luchtformaties hebben de vijandelijke vlootbasis Malta gebombar deerd. Noord-AfrikaActiviteit van de artil lerie aan het front van Tobroek. Onze luchtformaties wierpen brisant- en brand bommen op het spoorwegstation van Mersa-Matroe, waarbij branden ontston den. Oost-Afrika: De dappere troepen van het garnizoen van Woltsjefit hebben een nieuw bewijs gegeven van hun moed en strijdlust. Een sterke colonne, hoofdzake lijk bestaande uit Italiaansche troepen, onder hevel van luitenant-kolonel Gon- nella, heeft een stoutmoedig offensief ge opend en is er in geslaagd, diep in de vijandelijke Knies door te dringen, waar bij den vijand zware verliezen werden toegebracht. In de Middellandsche Zee heeft een van onze vliegtuigen een groote vijan delijke eenheid met torpedo's getroffen. Een Italiaansche en een Engelsche duikboot verloren Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakte Maandag bekend: De vlootbasis Malta is opnieuw door formaties van ons luchtwapen gebombar deerd. Eenige vijandelijke vliegtuigen heb ben de vliegvelden van Catania en Reg- gio di Calabria met machinegeweervuur bestookt. Eenige personen werden ge wond en er werd lichte schade aange richt. In Noord-Afrika aanzienlijke actir teiit van .vooruitgeschoven posten aan het front van Tobroek. Een vijandelijke ge motoriseerde afdeeling, die probeerde onze stellingen te naderen, werd door ar tillerievuur uiteengedreven'. Er werden eenige gevangenen gemaakte. Engelsche vliegtuigen wierpen brand- en brisant bommen op plaatsen van Cyrenaica en Tripolitanië, waardoor drie personen ge dood en ongeveer tien gewond werden. Vliegtuigformaties van de Spil hebben versterkte stelKngeil, afweersteUingen op den grond, pakhuizen en kaden van To broek, gebombardeerd en branden veroor zaakt. Zij plaatsten voltreffers op de spoorwegwerken van Mersa-Matroe en op vijandeüjke schepen ten Noord-Westen daarvan, waar twee torpedojagers getrof fen werden. Dezelfde formaties hebben vier Engelsche jachtvliegtuigen brandend omlaag gehaald. Een van onze op den Atlantischen Oce aan opereerende duikbooten is niet op haar basis teruggekeerd. De Engelsche duikboot Cachalot van 1500 ton werd door een torpedoboot onder bevel van den luitenant ter zee 'der reserve Gino Rosica geramd en in twee deelen ge spleten. 91 leden der bemanning werden gered en gevangen genomen. In Oost-Afrika zijn eenige afdeelingen van onze troepen in den sector van Gon- dar dapper de vooruitgeschoven vijande lijke stellingen binnengedrongen, waar zij wapens buitmaakten en den tegenstander verliezen toebrachten. ENGELAND S 4 MOTORIGE BOMMENWERPERS leverden voor Engeland teleurstellende resultaten Over de Engelsche vier-motorige bom menwerpers, de „vliegende forten" schrijft de Militarische Korrespondenz aus Deutschland het volgende: Ongeveer eind Mei van dit jaar is de Engelsche luchtmacht begonnen met te gen Duitschland een de bezette gebieden groote vier-motorige bommenwerpers te gebruiken, waarvan men aan de overzijde van het Kanaal en van.den Atlantischen Oceaan buitengewoon groote verwachtin gen had. Met deze vliegtuigen wilde men vooral de Oostelijke gebieden van Duitschland met grootere bommenlasten dan tot dusver bereiken. De Duitsche luchtverdediging zag dui delijk de zwakheden in, welke het groote viermotorige vliegtuig om bepaalde tech nische r eden en bezit en zag het gebruik daarvan derhalve rustig tegemoet. Het voornaamste nadeel van een grooten vier- motorigen bommenwerper ligt in zijn groote afmetingen. Hij biedt den afweer een dubbel zoo groot doel als de andere gebruikelijke twee-motorige bommenwer pers. Het luchtgevecht van de jagers met den vier-motorigen bommenwerper krijgt dientengevolge ook veel meer kans op succes. Gemakkelijker wordt ook de taak voor den nachtjager, die zijn tegenstan der des te gemakkelijker in de duisternis kan vinden, naarmate hij grooter is. In de maanden .Juni en Juli zijn 26 vier motorige bommenwerpers het slachtoffer van den .Duitschen afweer geworden. De ervaringen van den Duitschen af weer kunnen als volgt worden samenge vat: Procentsgewijze (naar de aanvallen be rekend) zijn van de Duitsche luchtdoel- artillerie en Duitsche jagers totdusver aanzienlijk meer groote bommenwerpers het slachtoffer geworden dan normale twee-motorige gevechtsvliegtuigen. Zooals reeds gezegd, zijn viermotorige bommen werpers door het Engelsche luchtwapen sinds Mei in gebruik genomen, hoewel in betrekkelijk zeer gering aantal, zoodat hun optreden slechts een gering onder deel vormt van de aanvallen van Britsche gevechtsvliegtuigen. De ervaringen hebben reeds thans be wezen, dat de nieuwe vier-motorige bom menwerpers van het Engelsche luchtwa pen lang niet het succesrijke strijdmiddel vormen, waarvoor zij steeds zijn aange zien. j I Reizigers, die aan boord van het Ja- pansche stoomschip Citano Maru uit Soe- rabaja in Kobe zijn aangekomen, berich ten over de oorlogsvoorbereidingen op Java. Het zwaartepunt dezer voorberei dingen ligt bij het organiseeren van de luchtafweer, waarbij een groot aantal vliegtuigen van Amerikaansch fabrikaat medewerken. Alle veertien dagen wor den groote luchtbesehermingsmanoeuvresi gehouden. Het garnizoen van Soerabaja zou belangrijk zijn versterkt. Het bureau voor de statistiek publiceert het resultaat der Portugeesche volkstel ling van 1940. Op het vasteland en de Portugeesche eilanden werden 7,702,182 zielen geteld, hetgeen in vergelijking met de volkstelling van 1930 een toeneming van 876,299 beteekent. Het aantal inwo ners van Lissabon bedraagt 704,669. (DNB) Gros der Sovjetlegers ten Oosten van Smolensk vernietigd Engeland's viermotorige bommen werpers stelden teleur Tegenaanvallen der Sovjets mis lukten in alle sectoren Onze aardappelpositie voor 1941- 1942 laat zich gunstig aanzien Daling der kosten van het onder wijs in de jaren 1935—1937 Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 21.25. Morgen (Woensdag) zon op 6.07 Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan onder 5.15, op 20.10. Volle maan Donderdag 7 Ang. Laatste kwartier Vrijdag 15 Aug. Nieuwe maan Vrjjdag 22 Aug. Eerste kwartier Vrij dag 29 Augustus. Y Y Y Duitschland wint voor Europa aan alle fronten! Y Y Tegen den Engelschen en Zuidslavi- (schen hoofdagent in Bulgarije, dr. E. M. Dimitrof, en zijn 35 helpers heeft het openbaar ministerie in de zoo juist gepu bliceerde acte van beschuldiging de dood straf geëischt. Dimitrof heeft in opdracht van de 'Engelsche Zuid-Slavische spion- nage een omwenteling voorbereid tegen de bestaande orde in Bulgarije en voorts sabotage en terreur en een reeks sabota gedaden gepleegd. (DNB) Door zand en moeras trekken de Duitsche troepen voorwaarts in de onher bergzame streken van de Sovjet-unie (Orbii-HolUnd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1