ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 4 AUGUSTUS 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT 1797 - 1889 SLAG BIJ SMOLENSK NADERT HAAR SUCCESVOL EINDE V V ictorie V V y y y y y y y y v y y y y y yyyyyyyyyyyyy ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. UltgaTC. N.V. da Zlerlkzeesche Nieuwsbode, Zlerlkiaei Schulth.B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Koeten, Zicrikzec 97STE JAARGANG No. 14711 ADVERTENTIES! PriJ»: 22 cent» per regel, minimaal 88 cent». Bij contract ipeciale prijzen. Sue- ceajea op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cent». Inzending tot morgens 9,30 uur. MOSKOU VOOR DE 10e MAAL UIT DE LUCHT BESTOOKT DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Zaterdag bekend In de Oekraïne zijn snelle Duit sche formaties diep doorgestooten in de terugtochtsbewegingen van den vijand. In het gebied op 250 km ten Zuiden van Kiew is een verdere, groote vernietigingsslag aan den gang. De ten Oosten van Smolensk in gesloten Sowj et divisies zijn, nog meer in elkaar gedrukt. Gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht met goed effect ravitailleeringsbedTijven en militiare installaties in Moskou, benevens be langrijke spoorwegknooppunten aan de Boven-Wolga en in het Zuiden van de Oekraïne gebombardeerd. In den strijd tegen Groot-Brit- tannië heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht voor de Schotsehe Oostkust twee koopvaarders, waar onder een tankschip, met in totaal 16,000 brt. tot zinken gebracht en een vrachtschip, alsmede een pa trouilleboot beschadigd. Andere doeltreffende luchtaanval len waren gericht op haveninstal laties aan de Oostkust van Schot land en in Zuid-West-Engeland, als mede op een vliegveld. Vliegtuigen die overdag voor gewapende ver kenning opgestegen waren, hebben ten Oosten van de Faroër een groot koopvaardijschip zwaar getroff en en volle treffers geplaatst op een ba rakkenkamp bij Holy Island. Een patrouilleboot heeft een Britsch ge vechtsvliegtuig neergeschoten1. De vijand is overdag nog des nachts het Rijksgebied binnenge vlogen. Da gevachtggabiadan schovan Oostwaarts op In aanvulling op het weermachtsbericht van Zaterdag verneemt het DNB van mi litaire zijde het volgende: De thans afgesloten week vertoont bijna hetzelfde beeld als de vorige, slechts met dit verschil, dat ook in deze week de gevechtsgebieden opnieuw verder naar hot Oosten zijn geschoven. In den zuidelijken sector zijn de Duit sche en verbonden troepen na een hevige worsteling ten Zuiden van Kiejev in den loop van deze week overgegaan tot de achtervolging van den terugtrek- kenden vijand, welke achtervolging door een ingetreden verbetering in de weers gesteldheid begunstigd wordt. De thans reeds twee weken durende slag bij Smolensk is zijn succesvol einde dichter genaderd. Ook in de afge loopen week hebben de Sowjets tever geefs getracht hun ingesloten armeeën te ontzetten. De in het kader van dezen geweldigen vernietigingsslag ingesloten Sowjetformaties zijn in den loop van deze week voor het grootste deel in de pan gehakt. De hardnekkige pogingen der Sowjetleiding om den opmarsch der Duit sche troepen in het gebied ten Westen van Moskou tót staan te brengen heeft geleid tot dezen grooten vernietigings slag, met als resultaat dat waarschijnlijk binnenkort de weg naar Moskou aan de Duitsche troepen moet worden prijsge geven. I In den- Noordelijken sector zijn de Sow jetformaties aldaar, die zich ten Westen van het Peipusmeer hadden genesteld, eveneens ingesloten' en vernietigd, terwijl de overblijfselen in Noordelijke richting naar de kust terugtrekken. In den sector rondom Peters burg hebben de operaties ook in de afgeloopen week, on danks het scherpste verzet van de Sow jets, dat verwacht werd, voortgang ge vonden. Hierbij was bijzonder opmerke lijk de energieke aanval van de Finnen ten Noorden en Noord-Oostwaarts van het Ladogameer, waardoor de Finsche strijdkrachten aldaar reeds ver over de oude Finsch-Russisohe grens naar het Zuid-Oosten konden oprukken. Verkort- en bewapanlngscentra in Motkou baitookt Naar van bevoegde zijde, wordt méde- gedeeld, heeft het Duitsche luchtwapen de laatste dagen herhaalde malen belang rijke verkeers- en bewapeningscentra om en in Moskou met goed gevolg gebombar deerd. Bij de aangevallen plaatsen gaat het in het bijzonder om het spoorweg knooppunt. Orel en de Noordelijke wijk van Moskou, benevens de streek ten Oosten van de Mos kwab och t. Orel ligt op het snijpunt van het spoor wegtraject MoskouCharkov en dat van Brjansk-Jeles, De aanval op Orel iis in zooverre van belang, dat na den reeds ondernomen aanval op het spoorweg knooppunt Brjansk, ongeveer, 130 ikm ten Westen van Orel, een tweede belangrijke plaats van de Noord-ZuM-spoorwegver- bindrog is getroffen, die behalve voor troepentransporten vooral voor metaal- leveranties van het Centraal Russische industriegebied (steenkool-, ijzer- en land bouwproducten) van groote befceekenis is De aanval op de Moskouwsche wijk ten Noorden van het stadscentrum en ten Oosten van de Moskwabocht trof twee belangrijke industrieel© concentra ties in de Sowjethoofdstad. Van de be langrijkste fabrieken in het Noorden van Moskou met overwegend metaal- en lichte industrie in het Dsersj insku-r ay on en het Kominternowski-rayon kunnen genoemd worden de compressorenfabriek Borez, mechanische fabrieken, een automotoren- fabriek, de ijzergieterij Stankolit, twee fabrieken voor metalen, resp. harde le geeringen, enzoovoorts. Van belang zijn verder het Sawlowoj en het Rsjewerstatlon en vooral het eind station van Petersburg en Jaroslav, dat het eindpunt vormt van de belangrijke Noord-West en Noordelijke spoorlijnen. De wijk ten Oosten van de Moskwa bocht wordt gekenmerkt door groote fa brieken der auto-, metaal- en chemische industrie. Hier liggen de autofabriek Stalin, die na de fabriek in Gorki de op een na grootste van de Sowj et-Unie is en die de meest verschillende types auto's vervaardigt (personeel 40,000 arbeiders) de kleine autofabriek Kim, de ikogellager- fabriek Kaganowitsj, die in uitgestrekt heid de grootste fabriek van Moskou is, de electromachinefabriek Dynamo, andere elect rotechruische fabrieken, de werktuigenfabriek Fraeser, groote petro- leumopslagplaatsen, een zuurstoffabriek en de groote goederenstations Koersker en Gorki. Al deze fabrieken, die de representan ten vormen van de Moskousche lichte en zware industrie, zijn in geval van oorlog in verhoogde mate ingesteld op de pro ductie van oorlogstuig. De aanval op de genoemde wijken heeft dus de wapen industrie van de Sowjet-Unie weer zwaar getroffen. FINLAND'S STRIJD tegen den bolsjewlstlschen vijand Schouder aan schouder met de soldaten van het Derde Rijk strijden de dappere Finse he troepen tegen den bolsjewistl- schen vijand. Vooral Finland weet, dat deze afrekening met den aartsvijand van zijn nationale cultuur een beslissing be- teekent, waarvan voor het Finsche volk de geheele toekomst afhangt. Immers, men heeft het aan den lijve ervaren, dat de heerschappij van het bolsjewisme het einde van het Finsche volksleven en van alle hoogere vormen van het men- schelijke leven beteekent. De strijd, dien het kleine land in den winter van 1939-'40 dapper en geheel alleen voerde tegen den kolossus uit het Oosten, eindigde met zware verliezen aan land en aan econo misch 2 kracht. Tien tot twaalf percent van het Finsche akkerland, van zijn wou den en van zijn industrieele capaciteit gingen daardoor verloren met het gebied, dat het moest afstaan. Door den oorlog, die het door Sowjet-Rusland werd op» gedrongen, werd de stijgende economi sche ontwikkeling van Finland onder broken, welke in de toekomst zooveel beloofde. Van 1920 tot 1938 hadden Finlands boeren en arbeiders onvermoeid samen gewerkt ,om het land op elk gebied in economisch opzicht op te werken. De be bouwbare oppervlakte des lands was in nog geen twintig jaar uitgebreid van 2.015.000 hectare tot 2.608.000 hectare. De productie van papier steeg met 400 pet., die van sulfietcëllulose met 700 pet. De capaciteit van de Finsche industrie als geheel beschouwd was ver viervoudigd, het aantal arbeiders was toegenomen met 83 pet. Het land spande alle krachten in om den achterstand, veroorzaakt door den oorlog en de oorlogsschade op econo misch gebied, weder in te halen. Vooral de houtaankap Tieeft het laatste jaar nieuwe vorderingen gemaakt. Het voor goed uit den weg ruimen van het bolsje wistische gevaar zal het Finsche volk in staat stellen, zich in economisch opzicht ten volle te ontwikkelen en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Italiaansch weermachtsbericht Het Italiaamisdhe weertnladhtsberiéht van Zaterdag: luidt ails volgt: lp N oord-Afrika, aan het froinit van Soïïóetaj' op Tiobroek niets vap blelan'g, Duitsche vliëgtuigejn. hebben dé haven vap Tobroek iep concentraties vrachtauto's ten zuiden van Sidi ©1 Barrapi gebombar deerd. Ip dein afgeloopen nacht hebben Ep- gelsdh© vüiegtuiiglep- leen aanval oPderno- pileP op Benghasi, Waaabij geen slachtof- fers vielep. Eni O os t-A f rik a zijp in het gebied van Gondar vijandelijke troepen uiteénn 'gedreven en imiet verlieZep op de vlucht (geslagen. Onze afweer op dén igpoPd heeft ©eln vijandelijk vliegtuig, dat poog de Golnidar aap te vallen, gedwongen van] koers te veranderen, Vijalndelij'ke vliegtuigen hlebWéni in den Pacht van 1 Augustus op eenige plaatsen aap> de westkust v;aP Sardinië ©n op 1 Augustus des middags op het eilapdl Lampedusa ©e|nigie bommen Péergéwlorpen Er vielep! géén slachtoffers fep er werd! geep schade aangericht. Eep dér vlieg tuigen is neergeschoten. De duikboot, waarvap in het weer- Im'achtsberidht vapi Vrijdag werd gemeld, dat rij tot zipken is gebracht, was eerst door den vliegtuigcopPnaiidaptt, iéersteP luiténiant De Nuintzio, aangevallen len ge. troffém. Het fotografeeren van plaatsen, bij luchtaanvallen beschadigd, verboden Op grond van art. 45 der Verordening no. 138/1941 van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederiandsehe gebied betreffende de handhaving van de open bare orde, wordt bepaald: 1. Het fotografeeren van plaatsen en voorwerpen, welke ten gevolge van lucht aanvallen zijn beschadigd, is verboden. 2. Handelingen in strijd met het be paalde in deze bekendmaking zijn over tredingen; de daders worden gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en boete van ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen, voorzoover, niet ingevolge andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. 3. Het bepaalde in deze bekendmaking treedt in werking op den dag harer af kondiging. 4. De aandacht wordt er op gevestigd, dat fotografische artikelen, welke zijn gebruikt om beschadigde plaatsen en voorwerpen te fotografeeren, op grond van het bepaalde bij art. 5, lid 2, van de Verordening no. 3/1941 van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederiandsehe gebied door Duitsche politie-organen in beslag kunnen worden genomen. De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid: Rauter, S.S.-Gruppenführer. DE WAPENVERORDENING Een offlcieele toelichting Van, bevoegde rijde wordt de volgende toelichting gegeven op de Mangs vap kTacht gewordep wapenverorcleping Op 28 Juli 1941 is ip verband met de verordening op de handhaving vap de» orde de wapenv^rordieniinig van diep Rijks commissaris gepubliceerd ip het veror deningenblad en dpa;rmiëd© Vap kracht geworden. Tegelijkertijd rijh dé tot dusver b»ö„ staap hebbende NedierlamJdschie wetten op de wapeps de wet op het dragén vanl wapems vam 1890 iep de vuurwapenwefc vap 1919, die tezamen m©t die bekend making van dep opperbevelhebber der legergroep voor het bezette westelijke gP- bied vap 10 Mlei 1940 dén gnonidslagf vormldep voor het geld©ndie wapëntrecht, buiten werking gesteld. Het verwervën, het be'rit en hlet dra- 'gep van wapepen vap allerlei aard rijp echter door de inieuw© verordeniPg niet vergemakkelijkt. Het oinbevoiegd ip bezit hebben van wapeps eP het onbé'vaegd, dragen van wapens stelt den overtreder ip de toekomst bloot aan de Zwaarste! straffen. Wie ip strijd miet dé voor-- schriftep vUuiwaponeni, ontplofbare stof fen, ontstekingsmiddelen of slag- iep stoot, wapens, die bestemd rijn voor gébruik op arglistige Wijze, vervaardigt, ip bézit heeft of aap anderen overdraagt, kap Worden gestraft ln%t den doöd of mét levenslange tuchthuisstraf. D©Ze- blepahng is vereisdht oml Zoo hooldig !m!et allé scherpt© t© kuppep optreden fegep mis dadige elémlehten. Bém ieder moge zich derhalve ervan bewust rijh, dait het p®6- gen van wapepdelicteP de érnstigste ge volgen kan hebben. De huidige internationale toiestapd is Zoo gespannen. dat éép ©hkel© vonk vol doende kap Zijn lom eeP explosie te doen ontslaap, aldus d© Japapsohe minister v. handel ep nijverheid, vide-admiraal1 Sa- kon ji tegenover vertegenwoordigers van de pers. Sakonji Zeide verd'ér, dat de in ternational© economische toestand, waar tegenover Japan is geplaatst, het 'ér toe, dwingt de industrieel© productie te ver sterken. de nationale Verdediging te Ver volmaken en den De veins tanda ard van h'&t Japansche volk op deni grondslag van de. eigen -economisch© hulpbroPn;en te hand haven. (DNB) Uit Batavia Wordt aiap h©t Japianisch© telegraaf agentschap gte-méld: Vani botrouwi bare Zijd© wordt vernojmem, dat NedPrL- Indië voor het oogenlblik geen exportver gunningen voor Japan uitgeeft, waarbij ©r op wondt gewezen, dat het systeem van vergunningen, dat d© vorige week is opgesteld, allen handel miet Japan hjeeft geplaatst onder regeéripgsdontrólie, met inbegrip van dé leveranties volgéns de Japansch-Nederl. ©Jlie-overeénlkomst. YWWWWWW T V Duitschland wint voor Europa aan alle fronten! OPROEP VAN VAKVEREENI- GINGSCOMMISSARIS tot do R.K. on Chr. Arbeiders De Commissaris voor de vakveréeini- gingen. de heer H. J. Woudenberg, heeft den navolgenden oproep aan de Roomseh- Katholieke en Pr otestantsch - Christelijke) arbeiders gericht „Sedert 25 Juli 1941 ben ik door dem Rijkscommissaris voor de bezette Neder iandsehe gebieden benoemd tot commis saris vap het R|.K. Werkliedenverbond -ep het Christelijk Nationaal' Vakverbond- Deze benoeming hééft plaats gevonden ip het belang van den Nederi/andschlént arbeider, nu en in de toekomst lén heéfü ip geen enkel opzicht de bédoeling de> godsdienstige overtuiging vani de led'én (dier organisaties pan te tasten of ge weld aap te doen. (Mijim bénoeiming heeft het volgende tweeledige karakter: 1. De noodzake lijke economisch© ordening in Nederland, waardoor ook een hechtere saimianvat- tiing van d© Nederiandsehe airbeidérs- bewegimg noodzakeliilki is, te bevorderen ep 2. de bestaande rechtém der geor ganiseerde arbeiders te beschermlen, te hanidhaven en te verbetléren. Dezé beide voor de Nederiandsehe ar beiders belangrijke doelstellingen ttdukT- pen alleen- dajn verwezenlijkt Worden, indien alle groepeeringen 'm de vakbe weging centraal Worden- geleid. Hét ter rein, waarop de socfaial-economische po sitie van den Nederlnndschen arb'eider Wordt bepaald, is voor alle Nederiand sehe. arbeiders gemeenschappelijk. iTeih opzichte van d© productie, van- de arbeidsvoorwaarden en sociale maat regelen, hebbeai all© Nederlamdsdhe ar beiders in hetzelfde beroep, in dezelfde fabriek, in dezelfde werkplaats, op het- zelfdë kantoor, hetzelfde gemeenschap pelijk belang. Deze Iniéuwé ook voor de toéfcfalmst PoodZakelijlkie ordeninlg tast de religi euze gevoelens van -d© arbeiders in geen énkel opricht aan. De practijlk heeft reeds bewezen, dat bij sociaal-écono misch© vraagstukkén', in welker oplos sing de vakbeweging) m eerste instantie haar taak vindt, religieuze onderschei dingen van geen beteekenis zijn. Zoo wel het opheffen van de werkloosheid, bij de sociale verzekering, bij het ar beidsrecht, bij de rechtspositie als bij: de Ioonvraagstuklken van den arbeider pannen reeds de laatste jat én- all-en steeds hetzelfde stapdpunt in en men wérktej ip contact samen. Nu ip het belang van den arbeider -eepi snelle oplossing van al deZé vraag stukken noodzakelijk is, mag de ver»; werkelij'k ing niet worden bemoeilijkt door de veelheid vap instéllinigein, die daar bij betrokken |nioeten worden. Ik roep u, rooimsch-katholiéke ep pro- testafptsch-christelijke arbeiders van Né- derlaind, op lid te blijven van uw or- |ga|nTsatie. Ik roep u daartoe op in uwt eigep belang. Tep' eerst© ten éinde Zelf mlee te bou» wén! aan d© toekomstige ordening, waar uit de stand der arbeiders zijn gerecht vaardigde plaats ip het volk kian ver» krijgen. Ten tweed© ten ©inde uw rechten bij! werkloosheid, bij ziekte, bij poodigen rechtsbijstand en bij het sluiten van col lectieve arbeidsovereenkomsten te be- houden'. Ten derde teneind'0 den achterstelling, die in de toekomst voor nofodt georgani- seepdep' en ex-géorganiseerd'en zou kun*' pen ontstaan, te voorkomen'. Luistert met naar verkeerd© raadgevlers Werkt mee aap een sterk Nedierlandsch leger vap' den arbeid, waar de Wélvjaart van het Nederiandsehe volk ook na den| oorlog mee moet woPdeP bévochten". H. J, WOUDjENBERG<

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1