[ueS, Overspannen? #1 Uit Stad én Provincie ^door^f^aeM dus «et. RADIO-PROGRAMMA Woensdag 23 Juli HILVERSUM I. 415,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: (nieuwsberichten; 8.15 gewijde miuziek, gr.; 8.45 gram.; 9.15 voor de huisvrouw; 9.25 gram.; 11 voor de kleuters; 11.20 Het en-' semble Amende; 12 Klaas van Bee^k eni zijn orkest; 12.25 v(o,or den b'oer; 12.40, Almanak; 12.45 BmONieuws- en econo mische berichten; 1 gtra|m.; 2.15 Roman cers; 3 voor de vrouw; 3.20 Zang met pianobegeleiding; 4 bijbellezing, voorbe reid door de Chr. Radiostidhftipg; 4.20 voor de jeugd; 5 Igrajn.; 5.15 BNO: nieuws economische en beursbericht en; 5.30 voor de rijpere jeugd; 5.45 orgelconcert; 6.15 voor de binnenschippers; 6.30 gram'.; 7 BNO: Economische vragen van den dag; 7.15 voor de kleuters; 7.25 gram'.; 7^30 volkszangkoor; 8 BNO: nieuwsberichten;- 8.15 Spiegel van den dag; 8.30 Cabaret- programma; 9.30 berichten Engelsch; 9.45 BNO: nieuwsberichten10 BNO: Uitzen ding in de Rngelsche taal!: „The Dutchj achievements in the Netherlands indies". HILVERSUM II. 301.5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO-: nieuwsberichten; 8.15 gram.; 10 morgen wijding, voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité; 10.20 gram'.; 10,-40 Decla matie; 11 viool, piano en gram'-; 12 po litieberichten; 12.15 Ensemble Erica Ha len; 12.45 BNO: nieuws- en leöononrische berichten; 1 Ensemble Jack dier Kinde ren; 1-45 gram.; 2.15 voor de jeugd; 2.30 operette „Salzburger Nockerln"; 3.30 gr.; 4 piajniovoodracht; 5 Hot geestelijk karak ter van ons vjolk, voorbereid dopr het Vrij'z. Prot. KerkComité; 5.15 BNO (nieuws, economische >en beursbjerichten; 6 vraag gesprek; 6.15 Ensemble Bandi Balbgh; 6.45 reportage; 7 BNO: Braba)nitsch praatje;. 7.15 gram.; 7\,30 Volksgezindheid: De arts als geZoUdheadsTeider; 7.45 gram-; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 Het Re- sidentie-orkest; in de pauze: Causerie „Banden met VlaandercnTand"9.35 gr.; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 Dagslui ting, voorbereid door de Chr. Radio-, stichting; 10.05—10.15 gram. Italiaansch weermachtsbericht Engelicha kruiiar bij Maria Matroah getroffan Weermachtsbericht no. 410 luidrt als volgt: De luchtbases vain Malta zijn in de laatste twee nachten opnieuw gebom bardeerd. In Noord-Afrika activiteit van de we derzij dsche artillerie aan het front van Tobroek. De luchtmacht van de as is voortgegaan met het bombardeeren van vijandelijke barakken en versterkings- werken in de vesting. Twee Italiaansche vliegtuigen hebben een aanval ondernomen op een Engel- schen kruiser van 10,000 ton bij Mersa Matroeh en hem met een torpedo ge troffen. De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op Benghasi en Tripoli. In Tri poli hebben onze jagers een Blenheim brandend neergehaald. In Oost-Afrika hebben Britsche vlieg tuigen Gondar gebombardeerd. Een van onze duikbooten, die op den Atlantischen oceaan opereerde, is niet teruggekeerd. Op de Middellandsche Zee heeft een van onze duikbooten, onder bevel van luitenant ter zee Zanni, een Britschen torpedoboot jager getorpedeerd en tot zin ken gebracht. Een tweede eenheid van hetzelfde type, onder bevel van luitenant ter zee Migliorizi, heeft een vijandelijke duikboot tot zinken gebracht. Een tweede Engelsche duikboot is tot zinken ge bracht door onze torpedobooten onder bevel van de luitenants ter zee Gamaler en Martinoli. 1 f I Engelsch* aanvalspbgingen bij Tobroek verijdeld In zijn weermachtsbericht no. 411 maant het Italiaansche hoofdkwartier het vol gende bekend: In den nacht van 21 Juli hebben Itali aansche vliegtuigen het vliegveld Mi-kab- ba op het eiland Malta gebombardeerd. In Noord-Afrika werden pogingen welke ondernomen werden door vijandelijke af- deelingen met het doel de Italiaansche stellingen aan het front van Tobroek te naderen, snel verijdeld. De- Duitsch-Ita» liaansche luchtmacht bombardeerde bat terijen en versterkte stellingen van da vesting. Duitsche jagers vielen ten Noor den van Solloem een krachtige formatie vijandelijke jagers aan en haalden drie Curtiss-vliegtuigen omlaag. Britsche toe stellen ondernamen wederom een aanval op Benghazi. In Oost-Afrika is activiteit van de ar tillerie waar te nemen in den sector Wolsjefit. In andere sectoren is de toe stand ongewijzigd. In den nacht van 21 Juli hebben vijan delijke vliegtuigen Napels gebombar deerd. Er zijn vijftien dooden te betreu ren, bij wie vijf soldaten 'van het lucht doelgeschut, en 24 gewonden. De bevol king behield een kalme houding. VERSCHILLENDE BERICHTEN Britsche bommen Iin het lafgteloopen weekeinde vlogen, wel enkele Britsche vliegtuigen bovien, ons l'aind, doch hun actie bleef zeer beperkt. Enkel© brisant- ©m brandbommen Warden neergeworpen. Wat kleinl© beschadigin gen!, wat glasschade aan woonhuizen enj eep aantal grana|attreohters in het op'^n veld zijn te vermelden. Helaas warden in leem stad in Z.-Hol land één persoon gedood ,en éïlu ge- 1 Woinid. (ANP) Kettinghandel met gestolen goederen In een opslagplaats van een levensmid delenmagazijn te 's-Gravenhage is achtereenvolgens driemaal ingebroken, den laatstén keer op *14 Juli. Ontvreemd werden 835 pakjes thee, flesschen sla olie, koffiesurrogaat, toiletzeep en ree pen chocolade. De centrale opsporingsdienst der poli tie heeft een uitgebreid onderzoek in gesteld. Het is thans gelukt een aantal perso nen, die ervan worden verdacht bij deze inbraak betrokken te zijn, te arresteeren. Tegen eenige andere personen is proces verbaal opgemaakt. Een deel van den buit kon nog in beslag worden genomen. Met de gestolen goederen werd een uit gebreide kettinghandel gedreven. Nederlandsche kinderen naar de Oostmark Zooals men weet, zal ook deze zomer zij het op beperkte schaal, weder een aantal Nederlandsche kinderen ongeveer zes weken iji de Oostmark doorbrengen als gasten van verscheidene families al daar, die verleden jaar' eveneens Neder landsche kinderen hebben verzorgd. De heer Eigruber, gouwleider van den Ober- Donau, te Linz, die hier te lande goede bekendheid geniet wegens zijn zorgen, voor de, onderbrenging onzer jeugdige landgenooten in den zomer van 1940 op initiatief van -den Rijkscommissaris, -dr. Seyss Inquart, heeft hiertoe een voor stel aan den Rijkscommissaris gedaan, dat deze gaarne heeft aanvaard. Daar dit maal ook uit andere deelen van Europa kinderen naar de Oostmark worden uit gezonden, is de plaatsing beperkt tot ongeveer vierhonderd Nederlandsche kin deren, nl. uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem, die hieraan de meeste behoefte hebben. Vrijdag 8 Augustus zullen zij naar de Oostmark vertrekken, waar zij Zaterdag d.a.v. hun bestemming zullen bereiken. Daar zullen zij tot Vrijdag 19 September blijven om den volgenden 'dag naar hun ouders terug te Hkeeren. Maximumprijs voor citroenen Naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt, zijn er, meit ingang van Maan dag, maximum-prijzen vastgesteld voor citroenen. De consument weet nu waar hij aan toe is zoodra er weer citroenen verkrijgbaar zullen zijn. Er zal niet meer dan vijf cent per stuk voor mogen wor den gevraagd. In het vorige seizoen berekende men voor groote en kleine citroenen verschil lende prijzen. Dit zal, nu er één maxi mum-prijs, onafhankelijk van de grootte, is vastgesteld, niet meer mogen voor komen. Groote kouiendiefstal Een lawine van gestolen dameskousen zal weldra te Amsterdam of elders over niets vermoedende koopers worden uitgegoten, indien niet tijdig het spoor gevonden wordt van zeer brutale die ven, die hun slag geslagen hebben in de fabriek van Hunkemöller aan den N.Z. Voorburgwal. Zij hebben namelijk kans gezien zich niet minder dan 1890 paren kousen toe te eigenen, die, naar men meende, veilig in een deel van het gebouw waren opgeborgen. De politie veronderstelt, dat deze dief stal gepleegd is door een of meer per sonen, die zich hebben doen insluiten en daarna hun kans hebben waargenomen. Het personeel heeft kunnen vaststellen, dat een bakfiets en voor f1800 aan kou sen verdwenen waren. De indringers hebben het zich gemakkelijk gemaakt en dus tegelijkertijd met de waren ook het vervoermiddel medegenomen, hetgeen hun bij het transport van veel nut geweest moet zijn. Engelschan lieten verstak gaan !Op de dagelijksche perscolniBeirientie te Dam Haag werd geoonsataard, dat d'ei Emgelschen hum per radio op Zondag 20 Juli aangekondigde bevrijding van het continent" blijkbaar niet op tijd hebban» kulnnem uitvoeren an miogelijlk d'egenleh,, die hier dm daar pp hun komst hopen, earn nog diepere teleursteflling zulllien be- reidam. Ironisch werd opgemerkt, dat degenen, die miet hun. verrekij!k|ers getracht hebben het morgan.rooid dier vrijheid uit ze® te zieni opduiken, het miorgenrood aan dein verkeerden. Ikaint gezocht hebben, en dat zij1, die pp 'grohd van het door de En gelsche radio uitgegeven) paroioö' om' al vast drinkw® tervoorrad en aan1 te leggen, de waterkraalni getrouwer zbliien zi©n' fulmetionneeren, dan de Engelsch1® beübf- tdni, daar deze 00k ditmaal in het water gevallen zijn. (De huisvrouwen., die, naar mem zegt, reeds koude thge hadden (klaargezet, om ze den- Engelschem troiepiein te kuin(nien! aanbieden, doen het best® deZe thee op. te -wtarmiani en zelf op. te drinken. (ANP) HAAMSTEDE. Bij h,et dezer dagenj te Amsterdam gehouden accountants© xamen slaagde o-ïn1. onze vroegere dorpsgenoot,, de heer D! Brandenburg, voor het aCcoum- tantsdiploma B. OUWERKERK. Als ieam bijzonderheid wordt gemeld, dat een Zwahiwenpaar in. de bijkeuken van de woning van demi heer Wc J. v. d;. Velde, kweller te Oude- sluis, een nest heeft gebouwd'. Dezer dagen werden de ouden verblijd met de geboorte van vier kleintjes. SCHERP,ENISSE. De landbouwer J. B. had hjet ongeluk van 'boven uit de schiuur te vallen;. Met .©en 'zWarl® hersenschudding iwerd hij' opgenomen. De toestand van den patiënt is ernstig. ST.-ANNALAND. Aam de RHBS t® Bergemi op Zo,om ward bevorderd van 'de 2e iniaar de 3e klas, Nico. BruijtnZas-ll leim van de 3e mlaar de 4e, klas Harry; Paap©. De. cojhmissie vioor de inlevering vajm (mietalem bestaiat uit de hie!©jremi J, Baas, W. A. Dormaiar en. J. Verhoole(.* Een bewakingsdienlst voor het rap- porteereni van evemtuieiele branden inden te velde staajnden oogst is inigiestfeflicL Hiervoor Zijlm aangaw'ezeni: A. v. Voss-ein Wz., J. deni Engelsm'ani, J. Ellipse, J, Beijbo'er Az., Adr. Rijnberg Az., Ad. v. Vossein.. Op de veiliinig' werden verhandeld: 3925 k.g. Eigelnh., (groote; 1000 lk|.g. id. kleine; 375 Ik'.g. Eerstelingen, igroot^; 25, 'k.g. idem1 ikleime; 900 ikl.gt. Mjdlloth'iens, groote. Prijzen1 resp. f6.50 en f 2.50 voor de gnoiote en. de kl-ein®!. Alles pier 100 kilogram. ZOMERDAG VAN HET N.J.V. De Provinciale Gom'm'issie van het Ned. Jongelingen Verbond had in 194Ó igeemt Provincialen Zomerdag kunnen belegge Dit jaar is het aimdlars gew©est, dank Zij de daarvoor van de bevoegde auto-, riteiteni verkregen toiestemTninig len 'd© groote bereidwilligheid vam m'r. dr. R. W. Graaf van Lijnden), die Zijn prach tig buiten „Ter Booge" onder Ko,ud-e- kerke, -doch op slechts ruim één ikl.ni. t afstamd van Middelburg geliegeni, daar- voior beschikbaarte stellleln;. Het wasi Zaterdag .aanvankelijk wlat betrokken, weer, doch üni den middag was h.et dank Zij' de zon len» niet te groote hitt® eem aangenjaiam VierblijV.en o.p d® opern ruimte, die voor de bijleenk'omst was bestemd. Ongeveer 600 jongeren, wariqn naar. „Ter Hoog®" opgekomeni. Zij kwamen uit geheel Zeeilanid, zloowiel uit Zeeuwsch Vlaanderen .a|ls de Bevelanidiein. Ook uit Schouwen,, waar. vandaan een speciale boot, de „Maasmymph" v,oer^ die pok! nog wel ouderen medebracht, di® er. v.am gebruik maakten om Zeelan|d's Tuin te bezoeken. Des morgens heeft dr. J. Branden burg, Ned. Herv. Predikant te Bjgge- 'keZke, nadat de bijeenkomst geopend, was, eem Wijdingsdienst geleid. De verdere morgen >®n o.ok ima ge meenschappelijk koffiedrinken, het begin vap den middag, was vrij voor fietstoch ten en wandelingen, waaTb'ij verschillende groepen ook de stad Middelburg bezoch- telm en daar een kijkje gingen nemen. Imtusschen was het Tamboer- em Pij'- perseorps „Juliana" uit Middelburg op het terrein aangekomen len liet zich da;ar hoorem, terwiijl op een tweiede gazoni (wiedstrijden plaats hadden ais h;ar(dlbo- pen, zakloopen e.d. em verschiillende an dere spelem konden worden beoefend. Na afloop vajm wedstrijden em muziek!, had de prijsuitreikiing plaa;ts. Het allot vam den (middag warem opwekkende iwoordem van den. voorzitter der Frov. Coimlmissie, dW.' K. L. Wi. v. d. Made over „All'en paraat" en dein, tweiedeni voorzitter, ids. J. MatZer vam Bloois over „Nu de Daad". Hierna w'®nd de in alle c opzichten go®d geslaagde ZoHierdaig pp id© gebmlkieil'ijkie wijze gesloten. MARKTBERICHTEN Coöperatieve Veiling Zierikeee Vailing vain 19 Juli. Roode Bessen, f 16—22.501; Gel© Kruis bessem f 20—23; Witt6 Biessen f 18—22.50 Stamprinieesseboonen f 23—26; Stoksnij- booin.cn f26; Tuinboohein f8; Doperwten f 16; per 100 k.g. Wortelen f8 per 100, bos. i ROTTERDAM, 21 Juli. VLAS. Aange voerd: 700 k.g. Zeeuwsch wit fl—Tf45;' 181 k.g. HoHi. geel f 1—1^45; 300 !k|.g, bty f 1—1.40. De aanvoeren 'worden hdel ldüein em de vraag is beperkt. De .afzet schijnt te stagne'©rqn. Teuslot» te wierd het aangevoerd1© vlas verkocht.- 21 Juli. Aardappel-ejni: Eerstelingeni, groot f 7.121/2; id. kleiime f 4.071/2, beide per 100 k.g. Aanvoer ruim voldoende(, hajndel volgens vastgesteldje prijzein-. RECHTZAKEN 200 wlnkelleri beboet Eem aantal wieken' gel'edien werd tege lijkertijd in. leen aantal1 plaatsen in N.- Hol'land en Utrecht ©em onderZol©k in gesteld naar de prijken vam melkponden ©n gecondenseerde melk. Een groot aam- tal processon.-verbaal' wegens overtreding der prijsvoorsdhriftam was het gevolg. De inspecteur voor de prijsbeheersching te Amsterdam heeft Imu dez© zaken be- 1 recht ©n aan ruim tweehonderd winke liers boetoni opgelegd van f 25 tot f 50L Eemig© grossiers, die eveneens te hooige prij'zem berekenden-, wierden met hoogere 1 boetem gestraft. (ANP) ONDERWIJS Aam de De Ruijterschool te Vlissingein is bevorderd tot de 2e klassei (stuurmans- leieriijn.g) G. Potappel en tot da 2® klasse (Maehiinistleerijng), J. v. d. B,erge, beid® te Zierikziee. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Aangenomen het beroep naar de Ver. van Vrijzinnig Herv. te Kampen door ds. A. "Faber te Ren esse. ST.-PHILIPSLAND. De collecte voor noodlijdende kerken en personen heeft opgebracht de som van f 19,08, waarvoor hartelijk dank werd gezegd. I 1 'Geref. Gem. ST.-PHILIPSLAND. Dinsdagavond half 9 hoopt Vioor te gaaim, ds. J. van den Berg; vam Krabbiendij'ke. LAND- EN TUINBOUW Ruilverkavelingswat De Staatscourant van Maandiagavond be- v,at eeini besluit van dein- secretaris-genie- raai va!m het departement van- Landbouw e}m Visscberij1, -ddat ten doel heeft een ver. sinelling van -de uitvoering van- de ruil- verkaveliimg mogelijk te maken l©m voorts -emk-ele technische verbeteringen in- de ruil- veTkaveliinigs-wiet aan te bheingen. MaximumpriJ» voor vroege aardappelen De gemachtigde voor de prij'Zeinl jhl®eft d-e volgende tmaximumprij'zen voor vroege aardappel-en (sorteering 28 m.m'. vier- kamtsmaten grooter) vastgesteld 10 t/m. 16 Juli f 10; 17 t/m'. 23 Julij f 0.09; 24 t/m. 30 Juli f 0r08ty2 ien| 31 Juli t/lml. 6 Aug. fO.08 per klgf.; vooh kriel vanl de sorteering 15" tot" 28"lnil.m'.r vierkanltsmaait t/m. Augustus f0.06 peri k.g. Bij' thuisbezorging mag ©en ceint per k.g. m-eer woxdeni b©reik|end. LUCHTVAART Tusichen Rio en Rome De Italiaansche luchtverkeersmaatschap- pij Lati heeft Zondag voor de eerste maal gevlogen op de bestaande luchtlijn tusschen Rio -de Janeiro en Rome voor het vervoer van passagiers, post en vracht. Regelmatig eens in de week in elke richting zullen de toestellen des Zondags uit de federale hoofdstad ver trekken. en des Zaterdags weer aanko men. Tusschenlandingen zullen geschieden in Rio de Janeiro, Recife, Isla del Sa-1, de Azoren, Villa Cisneros en Sevilla. Financiëel Weekoverzicht Noteering van Amerikaansche aandeelen te Amsterdam of niet het Nederland sche publiek blijft in Amerikaansche eco nomische aangelegenheden belang stellen. Om twee voornam© redenen: ten eerste is een bedrag van niet veel minder dan een vijf-en-twintigste van het (geschatte) nationale vermogen in deze waarden be legd en ten tweede zijn de economische (en financieele vraagstukken van de grootste economische mogendheid buiten Europa ook voor Europa van belang, of zullen zij dit weder worden, zoodra d,e oude be trekkingen hersteld zullen zijn. Bij alle verscheidenheid der vraagstuk ken ginds en jhher zijn er ook identieke problemen te over; men denke slechts aan de noodzakelijkheid van hooge belastin gen als voorbeeld van gelijksoortige ont wikkeling en aan het loonvraagstuk als vocrbeeld van tegenovergestelde maat regelen. De onveranderlijke loonen hier contrsstocren met de stijgende loonen daar, en indien de Nederlandsche aan deelhouder bij het rendement en bij de waardeering van zijn bezit steeds aan de eischen van den fisCus dient te den ken, moet de Amerikaansche behalve met den fiscus, met den invloed van de loon- eischen rekening houden. Uit den aard der zaak is de beteekenis van het loon als proauctie-faCtor in de verschillende industrieën (en in den land- en mijnbouw) zeer uiteenloopend. Maar.... hoogere loonen behoeven nog geen hoogere productiekosten per een heid te beteekenen. Dat wisten reeds vijftig jaar geleden die mannen, welke over -de „economy of high wages" schre ven. Cijfers van de National Industrial Conference Board, de groote Amerikaan sche werkgeversorganisatie, toonen twee feiten overduidelijk aan: 1) de stijging NEDERLANDERS, HET GAAT OM UW EER Eer en trouw, -dat zijn de hoogste waarden voor den man. Geen grievender. beleediging is denkbaar, dan dat men een man verwijt, idat hij trouw- en eer loos is. Hun eer en hun trouw, di© hebben onze voorvaderen in tientallen oorlogen verdedig-d en bewezen. Nog steeds zijn eer en trouw de kenmerkend© eigen- eigen'Schappen van de ware Nederlanders. Het is de eer van ons volk en de trouw aan ons vaderland, die het voor schrijven zijn aandeel te leveren in den strijd die gestreden wordt, terwille van het -behoud van de Europeesche bescha ving en cultuur, ter bescherming van het christendom tegen de horden, die alles dreigen te vernietigen wat ons lief en -dierbaar is. Reeds hebben vele duizenden Neder landers begrepen dat langer afwachten een misdaad jegens ons volk en vader land zou zijn. Reeds maken deze duizen den zich gereed mede den strijd te strij den met de zegevierende Duitsche legers en -de legioenen die optrekken aan het Oostfront tegen de duivelsche Sowjet- machten. Maar er zijn er nog die aarzelen, die niet beseffen hoe groot de bezwaren zijn die -moeten worden gekeerd, wil Europa niet ten onder gaan. Hen herinneren wij aan hun plicht, hun roepen wij toe: „Nederlanders, het gaat om uw eer!" Wij vragen hun, zich te bezinnen en te beseffen dat er plichten zijn die boven alles gaan, die een man vervullen moet, die hem dwingen te doen wat er van hem verwacht wordt. Nederlanders, het gaat om uw eer toont dat u uw plaats in ons volk waard zijt -doet uw plicht. Meldt u aan bij het vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22 te 's-Gra- venhage. VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND Het ANP mel-dt: Vanaf Donderdag 24 Juli 1941 'zullen- de aarimieldingsbureaux van' het Vrijwilligers Legioen Nederland" gecentraliseerd wiorde-n t© A'dam (Hotel yan Gelder, Damrak) en D-en Haag (Ko- tningiRinegraeht 22). Vrijwilligers uit het overige igied'eelts vato het land wordt verzlocht zich van- die'n datum af rechtstreeks te wanden toit het hoofdkwartier, Koninginnegracht 22, Dein- Haag. der loonen ook in de laatste 10 of 12 jaren en 2) de gelijktijdige daling der kosten per geproduceerde eenheid. Het gemiddelde uurloon in 25 Amerikaansche industrieën beliep in 1929: 59 dollar-cts.; in 1933 was het tot 49.1 dollar-cts. ge daald; in 1935 werd echter weder de oude stand bereikt; in 1937 beliep het 69.3 dollar-cts., in 1940 73.9 dollar-cts. en het kan thans op omstreeks 80 dollar-cts. ge schat Worden. Stelt men de arbeidskos ten per geproduceerde eenheid voor 1929 op 100, dan daalden zij tot 73.4 in 1933; in 1937 beliepen zij 90.4 tegen 82.2 in 1936; in 1940 waren deze kosten, ondanks een stijging van het gemiddelde loon met precies 25 pet. per productie-eenheid t echter 14.6 pot. lager dan in 1929, n.l. 85.4 pet. De Amisterdamsche beurs was in de ver slagperiode vast en deze vaste stemming viel niet alleen op de aandeelenmarkt), maar ook -op de markt voor obligaties te bespeuren. Voor het eerst sedert de uit gifte bereikte -de 4 pct-leening Neder land 1941 zij het dan ook slechts voor bijgaand den parikoers. Staatslenin gen, andere publiekrechtelijke leeningen, maar ook pandbrieven trokken de belang stelling zoowel van den Nederlandschen alsook van- den Duitschen belegger. Deze buitenlandsche belangstelling en de groo te geldruimte, waarvan de oorzaken in tal van beschouwingen zijn belicht, zijn aan deze hausse natuurlijk niet vreemd en men zou het aan beider invloed moeten toeschrijven, dat ondanks de belastingver- hooginger. en dreigende dividendstop en het lontbreken van berichten over den gang van zaken in de cultures of in de scheepvaart, alle -deze fondsen bij de rijzing betrokken waren. Speculatieve overwegingen waren zeker debet aan de groote omzetten en stijgende koersen van fondsen als Kon. Mij. De Schelde, Van Berkel's Patent of Javasche Bosch Ex ploitatie Mij. Daarentegen leidden beleg- gingsaankoopen tot koersstijgingen - voor de z.g. zware fondsen, die tevoren, we gens 'de ophanden zijnde maatregelen in zake dividendstop (al dan niet verbonden met kapitaalcorrecties) onder sterken druk -hadden gestaan. (Robaver). In den nacht van Zaterdag op Zondag fami 1 uur 15 is een ernstig spoorweg ongeluk gebeurd op het viaduct bij Como. Een trein met 700 arbeiders pas seerde op het viaduct een goederentrein, die in tegengestelde richting reed. Een kraan, die -op den goederentrein stond, raakte een rijtuig van den trein met arbeiders, zoodat dit óntspoorde. Het rij tuig sloeg tegen de borstwering van het viaduct en werd verpletterd. Terstond arriveerde 't Roode Kruis en verschenen autoriteiten om het reddingswerk ter hand te nemen. Tot dusver heeft men dertig dooden geteld. Ongeveer vijftig gewonden zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1