xxxxxo noodlanding in de woestijn Uit Stad en Provincie RADIOPROGRAMMA Donderdag 24 Juli HILVERSUM I. 416,6 M. 6,4b gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,46 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 dagopening (voor bereid door hetVrijz. Prot. Kerkcomité); 8,25 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 11 voor den boer; 11,20 orgel concert; 12 orkest Malando en solist; 12,40 Almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Romancers; 2 zang en piano; 3 voor de vrouw; 3,20 pianovoordracht; 4 gram.; 4,30 causerie met gram.; 5,15 B.NO.: nieuws-, econo mische- en beursberichten; 5,30 Harmonie orkest ,,'s-Gravenhage"; 6,16 causerie: „Sociale zorg, ook voor U„; 6,30 orgel- poneert; 7 BNÖ: vragen van den dag; 7,15 De Gooilanders; 7,45 voor den boer; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 Spiegel van :den dag; 8,30 gevarieerd Internationaal programma; 9,30 berichten Engelseh; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10 B.N.O: uitzen ding in de Engelsche taal: „National fea tures of the Netherlands". HILVERSUM II. 301,5 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,46 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 10 morgen wijding (voorbereid door de Chr. Radio Stichting); 10,20 gram.; 10,40 declamatie; 11 gram.; 12 politieberichten; 12,15 Roe- meensch orkest Gregor Serban; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 bont programma; 3 Ramblers; 3,30 voor de zieken; 4 gram.; 4,30 voor de jeugd; 5 lezen van Chr. lectuur (voorbe reid door de Chr. Radio Stichting); 5,15 BNO: nieuws-, economische en beursbe richten; 6,45 reportage; 7 BNO: persover zicht voor binnen- en buitenland; 7,15 gram.: 7,30 „Ik was er zelf bij"; 7,45 gram.; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 het omroep-Symphonie-orkest; 9,30 causerie „Sport en lichamelijke opvoeding"; 9,45 BNO: nieuwsberichten; 10—10,15 gram. HET LADOGAMEER de Q'oot«t» b'n'enze* »an Europ- Het Ladogameer, met een lengte van 210 km en een breedte van 130 km, .is de grootste binnenzee van Europa. De rivieren Wuoksen, Sjas en Wolcho voeren dit meer gestadig nieuwe watermassa's toe; de afvoer vindt plaats door de Newa Het Zuidelijke deel van het Ladoga meer is vlak; het landschap is er een tonig, de oevers bestaan uit leem en zand. Naar het Noorden toe echter ver andert 't beeld geheel. De oevers rijzen steil en hoog uit het water, dat hier een diepte van meer dan 200 meter be zit. Het Ladogameer bezit een onmete lijk en rijkdom aan visch en robben. Van een stelselmatige exploitatie van de eco nomische mogelijkheden, die zich hier voordeden, is echter bij de Sowjets nooit sprake geweest. Ongeveer 120 dagen in het jaar is het Ladogameer met ijs bedekt, Doch ook in de maanden, dat er geen ijs ligt, is de scheepvaart er met vele gevaren verbonden, ten gevolge van de klippen en de ondiepten. Om deze reden heeft men aan den Zuidelijken en Zuidooste lijken oever kanalen aangelegd, ten dien ste van het scheepvaartverkeer. De kunst matige waterwegen aan het Ladogameer hebben een groote uitgestrektheid. Zoo loopt bijvoorbeeld het in de jaren 1718 tot 1731 aangelegde Ladogakanaal van Schlüsselburg over een lengte van 110 km naar de monding van de Wolchow. Ten Noorden daarvan begint het Nieuwe Ladogakanaal, dat van 1861 tot 1866 is gegraven. Het Sjaskanaal, dat tegen het einde van de 18de eeuw in dertig jaar tijds werd gegraven, verbindt de Wol cho met de Sjas. Het vierde belangrijke Slechts vernieuwing kan behouden, achter raakt wie stil blijft staan. FEUILLETON kanaal voert naar de Swir. Door dit grootsch opgezette kanalenplan wordt het Ladogameer verbonden met St. Pe tersburg, met de Wolga, met de Duna en met het Onegameer, op twee na het grootste van Europa. Hat Onega- an het P*ipuim«ar Het Onegameer vertoont in vele op zichten hetzelfde beeld als zijn groote Westelijke nabuur. In het Noorden zijn dè oevers doorsneden door fjorden, rots achtig en steil. Het water heeft een diepte van 125 meter. Naar het Zuiden toe wordt bet land vlakker. De onder ste oevers zijn gelijkvormig, moerassig en op vele plaatsen moeilijk toeganke lijk. De talrijke ikleinere meren In de omgeving staan of door rivieren, of door onderaardsche kanalen in verbinding met het Onegameer. Het water van hetmèar vloeit af in het Zuiden, door de Swir, die met tal van bochten naar het Lado gameer loopt Er is dus èen door de natuur geschapen verbinding tusschen 't Onega- en het Ladogameer, evenals tus- schen het Ladogameer en de Oostzee. In vroeger tijden moet er ook een di recte verbinding hebben bestaan tus- schen dit meer en de Witte Zee en ;de Noordelijke IJszee. Het. Ladogameer beslaat een opper vlakte van 18.000 vierk. km en het One gameer van 10.000 vierk. km; het Peipus meer echter is slechts 3500 vierk. km groot. Dit meer bestaat uit twee deelen, die door een ongeveer 30 km lang ka naal zijl verbonden. In het Noordoosten van het Peipusmeer bestaat, door de Na- rowa, een verbinding met de Finsche Golf. In het Westen is het meer ver bonden aan het Wirzmeer. De transport- vloot, die het Peipusmeer bevaart, is vrij groot en het verkeer is levendig. Reeds ten tijde van het Hanzeverbond vormde het Peipusmeer een van de voornaamste scheepvaartverbindingen tusschen de Oost zeehavens en de provincies in het bin nenland. 34 door Hans Hirthammer Misschien spreekt hlij toch -wel de waarheid? veronderstelde Eill©n Boyard die medelijden kreeg met het slacht offer. Hamilton' stoorde zich echter niet aan haar. Denk nog anaar eens goed ma! Ik, ben er van overtuigd, dat je niog wiel' iwat te binnen) zal schieten. Hij trok den armi van dein Hindoe nog wiat hoo- ger op, met het gevolg, dat dezJ© eeni kreet van pijn slaakte. O, Sahib, er barmen! Ik zal alles zeggen! I Aha, we zijn er! zei Hamilton, met een knipoogje naar Ellen Boyard. Ik wist wel, dat zijn geheugen hjem nog niet heelemaai in dem sflbek hfad ge laten. Zijn greep werd wat losser, zOodat de Hindoe zich kon oprichten. Kort na het invallen vlan de duis ternis, kwam er een man uit te bergen, die verlangde tot All Mohammed tie wor den toegelaten. Ik Uit de Nieuwsbode van vóór vijftig |aar Van 21—27 Juli 1891. Bij het examen der Ned. Toonkunstenaars ver eenigimg be haalde de heer P. A. Jongmans te Zia- r i k z e e het diploma viool l.o. Tot onderwijzer aan de O.L. School te Hansweert werd de b®er F. Maijs te Zier ik zee benoemd. Tot leden van den raad der ge meente Zierikze1© werden herkozen, de heeren G. A. de Looz», C. J. v. dl Bout en Jhr. A. C. RöellL -. Te Tholen werden hierkozan, de heeren J. van Gorsel én, M. Ohristlaansej. Te Stavenisse de heeren L. Hage en N. Kodde. Te St,-Maartensdijk I. Hage J.Czr. en Ji. Gakeer. Te Oos- ter land de heeren C. A. Brouwer en C. Stuik. Te Dreischor de hjeetfSn J. Doeleman en J. M. KUompe. De heer J. Broersma, commissaris' van politie te Zierikzee, herdacht; zijn gouden jubileum; in 's Hands dienst, Bij het te Rotterdam gehjoude® ^xa- mien voor vroedvrouw slaagden on. mej. P. Dixon te Zierikzee en mej. E. Letzer te Stavenisse. Geslaagd voor klferk bij' de tele grafie de heer ML A. van Hoboken tjet Brouwershaven. Kamar van Koophandal W«»t»tijk Noord-B'-abant Verschenen is het verslag van de handelingen der Kamer van Koophandel] en Fabrieken voor Westelijk Noord-Bru bant, dat ook het eiland TboHen omvat, over den toestand van handel en nijverheid in het gebied der kamer over het jaar 1940. Een oogesnblikl Noemde hij eé® naam of drukte bij zich anders uit? De Hindoe aarzelde, maar Hamilton wist ook dit detail spoedig in zijn ge heugen terug t© roepen. De bode vroeg naar naar den vertrouwensman van den Maharadja. Aha! Zie je wel, dat klinkt lal h|eel anders! En wat gebeurde er vórder? Jij bracht den man dus naar Ali Mb hammed? NEDERLANDERS AANTREDEN I Alarmsignalen schetteren trommels roffelen commando's weerklinken! Ne derlanders aantreden, want dit geldt u. Europa wordt bedreigd, christendom, be schaving en cultuur zijn in gevaar! Hét bolsjewistische monster heeft het masker afgerukt, Stalin de moordenaar meent, dat zijn tijd gekomen is. Reeds slachtten zijn duivelsche satellieten duizenden af. In het oosten branden steden en dorpen. De hel is losgebroken, en alle krachten moeten worden ingespannen teneinde de gevaren, te keer en en het Sowjetmonpter te vernietigen. Daarom schetteren ook hier de signalen, roffelen de trommels en klinken de com- mandö's.. Daarom wordt ook van u ver wacht, dat u deze zult hooren, ernaar zult handelen, dus.... uw plicht doen.en aantreden, in; onze gelederen. Het vrij- x willigèrslëgióen Nederland maakt zich op: Binnen enkele dagen zal het ten strijde trekken. Dan zullen zij marcheeren, onze, dapperen, dan zullen de vaandels wap peren boveii colonnes, samengesteld uit vastberaden kerels van ons bloed. Neder landers Zullen het zijn, die samen met de i heldhaftige strijders uit alle landen van j Europa'de zége zullen bevechten. - - „Nederlanders aan het oostfront in den aanval!" Zoo zullen de couranten in het vaderland getuigen van hun daden en gij.... gij zoudt daar niet bij zijn? Alarmsignalen schetteren trommels roffelen! Nederlanders hoort gij ze niet? Toont wat gij waard zijt. Volgt het voor beeld van de duizenden, die weten wat hun p licht is en Meldt u aan bij het vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22, 's-Gra- venhage. VRJWLLGERSLFGOFN NEDERLAND Het ANP meldt: Vainaf Donderdag 24 Juli 1941 zulle® de aanmeldingsbureaux va®' het Vrijwilligers Legioen Nederland" gecentraliseerd worden te A'dam (Hotel van Gelder, Damrak) en Den Haag (Ko ninginnegracht 22). Vrijwilligers uit het overige iged'eelts) van het- land "wordt verzocht zich van die®' datum af rechtstreeks te wanden toit - het hoofdkwartier, Koninginnegracht 22, Den.' Haag. Jawel, Sahib- M®ar ik wend weggestuurd en kon niet hoonen, wat d© vreemdeling met Ali te bespreken had. Een half uur later verliet Ali met d©n mam de tent en verwijderde zich in den richting van de zonsopgang. Ik z)ag h|et toevallig, omdat ik voor mijn tent stond1 omi nog een luchtje te sühjeppem. En verder is je niets opgevallen? Heb je Sahib Been niet gezien? De ver rassing van den Hjmdoe iw|as oprecht. Neen. eerlijk niet! Hamilton 'liet dien man toopem. Interessant, vindt u, niet, miss Boy ard? Ontzettend, vind ik h©t! Ik geloof, dat wij van (alle kanten door verraad zijn omgeven! Dat lijkt er inderdaad wel' wat opt, ja. Ik geloof dan ook, dat wij1 wel alsj vaststaand mogen aannemen, dlat u be ter zou hebben gedaan dleiu Miah^rad ja niet in den arm te meimlep. Drama ta Ar* ham Dinsdagmorgen heeft zekeren R. liit Amsterdam zijn vroegere huishoudster de 47-jarige mej.u B., die bij den heer M. te Arnhem in betrekking was, door messteken gedood, waarna hij gepoogd heeft zichzelf Van het leven te berooven Buren kwamen op het hevige gillen van de vrouw aansnellen en zagen door de geopende deur van het huis een man stekende bewegingen maken. De politie werd onmiddellijk gewaarschuwd, die bij haar komst dé vrouw dood in de voorkamer vond. Overal in de kamer waren bloedsporen, afkomstig .van de wonden, dié dé vrouw warentoege bracht. Vermoed wordt, dat in de achterka mer onëenigheid is ontstaan, welke ge vólgd wérd door dén aanslag. De vrouw moet nog kans hebben-gezien naar de voordeur te - vluchten en' déze te openen. Vermoedelijk heeft de; 'manha-ar daarna weer beetgegrepen en naar' de voorkamer geduwd,waar hij. haar de. laatste doode- lijke stekeil heeft gegeven: Het stoffelijk, óyèrschot vën de vrouw en dé gewonde man zijn naar het ge-' meente-ziekenhuïs overgebracht (Tel.) VERSCHILLENDE BERICHTEN K<jnito»b'tt*n Tot nu toe was de voorraad tandrubber, de gebruikelijke grondstof ter vervaar diging van kunstgebitten, van dien aard, dat geen bijzondere ..maatregelen ten aan zien van dit artikel genomen behoefden te worden Langzamerhand zijn de voor raden echter verminderd, zoodat die tand rubber, 'welke nog beschikbaar is, gereser veerd dient te worden'voor het verrichten van reparaties aan kunstgebitten en voor belangrijke medische doeleinden. Nieuwe gebitten zullen thans uit kunsthars ver vaardigd worden. Deze kunsthars werd reeds voor den oorlog in verschillende gevallen gebruikt. Zonder dezen maatregel zouden binnen zeer korten tijd ook reparaties van oude rubber-gebitten niet meer mogelijk zijn, hetwelk voor de betrokkenen tot gevolg zou hebben, dat zij. nieuwe gebitten zou den moeten aanschaffen en daardoor, in aanzienlijke hoogere kosten zouden ver vallen. B'ltach* bomman In den- nacht van Maandag op Dins dag werden door Engelsche vliegtuigen wederom hier en daar brisant- en brand bommen op ons gebied neergeworpen. Er ontstond eenige schade aan woon huizen, een drietal huizen werd geheel vernield. Een aantal andere kreeg glas schade Een man werd' gedood en twee personen werden gekwetst. Voorts werd in een boerenhoeve nog eenig vee ge dood. - (ANP) Het is mij® schuld, misfoer Ha milton! Vah schuld is hier geen sprake stelde Hamilton naar gerust. Tenslotte) kou u ook niet weten, dat de iMaha,-. radja een hoogst onbetrouwbaar (heer schap is. Maar wiat ka® ©r nu met mister Been zijn gebeurd?, Ik geloof niet, dat 'wij langer maar hem behoeven te zoeken. Het dunlkt mij; zeer waarschijnlijk, dat, hjij getuige is geweest van de ontmoeting tusschen All Mohammed en; den vreemdeling en dat hij' daarop tt^et tweetal is gevolgd. Als hem maar niets overkomt! Daar behoeft u niet blang voor te zij®! Hij zal zich b©st we te® te redden. Ik stel voor, dat wij nu zoo spoedig} mogelijk naar onze tent terugkieóre® om' eens behoorlijk uit te slapen. Voor van nacht behoeven wij gee® VCrrassingte® m©er te verwachten- Bovendien voel ik mij nog vrij slap op mijn been-en. Een beetje rust zal ons goed d,oen- Wie weet, wat ons nog allés te wiaehten. staat. Ook Ellen Boyard verlangde ler naar weer zou gauw mogelijk in de tent te komen. 'U Ikunt best voorloop ig wel gebruik maken van mister Been's bed, dat links van de woongelegenheid ligt! zei ze nog. En het duurde niet lang of beiden. 'Hagen w*e>er ondier de dekens. ZIERIKZEE. De.heer E. J. .Glèrum al hier is benoemd tot agent van politie te Middelburg. Onze stadgenoot dhr. S. CAt van den Berg is met,ingang van heden (23 Juli 1941) benoemd als medewerker bij de. Rechtskundige afdeeling -van -het N.V.V., afdeeling 's-Gravenhage. SCHERPENISSË. De landbouwer J-, Bf die vorige week het ongeluk had van uit zijn schuurtje te vallen, is Zondag morgen zónder tot bewustzijn té zijn] teruggekeerd, overleden. De bakkersknecht J. H., hadbij bet fietsen het ongeluk zijn voet aan L een ijzeren pen zoodanig te kwetsen* dat doktershüip moest worden ingeroe- pen en hij eenige dagen rust moet nemen. NIEÜW-VOSMEER. Uitslag dér Konij-/'1 nententoottstelïing van. de veilen. „Nieuw Leven,". Wit Vlaamsche Reus (rammen) r1- K. van der Slikke 3 g.; J. Bartels©® 2 g.-f; W. Vermaas 1 g. Wit VI. voedsters: W. Vermaas g«i' 4 g..-K 3 zJ.gt, 2 zijg.; KL valn. der SÜk'ke 1 z.g., g., gj. g., gf gf.; Dl. JL1 Bar- telso® v..g„ g.y (nest): F. van Loen-r hout 1 g.-f, 2^,-{-. Vlaamschereushaiasklieur (voedsters) P. Noordijkè g., g.)'- C, Klaassen 3-ng. -f 'g.; C. M. Verwijs 2 "ztg1»;' A~ Rijs- teiiibil b-j. (yamtoen)c- ld. g-rf"» C. Mi. Verwijs .g., g.-f, gr, g.-f, g.-f» 3 ztgf g.-f, 4 z.g.; J. Cools 1 zbg(.> 2, Vlaamsche reus haaskléur' (voedsters) Dl Klaassen 1 g.; J. GoolS v'.g., Öuy.g».; C. va® Gurge 3 V.g.; O. van Dijk© b).; (nest): C. M. Verwijs-2 g.; Cl H. van. Meel v.g., 3 g.; Q. via® Dijke 1 Ig. KonijSi grijs (ram): C. M. Verwijk 1 zf.g. Roodbont Lotharingen (ram): C. van Gurge. BelgiaJnharis (ramtmlen): C. Mi. Verwijs g., b., v.gt, A. van. der Est 1 zllgf.;- g.-f; C. Mi. .VerwijS 2 zf.g., 3* z)<gl Belgiamharis voedsters: A. van. der Est 1 g., C. Mi. VerwtijS (best):' A, van-, der Est g.g. VI. Reus zfwiart,'ram: M. Elsevier 1 i.g.; (voedster): M. Elsevier Z;.g.; (nest): M. Elsevier 1 ig.; Bllauwe Vlaamsche reus (nest)Ml. Elsevier 2 V.'g. Groote Chinchilla's (voedsters)P. Noór- jdijkie 2 g; J. v. Zette/n 1 zi.g.; (rammen): J. va® Zetten z.g., vl.g.; P. Noordijkè 1 gt l (voedsters): P. Noordijkè g., 3 z.g.; J. va®'Zetten 1 z.g!., 2 gv. 4 zQ& Oude fokrammen BelgianharisC. M. Verwijs 1 g. ;V VI. reus haasldleur: A. Rijstonbil '2 g. Eereprijzem:, 1. Beker mooistó konijn der tentooTistelliiig, J. Cóols; 2. Lauwer krans, mooiste op één na, C. Verwijs; 3. Beker mooiste groote rassan» J- Cools; 4. Beker mooiste voedster grooté rasse®, f De maan gleed traag langs haar eeuwi- ge baan en keek, onyersohniig neer op, het eenzame kamp, waar blanke brui- ine menschen, onder zilveren èiéps ïn den slaap vergetelheid zochten. I Toen Hans Been ontwaakte, had hij het gevoel, of er iets over zijn gezicht was gegleden, iets' warms, spiiiachtigSl een langpootig die)r. r Een rilling'liep hem'over deri rug, zijn adem stokte hem in de keel; hij durfde zich niet bewegen. Licht! Wat zou hij er niet voor heb ben gegeven als slechts een sprankje licht deze verwenschte duisternis voor een ©ogenblik had verbroken! Daar nu kwam het weer,dat dier: met degriezelige huiveringwekkende spiiinepooten werkte het zich langs zijn wang omhoog om daarna langzaam naar zijn' mond te schuiven, Been tilde zijnhand op om het dier met een heftige beweging weg te schui ven, maar hij voelde niets. Afgrijzen steeg in hem op, hij wilde opspringen, wegloopen, maar hij lag als verlamd, zijn ledematen weigerden hun dienst. En nu weer alwéér möar wat was dat? Dat was'immers geen dier dat was heelemaal geen spin een hand de hand van ,een anensch gleed voorzichtig tastend langs zijn arm om hoog en naderde zijn hals. 70000 GULDEN VOOR HET DUITSCHE ROODE KRUIS aan m#*r, S y««-lnq iart overhandigd Gistermiddag heeft mevr0uw O. de Rui ter—va® Lankereni Matthes uit Amster dam, de leidster va® de Ned'ërkndscbej mationaal-Socialiistische vrouwe® organi satie, te® huize van de® Rijkscommissa ris aa® mevrouw Seyss Inquart ©e® be drag van f70.000 overhandigd, welke som door Ned. nationaal-socialistische vrou- fwe® ten, bate van het Duitscihe Rood» Kniis is-- bijeengebracht. Het geld was gevat i® een enveloppe, welke gesierd was, met- ©en Hnt in de kljeuie® van de NSB e® met 'een -gouden 'trouwring als symbool ee® offer" van nationaal- soeialistische vrouw. Mevrouw Seyss Inquart heeft ontroerd voor deze prachtige gave damik gezegd' - en'iaan-dear Föhrer ©e-n telegram gezion- •de®, dat in vertaling iate volgt luidde: „Mijn Führer, i ij i Hede® heeft de leidster van de Neder- landsche natioiiiaial socialistische vrouwe® organisatie 70.000 gulden voor het Duit- sche Roode Kruis overhandigd. Deze zijn door de NSVO voor de® gemeenschappe- lijken -nationaial soeialistischen strijd te- gejn ^et ingezameld. Ik acht mij gelukkig u, mijn Führer, deze bij drage afs teeke® via® de solidariteit der Ned. inationaiail-so'ciajistische vrouwe® te kunnep doen t©©k<oin\e®. Hjeil mijd Führer" Het restant van deze inzameling, die ruim f80.000 heeft opgeleverd, ee® be drag va® f 10-000, is- gisteren over,gedra gen ten behoeve van de Nederlandsche oorlogsinvaliden. K. v. d. Slikkte; 5. Bekér mooiste ram), tmiddenirasseri, A. v. d. Est; 6. Beker mooiste voedster midden,"rasse®, J. A. v. Zette®,; 7. móóiste nest, A. v. d. Esft; 8. -laüwértak 'móóiste nest op- één ®a, F. va® Loenhout; 9. idem op twee ma, idem; T0. lauwertak" mootóte konjijn op twee n.a, M.' ElSéviêr. MARKTBERICHTEN ROTTERDAM,22 Juli^ Heden werden ter-veemarkt aangevoerd-; 1931 dieren, waaronder 985 runderen, 9 paarden, 52 veulens; 59- schapen, 433 -nuchtere kalve ren, 383 graskalveren; 30 bokken. Prijzen per stuk; Melkkoeien 545 a 440 a 330; Kalfkoeien 550 440 a 335; Vare koeien 360 a 275 225; Vaarzen 350 a 280 a 200;-Pinken, 285 a 210 a 165. e De aanvoer-van melk- en kalfkoeien korter met zeer- fl au wen handel; de prij zen bleven stabiel. Vare'koeien aanvoer iets kleiner met matigen handel; prijshoudend. Vaarzen en pinken aanvoer ais vorige week metfSlechten handel; onveranderde prijzen. Te Tokio en Yokohama zijn de dijken van de rivieren de Tsóeroemi en de Tama bezweken/ waardóór groote over- stroomingen zijn ontstaan, die vooral de rijstvelden onder water hebben gezet. Opnieuw zijn thahs 12,000 huizen over stroomd,. De stad Tsjoesjioera staat to naal, onder water. Daar het nabijliggende 'meer Kasoemigaura buiten zijn oevers - is getreden, is ook het spoorwegverkeer gedeeltelijk verbroken. De politie-autori- teiten némen thans maatregelen om het uitbreken van besmettelijke zieikten te voorkomeit <U-, Het DiNB meldt uit Oslo dat in de archieven van een Noorsche vrijmetse laarsloge sensationeele bewijzen zijn ge vonden voor de activiteit in de loge van den Amerikaanschen president Roose velt. Het betreft een geheime foto, welke Roosevelt in vrijmetselaarsdracht in ge zelschap van Joden en bekende perso- nen als lid van een New Yorksche loge vertoont. Hèt document wordt van Oslo langs den snelsten weg naar Berlijn ge zonden. I I Hij wjlde schreeuwen, maar daar lag 1 de. .hand plotseling op zijn lippen en zij belette hem ook maar een kik te geven. Weldra ging zijn schrik over in ver- i bazing, want nu voelde hij duidelijk, dat het niet de hand van een man was. Sahib l De weeke welluidende en ietwat be vende stem bevestigde zijn vermoeden. Hij stak. zijn hand uit en stiet op een naast hem hurkende gestalte op smalle schouders, de ontluikende vormen van ee® jong meisje. Niet spreken, Sahib, niet roepen! Ik bén hierheen gezonden omi u in veiligheid te brengen. Ook als hij geen Hindoestandsch had verstaan, zou de zachte, vleiende klank van deze stem den inhoud van haar woor den hebben verraden. Wié ben je? Ik heet Nadija en ik zal u naar Maha Rarii, onze meesteres brengen. Dit is baar boodschap: Wij zullen u helpen als u ons wilt helpen! Waarmee zou ik jullie dan kunnen helpen, Nadija? Rani Balavi zal het u zeggen! Goéd, breng mij dan maar naar haar toe! (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1