ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 24 JULI 1941 OPGENO! ZIERIKZEESCHE COURANT DE SOVJETS VOORTDUREND ACHTERVOLGD DE KERN ABONNEMENT Prijs: to Zierlkzee t 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zleribzeeiche Nieuwsbode, Zierlkiee, Schoith. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14702 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesje» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 't morgens 9.30 uur. TROEPEN EN TREINEN AANGEVALLEN SOVJET-AFD BIJ SMOLENSK INGESLOTEN DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren be kend: In de Oekraïne dringen Duitsche Roemeensche, Hongaarsche en Slo- waaksche troepen in onvermoeide achtervolging verder op. In de andere sectoren van het Oos telijke front wordt de omsingeling en vernietiging van kleine en groote afdeelingen der sowjets voortge zet. Bij zijn overal mislukte uitvals- pogingén en verlichtingsaanvallen leed de vijand ongewoon bloedige verliezen. Aan het Finsche front ontwik kelen de operaties zich volgens de plannen en is opnieuw terrein ge wonnen. Het luchtwapen heeft ook in den afgeloopen nacht met sterke strijd krachten militaire inrichtingen van Moskou gebombardeerd. Door bom- treffers van zwaar en het zwaar ste kaliber alsmede door groote hoeveelheden brandbommen werden nieuwe ernstige verwoestingen aan gericht Branden uit de aanvallen van den vorigen nacht waren nog niet gebluscht In het zeegebied om Engeland brachten gevechtsvliegtuigen een vrachtschip van 5000 ton tot zin ken. Andere luchtaanvallen waren vannacht gericht op havenwerken aan de Humber en in Zuid-Oost Engeland, alsmede op verschillende vliegvelden. Overdag schoten aan de kust van het Kanaal jagers en luchtdoelartillerie elf, marine-artil lerie en patrouillebooten vierBrit- sehe vliegtuigen omlaag. Britsche gevechtsvliegtuigen wier pen vannacht op verschillende plaatsen van Zuid-West Duitsch- land zonder uitwerking een gering aantal brisant- en brandbommen neer. Twee SovjBtr«giment«n door pantsertrovpvn varniatfqd Het DNB meldt uit Berlijn: De wanhopige pogingen van de bij Smolensk ingesloten Sowjet formaties om den ring van Duitsche troepen te breken, duren voort, waarbij de Sowjets bloedige verliezen lijden. Op 20 Juli heeft een Sowjet pantserformatie getracht een deel van de ingesloten troepen te ont zetten. Deze formatie was gevormd uit verstrooide en voor een deel beschadigde en met moeite gerepareerde Sowjet- pantserwagens. In het vuur van den Duit- schen afweer stortte de aanval ineen. 70 der aanvallende pantserwagens wer den vernietigd. Een in het gebied van Smolensk optre dende Duitsche pantserdivisie stiet op 21 Juli bij haar verderen opmarsch op de eerste afdeelingen van een versche divi sie welke door de Sowjets uit de om streken van Moskou was aangevoerd. De Duitsche pantserdivisie, welke in de eer ste weken -van den veldtocht reeds meer dan 1200 kilometer al strijdende had af gelegd, liet de Sowjet divisie geen tijd om zich op te stellen. In een dapperen) aanval bestormden de Duitsche pantser wagens twee Sowjet regimenten infante rie, welke totaal vernietigd werden. Het aan de Sowjet divisie toegevoegde re- 1 giment pantserwagens werd in den strijd van pantserwagen tegen pantserwagen deels in de pan gehakt en deels uiteen* 1 gedreven. Bijna zonder eigen verliezen i werden 44 Sowjet pantserwagens vèr- nietigd. i i j j 3 Bij de gevechten in het gebied van Smolensk is op 20 Juli een geheel© Sow* jetdivisie door Duitsche troepen omsin geld. In bloedige gevechten van man tegen man verijdelden de Duitsche in fanteristen en pantserwagens de uitbraak- pogingen van de bolsjewisten. Hoewel de Sowjet divisie van haar in een bosch gelegen munitiedepot reeds was afgesne den, werden steeds, nieuwe golven bols jewistische soldaten naar de Duitsche stellingen 'gedreven. De Sowjets kwamen in dichte gelederen en werden door de Duitsche machinegeweren neergemaaid, voordat zij de Duitsche stellingen dicht konden naderen. In gevechten, welke 1 twee dagen duurden, werd zoo de ge- j heele divisie vernietigd. i AenvalUn op Sovj«ttroëpin »n treinen j Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben, naar het DNB van bevoegde zijde wordt medegedeeld, in scheervlucht op 22 Juli ten Westen van Moskou een in volle j vaart zijnden goederentrein aangevallen, j 14 volle treffers verwoestten den trein en de spoorlijn. In denzelf den sector werd een munitietrein door Duitsche vliegtui- gen getroffen. De wagons van dezen trein vlogen na elkaar in de lucht, waar- I door tevens de spoorlijn en de rails over een vrij grooten afstand onbruikbaar wer- I den. Verscheidene aanvallen van formaties Duitsche gevechtsvliegers hebben op 22 Juli Sowjettroepen, die op den Noord- westelijken oever van het Peipusmeer waren ingesloten, vernietigd. Bovendien werden kleine voertuigen aan den oever van dit meer vernield. Tijdens groote vluchten hebben Duit sche gevechtsvliegers op 2 Juli ver in het achterland der Sowjets verkeersweg gen, stations en bruggen gebombardeerd. Duitsche gevechtsvliegers hebben op 2 Juli ten Zuiden van het Visscherschiier- eiland een Sowjet koopvaardijschip waar genomen. In duikvlucht werd dit schip met bommen bestookt en zwaar bescha digd. De bolsjewisten hebben op 20 Juli in luchtgevechten 67 vliegtuigen verloren. Bovendien werden 33 toestellen op den begane® grond vernield. De Sowjets be weerden in hun offlcieele rapporten, dat zij slechts 14 vliegtuigen verloren had den. In werkelijkheid verloren zij echter, naar men hier verklaart, 100 machines. Ook de bewering van het Sow jetpers bureau, dat talrijke vliegtuigen zijn neer geschoten, kenmerkt men hier als on juist. Op 22 Juli zijn aan het oostelijke, frront slechts zeven Duitsche vliegtuigen verloren gegaan. DE STAD KIEW Geestelijk middelpunt van de Oekraïne Naar uit de Diuitsch© legierberidhtönl blijkt, wordt m het gebied van Kiew op het oogenblik hevig gestreden. Beide par tijen zijn zich ervan bewust, dat hef bezit van Kiew van groote b'ete©kenist is, daar deze stad intog lalltijd, vooral in geestelijk opzicht, kan worden beschouwd als het middelpunt van de Oeknainie. Kiew, gelegen op een golvende vlakte aain>. de Dmjepr, is de oudste stad /,van» Rusland sinds de tiend© eeuw hoofd stad van bet Russische grootvonstendom ©n uitgangspunt van het Christendom in deze streken'. Aan die pracht van h'ef oude Kiew kwam in de dertiiend© eeuw door de Momigoolsche verwoesting e©ni eind©. Later behoorde Ki©w tot het Li- tausche Rijk, dat zich uitstrekte van' de Oostzee tot de Zwarte Zee tojtdat Rus land op het einde van.1 de 17© teietiw zich voorgoed meester maakte v,an d© stad, Iin< 1918 hebben Duitsche troepen, korten! tijd Kiewi bezet Daar de staid de histo-> rische hoofdstad vatn de Oekraïne is), heeft de Sovjetnegeerimg te Moskou, ten- eind© de nationalistische stroomingen in de Oekraïne den !k|op in t© drukke^ Charkow, e©n stad mil den Zoom van dit gebied gelegen, tot 'hoofdstad ge maakt. Nog altijd wiordt het stadsbeeld be- heersdht door de kloosters en klerken miet huin vergulde daken. Beroemd is o.m. het Petsjerskaja Lawra, ©en. uit d© 17e eeuw dateerend klooster, met in de kalk rotsen uitgehouwen kata'komben. Vroteg©r was dit het belan'grijkste 'klooster van het Tsarenrijk; tegenwoordig zijn er werk plaatsen' en een tehuis voor invaliden! in gevestigd. De Sophiakerk, eveneens» uit 'de 11e eeuw afkomstig, waan de Rush sische grootvorsten begraven Zijn, was' vroeger een bedevaartplaats voor dui- j zenden pelgrims. Naast het oiide stadsgedeelte zijn dia laatste decenniën moderne zaken- eoi woonwijken verrezen. Ook ontwikkelde zich hier een vrij belangrijke industrie op het gèbied van suiker, machines, textiel- waren er conserven. Door ^haar positie als geestelijk middelpunt van. de Oekr,ai- me alsmede door de gunstige ligging in dit aan graan en grondstoffen zo© rijke gebied bezit Kiew in geestelijk en ma terieel opzicht groot© mogelijkheden voor de toekomst. BOLSJEWISTISCHE MISDADEN TE WITEBSK Gefukwensch van dan Rijksmaarschalk Dinsdagavond heeft de Rijksdomtaissa- ris voor het bezette Nederlandsche ge bied, rijksminister Seyss-Inquart, het on derstaande gelukwemsehtelegratm ontvan gen van Rijksmaarschalk Goring: Op dezep dag wenschen mijn vrouw epi ik U, geachte® minister Seyss-In- 1 quart, va© harte geluk. Heil Hitler, Uwi I Göripg, j Rijksmaarschalk van. het Groot- Duitsche Rijk. OOST-KARELIË SCHEIDT ZICH Da measta bewoners verbrand 1 VAN SOVJET-RUSLAND AF Een D.N.B -bericht van het Oostelijke front maakt gewag van een afschuwe lijke misdaad der bolsjewisten tegen de eigen bevolking. Deze mededeeltog be vat vooreerst een beschrijving van de verovering der stad Witebsk*, een van de sterkste stellingen van de Sowjet-ver- dedigingslinie. Vervolgens wordt uitvoe rig beschreven hoe de toestand in de stad was, toen de Duitsche troepen bin nenrukten. Wat van Witebsk de stad moest ojp bevel van Stalin tot eiken prijs werdén gehouden overbleef, be stond uit niets anders dan puinhoopen. Misschien zou de stad zonder verdere beteekenis in den Oostelijken veldtocht zijn gebleven, als niet een vreeselijk iets zich aan den naam der stad hechtte. Terwijl de gevechten voor en to de stad nog aan den gang waren, dwongen de Sowjets vrouwen en meisjes, die in een fabriek wérkten, onder de ergste be dreigingen in de werkplaatsen te blijven.' Toen de fabriek werd aangestoken en al spoedig in vlammen stond moèhten de vrouwen én meisjes niet vluchten. Het is .onmogelijk de vreeselijke töoneelen te beschrijven, die vervolgens ontstonden. Ook de rest van de bevolking werd ge dwongen in de huizen te blijven, toen deze reeds in brand stonden. Slechts weinigen konden zich in veiligheid bren gen, de meeste bewoners kwamen in de vlammen om, SPANNING IN OOST-AZIË Japan en Indo-China De houding van Japan metbetrek king tot den oorlog niet alleen den Düitsch-Sowjet-Russischen oorlog, doch den oorlog in zijn geheel begint zich steeds duidelijker af te teekenen. Dit blijkt ook uit het communiqué dat is uit gegeven naar aanleiding van de bespre kingen van de Duitsche en Italiaansche ambassadeurs b?j den' nieuwen Japan- schen minister van buitenlandsche za ken Tojoda, waarin o.a. wordt verklaard, dat de Japansehe buitenlandsche poli tiek /ich ook in de toekomst geheel naar het drie-mogendhedenpact zou rich ten. Van de Japansehe buitenlandsche po litiek krijgt men thans ongeveer het vol gende beeld, seint de corr. van de N.R.C. te Berlijn: Japan zou alle clausules van het driemogendhed en-pact, zoowel wat hun geest als inhoud aangaat in acht nemen, hetgeen al blijkt uit de omstan digheid, dat Japan zijn troepen in Mant- sjoekwo en Korea intact laat en daar mede een belangrijk aantal Sowjet-troe- pen in het Verre Oosten vasthoudt. Naar Japansehe opvatting zal men ech ter met veel grooter effect de verplich tingen uit het driemogendhedenpact na komen, indien Japan pogingen aanwendt zich uifr zijn door de Angelsaksische mogendheden gevormde omsingelingspo- sitie te bevrijden. Japan acht zijn belangen in het Zuiden van Indo-China ernstig bedreigd en het ziet de mogelijkheid dat het binnenkort tot tegenmaatregelen zal moeten over gaan. Indien Japan er to zou slagen Indo-China te bezetten, zou het dit land als een basis voor verdere acties tegen Singapore of tegen Birma en daarmede het Engelsche imperium in het hart tref fen. Dat de omsingeling van Japan door Engeland en Amerika reeds verder voort gang heeft en dat botsingen nauwelijks te vermijden schijnen, bewijst de veie teiten qn berichten, welke ons in de laatste dagen bekend werden, alle getui gend van een met den dag toenemende spanning in het Verre Oosten. Voegt zich bij Finland Het officieel© Fimsche Nieuwsbureau Smaakt beklemd, dat 20 Juli in het dorpi Wuokkamiemi, in Oost-Karelië, een- bijeen- komst, waar vrijwel de heele bevolking aami deelmaan, heeft plaats gehad. Beslo- teni werd Oost-Karelië vam Sovjet-Rus land te scheiden, te weten de •provin cies Vieina en Aumus, en deze gebieden bij Finland te voegen. Gemeraalttnajoor Siilasvuo, die iini dit gebied het bevel over de Finsche troepen voert, woonde die bijeenkomst bij. De aamsluiting zal door de Karelisehe vrijheidsbeweging worden uitgevoerd. Italiaansch weermachtsbericht J Sbijd om Tobroek Itni zijn weermachtsbericht no. 413 maakt het Italia,ainsch© opperbevel1 het volgend© bekend: In Noomdi-Afrika aam het front van Tobioek activiteit va® de artillerie. Duitj- soh© vliegtuigen deden aanvallen op stel lingen van iliuchtdoelbatterijen in de vesi- tiing Tobroek. Aan het front van Sol- loerai trad onze ilnchtmaclht in actie en bestookte gemotoriseerd© strijdmiddelen en) vijandelijke barakken,. Britsche vliegtuigen bombardeerden de stad Beaigazi. Jjnj Oj-Afrika deden vijandelijke Vlieg tuigen aanvallen op Gondar. Verder valt ier niets te vermelden. WAAR WACHT U OP I Afwachten, de kat uit den boom kijken. Dat is een eigenschap die ons en vaak niet ten onrechte in de schoenen geschoven wordt, maar dit geldt toch zeker niet in de uren des gevaars! Door alle eeuwen heen wisten Neder- landers op het juiste oogenblik te han- delen, bliksemsnel en afdoende in te grijpen. Zoo'n oogenblik is het nu ook nu i moet snel en krachtig gehandeld wor- den. Het bolsjewisme heeft een aanslag gepleegd op Europa. De horden van Sta lin, de barbaren van de Sowj et-unie, moeten vernietigd worden, de Wester- sche beschaving moet worden gered!' I Reeds voegden legioenen van andere landen zich bij de Duitsche legers, waar- s mede zij schouder aan schouder strij- den tegen de moordbenden van d,e duivel- sche misdadigers uit Moskou. Reeds is de Stalm-linie op alle belang rijke plaatsen doorbroken, reeds melden de couranten nieuwe, schitterende wapen feiten,, reeds..., maar genoeg... Nederlan ders waar wacht gij op? De kat uit den boom kijken, terwijl an deren aan den strijd deelnemen en alle i krachten tospannen om Europa, dus ook u, te redden? Dat nooit, dat verdraagt onze eer niet, dat zou een onuitwischbare schande zijn, dat zou ons stempelen tot een volk van lafaards, dat zou ons voor goed onmogelijk maken in het nieuwe Europa! En omdat wij dit niet willen, daarom groeit ons legioen van uur tot uur. Dui zenden zijn er die zich scharen om onze vanen, gereed om zich ln te zetten, ons volk en vaderland te dienen, de gevaren die het bedreigen, te bezweren. Duizenden Nederlandsche strijders haken naar het oogenblik, dat zij zich in den strijd kunnen werpen en gij.... waar wacht gij op?.... uw plaats is bij ons, dus meldt u aan bij het vrijwilligerslegioen, Nederland, Koninginnegracht 22, 's-Gra- venbage. i De Sovjettroepen worden voort durend door Duitsche troepen achtervolgd Moskou voor de tweede maal uit de lucht aangevallen Japan acht zijn belangen in Indo China ernstig bedreigd Oost Karelië heeft zich bij den Finschen staat gevoegd 45ste Jaarbeurs wordt van 9-18 September te Utrecht gehouden Zuinigheid met Gas en Electriciteit is een nationale plicht" Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 21.45. Morgen (Vrjjdag) zon op 5.49. Maan onder 22,0?. op 7.15. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Nieuwe maan Donderdag 24 Juli. Eerste kwartier Donder dag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. VERSCHILLENDE BERICHTEN Vardronkan De 20.-jarige. bloemiemfeoophian, W. A. v. d. Laan te A lp hen d. Rijn, <w©s Woensdagmorgen vroeg de plassem t© Nieuwkoop opgegaan om z:g. dulen te snijden, welke thans tusschen de riet velden worden aangetroffen. Toien de jongeman wat lang weg bleef en m|%i| zich thuis ongerust begon te maken, toog men in verschillende richtingen op oo<- derzoek uit. Na ©emigen tijd vond zijnj oudste broer de boot verlate® liggen. Kort daarop kojtt in de onmiddellijk© na bijheid het lijk van den jonge® worde® opgehaald. Vermoedelijk' heeft hij zich bij het sinöjden van de dulem wat te ver voorover gebogen, waardoor hij uit de boot is gevallen' en verdronken, Ontp'ofhng in laboratorium Woensdagochtend as in het, op de tweede verdieping van het gebouw van den Centralen Opsporingsdienst der Haag- sche politie gelegen laboratorium, waar scheikundige werkzaamheden werden ver richt, door totnutoe niet vastgestelde oor zaak een ontploffing geschied, waardoor een 31-jarige commies op slag werd ge dood, terwijl drie rechercheurs licht© ver wondingen opliepen. De materieele gevolgen waren ernstig; de buitenmuur van het laboratorium werd op het genoemde gedeelte van het ge bouw uiteengerukt, zoodat groote brok ken steen en dakstuikken op straat neer- startten, waarbij gelukkig geen voorbij gangers werden getroffen. In het ge bouw zelf werden nagenoeg alle ver trekken beschadigd, hetzij doordat rui-, ten sprongen en plafonds scheurden, dan wel doordat deuren en binnenmuren uit hun verband werden gerukt. Ongeveer twintig personen waren in het gebouw, toen de ontploffing geschiedde, doch met uitzondering van de genoemden zijn zij er allen zonder letsel afgekomen. (ANP) DE 45tt* JAARBEURS Van 9 tioit 18 September Voor de komende Nederlandsche Jaar beurs, die van 9—18 September te Utrecht zal worden gehouden, bestaat van deelnemei^zijde groote belangstelling. Alle drie de jaarbeursgebouwen, alsme de dp industriehal en het geheele ter rein Vredenburg, zullen in gebruik wor den genomen, i_j_ _jj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1