ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 25 JULI 1941 OPGENO! ZIERIKZEESCHE COURANT DE OMSINGELING DER SOVJETTROEPEN WORDT VOLTOOID DE KERN ABONNEMENTi 1797 - 1889 Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen retp. IS en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 'f Zondags. UitgaveN.V. de Zierikxeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuith. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.uA. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14703 ADVERTENTIES Prijs22 centsper regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. MOSKOU TEN DERDE MALE GEBOMBARDEERD BIJ HET PEIPUSMEER LEDEN DE SOVJETS ZWARE VERLIEZEN DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: Aan het geheele Oostelijke front worden de operaties van de Duit sche weermacht en haar bondge- nooten ondanks den krachtigen plaatselijken tegenstand en de moei lijke gesteldheid van de wegen vol gens de plannen voortgezet. Sterke formaties gevechtsvliegtuigen be stookten ook in den afgeloopen nacht militaire en andere voor de oorlogvoering benoodigde inrichtin gen van de stad Moskou met bom men van allerlei kaliber. Het Britsche luchtwapen leed gis teren overdag bij pogingen om de kust van het Kanaal aan te vallen een van zijn zwaarste nederlagen. Jagers schoten 46, luchtdoelartil lerie en patrouillebooten elk drie, marine-artillerie twee Britsche vlieg tuigen omlaag. Daarmede verloor de vijand binnen enkele uren tijds 54 vliegtuigen. Bij deze luchtge vechten gingen drie eigen vliegtui gen verloren. In den strijd tegen Groot-Brit- tannië bombardeerde het luchtwa pen in den afgeloopen nacht ha vens en militaire inrichtingen aan de West- en Oostkust van "Engeland. Britsche gevechtsvliegtuigen lie ten vannacht op eenige plaatsen van Zuid-West Duitschland brisaht en brandbommen vallen. De bur gerbevolking leed geringe verlie zen. De aangerichte schade is on- beteekenend. De Duitschars passen een gecompliceerde strategie toe In deskundige kringen te Berlijn ver klaart men, meldt het U.P., dat in den slag, die op het oogenblik in een 150 km. diepe zone in het midden van het Oostelijke front woedt, de Duitschers een gecompliceerde strategie toepassen, die eens in de oorlogsgeschiedenis als een schitterende prestatie zal worden opge- teekend. De Duitsche omsingelingsma noeuvres, die voor de eerste maal in den veldtocht tegen Polen werden toegepast en later aan het Westelijke front verder ontwikkeld, bereiken thans de voltooiing in dezen strijd in het Oosten, die tenge volge van de groote massa's der vijande lijke troepen en de enorme verspreiding der operaties bijzondere moeilijkheden met zich meebrengt. De Duitsche legers, die langzamerhand de ingesloten Sowjet- troepen verslaan, gebruiken daarbij een nieuwe tactiek, die als een worging of als een volkomen verplettering beschre ven kan worden. In de vroegere veldtochten was het voldoende om de volledige insluiting van den vijand te bereiken, dié zich dan na enkele vergeefsche uitvalspogingen overgaf. Ditmaal echter moeten de Duit schers den ring veel nauwer samentrek ken tot de vijand hetzij gedood of ge vangengenomen is. Daar de gesloten ring te groot- is om deze wurgingsmethode snel ten uitvoer te leggen, worden dwars door den vijand heen doortochten ge baand, zoodat de ring in kleinere deelen gesneden wordt. Dan vechten de Duit sche soldaten zich van alle zijden naar het midden toe en de Sowjets trachten door tegenaanvallen van het centrum uit den ring te doorbreken. De hiermede ge paard gaande gevechten zijn buitenge woon verbitterd, hetgeen volgens Duit sche meening hoofdzakelijk een gevolg is van het feit, dat deze Sowjettroepen wegens hun gebrek aan berichtgeving, geen juist beeld hebben van hun hopeloo- zen toestand. Vluchtend® bolsjewisten door Duitsche luchtactie bestookt De door de Duitsche troepen aan de oevers van ihet Peipusmeer afgesneden overblijfselen van Sowjetformaties heb ben getracht zich met schepen en aller lei soort 'booten aan de vernietiging te, Onttrekken meldt DNB. De Duitsche luchtmacht viel op 23 Juli de op het meer naar -het Noorden varende pv&faatestei vaartuigen aan 8 schepen werden door bommen tot zinken gebracht. De opvpenden verdronken. Op andere kleine vaartuigen werden den bolsjewisten zware verliezen toegebracht In de zuidelijke Dobroedsja zijn, naar het D.N.B. uit Sofia meldt, enkele iSow- jet-parachutisten gearresteerd, 'die allen de Roemeensche taal machtig waren en Roemeensche Lei 'bij zich hadden. Zij hadden tot taak bepaalde bruggen over den Donau bij Cernawoda op te blazen. Duitsche verkenningsvliegtuigen heb ben waargenomen, dat tijdens de lucht aanvallen op de haven van Odessa nog twee amidere schepen zwaar zijïï getrof fen. Behalve het 6000 ton groote schip, dat reeds tijdens dein aanval in brand, geraakte, stoinld nog ©e® schip v,an,2000' brt. in brand. Behalve het aan de kiel getroffen schip van 3000 brt., vertoonde een ander koopvaardijschip van dezelfde grootte aanzienlijke vernielingen op het dek en aan den zijkant. Door dezen aanval zijn dus volgens de tot dusver gedane waarnemingen in totaal 17.000 ton scheepsruimte der Sow- jets vernield of voor langen tijd on bruikbaar gemaakt. De Sowj et-berichtendienst meldt over de® tweeden Diuitschera luchtaanval' op de militaire doelen in Moskou, dat „een zekere schade" is aangericht; zoo is vol gens een bericht van den Moskouschen berichtendienst naar „Nya Dagligt AUe- handa" meldt, o.a. het huis van het Sow- jetleger getroffen en vernield. HET SOVJETGEVAAR Wat da itrijd daartegen voor Europa heeft te beteekenen I. In, het tijdschrift „Berlin-Rorn-TokiOi" schrijft dr. Karl Megerle, dat DuitschlaindS' strijd tegen het bolsj.ewistischie gevaar en. het bondgenootschap van; Engeland eni Roosevelt miet Moskou nieuw© situa tie heeft geschapen op het terrein der Internationale poHitiek. Miet voorbijgaan? van alle interne Conflicten beseft Euro pa zijn lotsgeimeenschap e® sluit het' zich aam bij den kruistocht, dien.Duitsch land en zijn. bondgemootem voeren ter. vernietiging van; een onderwereld, waar alles is uitgeroeid wat den inhoud vormt van cultuur, beschaving en economisch leveni van het Avondland. Die eerste indruk na dié zware slagen: die de verbomden legers aan; die bolsje wistische onderwereld hebben toegebracht beheersöht elk Irmeinschlelijlk' gemoied. Al wat gelooft aan de mensehelijkie ziel em aami de gebondenheid van miénsdhlén en volkep aan Goddelijke ordinanties is ont steld over de helljschie wheedhfeid, die hier wordt omthfuld. Toch zijn er nog ernstiger punten van 'nog ingrijpender aard. Het is ©em ontzet, tende gedachte zich dje imassai mienscheni materiaal, die het bolsjewisme op Europa dacht los te (Laten, voor te stellen ails! veroveraars en meesters in de dorpen» ©h steden van Europa; atan hun wreed©» han'den, hun ©enerzijds famaitiek gemaak te, anderzijds afgestompte hersenen, het lot ook van slechts een enkelen Euro-t peaan overgelaten te weten. Allies, zoo vervolgt dr. Megerle, waar voor Europa in de bijna, 2000 jaar vanj zijn historisch bestaan heeft gestreden-, geleden, geworsteld ©n (gewerkt, zou ver nietigd worden door hun- slavemmeintali- teit. hun fanatieke® vernietigingsdrang ©m door hun doffe primiviteit. Het is vre©- selij'k, wat hiet bodSjewisjme (hééft ge maakt vain, de 180 millioen, in- wi© het de grondslagen van eUke menscheiijkle ie® volkscultuur, t.w. particulier eigemdiomj, giodsdienst, gezin, volksgemeenschap ©n persoonlijkheid heeft uitgeroeid. Wat in Bij warm weer zandwoestijnen, bij regen moerassen, zoo zijn de wegen in het Sovjet-gebied. Ondanks deze terreinmoeilijkheden wordt de opmarsch van de Duitsche troepen rusteloos voortgezet (Atlantic- Holland) een onafzienbare vterproleta[riseerde, ano niem© massa door de Duitsche gevangen kampen- trékt, is getechnise©rd, georga niseerd barbarendom, dait pmdier slaviélrnijl is gebracht. i Barbarendom ©n modern© techniek Maar deze indrukken worden nog over stemd door het besef, dat helt bolsje wisme er iini is geslaagd door een bond genootschap tusscbén barbarendom en de modernste techniek eert stoffelijke macht op te houwen, waarvan de kenmers w©l is waar ©enig vermoeden hatddep, doch] die door 'de werkelijkheid v©lle taaien.' wordt overtroffen. (Jit de geheele we reld had Moskou de taodernste techni sche uitvindingen bijeengegaard om ©em oorlogsmachiin© op te bouwen, die neieds thans ie©n doodelijk gevaa(r voor Europa voïmt, maar over enkele jaren ©en la- wipe zou zijn geworden, waaronder Euro pa bedolven was. De diepste indruk di© taep krijgt, als men langs de wégen van deni bolsjewistischen terugtocht der reus achtige puiinhoopen der materie©!© uit rusting ziet liggen, is steeds wéér de zelfde. De werkelijkheid- van dit gevaar wjas vel© maden grooter dan iedere voorstel ling. .De materiaaiverkwisting vindt haar tegenhanger in de mensch©nverkwistixiig. Bij d© technische uitrusting bomt de om standigheid, dat -de massa's fanatiek Zijn gemaakt iemi voorts de verachting van. het menschelijk Heven, waarbij g&en oogen blik wordt geaarzeld millioenen te offe ren om het te bolsjewitiseeren do|e(L te bereiken. D« 22«ta Juni kaerpurt Europa vermoedde miet waardoor het werd bedreigd. Met rationele voorstel- lingen en berekemimgen was dit bolsje wistische probleem met zijn militaire ©n 'machtfaoetten niet te benaderen. Slechits het genie van een Adolf Hitller was in staat taap dit vreeselijke onbeik©nd© hef geheim te ontrukken tem het door Euro- peesch denken en handelen te overwip" |nen. De 22ste Juni 1941 zal in de we reldgeschiedenis iniet slechts bekendstaan als de dag van het grootste militair^ be sluit, maar ook als het laatste oogenblik!, waarop Europa nog tijd, kracht en lei- (diing had om zjöh tegen den, aanval^ waarto© het bolsjewisme beslote® had, te verweren en d©n loop der wereM- Igeschiedemas iin demi zin der cultuurvol ken ten goede te ddén koeren. Door den- bolsjewistisch-Finsdhen veM- todht was de omjuiste meenlng ontsitaan, dat de bolsjewistische weermacht ©en| kwestie was die mem en bagatelle konf behandelen. Deze opvatting mo©st gron dig worden herzien, evenals d© legend©, dat het bolsjewisme terugliep tot ©en! ongevaarlijk Russisch nationalisme. De ontwikkeling laat veeleer zi©n', dat do combinatie van nationalism© iep bonsje' wisme het gevaarlijkst Zou zijn gewénst en aan het bolsjewisme ie©ru nog grooter aanvalsvertaogen zou hebbeni geigehen1. Want de inhoud zou steeds bolsjewis tisch zijp gebléven. WREEDHEDEN DER SOVJETS Duitich© gavanganan doodgeschoten De bewijzen voor stelselmatig© marte ling Van Duitsche krijgsgevangenen door Sovjet-militairen hoopen zich steeds m'éer op, paar het DNB verneemt. Zoo is on langs bij den optaiarsch der Duitsche soldaten een divisiebeveli aap den com mandant van ©en regiment Sovjet-infan- fcerie gevonden, waarin ajanmerking wordt gemaakt op het feit, dajt Dujtsche ge vangenen zonder ©enig Vérhoor en zon der gedwongen te Zijp, belangrijk© mili taire gegevens te vérstrekken, zijn, dood geschoten. In genoemd bevel k'omt o.a. die vol gende passage voor: gevangenJén moeteni, Zonder uitzondering, voor verder© bé- werlding naar den- divisiestaf worden over gebracht, ook als zij' zwaar gewond Zijn. Over het doodschieten1 van Duitsche gevangenen door de Sovjettroepen heb ben tw©e Duitsche soldaten i©ts mede gedeeld, die ier; ondanks hup verwondin gen, in zijn geslaagd, zich bij de Duit sche troepen in veiligheid t© brengen. Nadat zij gevangen genomen waren, Wér den zij' miet andere kam©rad©ni door de Sovjets gedwongen op korten afstand vo-or hen uit te loopen. Nauwelijks had den zij' ©enige stappen, gedaan of zij (Wérden van geripgen afstand van ach terop aangeschoten. D© zwaar gewonde Duitsche soldaten werden op bajonetste ken onthaald ie® in (hulpeloozen toestand achtergelaten. Ook uit deip mond van ©en hoiogep Sovjet-officier, die in Duitsche gevangen schap is geraakt, is ©en bevestiging van deze practijken der Sovjettroepen ver- Inornen. De bolsjewistische kolonel An- tolPof Georg, die in de nabijheid van SLoiPimi was overgeliöiopon en verbindings officier bij het tiemlde legér te Bialys- tok was, he©ft het volgende vérli!Laard „Op 22 Jujnd j.l. wérd boven Bialystok ©e® Duitsche vlieger omlaagigesohoten, die zich met zijn parachute in veiligheid koh brengep. Hij werd gevapgen geno- irae® ©n bij de® tweeden afdeeiingsstaf va|p het tiende leger viérhoord. Na dit verhoor w©rd hij' zopder ©enig moti©f Zuinigheid met Gas en Electriciteit is een nationale plicht" Bij hei Peipusmeer leden de Sovjets zware verliezen Op de Middellandsche Zee woedde een zee- en luchtslag Japan bezet havens en vliegvelden in Indo-China Katwijker logger door Britsche bom getroffen en gezonken Samenvoeging van gemeenten en polders in onze provincie. Wanneer verduisteren? Heden (Vrgdag): zon onder 21.43. Morgen (Zaterdag) zon op 5.61. Maan op 8.25, onder 22.31. Tusachen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Eerste kwartier Donder dag 31 Juli. Volle maan Donderdag 1 Augustus. PREDIKBEURTEN Zondag 27 Juli. Ned. Berv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, da. v, d. Poel. <t Kleine kerk. 10 nre, ds. Valeton. Luth. Kerk. 10 ure, ds. Bloembol! van Heilo. Gerei. Kerk. 10.30 en ure, ds. Leene. Ohr, Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Hoogendoorn. Geret. Gem. (St.-Domusstraat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leenkerk. Leger des Heils (Poststraat) Geloofsgemeenschap. 10, Heiligingsdienst en 7.30 ure, Ver- lossingpeammkomst. - Donderdag 31 Juli. 8 ure, Heiligingsdienst. Leidster mej. O. Bas*

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1