ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 26 JULI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT TOENEMENDE DRUK DER DUITSCHE TROEPEN TEN ZUIDEN VAN KIEW ABONNEMENTi Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 18 en 15 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 'f Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V, de Zieribieeeche Nieuwibode, Zierikxee, Scbuith.B 94,Tel.32 Poitgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looie - Red.: M. J. Koeten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14704 ADVERTENTIES Prije: 22 cent» per regel, minimaal 88 cent». BI] contract apeciale prijzen. Sue- ceajes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cent». Inzending tot morgens 9.30 uur. AANVALLEN OP MOSKOU, ODESSA EN CHERSON DE FINNEN BEDREIGEN DEN MOERMANSK SPOORWEG DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: De operaties in het Oosten wor den aan het geheele front onder deels felle gevechten stelselmatig voortgezet. Groote hoeveelheden ge vangenen en oorlogsmateriaal wor den dagelijks binnengebracht. Af zonderlijke gevechtsvliegtuigen be stookten vannacht militaire inrich tingen in het Oostelijke deel van de stad Moskou en ten Noorden van het Kreml met bommen. In den strijd tegen Engeland bombardeerden vliegtuigen, die een gewapende verkenning ondernamen havenwerken in het Noord-Oosten van het Britsche eiland. Zeestrijd krachten schoten drie Britsche ge vechtsvliegtuigen omlaag. Het Brit sche luchtwapen leed ook gisteren aan de kust van het Kanaal een zware nederlaag. De vijand .verloor 33 vliegtuigen, waarvan 27 met inbegrip van negen viermotorige gevechtsvliegtuigen door jagers en zes door luchtdoelartillerie wer den neergeschoten. Vier eigen vlieg tuigen gingen verloren. Britsche gevechtsvliegtuigen lieten vannacht in Noord-West-Duitsch- land brisant- en brandbommen val len. De burgerbevolking leed ver liezen aan dooden en gewonden. Nergens ontstond schade aan mili taire inrichtingen, welke voor de oorlogvoering van belang zijn. Nacht jagers en luchtdoelartillerie schoten twee van de aanvallende Britsche gevechtsvliegtuigen neer. Brittcha vorlieztn aan vliegtuigan Het QNB heeft op het weermachtsbe- richt van gisteren de volgende toelichting ontvangen: De „non-stop aanvallen" van het Brit sche luchtwapen, welke dagelijks worden voortgezet „leiden ongetwijfeld niet tot het door de Britten gewenschte resultaat. De in den strijd geworpen gevechtsvlieg tuigen bereiken zelden hun doel en de ter bescherming van deze vliegtuigen in bijzonder groot aantal meegestuurde ja gers hebben hun inferioriteit bewezen te genover de Duitsche jachtvliegtuigen. Ook Donderdag heeft de Britsche lucht macht aan de Kanaalkust opnieuw een zware nederlaag geleden. Door het neer schieten van 33 vliegtuigen zijn de in den strijd geworpen Britsche formaties ge- vechts- en jachtvliegtuigen in zeer sterke mate getroffen. Vooral valt het op, dat alleen negen van de modernste Amerir kaansche gevechtsvliegtuigen konden wor den neergeschoten, welke met vier moto ren zijn uitgerust. Doch ook het voortdurend hooge aantal jacht-vliegtuigen, dat verloren gaat, wet tigt de conclusie, dat van de van Engel- sche zijde steeds weer verklaarde supe rioriteit en gevechtskracht van haar jachtvliegtuigen in de practijk het te gendeel blijkt. In de beide afgeloopen da gen stond tegenover 27 neergeschoten Britsche vliegtuigen slechts een eigen ver lies van zeven Duitsche toestellen. Wan neer de verhouding tusschen het aantal neergeschoten vliegtuigen ook slechts maar bij benadering zoo blijft als in de tweë afgeloopen dagen, dan zal de voort zetting van de „non-stop aanvallen" in den tegenwoordigen vorm van Britsche zijde niet meer lang volgehouden kunnen worden. Ook aan het oostelijk front heeft de Duitsche luchtmacht opnieuw een aantal bijzondere successen behaald. Behalve een nieuwen aanval op de hoofdstad, Mos- k o u, kunnen succesrijke aanvallen op de beide havens aan de Zwarte Zee, Odessa en Cherson, genoemd worden. Deze aanvallen waren gericht op de ha veninstallaties ter plaatse en scheeps- eenheden en richtten beschadigingen aan aan verschillende schepen, waaronder ook een luchtdoelkruiser. Rond Smolensk het achterland gezuiverd Uit het tot zinken brengen van een vrachtschip van 10.000 brt. in de haven van Cherson aan de monding van de Dnjepr en uit de beschadiging van een ander groot vrachtschip blijkt, dat daar klaarblijkelijk bijzonder transportmateri aal gereed staat om over zee wegge voerd te worden voor de Sowjet forma ties, welke als gevolg van den Duitschen opmarsch in het zuidelijk deel van de Oekraine steeds meer in gevaar komen te verkeeren. De druk van de Duitsche troepen en van de troepen der bondgenooten wordt klaarblijkelijk ten Zuiden van Kiew tusschen de kromming van den Dnjepr en den Dnjestr, steeds duidelijker merk baar en brengt de Sowjet troepen aldaar in i09n langzamerhand oinhoudbarie positie.) In het gebied rondom Smolensk en Mogilew gaat intusschen de zuivering van het achterland voort. De verwach te tegenaanvallen van de Sowjettroepen op de voorste Duitsche formaties zijn met zware verliezen voor de Sow jets afge slagen. In den noordelijken sector maken de aanvallen van de Duitsche formaties aan weerskanten van het Peipus-meer, als ook aan het Ilmen-meer, goede vorderin gen. Tegelijkertijd hejeft de Fipsdhie aanval tusschen het Ladoga-meer en het Onega- meer reeds de oude Finsch-Russische grens van 1939 bereikt en overschreden. De Finsehe groepen naderen zoodoende den zuidelijken uitgang van de zee-engte en bedreigen in steeds sterkere mate den daar loopenden Moermansk- spoorweg. De geweldige beslissende slag in het Oosten verloopt voor de Duitsche troepen succesrijk, waarbij een sterke druk wordt uitgeoefend op de flanken der Sowjets in de Oekraine en in het merengebied rond om St. Petersburg. HET SOVJETGEVAAR Wat d« strijd daartegen voor Europa heeft te beteekenen Britsche politiek Even noodzakelijk als het voor de vol ken in Europa was een blok te slaan aan den afgrond waarvoor zij stonden, is een inzicht in den samenhang tusschen het bolsjewistische gevaar en den Engel- schen oorlog. De Engelsche politiek, zoo verklaart Megerle, die niet meer gericht is op de overwinning maar uitsluitend op verlenging en uitbreiding van den oor log en blokkade tegen Europa, heeft de bolsjewisten van meet af aan in de hand gewerkt. Ook Roosevelt heeft zich bij de Engelschen misdaad tégen Europa aan gesloten en door de bezetting van IJs land een snooden aanval op het Europee- sche halfrond gedaan. Zoo strijden Roo sevelt en Engeland tegen Europa in een moment, waarop zij ten volle beseffen hoe Europa er uit zal zien als de Angel saksisch-bolsjewistische combinatie zou zegevieren. De eigenlijke meester en overwinnaar van Europa zou dan Moskou zijn, dat den vrede zou d-icteeren.en wel den vrede van het kerkhof. Het is een cynische leugen, zoo schrijft Megerle verder o.a, wanneer Engelsche stemmen beweren, dat er behalve de Duitsche ook nog andere combinaties zijn, die Europa voor den chaos kunnen behoeden. Engeland* zou probeeren zich op zijn eilanden en zijn Empire terug te trekken. Amerika zou Europa evenals na den wereldoorlog aan zijn lot over laten, niet aan de Fransche po-litie-agen- ten maar aan de bolsjewistische cipiers. Beide zouden probeeren rondom Europa een quarantainegordel te trekken in de hoop aan de bolsjewistische besmetting te ontgaan en met een troost in het hart Duitschland te hebben vernietigd. Dat is de tweede algemeen Europeesche facet van den huldigen oorlog. Hst Verre Ooiten Bij het Europeesche aspect komt dat van het Verre Oosten. Ook voor Japan is een nieuwe situatie ontstaan, die te zijner tijd haar oplossing zal vinden. Als rechtstreeksche buurman van de Sow jet- Unie heeft Japan gepoogd een recht streeksche oplossing te vinden. Het bond genootschap van Engeland en Roosevelt met Moskou wijzigt de geheele conceptie en te Tokio beseft men dit ten volle. In dit verband wijst de schrijver er op, dat de bezetting van IJsland als voor uitgeschoven Amerikaansch steunpunt in de Europeesche zone een precedent is, dat zich in iedere zone kan herhalen. De bolsjewistische oorlogsmachine zou in iedere richting op gang gebracht kun nen zijn. De bolsjewiseering van de Azia tische massa's had werkelijkheid kunnen worden. De strijd van Europa tegen Moskou wordt hiermede een strijd ter behoeding van de Aziatische cultuurvol ken tegen de bolsjewistische overmacht. De band tusschen Moskou eenerzijds en Londen en Washington anderzijds ver sterkt de solidariteit in het Eurazia|tischei gebied, zooals deze in het drie-mogend- pact is gecodificeerd. Rondom het krachtveld van Duitsch land en zijn bondgenooten groepeert zich thans alles; zonder Duitschland is er geen combinatie die opgewassen zou zijn tegen het bolsjewistische gevaar en zijn medeplichtigen in Landen en Washing ton. De beslissing over het lot van Euro pa duldt geen volken met vacantie. Het gemeenschappelijk lot roept allen, vrien den, voormalige .vijanden en neutralen, op tot actieve medewerking aan de toe komst. Niemand kan verwachten, dat anderen voor hém hier slag zullen leve ren, maar dat hijzelf naderhand van de gunstige resultaten zal kunnen profitee red De strijd, die thalns wioedt, Zoo besluit Megerle, eischt duidelijke beslissipgiem, dep uitzonderingstoestand in geheel Euro pa, de loyaliteit vaini alle deeÜnietmiers. Thalns wonden de volken gewogen iep beoordeeld Paar de bijdragen die zij 111e- ver-ep of weigeren- De dwingelandij der politieke Sovjet-commissarissen Ook in het gebied van Smolensk 2ijP Maandag weer duizenden sovjetsoldaten naar de Duitsche troepen lovergeiaopenj", zoo venneemxt het JD-NB. In talllloozie ge. val'i/eni houden deZe soMatenj zich bijl den terugtocht der bolsjewisten iOf bij het optmardhieer©iii der Duitsche troepen dood en wachten tot de eigiep troepen ver genoeg verwijderd zijn Om zich aanl de Duitsche soldaten over te geven. Zon der uitzondering geven Zij bij hun ge vangenneming uitdrukking aan hun vreug de, dat voor hen de oorlog is afgeSlfoppien cp dat ze leverend aap dien strijd >eri ieen de terrleur van die politieke commis sarissen Zijn ontkomen. Volgeps hun ver klaringen hebben de pottitielkie en de nieu we militaire commissarissen de laatste dagen getracht niet bijzonder draconi sche maatregelen die -strijdkracht der sovjettroepen op te voteren. Talrijke sol daten, die zich bij1 de gevtechten haddien teruggetrokken, Zijn doodgeschoten. EOnj bijzonder indrukwekkende beschrijving van deze toestanden is gegeven door den Zondag overgeloopen Pjotr Grlgerjiewitsj Kriwosjapkin, die in ieen regiment schut ters den rang van onderofficier had. „Ik heb", zoo vertelde hij, „needs 16 Juli voor een 'krijgsraad gestaan, omdat ito vaiu een verkenningstocht tegep de Duitsdhers Zonder gevangenen was «teruggekomen. De politieke commissaris, wiien heit be kend was, dat i'kl geen lid ben van de Communistische partij1, eischte mijn te rechtstelling. Ik kreeg echter gratie. Bij de gevechten op 20 Juli werd ook mijn. campagnie in het vuur geworpen. Onzei commissaris dreigde, dat hij mij bij het geringste teeken varo onbetrouwbaarheid ter plaatse Zou neerschieten. MijP groep lag ip schut teirskuiflien ppgeveer 30 ML voor ieep woudzoom1, waar onze machine geweren! in stelling waren gebracht. Op, leem boom aan den rand van het bdsdt Zat de politieke commissaris ep bespiedde ons. Onder den boom stond een machine geweer. Ik had eentige minuten lang niet geschotep, omdat ik een beklemming op: de borst had. De politieke commissaris brulde mij iets toe en op hetzelfde oogemhlik vjlioog mij een salvo mitrail leurkogels om de oorenj. Bit schopt door op de Duitscbers, die steeds dichter bij; kwamen. Toen Zij tot op 200 m. warent genaderd werd ik licht gewond. Op het zelfde o ogenblik zag ik, dat de commis saris zich ijlings uit den boom liet zak ken en ip het kreupelhout verdween. Ik hield mijl dood ep wachtte tot de Duit- schers deni Zoom van het bosch. haddenl bereikt eni in het koscfh wareni doorge drongen. Toen gaf ik mij' over". Itallaansch weermachtsbericht Britsch convooi uit de lucht beitookt Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakte gisteren bekend: Het donvooii van 18 schepen en het* groote escorte van schepen der Britsche marine, die zich hadden gewaagd in het centrale deel van de Midldellandsche Zee en reeds van onze zee- en luchtstrijd krachten zware slagen hebben ontvangen, waren gisteren herhaaldelijk aan aanval len van ons luchtwapen blootgesteld. Bommenwerpers, duik- en torpedo- vliegtuigen hebben in onvermoeiden strijd de resten van de Engelsche eenheden, die door zich te splitsen en met behulp van de slechte weersgesteldheid van den aanval hoopten los te komen daar de eigen vloot niet meer tot een krachs tige bescherming in staat was eerst verstrooid en vervolgens tot de grens van hun actieradius achtervolgd. De bom menwerpers hebben een schip van 10,000 ton verrast en met een voltreffer ge raakt, zoodat het zonk. Het aantal der verloren gegane vijan delijke vliegtuigen is van zeven tot acht gestegen, dat der onze van drie tot vijf. Bij deze actie hebben zich de bemannin gen, onder bevel van de commandanten Mololi, luitenant Rivoli, luitenant di Bella en de formaties duikbommenwerpers on der bevel van de kapiteins Zucconi en Rizzi onderscheiden. In Noord-Afrika werden aan 't front van Tobroek vijandelijke afdeelingen, die een van onze steunpunten waren gena derd, met verliezen afgeslagen. In Oost-Afrika bedrijvigheid van ar tillerie hi den sector Wolsjefit en bij Gondar. I 1 DE CONFESSIONEELE VAKVEREENIGINGEN Da h*er H. J Woudenberg tot commissaris benoemd De Rijkscommissaris heeft tha|nk, biji het voortzetten van de maatregelen-, wel-' be in de afgeloopen weken, tegen ver- scheidepe politieke partijen zijn genomen, ook eep commissaris benoemd vopr de -coinfessioneele vakveree-nigingien. Hierme de wordt ook een einde gemaakt aan de verschillende houdingen,, welke deze valk- vereenigingen. aannemen ten aanzien van sooiaal-ecopamische kwesties, wiellkt0 ver schillende houdingen voortkwamen uit de verbindingen met confessiopeiele kringen. Verder zal de Zorg voor de buitep Ne derland te werk gestelde arbeiders wor den vereenvoudigd en gecentraliseerd. Doior deze maatregelen worden getrof fen: het roomsch-kathplielk; werklieden verbond, het christelijk nationaal vakver bond, de hierbij aangesloten, vakgroepen, alsmiede de diocesane .arbeidersbonden.' Tot commissaris is benoemd de huidige» Oommissaris-l-eider van- het NVV, H. Jj (Woudenberg. Hij is in deZe functie be voegd de zaken; van -de besturen, va,n? de genoemde bonden iwaar te nemen en bovendien alle organisatorische, perso- peele -en financiële maatregelen te tref- fefn, welke voortvloeien uit dl® weriklzaam- (hedep van de bonden iep welke noodig zijtn tot het vereenvoudigen,, alsmiede tot het samiepgaan van de Nederiandsdhie ar beidersbeweging. De statutep van de genoemde bondeni züjto niet ip tegenspraak niet de m'aat- 1 regelen! van dep commissaris. De Rijkscommissaris heeft padrulkfklelijk bepaald, dat de rechtop ien aansppaken- vpni de leden vap -de vakbonden-, voor Zoover dleze vap loeaopofnisch-en, aardj zijp, van kracht blijven. Branden, -die op de graanvelden in Al giers en Marokko als gevolg van de groote hitte zijn ontstaan, nemen groo- tere afmetingen aan. Uit Casablanca wordt gemeld, dat in de omstreken van Sous el Aruba een vuurhaard woedt die zich snel uitbreidt. Er zijn reeds slacht offers gevallen. De branden worden door troepeneenheden met kracht bestreden. De branden hebben zich in korten tijd uitgebreid over een breedte van 22 km. Tot dusver staan 15.000 ha terrein in brand. Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag): zon onder 21.43. Morgen (Zondag) zon op 5.50; zon onder 21.42 Maandag zon op 5.51. Maan onder 22.31, op 9.39. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Eerste kwartier Donder dag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. GIFTEN VOOR DE AMBULANCE LEGIOEN NEDERLAND Eveai- sportaan als de vrijwilli gers zich mield-ep voor het legioen, icvep sportaan weert zich het „thuis- friopt" en steuintt (met giften van f2.50 tot f 5000 de oprichting van d-e ambulance van het Legio-en. Zij', die echterblijveP, hebben be- grep-ep, dat ©r plichten zijn tegen over h-ep, die zich gaan inzetten1 tegep h©t bolsjewistische gevaar, tegep de bedreigers van kerk-, be schaving en cultuur. Het Inrichten vani de beste am bulance, is het minste wat gedaan, kan worden voor onze dappere Nederiandsche strijders. Voor hen, die er evenieens eeni -eer in stellen, hup plicht te dpen, vermelden wij, dat het gironummer vain het Vrijwilligerslegioen Neder land, hoofdkwartier: Koninginne- 22, D-en Haag, is: 87600. VERSTREKK NG VAN XTRA ZEEPRANTSOENEN Ilni d-e onlanigs verschenen bekendma king betreffende de distributie van- zeep werd medegedeeld, dat personen, die in aainlmerking meenten te (knippen .komen voor -extra rainrts oenen- zeep op grond vap -d-e omstandigheid, dat zij door werk. Zaamhediep aan bijzondere verontreini ging van lichaam of kleeren zijn bloot gesteld of doordat extra zeep voor hen; uit hygiëlnüsdh oogpunt noodzakelijk is, voor Zaterdag 26 Juli d-e aaplvraiagfor- mulierepl MD- 80 bij de plaatselijke dis- tributiedi-emlsten moeten afhalen. In af wijking hiervan is thans echter bepaald, dat deze formulieren! moeten worden af gehaald gedurende het tijdvak van Maan dag 28 Juli tot ep mfet 9 Augustus, opv piader door de distributiedlenstem bekend te makep data. D-e d is tri buti-ed iflnsteP Zullen, tevens b'e- pc-end imalkten, waar -en wanpeer deze formulieren weder moeten worden, inge leverd. Persolnien, die „vuilen arbeid" verrich ten-, zullen een hoeveelheid bonnen ont vangen, welke voor twee maanden, dus (tolt 1 October 1941 toereikend is, waarna: nieuwe bonnen kumpen worden aange vraagd. In den nacht van Donderdag op Vrij dag vertrok van het station La Pola (Spanje) een locomotief, welke onder weg moest stoppen, daar tengevolge van den hevigen storm een boom op de rails was gevallen. Terwijl men bezig was den boom van de lijn te verwijderen, liep de sneltrein uit Gij on La Pola bin nen. Bij de ernstige botsing die hierdoor ontstond, werden -de beide locomotieven totaal vernield, alsmede de tender van den sneltrein, het restauratierijtuig, -de slaapwagon, de wagons eerste klasse en het postrijtuig. Ongeveer 25 zwaar ge wonden en elf dooden werden geborgen. Van de zwaar gewonden en elf -dooden werden geborgen. Van de zwaargewon den waren er drie bij aankomst in een ziekenhuis overleden. Donderdag is de ontbinding en vernieti ging van de in de ruimte van Mogilew ingesloten sow jet-formaties verder ge gaan. In den avond werden meer dan 10,000 gevangenen geteld. Het aantal ge vallen sowjetsoldaten gaat dat -der ge vangenen verre te boven. Buitendien wer den meer dan 100 stukken geschut en groote massa's munitie en krijgstuig van allerlei soort bemachtigd of vernietigd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1