ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 28 JULI 1941 abonnement OPOENOi ZIERIKZEESCHE COURANT advertenties: DUITSCHE SUCCESSEN NA VIJF WEKEN VAN STRIJD AAN HET OOSTELIJK FRONT RAADGEVINGEN VOOR DE HUISVROUW VOOR HET CONTROLEEREN VAN HAAR GASVERBRUIK Houdt Uw meterstanden in het oog Prijs: in Zierikze© f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reep. 13 en 16 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. da Zlerlkxeeiche Nienwabode, Zierikxee, Schnltb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: a. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14705 Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. BIJ contract speciale prijzen. Suc ces] es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. Sovjet tegenstand in de Oekraïne gebroken Bevrijding van Bessarabië en Estland bijna voltooid DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel der Duitsehe weer macht deelde Zaterdag medl&". In de Oekaine is plaatselijke te genstand van vijandelijke achter hoeden gebroken. De samenwerken de troepen zetten, ondanks de slechte weersomstandigheden en den moeilijken toestand der wegen de achtervolging van den verslagen vij and voort. De zuivering van Bes sarabië door Roemeensche forma ties is bijna gereed. In het gebied ten Westen en Zuid-Westen van Wjasma zijn aan vallen van sterke, pas in den strijd geworpen Sow jet-Russische strijd krachten met zware verliezen v,oor den vijand afgeslagen. Gevechtsvliegtuigen hebben bij een aanval overdag volle treffers van bommen geplaatst op spoorwegin» stallaties der stad Moskou. In de wateren rondom Engeland heeft het luchtwapen een vracht schip van 4000 ton vernield. Andere gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht ravitailleeringsbe- drijven van de haven Great Yar mouth in brand geworpen evenals vliegvelden in het Oosten van het eiland. Zeestrijdkrachten schoten 2 Britsche gevechtsvliegtuigen neer. In Noord-Afrika levendiger acti viteit va|n verkenmingstreepiem vooi* Tobroek. Duitsehe gevechtsvliegtui gen hebben in den nacht van 25 op 26 Juli wederom militaire installa ties van het Britsche vlootsteunpunt Alexandrië met bommen van aller lei kaliber bestookt. Britsche gevechtsvliegtuigen heb ben in den afgeloopen nacht in Noord-West-Duitschland brisant- en brandbommen neergeworpen. Slechts .aan enkele vliegtuigen ge lukte het door te dringen tot de rijkshoofdstad. De burgerbevolking leed geringe verliezen. Op eenige 'plaatsen ontstond schade aan ge bouwen. Nachtjagers en afweerge schut schoten acht der aanvallende Britsche gevechtsvliegtuigen neer. De veldtocht in het Oosten De thans afgesloten vijfde week van den strijd tegen de Sowjets vertoont vele punten van overeenstemming met de week van 7 .tot 14 Juni 1940 in het Westen, aldus wordt het D.N.B. van mi litaire zijde medegedeeld. Terwijl de gevechten toentertijd tus- fechen het Kanaal en de Maas slechts over een front van 400 kilometer werden geleverd, is de tegenwoordige beslissende strijd tegen de Sowjets over een front verdeeld, dat meer dan zes maal zoo lang is. Aan dit front heeft zich in de afgeloopen week een nieuwe vorm van jstrijd tusschen het wederzij dsche oor- logsmaterieel ontwikkeld, welke op het oogenblik nog niet geëindigd is. In zijn gigantische afmetingen over treft hij de groote gevechten tusschen het oorlogsmaterieel tijdens den wereld oorlog zonder eenigen twijfel, ofschoon het mu.ditieveir'bTiuik geringer /kfep zijh. Het beslissende onderscheid tusschen den huldigen! strijd, tusscthen het oiojrlogsimia- terièel en den strijd in den wereldoor log ljgt hierin, dat toen de tegenstan ders zich in den strijd uitputten en ver zwakten, terwijl thans reeds op ondub belzinnige wijze is te constateeren, dat de Duitsehe strijdkrachten den Sowjets, zij het ook tijdens zware gevechten, de zwaarste verliezen hebben toegebracht, zonder zelf hierdoor benadeeld te wor den wat betreft de toekomstige vrijheid van handelen. Terwijl dus de strijd tus schen het oorlogsmaterieel tijdens den wereldoorlog zuivere uitputtingsgevechten waren zonder met een beslissend resul taat voor den eenen of anderen kant te eindigen, wordt in den huidigen strijd tusschen het oorlogsmaterieel in het Oos ten de voorwaarde bevochten voor de voortzetting van den bewegingsoorlog. Hierin ligt eveneens een parallel met den in het begin genoemden slag tusschen het Kanaal en de Maas in begin Juni 1940 Hat raiultaat van vijf wakan strijd Het resultaat van de vijfde week van Strijd tegen de Sowjets is kort samen gevat het volgende: 1. De Duitsehe luchtmacht heeft haar reeds vroeger gemelde vernietigende suc cessen, behaald in den strijd tegen de So wj et vliegers, opnieuw aanzienlijk kun nen vergrooten. Zij heeft bovendien met de grootste doeltreffendheid de ingeslo ten vijandelijke groepen, alsmede de te rugtochtcolonnes en transportwegen der Sowjets onder vuur genomen. Sinds de afgeloopen vijf dagen zijn voortdurend succesrijke aanvallen ondernomen op het commando-, verkeers- en bewapenings centrum der Sowjetunie, Moskou. De eer ste vier aanvallen werden des nachts ondernomen, terwijl Vrijdag voor den eersten keer ook een aanval overdag kon worden ondernomen. 2. De bevrijding van Bessarabië en Est land heeft nieuwe vorderingen gemaakt en is bijna voltooid. 3. De in den strijd geworpen strijd krachten der bondgenooten hebben een groot aandeel in de behaalde successen. De Roemeensche, Hongaarsche en Slo- waaksche formaties hebben op de Zui delijke flank in Bessarabië en in het Zui delijk deel van de Oekraïne even succes rijke aanvallen ondernomen als de Fin- sche formaties op de Noordelijke flank aan den Noordelijken oever van het La- doga-meer. Resumeerend kan worden geconsta teerd, dat de vijfde oorlogsweek tegen de Sowjets de voorwaarden heeft geschapen voor de succesrijke voortzetting van den veldtocht in het Oosten en wel op dus danige wijze, dat de openbare meening eerst na het eindigen van de verdere operaties zich hiervan bewust zal worden. DE BETEEKENIS VAN DEN STRIJD IN OOST-EUROPA Welke is de diepere t>etee|kje|nfls Van de geweldige worste'lï|n|g, die in d'Czie wieken, "ini Oost-Europa plaats h©eft?, vraagt hét jolnige we>ekblad Europa-Klalbleli. Het antJ wloiord is, dat „de ideologische verdedi gingsoorlog tegen ide boMsjewistiscfhie id'Q- eëpwereld, wieÜkia Europa vrldemld is, hoe gToot ojok de uitw©i|kliing hiervan nM al- leejiD op het mienscfhieffüj'k'e 'em maatschap pelijke, maar indirect ocjk' op h©t o©öoniO>- (mjsch© 1 even/ .en éijn. beöiangietn is, slechts de e©ni© zijde van déru strijld oimlvat",. „De ajndere, m zek©r opzicht van nog grooterö beteekeiais, aldus het bÖfed» ligt in dei fhajns reeds Zoo gped als ges)l(aagdie poging langs dezen weg de noodlottige bloktédepoüitrék omgedaan te maken, d®Ze ■Wtreede, steeds Wéér herhaalde poging orni geheel e voillkeja en wereld deel^m van hip toegangswegen*, van hip mjatrkten en van' de open Zee af te snijden". Hoe kap de strijd in het Oosten in wer kelijkheid eem> slDag tegen Engeland zijn? „Het veihamid is veel nauwier daim het op het eerste gezicht wel (llijkt"„ajnWwoord!t Europa-Kabel. „Me|n. Zad ©©n wiapieni sliedhts dam gebruiken, wanneer !mieh /k|aln aannie. tmiein', dat het de uitwerking hééft, die imleni er van verwacht. Het wtapiep van d'é blokjkiade zalt ischter slechts daar >m©t suc- ees gehanteerd kunnlen worden, waar door de afsluiting van dern overz©esdi©ni pvoer een leemte p de verzorging dien afzonderlijke IL'andeni ontstaat, die niet van biinnem uit gedicht kan worden en den ge- blok|k©erd© tefns3otte tojt d® overgavee dwingt. Het is het oeroude systéém. vaa de belegerde vieste, toegepast op Wereld- deele)n, Imiet de tot in dei verste uithoeken, werkende 'middelen van dit o^oomomische tijdperk ten uitvoier gelegd. De eerste stap tot den afweer, dl© vierder ging dan de simpele voorraad vorming, vormde de tactiek vaa d© Zelf Verzorging. Lujklt nu de t wieede stap, najmJelijk öe basis van; de colntinientale o'economie ov^r geheel Europa, het territoriaal en; historisch nau w 'er rnlee verbonjdien gebied vani het Nabije Oostem ©n het Oiude gebied van de Mlid- deUlanidsche Zee te vférbr©edein, em slaagt de techniek van de viervamlgingsstoffén er ip het nog lOjnlthnekénd© z|ood;anig te ver volmaken dat ieder© dan niog denJkibaZe: leemte voUkomén onbelahgtrijlk! blijft, dan is iets beslie^önids voior de wetaéUdpoli- tiek ©m de wérieldoeoonotoiie bereikt. Als ©ém vergaand© bÖbkÖifedevasthlead bereikt is, zal het spéllen1 Unjet de gedachte! van' den blokkjade-oiorfllog die dan nut- teloios is geword©m ©n niet iéder lloomend is te|n! opZiohte van de hierin geinvfestesr- de politieke ©n ©©coinoimiscbe kapitalen) van Zelf ophouden. De VeTflJeidihg, onil van1 de mogelijkheden di|er blokfkiade mis bruik te maketai, Skjap tn|a> ©en dergelijke ervaring zelfs voor de sterkste Ze©m(acht niets verlo'kkends tmlder hiebbenl". Ilaliaansch weermachtsbericht CanacUeiche hulpkruistr gebombardeerd Het Italiaainische iwieerinSachtsbéricht van Zaterdag luidde (affis volgt: I|ni het centrale bekk(ejm van dié Middel- ia)nidsche Ze© hebben ©iotk Zaferdalg for- npties boimmemwierpiers onder bevel van dep eerst© luitepapt Stefan! en JJuitepaWt Patlienzona een vijiatnidelijk kiopvlood, dat zwaar beveiligd werd door jachtvlieg tuigen!, aangevaren. In feilen strijd wler- deta! zes Engelsdh© vliegtuigen van het type Defiant neergeschoten. Een van onze botmmnenwierpiers is 'pielt terugge keerd. Ale andere vliegtuigen slaagdeni ©r inj, ofschoon zij' herhaaldéliijk getroffeni Wendep ©n getvopdeh hap boord haidd'ep, hun basis te bereiken. Ip den nacht van 24 op! 25 iep vain 25 op' 26 Jiuli js het vllio|0|tsteupp)unt Lja Val letta gebombardeerd. Gistermiddag is bet bloiv.ejni het eiland tusschen onze fotamlatfés jagers oPder hev©l Van kol. Rotmiagnlolii iep majOl0ir Bteccariai ©n ©ep vijandelijke-, fprmJatie tot ieep feilen strijd gekopiiep. Zeven Spitfires werdiep peergeschotep, drie vap onze vliegtuigen Zijn niet terug gekeerd. Andere toestellen wierden be schadigd. Bep van opzie diuikbooten is piet op Zijp basis teruggekeerd. Die op 23 Juli begopnem u bht- ©n •Zieieslag he©ft ©ep 'Zegevierend «inde gevoPden. Ip totaal werdén ©ep scheeps- ruimte der vijaPdielijke Ikioiopvaiairdij' m©t een inhoud van ruim 70.000 brt., bene vens twee oorlogschepen tot zadkein ge bracht. Tieini ander© schepen Werden be schadigd. Bo-viémdien werdep 21 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Ip Noiord-Afrika levendige bedrijvigheid der artillerie aiap de fronten van Tobroleki ©ni Solloetoi. In de pacht©n vap' 23 op 24 ©m v'ap 24 OP' 25 Juli hebben Epgéfodh© vliegtuigejni Bengasi gebOmbardéerd. Oost-Afrika wérden pogingen van) Ididm vijand opï in den sector van Cui-i qiuabert ojmz© stelilingen te nadienen', 'krach tig afgeslagen. Eep van opze op den Atlaptischen Oce- pappnder bevel vap den ©erstep' Ut. ter Ze© Fraternale operleerende duikboot heOft het Emgelsche ss. Rupert of Laripaga, groot 5358 top iem depi Capiade©sc!h©n' hulp- kruiser Lady, Soumiers groot 8194 tonj g e torpiede©rd ©m jp d©a grond ge boord. D© overlevenden werden, door de SpaapBche sdhep©n Oaireöes ©p qamjped'esi aap boiOird g©nopi©m. Het geheele midden-Westen en de sta ten aan de Oostkust van Amerika met inbegrip van New York, worden op het oogenblik door overmatige hitte geteis terd. De temperatuur is tot 40 graden Celsius gesstegen. De stad Brewster in den staat New York beleefde na felle hitte en wolkbreuken het in dezen tijd van het jaar zeldzame natuurverschijsél van een flinken sneeuwval, die zoo lang aanhield, dat de kinderen sneeuwballen konden gooien. Het Di.N.B. imleldt luit Vichy. D© voor malige minister van bipn©n!l|apdsche za- ke(m Marx Dioirmlojy, is op zijp hoteljkiampr ip MonteUmar, wnar hem ©en. gedwongep verblijfplaats wiais aapgewezen, dood aan-, ge trof f én). Naar uit ©en .opdierZoiek is geblekém, is ©©n door onfole/kende daders op zijn kamer neergelegde tijdbom ont ploft. Marx Dioirmloy is ©énige maiand©ni ge- ledéni door de Prainsche ne|g©eripg wle- jgléns zijp politiek vedlediep ©n Zijn ooik |nia den oorlog otnftpl|olbiide staaitsvijande- lijke activiteit gearresteerd. Hij wlais mi- (njiter van binlneplapdsche zaïkefn iin v|er- scheldén© kabinetten., w©l|kte door Leonl Blunt warep gevormd. VICTORIE Duitschland wint voor Europa .op alle fronten. Dat dit niet „zoo maar" een slagzin is, uitgedacht door een handi- gen propagandaleider, dat bewijzen ons nu weer de weermaehtsberiohten van 't Oojstfront. Duitschland wint voor Europa op alle fronten. Ook nu weer aan het Oostfront, waar Duitschland strijdt tegen de mach ten der duisternis, tegen de bolsjewisti sche onmenschen. Gelukkig zijn zij, die met Duitschland pan dezen strijd kunnen deelnemen. Want een geluk is het (en ieder waarachtig Nederlander voelt dit zoo), den strijd, te mogen aanbinden met de belagers van de Europeesche beschaving. Een geluk is het .op de bres te kunnen staan voor de toekomst van alle Europeesche volkeren, wien straks onder leiding van Adolf Hitler een betere toekomst wacht. De weermachtsberichten meldden dezer dagen bombardementen van Moskou. Aan het Oostfront gaat de strijd onafgebroken voort. Weer zijn het de Duitsehe legers, die het spit afbijten, maar nu zullen het ook Nederlanders zijn, die de totale over winning helpen bevechten. Dat is onze eer, dat is onze trots, dat is onze plicht. Ja, dat is ook uw plicht, Nederlander. Indien het u ernst is met ons volk en ons vaderland, indien u in de toekomst uw volksgenooten recht in de oogen wilt kunnen zien en voor u zelf de zekerheid wilt hebben, uw plicht te hébben gedaan, dan wacht u niet langer, dan meldt u zich aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland, Koninginnegracht 22, Den Haag. Naar Aftopfotaidet uit Londen, mélidt, beeft de Amierikaapsdh© vloot in de.ru Stillenj Oceaan, volgeps ©en telegnam aam ©ep Londeps-dh ochtendblad, Piearii Hair- bour op Hawaii, im|©t verzegelde ordérs vieriatep. Ia dit verband wijst wep oP de moge lijkheid vap ©en effectieve bUoIkteade van. het Japapsdhe 'eilandenrijk door die Vloot. T© Londen heeft m©n levenals in Was hington iedere Ihoop op ©ep vreedzame regeling Piet Japap opgiegeVétt. Hoe U den gasmeter moet aflezen. Aan de gasmeters komen twee soorten tel werken voor, n.I. springtelwerken (figuur I) en wijzerplaat-telwerken (figuur 2). Hel aflezen van een spring telwerk Is "al zeer eenvoudig. Het aantal kubieke meters IS* direct In Cllfeta at te leien. Ónderdeelen van een kubleken meter, aangegeven door cftfers achter een Komma of geplaatst tn 'e.eft achtergrond vair andere kleur» worden verwaarloosd. Uhftele- metera met springteiwerk hebben (faast de cijferplaat, die de kubieke meters CTpWljst, nog een literrad. Hieraan behoeft g£en aandacht te worden geschonken. Het aflezen van een wijzeipiaat-telwerk lijkt moeilijker, doch is vrij eenvoudig aan te leeren, Wanneer men slechts de volgende aanwijzingen In acht neemt: Ie. Let niet op het grootert literrad met kubieke decimeters of liters. Kijk slechts naar de (meestal 4) kleinere wijzerplaten, welke de kubieke meters aangeven. 2e. Bij een gasmeter neeft men afzonderlijke wijzerplaten (elk met één wijzer) welke van rechts naar links de eenheden', tientallen, honderdtallen en duizendtallen aanwijzen. 3e. Bij een klok draalen beide wijzers In dezelfde richting, n.I.K bij een gas meter draalen de wijzers van de opeenvol gende wijzerplaten beurtelingsen 4e. Evenals DIJ een klok leze men, als de wijzer tusschen twee cijfers staat, steeds het laagste cijfer af. 5e. Als de wijzer tusschen 0 en 9 staat, leze men 9 ai Voorbeeld. Wil men nu het juiste aantal kubieke meters aflezen, dan begint men niet met de duizendtallen, doch met de eenhedetr aan de iechterkant. De wijzer van de een heden, loopt als een klokkenwijzer ln d© richting van de pijl. Hij staat even over het het getal 6 (men schrijft nu 6). Nu komen links daarvan de tientallen. Hier moet met» oppassen, want de wijzer loopt in omge keerde richting, dus tegenovergesield aan een klokkentoljzer. De wijzer Is over de 0 heen geloopen, dus de 0 (zie ten 4de) wordt links naast de 6 geschreven. Vervolgens komen de honderdtallen aan de beurt» De wijzer loopt hier weer In de richting van den klokkenwijzer, zooals bij de een heden en* is In dit geval over de 9 heen geloopen, staat dus tusschen 0 en 9. De 9 moet dus links naast de 0 geschreven worden. (Zie ten 5de.) Tenslotte komt het rad, dat de duizendtallen kubieke meters aanwijst, aan de beurt. De wijzer draalt op dit rad weer tegen de richting van^ de klókkenwljzers In en staat ln dit geval tusschen de 3 en de 4. Links van de 9 wordt nu Het cijfer 3 gezet. (Zie ten 4de.) Beide metertelwerk^n op de afbeeldingen geven 3906 kubieke meters aan. Op Uw laatste kwitantie, die U altijd moet bewarert, vindt U den datum en den gasmeterstand genoteerd. Stel, dat de stand op 13 November 3892 was en "U leest op 23 November 3906 af, dan hebt U In 10 dagen 14 kubieke nieters verbruikt. Als U zoo doorgaat, zult U In een maand van 30 dagen dus 3x14 42 kubieke meiers verbruiken. Wanneer U maximaal 40 kubieke meiers per maand zoudt mogen gebruiken, zult U de volgedde dagen de ooodlgé zuinigheid dienen, te betrachten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1