ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 30 JULI 1941 OPOENOi ZIERIKZEESCHE COURANT BESSARABIË THANS GEHEEL BEZET DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cent». Verschijnt dagelijks, behalve 'f Zondags. 1797 - 1889 UitgaTC. N.V. de Zforilneefch* Nienwebode, Zierikzee, Schulth. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14707 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- ces jca op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. V Victorie - Duitschland wint voor Europa op alle fronten RUMEENSCHE TROEPEN BEZETTEN AKKERMAN ENGELSCH CONVOOI ZWAAR GEHAVEND Roemeentche troepen bezetten Akkerman Ter aanvulling ,op het weermachtsbe- richt van gisteren verneemt het D.N.B. van militaire zijde verder het volgende: In den Zuidelijken sector van het Oos telijke front is met de bezetting van het plaatsje Akkerman aan de mon ding van den Dnjestr de bevrijding van Bessarabië door de Roemeensche troepen voltooid. In ruim vijf weken hebben dien tengevolge Duitsche en Roemeensche for maties onder bevel van den Roemeen- schen generaal en staatsleider Antonescu geheel "Bessarabië aan de Sowjets ont rukt. Van het veroverde Akkerman tot aaii de voornaamste haven aan de Zwiaxte Zee, Odessa, bedraagt de afstand he melsbreed slechts nog vijftig kilometer. Odessa komt derhalve thans direct binnen nen het bereik van het front te liggen. Reeds op 20 Juli meldde het jyeer- machtsbericht, dat de uit Bessarabië op rukkende Duitseh-Roemeensche strijd krachten, nadat de vijandelijke tegenstand was gebroken, op den Oostelijken oever van den Dnjestr de achtervolging van den vijand hadden ingezet. In het Zuidelijk deel van de Oekraïne volgen thans Duitsche, Roemeensche, Hon- gaarsche en Slowaaksehe formaties ge meenschappelijk den terugtrekkenden vij and, zoodat de Zuidelijke vleugel reeds over een breed front de Zwarte Zee nadert. Bevrijding van Karelië vordert In den Noordelijken sector maakt de bevrijding van Karelië door de Finnen nieuwe vorderingen. In de engte tusschen het Ladoga- en Onegameer hebben Fin- sche troepen onder bevel van genera al- veldmaarschalk Mannerheim reeds op drie punten de oude Finsch-Russische grens Strijdend overschreden en rukken zij thans aan de overzijde van de grens naar den Moermanskspoorweg op. Ondanks de ver dedigingswerken der Sowjets, zoowel ach ter de nieuwe als ook achter de oude Finsch-Russische grens en ondanks de ongunstige toestanden van het terrein hebben de Finnen dus op deze plaats het in Maart 1940 aan de bolsjewisten afge stane gebied in vijf weken kunnen herove ren. Voor de verovering van dit gebied hadden de Sowjettroepen destijds meer dan drie maanden noodig. Het DNB meldt uit het hoofd kwartier van den Führer: Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt het volgende ex tra-bericht bekend: Duitsche duikbooten hebben in den slag op den Atlantischen Oce aan opnieuw een groot succes be-, haald. Door torpedobootjagers, korvetten, duikbootvallen en hulp kruisers belaagd, hebben zij dagen lang een Britseh konvooi bestreden en in totaal negentien schepen met een gezaimenlijken inhoud van 116,500 brt. tot zinken gebracht. Verder werden van de beveili gingsvaartuigen een torpedobootja- ger en een korvet vernietigd. DUITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Roemeensche troepen hebben het mondingsgebied van. de Dnjestr 'be reikt. Bessarabië is daarmede vol komen van den vijand gezuiverd. In de Oekraïne worden de opera ties gestadig voortgezet. De strijd krachten van den vijand, welke bij de doorbraak van de Stalinlinie in de richting van Smolensk achter haald waren, zijn thans voor het bc-langrijkste deel in de pan gehakt. De laatste groep ten Oosten van Smolensk ga-at haar ondergang te gemoet. Hooge cijfers aan gevan genen en buit kunnen als resultaat van dezen geweldigen vernietigen den slag binnen enkele dagen ge meld worden. Ten Westen van het Peipus-meer zijn vijandelijke strijdkrachten door de formaties, welke belast zijn met de zuivering van Estland eveneens ingesloten. Zij staan voor haar ver nietiging. Sterke formaties ge vechtsvliegtuigen bestookten in den afgeloopen nacht met goede uit werking wapenfabrieken, ra-vitail- leeringsbedrijven en verkeerswer- ken van de stad Moskou met bom men. In den strijd tegen Engeland bracht het Iuchtwapen ten Noord- Westen van de Shetland-eilanden een koopvaardijschip van duizend brt. tot zinken. Voor de Engelsche Zuid-Oostkust kreeg een groot koopvaardijschip een volle treffer. Andere luchtaanvallen waren van nacht gericht op havenwerken aan de Noord-Oost- en Zuiid-Oostkust van het eiland. Een patrouilleboot schoot een Britseh vliegtuig om laag. Noch overdag noch des nachts vonden gevechtshandelingen van den vijand plaats boven het gebied van het Duitsche Rijk. Moskou opnieuw bestookt In den afgeloopen nacht is de hoofd stad Moskou voor den zevenden keer door de Duitsche luchtmacht aangevallen. Moskou is een van de drie groote indus trie- en wapeningscentra der Sowjetunie en een verkeersknooppunt van den eer sten rang. De Sowjethoofdstad heeft in dit verband voor het Europeesche Rus land ongeveer dezelfde beteekeinis als Parijs voor Frankrijk, omdat alle belang rijke wegen, spoorlijnen, vliegdiensten en de berichtendienst, daar bijeen komen. Bovendien is Moskou een belangrijk snij punt van de Sowjet-binnenvaart. De suc cesrijke Duitsche luchtaanvallen op ver- keersinstallaties, ravitailleerings- en de waterleidingsbedrijven van Moskou moe ten op den duur de weerstandskracht dier Sowjets gevoelig treffen. It alfaansch weermachtsberfcht Zeegevecht in de wateren van Malta lm rijn fwjeertn'achtsberidht no. 4201 maakt het Itaiiaamsdhe hoofdfktwlartier het volgerode bekend: Onize snelle marine vaartuigen, idiie tot jsteuro gediend haddien van de vloot- strijdkrachten, flikje in dep naclht v.aini 26 Juli de haven La Valetta op Malta waren binnengedrongen, hadden iop huh terugtocht ieen feilde ontmoeting m-eit lichte -eenheden löm viïïegtuigten vatn den; vijand, waartegen Italiajansche vliegtui gen op doeltreffende wijz© optraden. Eero Engelsche torp-edolbootjager w'ard door -eero torpedo van een: onzer- snelle mariinievaartuigen tot zinken gebracht, zooals onze vliegtuigen konlden waar- roemen. Twee sntellie marinevaartuigen zijro niet op hum basis teruggekeerd. Noord-Afrika: Tij deins ieen v-an oinze aainvailsacties a©n hiet front v$n Sol-4 lofomi, welke werd uitgevierd op den} Imiddag Vani 27 Juli, maakte ,een Duit sche afdeeli/nlg kri jgsgevan genen en bracht zware verliezen toie ,aian voor uitgeschoven posten van den vijand, waar door deze genloodzaakt werd zich terug te treklkieni. Aan het fronit van Tobroek heersdhte lev-enldige activiteit van de ar- tilfliëri-e aaro beide Zijden, j Oost-Afrika: Activiteit van vooruit- geschoven posten 'eni van de artillerie in het gebied van Gorodar. I Gistermiddag idedep Brjtsche vlieg- j tuigen van gerin|gle hoogte iefön .aainvali 1 op leeir.iige plaatsen op Siciüië. Bemtflge, por- soinien warden) gewond ©to onbeteekeneinde schade werd aangericht. Onze jachtvlieg- tuigeni kwamen tusschenfbeide ien schoten op ongeveer 30 kfm van Augusta een> vliegtuig vajni het type Fighter brandenfd oimlaag. Het toestel stortte in/ zeP. E&n van on0e duikbooten onder bevel vm den luitenant ter zee Giaoosm'o, beeft in den Atlanitischlen Oceaan een tank- schip-, geladeni tmiet 7000 ton -odd1©, tot zinlken gebracht. TOESPRAAK VAN MUSSOLINI Tot tanheden voor het Oostelijke front Naar bet D.N.B. uit Mjalnltua inleidt,, beeft Muss:ofi)ni tot de voer bet Ooste lijke fipin-t bestemde ©ehhedielni de vot- gejnlde toespraak gehouden: Zwarthetnidetni! Laia(t mij het als een s goed voorfceeken beschouwen, dat ijk varn- j daag iini uw midden ben\. Uit Ide uitla- j tinigen vani onwankelbare trouw en. 'gelest-' 1 drift heb ik delni strijdvaardigen ge/est, j valm Uw land (eau d-e ziel' -Virgilius herkend. Begeeft mlm ridh onder dit prachtige Italidalnisch© volk, dan krijgt toieöi) -de absolute wiskundige zejkl^rh'eid, dat wij zullen overwinnen. Sedert zes jaar heeft het Itailiaainisdhe vottk uit stad 'en; land, iro aï Zijtn geledingen het hoogst® belwijs vara zijn taiaiheid, Zijh bereidheid - tot het brengen vaini offers len' rijfa stalen hardheid geleverd, f Ik bevestig U," dat wanneer gijl met Snij' rijt, i'k mlet het Italiaainsdhe volk zal zijb on voeg hieraan nog. teö, dat ik mij nooit als heerscher over het Ita- liaamisch© vollik, doch ,als Zijtn di-emiaar, -elni zijtn opvoeder heb bes-chouWd letm nog beschouw- D-e door het bloed 'iero zweet van de volken der aarde gevujLdie branidi- kastelni van Londen en Washington Zijn iniiet voldoende. Ik zon Wenschfefn, dat het uit uw borst -omhoog stijgende gei roep door de -bankiers aan de overzijde) van den Oceaapi Zou worden gehoord.- i Zij dienden zich -er van te overtuigen,, dat diegene tooet ioverWinin|en, die mlet het Italiaainsche vollik' is. Het beeft wl6!-- |ndig te beteekenlöni of Wij' nog lang m'oe- töm strijden. Wat echter Wel i'ets fte be- teekeinen heeft «epn iwat het belangrijkste is, dat is de ove-rwimniibg ten de over- winning is aan ons. DAGORDER VAN STALIN Talrijks commandanten voor den krijgsraad Ojnjdër den vijanidelijken buit heeft mien, naar de Finsche pers meldt, ook een dag order van Stalin gevonden van 22 Juli, waaruit de verwarde toestand blijkt, die bij de Sow jetleiding heerschte. De pers publiceert dein tekst vandeZent dagorder, waarin om', wordt gezegd, dat wel de troepen vaalt tot tevredenheid, hebben: gestreden, maar dat 'er ook v-elen. zijro, di-e angst iem paniek hebben ver spreid eni die inbreuk hebben- gemaakt op) de discipline aan het fronit. Daarom Zijn -wegens smadelijke vltuchty p-aroiekzaaien ep; onbekwaamheid tot het» geven, van lei-ding, ondermijning van de oorlogvoering, Zonder strijd prijsgeven varo wapiens a;an: den vijand -en eigen machtig verlaten van de stellingen, Veie generaals gearresteerd en ter vejroor- Id-eelirog voor d-en 'krijgsraad gébracht. De dagorder van Stalin doet tenslotte een beroep op >alilie Commandanten enj politieke comhiissarisseni om bij hun man schappen lenergi-ek acht te sla-an op dis cipline. Zij moeten paniekzaaiers, laf aards en deserteurs uitroeien en al-fed bestraffen, die hun eed breken en de Sowj-et-Uroie verraden. De jlagordCp is door Staliro onderfceekehd alls opperste- chef varo het - verdedigingfeoonuté en voosrts door den divisieoo!m!missarijs Wa- silijeW. (D.N.B.) JAPAN EN NED. INDIË Da petrolaumovaraankomit opgahaven Commentaar van Joijizawa Het DNB meldt uit Sjanghai, dat blij kens een mededeeling van Domei de Ne- derlandsch-Indische regeering de petro leum overeenkomst met Japan eenzijdig heeft opgeheven. Josjizawa achtte het „stopzetten van den uitvoer van olie en andere materialen uit Ned -Indië ernstig. Hij zeide„het optreden van Ned.-Indië bij deze gele genheid zal van invloed zijn bij het vorm geven aan iedere wijziging van plannen, welke de Japansche regeering in de toe komst zou kunnen overwegen ten aanzien van de mobilisatie van materialen". Er op wijzende, dat de handel tus schen ^jjapan en Ned.-Indië :op gunstige wijze was toegenomen sedert zijn terug keer uit Ned.-Indië, terwijl zich denlaat- islen tijd ook teekenen hadden voorgedaan voor een toenemend begrip en toene mende vriendschap, sprak Yosjizawa z$i diepe teleurstelling uit over het optreden van Ned.-Indië, dat „een einde maakt aan Iden handel tusschen Japan en Ned.-Indië". Voorts sprak hij de vrees uit, dat de Ja pansche kooplieden, handelslui en winke liers in Ned.-Indië groote moeilijkheden zouden ondervinden in het voortzetten van hun zaken. Yosjizawa merkte op, dat hij deze verklaringen aflegde, ter wijl hij nog geen volledige berichten had ontvangen omtrent de toepassing van -de genoemde maatregelen, waarbij hij in het licht stelde, dat de Amerikaah- sche maatregelen met groote soepelheid worden toegepast. Hij hoopte, dat Ned.- Indië .op gelijke wijze te werk zal gaan om der wille van de betrekkingen tus schen Japan en Ned. Indië. Nu de Euro peesche markt geheel gesloten is, zou voor Ned-Indië de uitsluiting van Japan alleen Amerika en Australië overlaten als worden, „hetgeen een harde slag voor landen, waarmede handel gedreven kan Ned.-Indië zou beteekenen". EEN AFSCHUWELIJK BÖEK Een vooratol tot matsa-storilisatto Orodier den titel van „DuitscMand-mioet vernietigd 'worden" is onlangs, naar bet D-.N.B. uit Berlijn melidt, in Amerika een opzienbarend boek verschjenlen, dat ©en afschuwelijk plan omtrent de uitroieiïng van bet Duitsch-e volk en id-e volledig® verdeelmg van het Duitsdhle- grondgebied jorofhult (en propageert in, til- valn bij zonderheden, De s-dhrij'vier van dit ido- duïheht is de Jood Theo, Kaüfmknn-, -d-et president van de Amierikaansdhie liga voor idiein- vfiede, the Aanieriiöam Fede ration iOf peace, Kaïufmiann is de nauwi- ste tmiedewierkier van dien N-ew- Yoifoscheni Jood Samuel Rosemiönnian, die z'oo>- als men wieet den tegf^mwoordigsn president der Vier. Staten, Roosevelt, vertrouwelijk toet raad iejn- daad ter zijd© staat bij het op schrift stellien v,an rijn redevoeringen. In Jo odscb-litterajre kringen- is het ^an) op-en geheim'; toen pocht zelfs bp- het feit, dat Roosevelt de voornaamste st®!-' liirogen vani dit boek inspireert leh d!e be langrijkste 'deelen persoonlijk gedicteerd he-eft. Wat Roosevelt hiier onthu;l(t als rijn -ware po-liti-eke doelstellingen', wordt m-aar voren gebracht als de, in den zin van Ide vrijheid -en rechtvaardigheid Inoodzalcelij'kle radicale oplossing der Europees-che probletobm Wat binnicn het kader d-er uiteeinizettingein' in het boek als stelling gepropageerd wordt is v,aro ©en blinde haat em door CCn wi-li tot vemi-etigen beZeltein. i Het Joods ch-Atoerikaansche oorlogs doel is vojligeins dit program': „volledig© uitroeiing van het Duitsche volle". Een» massale executie v,aln 80 millioein m'en- schdni vindt de Jood Kaufmajnln „onprac- tisch". Valnidaiar, dat het volgende corn.-; Crete vebniiietjgingsproigjram wondt Ojnt- wikJkleld: Bessarabië is thans geheet van de Sovjet-Russen bevrijd EngeJsch convooi op den Atlanta sob en Oceaan zwaar gehavend Ned.-Indië sluit zich aan bij de sancties tegen Japan In Augustus in beperkte mate schoenenbonnen beschikbaar Zomerzitting der Prov. Staten van Zeeland van Dinsdag Wanneer verduisferen Heden (Woensdag): zon onder 21.35. Morgen (Donderdag) zon op 5.58 Maan onder 0.02, op 14.41. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Eerste kwartier Donder dag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. 1. Het Duitsche leger wordt geva|nig?n, ■genomen en gestjerilis'aerd, terwijl d© ïna]nschapp,en over werkkampen verdeeld 'Word-ehi voor den opbouw ip -d-e Euro peesche landen. Mlet behulp van 20.0001 geneesheieren is het mogelijk -d-e steri lisatie van het Duitsche leger binnen ééjn maand ten, uitvo-er te leggen. 2. D-e Duitsche bevolking ©n Wieil! te Weten mannen beneden 60 ja-ar ©n vroU- weni beneden 45 ja-ar, worden gesterili seerd, waardoor het uitsterviaa van d'® Duitsche bevolking binnen tw-efe- genera ties volledig vierzekjerd is. 3. I)n al-Ie sleutelindustrieën van het Duitsche rijk worden d-e Duitsche arbei ders vervan-gen door Enigelsche 'en Ame- rikaainsche (arbeiders. 4. Volledige verd-eeliin-g van h©t DuLt- sche rijk volgëns -een, aan het bo,eik bijgevoegde kaart. B,erlijn zou -a:an Poil-en- kotodn-. Leipzig. Dresden letnl Weenen aan Tsjecho-Slowakije, Mainz, Essen, Erfurt -en- Mündhen aan Frankrijk, -en Hamburg en Dortmund zouden aan Nederland wor den toegevoegd. De Duitsche bevolking wondt gedwon gen d-e taal yain de staten ,wpar zij aan t-oegevoiegd worden; te l&eren. Bininein een jaar wordt de publicatie van Duit sche boeken- ©n (kranten v-crb'oden. Duit sche sCholein- worden gesloten- Zaterdagmiddag zijn een groot aanlal Nederlandsche vrijwilligers naar Rusland vertrokken. Voor hel vertrek werd op het Spul te Den Haag gedefileerd voor S.S. Gruppenführer Rauttr, luit.-generaal Seyffardt en den generaal der Polizei Schumann (Schimmelpenningh)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1