NIEUWSBODE JULI 1941 OPüENOI ZIER1KZEESCHE COURAHT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. de Zierlkieesche Nienwabode, Zieriksee, Schuitb. B 94,Tel.32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14689 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9 30 uur. DE LEGENDE VAN DE BEREZINA D« veldtocht van 1812 en die van 1941 Mem weet dat zich in do historische ointwiklkeling van de Russische ruimte- zoo iets ais va» een legende gespannen, heeft. Juist dezer dagen, toen in een be richt van het opperbevel van de Duit sche weermacht de inaam Benesina op dook, werd onmiddellijk een der bron nen openbaar^ waaruit de legende gevoed wordt: de veldtocht van Napoleon in 1812! Meer dan iedere andere onderne ming van den grooten Corsicaan zag deze veldtocht het avontuur der ruimte tegen over zich; an|eer dam bij1 iedere andere onderneming bleek het verloop £31 vopr alles het einde den leviemden tijdgemop- tem als noodlottig. Inderdaad: „de Grand© Aran'ée", wiasi nauwelijks door de Russische strijdkrach- ten van vorst Kutusow overwonnen ge- Worden, zij ging ten1 onder in de on metelijkheid der wimterschê Russisch6 vlakte, die toenmaals door geen lenki©! middel der techniek en van het verkeer te beheerschen was. 'Heden ten dagen laat zich dit histo rische voorbeeld niet meer bezwetrten. leder weet hoeveel zich iin 'dien tus- schentijd op het gebied der oorlogvoe ring gewijzigd- heeft. Men vergelijlk)e(maar eens de imarschtijden van Napoleon» met het tempo der huidige operaties; m©ni herinner© zich h»t feitelijk!© tkrij'getrtja spelen tusschen de Franische len Russi sche legers; miem leze hoe gemakkelijk de Russen de naar den slag verlangende1 Framschen steeds ontweken -en men krijgt een voorstelling hoe weinig mian thans een parallel trekken kan. Integendeel: bij de historische culissetn van den Na,- poleointischen veldtocht openbaart zich de hedendaagsche oorlogsvoering met hare wonderbaarlijke moderne strijdmid delen- Voor de klare taal!van de Djuitsdhe weermachtberichtein wijkt de romantiek van! de ruimte, die in vroeger dagen zoo'n grooten indruk maakte. Strekken zich de fronten over duizenden mijlen- uit, zij worden verdeeld, beteugeld en beheerscht door een, souverein veldheer schap, gesteund door de middelen ©©nier. moderne techniek. Voor de gewieidige afstanden, -die de Duitsche troepen) reeds m de eerste dagen van' hun aanval af gelegd hebben, verliest die verte haar geheimzinnigheid em haar dreiging. Die technische voorwaarde voor ihjun beheer- sching vormt de motor. De verliescijfers van het Russische pant serwapen maken duidelijk dat ook de. Russen zelf de noodzakelijlkheid van iö©n militaire overmeestering van hun ruimte erkend hebben. De bijna krampachtige ontwikkeling van hum luchtvaart en de gemotoriseerde wa penen toont aan dat zij, afgezien van hun aanvalsplannen, zelfs niet mieer ge-, (neigd waren zich alleen op het wapen van de ruimte te verlaten, dat er in vroegere tijden zoo dreigend uitzag ©h dat zij er een vermoeden van hadd©n. dat deze ruimte, die wel voordien hun; grootste kracht was, ander bepaalde om standigheden gemakkelijk tot een- voor hun noodlottige zwakte zou (kunnen1 wor den. Want met de groeiende verliezen' van het Russische vliegtuig- en pantserwa pen moet do Russische leiding tegelijker tijd iin groeiende mate de beh!©ersching over de eigen operatieruimte verliezen. Van, de slagvaardigste doelen van dezO wapenen beroofd komt voor alles da Sovjet-Russische infanterie vroeger of la ter in gevaar, een slachtoffer van de eigen groote ruimte te worden, tbrwijl} de Duitsche bevelvoering in de op'Cmö ruimte nergens een vijandelijk wapen vinden zal, maar integendeel het op©ni veld, waarop zij haar opera tiefpifamne» pas volledig kan verwezenlijken. Naar de Associated Press uit Johannes burg meldt, is de vroegere Grieksche koning mét zijn gevolg in een niet ge noemde Zuid-Afrikaansche haven aange komen. Het DiNB meldt uit Sofia: De Führer heeft de noodlijdende Buigaarsche bevol king, die door het jongste noodweer is geteisterd, een bedrag van 500.000 lewa geschonken. Dit bedrag is Zondag door den Duitschen gezant Beckerle namens den Führer aan den Bulgaarschen minis ter van buitenlandsche zaken, Popoff, overhandigd. WREEDHEDEN DER SOVJET-RUSSISCHE TROEPEN Vr«M«lijk* gebeurtenissen te Horochow De berichten over de beestachtige be handeling en het vermoorden van ge wonde Duitsche soldaten en krijgsgevan genen door de Sow jets warden dagelijks en met het uur talrijker naar aan het DNB van bevoegde zijde wordt gemeld. Een bijzonder ernstig geval vormt wed. het vermoorden van drie krijgsgevange nen In Horochow. Toen de stad op 25 Juni na verbitterde gevechten genomen was, deden de Duitsche soldaten in het huis der Sowjets in deze stad, den zetel van den bOlsjewistischen districtschef en enkele dagen tevoren nog kwartier van een bolsjewistische divisie een gruwelijke ontdekking. In een klein vertrek van het gebouw lagen vier Duitsche krijgsgevan genen in reusachtige bloedplassen, die, naar uit de van 'dichtbij geloste schoten en de kogelgaten in de wanden blijkt van dichtbij doodgeschoten waren. De vierde, een onderofficier, werd met een ernstig schamp aan het hoofd gevonden. Hij was door de bolsjewisten voor dood gehouden. Volgens de verklaring van den nog levenden Duitschen soldaat waren zij met hun vieren des middags met hun voertuigen in een val der bolsjewisten geloopen en 'gevangen genomen. Toen tegen den, avond de Duitschen aanval begon en het Duitsche front steeds nader kwam, verscheen een Sowjet-offiicier met vier bolsjewisten. De officier gaf bevel de weerlooze Duitsche soldaten dood te schieten. Onmiddellijk na den moord ver lieten de Sowjet-soldaten haastig de stad In dezelf de stad Horochow werden Voor de inneming door de Duitsche troepen nog talrijke afschuwelijke moorden ge pleegd' op weerlooze krijgsgevangenen. Zoo werden 10 zwaar gewonde Duitsche infanteristen, die in bolsjewistische krijgs gevangenschap geraakt waren, na eerst een eenigszins correcte behandeling te hebben ondervonden, "op het oogenblik, toen de Duitsche aanval terrein won, op bevel van een bohsjewhstischen officier doodgeschoten. Zonder rekening te hou den met hun verwondingen en hun hul peloosheid had ide Sowjet-officier wille keurig in de groep der weerlooze gevan genen laten schieten. Slechts een enkele onderofficier Rettman, wist zich met een schat 'in het dijbeen te redden. Een nauwkeurig onderzoek heeft aan het licht gebracht, dat leden van de bolsjewistische regimenten infanterie 469, 622, 625 en 781 aan deze moorden heb ben deelgenomen. Dr. Krieger, Duitsch regimentsarts, maakt melding van een ander beestachtig geval. Sowjet soldaten hebben ni. van een hinderlaag uit 38 gewonde Duitsche soldaten op een verbandplaats ,achter het front vermoord. De bij de gevechtshande lingen gewonde Duitsche soldaten wacht ten, nadat zij verbonden waren, op het oogenblik, dat zij zouden worden weg gevoerd, toen1 in een onbewaakt oogen blik achter het front rondzwervende Sow jet soldaten zich op de gewonden stort ten en hen op beestachtige wijze ver moordden en zoo vreeselijks verminkten, dat zij onherkenbaar waren. DE SOVJET-REPUBLIEK •en internationale lappendeken De Sowj et-Unie is -in den waren zin des woords een „lappendeken van nati- j onaliteiten". Volgens de volkstelling van i 1933 telde de Sowj et-Unie 170.600.000 in- I woners. Dit getal is inmiddels sterk ver hoogd door de inlijving van de vroe gere Poolsche gebieden, door de bezet- ting van Bessarabië en de Noordelijke Boekowina, door de annexeering van de Baltische landen en de kdoor Finland noodgedwongen afgestane gebieden, zoa dat de totale bevolking thans wel onge- veer 200 millioen inwoners zal bedra gen. Van dit totale cijfer maken de leden van de Oost-Slavische volkeren (dus Russen, Ooekrainers en Wit-Ruthe- nen) rond 80 pet. uit. I Daarnaast zijn er echter nog 150 ver schillende andere volkeren, die voor het grootste gedeelte nauwelijks bij name bekend zijn. De voornaamste daarvan zijn de Oesbeken (4,8 millioen), de Tartaren (4,3 millioen), de Kazaken (3 millioen), en verder Kirgiezen, Basjkieren, Mort- winen, Wotjaken en Tsjirmissen. Voorts verdienen speciale vermelding die inwo ners, welke tot de Kaukasische volkeren behooren, zoo bijvoorbeeld de Georgiër® (2,2 millioen) en de Armeniërs (1,6 mil lioen). Minder sterk vertegenwoordigd zijn de Indo-Iraneesche volken, van wie wij in de eerste plaats noemen de Kalmoe ken, de Tongoezen, die het midden vor men tusschen de Mongolen en de Finno- Oegriërs en ten slotte de bleek-Aziatische volken. Het aantal dergenen, die behooren tot do Duitsche volksgroep, welke, zooals men weet, een groote nederzetting aan de Wolga vormt, is bij -de laatste volks telling aangegeven als 1,4 millioen. Het aantal Polen is door de inlijving van de Westelijke t gebieden van 600.000 ge stegen tot 2 (millioen. De joden zijn ten slotte met 3 millioen in de Sowjet-Unie vertegenwoordigd. Er kan dus in de Sowj et-republiek geen sprake zijn van een „volkseenheid", daar b.v. tusschen de beide grootste volken de Groot-Russen en de Oekrainers, een scherpe tegenstelling bestaat. Hun talen zijn onderling zoo verschillend, dat van een eenvoudig dialectisch verschil niet kan worden gesproken. Het aantal Oekra iners in Sowjet-Rusland wordt geschat iop 35 a 40 millioen. Daar ook de Wit- Ruthenen sterk verschillen van de Groot- Russen, vormen de eigenlijke Russen naar raming slechts 50 pet. van de geheele bevolking. Duitsch weermachtsbericht Het vlootsteunpunt Alexandrië onder zwaar vuur Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte gisteren bekend: De operaties aan het Oostelijke front vorderen volgens de plannen. In den strijd tegen Groot-Brittannië heeft het luchtwapen in den afgeloopen nacht met sterke strijdkrachten bij goed 'zicht op den grond militaire doelen in de haven van Southampton gebombar deerd. Met volle treffers van bommen van zwaar kaliber en door het neerwer pen van brandbommen werden vernie lingen en talrijke groote branden ver oorzaakt in pakhuizen, havenwerken en ravitailleeringsbedrijven. Andere doel treffende luchtaanvallen waren gericht op de haveninstallaties van Portsmouth en Margate. Twee groote koopvaarders van een konvooi ten Oosten van Margate kre gen bomtreffers. Een vrij sterke formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in den nacht op 7 Juli het Britsche vlootsteunpunt Alexan- drië aangevallen. Er werden bomtreffers waargenomen op «een drijvende kraan en op verscheidene voor den oorlog belang rijke installaties der haven en der stad. Er ontstonden groote branden. Bij1 pogingen om binnen te vliegen zijn gisteren aan de kust van het Kanaal in luchtgevechten elf, door marine-ar tillerie één Britsch vliegtuig neergeschn-. ten. Twee eigen toestellen gingen ver loren. De vijand wierp in den afgeloopen nacht op verscheidene plaatsen in^West- Duitschland brisant- en brandbommen neer. De burgerbevolking leed verliezen aan dooden en gewonden. Vooral in Keulen en Münster ontstonden vrij zware vernielingen in woonwijken. Bij deze aan vallen on bij nachtelijke aanvallen van den vijand in het gebied rondom Calais werden 16 Britsche vliegtuigen, waarvan 13 door nachtjagers en afweergeschut en drie door eenheden der marine neer geschoten. Kolonel Rothenburg, commandant van een pantserregimentmajoor von Stein- keller, commandant van een bataljon motorrijders, eerste luitenant Schenkel van een verkenningsafdeeling, eerste-luit. Ponaath en luitenant Kremers van een ba taljon pionniers, luitenant Kröger van een af deeling pantser jagers, luitenant Zumpe van een regiment infanterie heb ben zich door dapperheid bijzonder on derscheiden. Kapitein Lauber en eerste- luitenanc Böhme van een af deeling af weergeschut bewezen bijl de gevechten bij de bruggehoofden der Berezina even eens bijzonderen moed. Italiaansch weermachtsbericht Luchtaanvallen op Cyprus Het Italiaa)nsche (fegerbericht no. 898» luidt alls vlogt: Onize luchtform'aties hebben de vijan delijke basis Nicosia op Cyprus gebom bardeerd, waarbij zie installaties van de luChthaveni troffen. Drie vliegtuigen, wer- deni op den grond iin brand gestoken, tal rijke andere werden beschadigd. lm Noord-Afrika aan het front vari Tobroek werden eenige offensieve po- (giirngen van den kant va|n den teigien- stamder mJet infanterie en tapks door oms vuur snel afgeslagen- Onze bommen werpers plaatste», treffers op dj© forti ficatie der sterkte en op de luchtfoastesl te»! Oosten van Mersa Miaitroe, wtaar. ontploffingen eh groote branden ontston den. Inn Oost-Afrika is de wederzijdsche ar tilleriebedrijvigheid ini den sector van! Woltsjefit voortgezet. De vijand he©ft een luchtaanval onder nomen in de zone van Gondar, waarbij* eenige bommen op woningen werdén ge worpen. DE STALIN-LINIE Laatste vestiagsteisel der Sovjets De geheele Berlijrische pers staat in het teeken van de thans begonnen be storming van de Stalin-linie. De voor naamste verdedigingslinies van deze zone, aldus schrijven de bladen, liggen over een kilometers diep volkomen ontvolkt gebied verspreid. De bijzondere beteekenis van dit stelsel van vestingwerken js, volgens de „Völkischer Beobachter", dat verder naar het Oosten geen aaneengesloten ver dedigingslinie meer bestaat. De strategische voordeelen, zoo schrijft het blad, die Moskou zich van de inlijving van de breede grensstrook tusschen Oost zee en Zwarte Zee sinds den herfst van 1939 had voorgesteld, zijn voor de Sow- jetleiding snel verloren gegaan. Zij moet zich thans, na het verlies van deze meest zeer goed versterkte uitvalsstellin- gen, waaruit Zij' den aanval op Duitseh- land, Hongarije en Roemenië had willen doen, op de Stalin-linie verlaten, die reeds op oud Sovjetgebied ligt. Gemiddeld liggen deze versterkingen op 400 kilometer van de eerste slagvelden van dezen oorlog in het Oosten verwij derd, hetgeen ongeveer overeenkomt met den afstand tusschen Parijs en den Duit schen Westwal. De bladen merken in dit verband op, dat de Sovjets natuurlijk pogen in allerijl reserves uit het achter land naar de Stalinlinie over té brengen, want, zoo wordt gezegd, deze linie is vooi* de bolsjewistische legerleiding de laatste lijn van tegenstand op Europeesch gebied. Uit dit feit leiden de bladen, als bij voorbeeld de „Berliner Lokalanzeiger" af, dat de vijand met de grootsteverbitte ring om deze linie zal strijden, want er achter strkken zich tot den peral de uitgestrekte vlakten met rivieren en Vergelijking van den veldtocht van 1812 en 1941 gaat niet op De Stalin-linie is het laatste ves tingstelsel der Sovjets Sovjet wreedheden tegenover weerlooze Duitsche gevangenen De nieuwe prijzen voor con- sumptiemelk en zuivelproducten Provinciale Staten van Zeeland kwamen Dinsdag bijeen Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag): zon onder 22.01. Morgen (Donderdag) zon op 5.29. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 22.44, onder 7.35. Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. Eerste kwartier Donderdag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. bossehen uit. Militaire voorbereidingen om de verdediging vasten grond te doen krij gen, kunnen echter niet meer worden ge troffen. De „Berliner Börsenzeitung" wijst er op, dat de Duitsche luchtmacht met groot succes alle operaties der Sovjets ter versterking van de Stalin-linie onophou delijk volgt en bestrijdt. De bladen zijn eenstemmig van meening, dat de uitslag van den strijd om de Stalin-linie niet twijfelachtig kan zijn. PDWDMAJSK (4150) KAART VAM PSLT De voornaamste militaire operaties aan het Zuid-Oostfront bepaalden sich in de afgeloopen week tot het vernietigen van verstrooide deelen van den vjjjand. Nd den val van de vesting hemberg gingen de aanvallen der Duitsche troepen in twee richtingeneen hiervan was Tarnopol, de andere Czernówitz welke stad inmiddels is verqverdTen Zuiden van Lemberg volgde men de de rivier de Stryj tot aan de Hongaarsche grens. Door de bezetting van de stad Stryj kwam de Sambor achterhoek geheel in Duitsche handen, het ie daar waar de rjjjke Galicische olievelden zjjn gelegen. Met de Hongaarsche troepen samen werden de steden Stanislau en Kolomea bezethiermede hébben de legers H gebied van de Proeth bereikt en zjjn de Dnejstr-stad Ohotin genaderd,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1