ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 10 JULI 1941 OPCiENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. de Zlerlkxeesche Nieuwsbode. Zlerikiee, Schuith. B o*, Tel. 32 Postgiro 137677 - Oir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14690 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesses op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DE ROOKENDE PUINEN VAN MINSK Tusichcn francttireurs an ichi«tend« vrouwen Enkele uren, nadat de voorgaande di visie Minsk ,of liever de puinhoopen van wat eens Minsk was is doorgerukt, mar cheert onze divisie er binnen en zwermt veiligheidshalve uit, terwijl de staf zelf aan den rand van de stad kwartier neemt Aldus een oorlogsberichtgever in een re laas van de „Frankfurter Zeitung". Daar mee was de voorwaartsche beweging, die zelfs in den westelijken veldtocht zijn wedergade vergeefs zalzoeken, voorloo pig ten e|inde. Voor de volgende dagen kwam het er op aan van den aanval in de verdediging over te gaan en te zorgen, dat geen enkele sovjetsoldaat kon ont komen. j Er heerscht een opmerkelijke rust in het rond, de eerste uren, waarin men zijn gedachten kan verzamelen. Alle 24 uren van de laatste acht dagen waren vol marcheeren en vechten. Bovendien was aan de overzijde de voorbereiding van de gevechten geheel ondoorzichtig. Wij' gin gen ten deele over zandwegen uit den tijd van tsaar Peter en onze eenige taak was vooruit te komen, onbekom merd, om wat we ter zijde lieten, wat zich verrast in de groote bosschen terug: trok, wat voor ons of achter ons bleef. Zoo kwam het slechts bij enkele in ster ken staat van tegenweer gebrachte bun kerstellingen tot gevechten van eenigen duur. De rest kreeg op de wijze van een overval zijn beslag, hetzij door de Duit- schers of, veel vaker, door toedoen van de tegenpartij, die probeerde uit hinder lagen onze snelle pantserdivisies in het nauw te drijven. Daarbij deden zich nog nooit aanschouwde tooneelen voor. ik zag eeto sowjetsoldaait uit het kreuptöi-J hout te voorschijn kruipen, scherpe spij kers op den weg strooien, weer dekking zoeken, en toen onze motorrijders, die een panne gekregen hadden, onder het vuur van zijn machinegeweer nemen. Dan weer werd uit de hooge roggevelden op de Duitschers geschoten. Om de achtervolging van den zich over een breed front werenden vijand bekom merden we ons niet. Nog zitten er dui zenden Sowjetmannen in de wouden, af en toe ontbranden heftige artilleriege vechten. Aldoor waren onze pantserwa gens of tirailleurs ver vooruit. Zoo nader den ze spoedig de vijandelijke geschuts- stellingen, die ze onschadelijk maakten. We hadden ons allen op Minsk ver heugd, dachten na negen nachten weer eens een dak boven het hoofd te krij gen, ons te kunnen wasschen en enkele uren te slapen. Maar in de rookende puinhoopen wemelt het van francs-tireurs Het is een heele karwei de stad een beetje te zuiveren, opdat de verdere doormarsch ongehinderd in zijn werk kan gaan. Reeds hebben bolsjewiki hun uni formen weggeworpen en zich burger pakken bij elkaar geplunderd. Bedenke lijke vrouwen, die later op ons schieten, helpen hen. Alles komt ons krankzinnig voor. Sow jetvrachtauto's dagen op als we reeds uren in Minsk zijn en laden .infan teristen uit. En tegen den avond duikt een zware Sowjettank in het midden van de stad op, die, uit alle loopen vurend, onze positie nadert. Het afweervuur maakt ze gauw onschadelijk. Uit den to ren springen de mannen met brandende kleeren te voorschijn, met machinepistolen willen ze doorknallen. Ook zij worden ge veld. Deze overvallen maken het duide lijk: wij zijn hier verder dan wat tot nu toe als front werd aangeduid. Tenge volge van onze ontzaglijke snelheid ver- keeren wc geheel buiten de voorgenomen a&nvalsbeweging: we zitten achter den vijand, die nog niet wil of kan vatten, dat hij' is omgetrokken. De beroem'de bisschopsstad Mtipster in, West falen is in de afgeloopen dagen; verscheidene malen hevig door Brit- sche luchtwapem aangevallen. Munster1 heëft, Zooals bekend, ©en bijzonder groot aantal kerke®. Vooral de dom en del Lambertuskerlki Zijp tot ver over de gren zen van Duitschland beroemd. Twee de zer heiligdommen werden bif den aan val van Britsche vliegtuigen in deninacht van 8 Jap 9 Juli door verscheidene bom men.' getroffen, waardoor zware verwoes tingen aan de in cultureel opzicht unieke gebouwen en aan. de kostbare interieurs Werden aangericht. (DNB) DE TOESTAND TE MOSKOU dat zich op ledare mogelijkheid voorbereidt De Fransche pers publiceert een van het agentschap Founder van de Sowj et- grens d.d. 8 Juli ontvangen bericht over den toestand te Moskou. Drastische maatregelen reglementeeren sinds 15 dagen het leven der in Moskou wonende mensehen, zoo wordt in dit be richt gezegd. De burgerbevolking mag vanaf het oogenblik, dat het uitgaansver bod in werking gaal, niet meer op straat gaan. Alleen personen, die een openbare functie bekleeden, zijn gemachtigd over straat te gaan, doch zij moeten voorzien zijd van een speciale vergunning. Alle reizigers, die te Moskou aankomen, wor den aan een streng verhoor onderwor pen en moeten ook de redenen van hunr eis opgeven. Moskou verlaten? on mogelijk. Alleen de bezitters van een vergunning, die uitgereikt wordt door de centrale directie van de gepeoe, hebben het recht de Sowj et-hoofdstad te verlaten. Zelfs de buitenlandsche diplomaten moe ten om de stad te kunnen verlaten, van een machtiging zijn voorzien, die zoowel door het volkscommissariaat van buitenlandsche zaken als door de politie onderteekend moet Zijn. Op de stations heerscht een intensief verkeer. Steeds meer treinen, die volge laden zijn met soldaten, tanks en alle soorten oorlogsmateriaal, rijden door de hoofdstad. De luchtbeschermingsdienst is zeer bijzonder actief. Er zijn in Moskou, weinig bomvrije kelders. Derhalve worden in de ondergrondsche stations van Mos kou inderhaast onderkomens gereed ge maakt. Het bij' zich hebben van een gas masker is verplichtend gesteld en dikwijls worden luchtbeschermingsoefeningen ge houden. De bruggen over de Moskwa kun nen terstond opgeblazen worden. Rond om de stad zijn loopgraven en prikkel draadversperringen aangelegd. Op de strategische punten Zijn luchtdoelbatte rijen en mitrailleurs opgesteld, terwijl op de betonnen terrassen troepen der luchtdoelartillerie koortachtig hun kanon nen opstellen. Moskou bereidt zich op iedere mogelijkheid voor. DE OPMARSCH IN DE BALTISCHE LANDEN De houding dor Litauers De ANP-correspondent meldt uit Ber- lijn: LlJUaW Uit de thans te Berlijn binnenkomende berichten blijkt, dat de snelle opmarsch der Duitsche troepen in de Baltische lan den door den opstand der bevolking te gen het Sowjet-onderdrukkingsregime krachtig gesteund werd. In Kaunas b.v. begon de vrijheidsoor log reeds den eersten dag van den oorlog tussehen Duitschland en de Sowjetunie. Dien Zondag begonnen de gezinnen der bolsjewistische gardisten, de leden van den commissarissenraad der L.S.S.R, de bolsjewistische journalisten, leden dér Tsjeka, communistische partij- en jeugd- funeiioimarissen,. Joden enz. met hun eigen ,of geroofde ambtauto's te vluchten, Terstond trachtten toen de Litauers de onbewaakt gebleven gebouwen tegen plun dering te bewaren. Meest waren het jongelui, studenten en leerlingen der hoogste klassen der middelbare scholen, maar ook arbeiders en kantoorbedienden, die zich tevens tot taak hadden gesteld, om brandstichtingen en het opblazen van bruggen enz. te voorkomen. De kern der opstandelingen werd ge vormd door de activisten, die steeds on derling nauw contact met elkaar hadden bewaard en nauwkeurig van den toe stand op de hoogte waren. Met iedere minuut groeide het aantal strijders, want elke Litauer trad met de grootste geestdrift tot de rijen van het bevrijdingsleger toe. Spoedig haddenzjch groepen gevormd, veelal onder leiding van vroegere officieren, die zich, aller eerst van wapenen trachtten te verzeke ren. Vele bolsjewisten gaven vrijwillig hun geweer af. In andere gevallen moest er geweld gebruikt worden. Dit alles geschiedde, terwijl de stad nog door het Sowjetleger was bezet. De Litausche kranten staan dan ook vol van staaltjes van moed en vermelden trots de namen dergenen, die in de eerste vreeselijke dagen voor hun land en in den strijd tegen het gehate bolsjewisti sche juk zijn gevallen. Geleidelijk aan kwamen de opstandelingen onder een centraal commando en groot was de vreugde, toen de eerste Duitsche stoot troepen in de stad aankwamen. Ook na de bezetting der stad door de Duitsqhers hebben de vrijwilligers zich zeer verdienstelijk gemaakt met het zoe ken naar achtergebleven Sowjetfranc- tireurs. 1 1 De dankbaarheid en de vreugde der Litauers, die na een jaar eindelijk van het communistische schikbewind zijn be vrijd, kennen geen grenzen. Nergens zijn de Duitschers zoo hartelijk 'èn zoo geest driftig binnengehaald als juist hier. Duitsch weermachtsbericht Succesrijk varloop van den strijd aan het Oostelijk front Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde gisteren mede: Aan het geheele Oostelijke front heeft de strijd een succesrijk verloop. In den strijd tegen 'Engeland heeft de Juchtmacht in den afgeloopen nacht wapenfabrieken in Birmingham, de rijks werf en ravitailleeringsbedrijven in de haven yan Plymouth en voor den oorlog belangrijke doelen in de havens van Great Yarmouth en Aberdeen gebombardeerd. Het succes dezer aanvallen bleek' uit vele groote branden. Bij luchtaanvallen op vliegvelden in het Zuid-Oosten van Engeland zijn bomtr.eiiers tussehen star tende vliegtuigen waargenomen. In de wateren rondom' Engeland hebben gevechtsvliegtuigen een koopvaarder van drieduizend ton tot zinken gebracht en twee vrachtschepen zwaar beschadigd, In den nacht vainl 7 op» 8 Juli heeft een sterke afdeeling Duitsche gevechtsvlieg tuigen ^oor het werpen van bommen brand veroorzaakt in tante, pakhuizen, tankstations en petroleumraffinaderijen in de Britsche vlootbasis Haifa. Bij vijandelijke pogingen om aanvallen te doen op de Kanaalkust en de Duitsche Bocht hebben Duitsche jagers gisteren middag 11 Britsche jachttoestellen neerge schoten, waarbij slechts één Duitsche ja ger verloren ging. Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht op verschillende plaatsen in West-Duitschland brisant- en brandbommen laten vallen. De burgerbe volking leed verliezen aan dooden en ge wonden. Acht der aanvallende vliegtuigen werden door nachtjagers en afweerge schut. neergeschoten. Bij de met succes bekroonde luchtge vechten, die gisteren bij het Kanaal zijn gevoerd, heeft het jachteskader Richt hof en zijn 644ste overwinning in de lucht behaald en daarmede zijn totaal van den wereldoorlog bereikt. Daarbij behaalde luitenant Schnell zijn 38ste, 39ste en 40ste overwinning in de lucht". hallaansch weermachtsbericht Luchtaanvallen op Malta Het 899e Comimuniiqué van het Italiaan- sohe hoofdkwartier luidt: Ini den afgeloopen nacht hebben Onza afdeelipgen vliegtuigen fefen vliegveld op Malta gebombardeerd. In Noqrd-Afrika bedrijvigheid der ar tillerie aap het front van Tpbroek. Onzei vliegtuigen hebben de versterkingen der vesting gebombardeerd, vijandelijke stal lingen te Mersa Matroe en vütegtuig'enf tem Oosten daarvan getroffen en branden; teweeg gebracht. Bij luchtgevechten heb ben onze jagers een vijandelijk toestel (neergeschoten, ©ep twibedie vijandlelijkej mlachiin'e werd door afweergeschut neer gehaald. Britsche toestellen htebbbn eem aanval op Bengazi en Tripolis gedaan!. Uit Oost.Afrika (niets van betekenis te mieldetni TOENEMENDE SPANNING IN DE STILLE ZUIDZEE in varband mat maatregelen van Amerika Het Zwitsersche Tel. Ag!, imleklt uit Tokio: Naar in- Japansche anarinekringen wordt verklaard, treffen- de Ver. Staten stOedsi uitgebreidere maatregelen.- in het gebied.' vap De Pacific, die Japan piet onver schillig kunnen; laten. Zoo Zijp de steun! aap de Chineesche Tsjoenking-regieeripgj ip den vorm- vap vliegtuigen nog daar gelaten1, in de itaaist© weken, d© Am(e- rikaansche lucht- -en mlarinebasis i-n Alas ka belangrijk v-ersterkt. Hetzelfde g1^ schiedt thans in versneld tempo met de van- Engeland overgenomen steuppuntetni ip Britsche koloniën; -en dominions. Uit tal van berichten blijkt, zoo wordt er aan toegevoegd, -dat de Ver. State®? blijkbaar zelfs sfceup aan de SovjefcumM zouden willen geven. Indien de Vereenigde Staten hiermlede doorgaan, zoo is de rnjeenimg in boven genoemde kringen, komt de mogelijkheid vap een ooTlog ip den Pacific, die al dus door Washington zou worden uitge lokt, gevaarlijk dichtbij. De Nitsji Nitsji is van mieening, dat Roosevelt's verklaring, dat IJsland van wege zijp nabijheid tot Groenland be zet is% belachelijk is. Het blad schrijft:, „op grond van dezelfde th-eorie zou Roo- sev-elt de poodzakelijlkheid van ©en ver legging der Amerikaanscbe strijdkrach ten naaT Siberië daarmede kunnen ver klaren, dat Siberië zich in de nabijheid van Alaska bevindt, en het Duitsch-Sov-1 jet conflict be-mi tot een dergelijke maat regel dwingt. VRIJWILLIGERS VAN DE S S. Hoe dit élitecorps is georganiseerd Het A.N.P. schrijft: In den strijd tegen de Sowj et-Unie, den strijd tegen de aanranders van de Euro- peesche beschaving en Westersche cul tuur, den strijd tegen de vernietigers van het christendom, hebben talloozen zich reeds aaneen gesloten om een front te vormen, dat opgeworpen wordt als een stalen muur tussehen het nieuwe Europa en de bolsjewistische horde. Uit alle deelen van het continent zijn zij geko men, deze jonge strijders en zij trekken thans op achter de vanen der Waffen-SS. Ook in ons land hebben velen, zich willen inzetten om Europa te redden van het bolsjewistische gevaar. De Waffen-SSj aanvankelijk een klein corps, de SS genaamd, van strijdbare mannen aan wie de bescherming van den persoon van den Führer werd opgedra gen, groeide na het overnemen van de macht tot een élitecorps. Haar taak werd het bewaken van de nationaal-socialisti- sche staatsorde. Naast deze SS werd de Waffen-SS opgericht, die tot taak kreeg de groot Germaansche volkerengemeen schap te bewaken en te verdedigen. Slechts de besten, de flinksten en de meest raszuiveren, werden tot dit corps toegelaten. Dat de SS-mannen als politieke solda ten geheel en al in het nationaal-soci- alistisehe denken en handelen opgevoed worden, spreekt vanzelf. De sportoplei- ding en de scholing zorgen voor de licha melijke ontwikkeling van den SS-man. De eer van den SS-man is hem heilig. Hij1 heeft het recht en den plicht, zijn eer met de wapens te .verdedigen. Daarom wordt hem, nadat hij zijn arbeidsdienst- plicht en militairen dienst vervuld heeft, op een en twintigjarigen leeftijd het wapen, de SS-dolk uitgereikt. Eerst dan en wanneer hij den eed op den Fühoer heeft afgelegd, wordt hij als volwaardig SS-man in de organisatie opgenomen. Zoo marcheert thans deze uitgelezen schare van jonge Germanen naar het Oosten, waar zij den strijd aanbinden tegen de Sowj et-Unie, gedragen door on wankelbaar geloof, in den nationaal-soci- alistischen staat eh den Führer. Aanmeldingen kunnen geschieden bij' de Centrale van de Waffen-SS, bureau Noord-West, Stadhouderslaan 132, Den Haag. HET NEDERLANDSCHE VRIJWILLIGERSKORPS Kruistocht tegen hot bolsjewisme Het ANP imleldt: Zooals ip verscheidene andere W'Ast- Europeesdhe lauden overtreft ook in. ons laind de geestdrift voor dienstneming bij' de Waffeu' S.S. verre de verwachtingen. Ook voor het Nederlapdsche vrijwilli gerslegioen' stroomen de aanpiiëldinigieni binnen; aan het adres Stadhouderslaani 132, Den1 Haag. Honderden Nederlanders begrijptep in dezen tijd, dat zij niet langer werkloos mogen toezien; bij die groote beslissing, welke thans in het Oosten van Europa wordt uitgevochten, de beslissing tegen of voor het bolsj e- wisme, voor of tegen, het vaderland, voor of tegen God, volk ien 'kerk. Uitt zeer bevoegde bron1 vernemen, wij in- tussehen, dat niet alleen, burgers .en oud militairen zich bij' honderden opgeven, maar ook een groot aantal meldingen; gekomen is uit die rijen der marechaus see. Zoo groot was onder de mare chaussee de geestdrift voor deelneming aan den kruistocht tegen het bolsjewisme, dat ruim 600 man zich hebben aangemeld. Deze 600 mam zullen in. korpsveiband, onder eigen officieren., binnenkort ver trekken en voornamelijk ordedienst v®r* richten. Moskou bereidt zioh op alle ge beurlijkheden voor Strijd in de rookende puinhoopen van de stad Minsk Goede voeding in dezen tijd Tentoonstelling op 17 en 18 Sept. Jaarvergadering te Utrecht van den Neder!. Middenstandsbond Alleen landgebruikers kunnen aan openbaren landverkoop deelnemen Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag): zon onder 22.01. Morgen (Vrijdag) zon op 5.28. Tussehen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 22.48, onder 8.47. Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. Eerste kwartier Donderdag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. VERSCHILLENDE BERICHTEN Engelsche luchtaanvallen lm den pacht van Dinsdag op Woens dag vlogen verscheidene Engelsche vlieg tuigen. boven ons land. Behalve brisant e/u brandbommen werden ook vrij veel brandplaatjes neergeworpen,. De daar door hier iep daar ontstane bosch- en| heidebranden werden snel gebluseht. Door luchtdruk ontstond hier en daar ook inog al glasschade. In een stad in Limburg werd een. huis vernield iep in brand gezet. Helaas werden vier van! de bewoiniers van dit huis zwaar ge wond. H*t dragun van oude militair® knoopen verboden Vap welingelichte zijde wordt mede gedeeld', dat het 'dragen van militaire uiniformknoopen met den Ned. leeuw ge lijk wordt gestéld met het dragen van uitgezaagde muntstukken met de afbeel ding van de Koningin. Het is derhalve strafbaar volgens pa ragraaf 4 vap. verordening Po. 95-1941. D« verzameling voor het Duitsche Roode Kruis De persdienst van. de NSB meldt: De landelijke leiding van de nat.-socia- listische vrouwenorganisatie (NSVO), die ipi de afgeloopen week de inzameling voor het Duitsche Roode Kruis heeft georganiseerd, verzoekt ons med'e te dee len, dat zij heeft besloten isep gedeelte, vap de ingekomen gelden te b^ temmen voor $e Nederlandsche oorlogsinvaliden. Diegenen, die niet in de gelegenheid Zijp geweest een bijldrage voor de straat- collecte te geven, kunnien dit tot Zater dag 19 Juli a.s., alspog doen door stor ting oï overschrijving op postgiroreke- ping 341523 ten name der tNSOV, Da Lairessestraat 153 te Amsterdam. Op de strook te vermieldep: bestemd voor Roo de Kruis. Bo-rde ijb'-anden Te Laaghalerveen, in de gem. B e i 1 e n, is Dinsdagmiddag de boerderij, bewoond door den landbouwer G. J. de Boer, tot den grond toe afgebrand. De brand weer kon een bijschuur behouden. Het vee was in de wei. De geheele nieuwe hooioogst ging verloren. De oorzaak van den brand is onbekend. Verzekering dekt de schade. Dansdag ontstond verder door onbe kende oorzaak brand in ae landbouw» schuur van den beer H. Rijkens, gelegen onder de gemeente St. Michielsges tel. Door de groote droogte stond de schuur spoedig geheel in vlammen. De nabijgelegen woning met stallen werd eveneens door het vuur aangetast en brandde geheel uit Benig huisraad kon I

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1