(ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 11 JULI 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURAHT NEDERLANDSCH LEGIOEN TEGEN HET BOLSJEWISME DE KERN ENGELAND EN HET LOT DER KLEINE LANDEN ABONNEMENTs Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V» da Zleriluees che Nieuwsbode, Zierikxee, Schulth. B 94, Tal. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. da Loose - Red.: M, J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14691 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. OPROEP VAN RIJKSCOMMISSARIS SEYSS-1NQUART EN LUITENANT-GENERAAL H. A. SEYFFARDT 's-Gravenhage, 10 Juli. Nederlanders De strijd; in het Oosten is voor u geen schouwspel, geen verstoring van uw rust, doch uw lot. Duizenden jonge Nederlanders hebben dit reeds begrepen. Zij zijn te wapen gesneld en strijden in dit uur reeds in de rijen van het Duitsche leger om het bestaan en de toekomst van Europa en daarmede van het Nederlanidsohe volk. Duizenden Nederlanders zich bewust van hun verantwoordelijkheid, voor Europa, gaven zich in de laatste weken en dagen op om, tezamen met hun strijd makkers uit Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Finland, Frankrijk, Italië, Kroatië, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Zweden, Slowakije, Spanje en Hongarije, als Nederlandsche af deeling voor de ver dediging van het avondland en voor een eensgezind en sterk Europa, waarin de vrede verzekerd zal zijn aan te treden. Luitenant-generaal H. A. Seyffardt heeft zich ter» beschikking gesteld teneinde deze af deeling samen te stellen. Ik voldoe hierbij aan dezen wensch en roep alle Nederlanders, ,die zich wil len inzetten, op om in het vrijwilligers legioen Nederland, te strijden tegen het Bolsjewisme en voor volk en vaderland. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied SEYSS-INQUART, Rijksminister. Oprotp van luitenant-generaal SeyKardt Nederlanders! Nu de strijd in het Oosten is begon nen, kan het niemand meer ontgaan, dat ons werelddeel aan den vooravond' van de beslissing over zijn leven of zijn dood staat. Hoe ook ieder van u den gang der gebeurtenissen tot nu toe moge heb ben beoordeeld, alle verschillen van op vatting moeten thans van ons worden afgezet, in het heldere bewustzijn, dat het lot van Europa (het lot van ons vader land is. In het licht van de naaste toe komst, krijgt eindelijk het jongste verle den zijn duidelijksten zin. Het begrip alleen, dat het ook voor ons vofk om alles gaat, verplicht ons in overeenstemming daarmede te handelen Het Duitsche volk heeft voor geheel Europa den strijd met de bolsjewistische bedreiging, met den Aziatischen vijand, aangebonden. Het zal overwinnen, ook zonder onze hulp. Maar het komt er niet op aan, of onze hulp beslissend) zal zijn. Wie geeft, wat hij heeft, is waard dat hij leeft. "Het gaat er om, dat wij als volk bewijzen, dat wij waard zijn in de toekomst te leven. Nederlanders! Beseft, dat in zeldzame uren dis die, welke wij doorleven, de gang der wereldgeschiedenis voor eeuwen bepaald wordt, beseft dat uw beslissing over het leven van uw kinderen en kinds kinderen beschikt. Ik heb het mijn plicht geacht het ini tiatief te nemen tot liet oprichten van een Nederlandsch vrijkorps, dat zijde aan zijde met de reeds strijdende troepen van alle Europeesch-denkende volken het Duitsche leger en die Nederlanders, die reeds in zijn rijen staan, te hulp komt en hun taak verlicht. Ik zie daarin niet slechts een plicht, maar acht het een voorrecht, dat wij onze Europeesche vrij heid, het behoud onzer kuituur kunnen bevechten en deze niet straks als aal moes uit andere hand behoeven te aan vaarden. Met toestemming van den Rijikscommis- saris zal dit „Vrijwilligerslegioen Neder land" onder eigen vlag en eigen offi cieren aan den strijd deelnemen. Daar mede wijst de vertegenwoordiger van den Führer ons opnieuw den weg der toe komst, daarmede opent hij ons volk op nieuw de mogelijkheid een volk te blij ven. Nederlanders! Begrijpt dit, bevrijdt u van die onvruchtbare verstarring der „af- waehters". Er valt niet meer te wachten, WJJTrt dip. TvOfcJiscirtrr At rr.o.lrrvmfvnil Ik roep' u allen op, die eerste plaats hen, die reeds in den wapenhandel geoefend zijn, officieren, onderofficieren en manschappen van het Nederlandsche leger', voorts allen, die be reid zijn hun dienst in het belang van ons vaderland te geven. Nederlanders! Bewijst nu, dat gij dien naam waard zijt en meldt u met opgave van uw dienstgraad, troepenonderdeel en nadere bijzonderheden omtrent uw kun digheden aan bij een der bureaux van het vrijwilligerslegioen Nederland. 's-Gravenhage, 10 Juli 1941 H. A. SEYFFARDT, luitenant-generaal b.d. oud-chef van den generalen staf. AanmeldingsbureauxAmsterdam, Hotel Van Gelder, Damrak 34; Heerlen.- Hotel Poinmè, Stationsstraat 17; Groningen: Ra- demarkt 23a; Arnhem: Hotel Keizers kroon, Markt 32; Breda: Boschstraat 67; Deventer: Hotel Van Weïy, Stationsstraat; Utrecht: Hotel Thalia, StationspleinDen Haag: Koninginnegracht 22. Duitsch weermachtsbericht j Salla, aan de Finiche grentj Ingenomen Het opperbevel van de weermacht maak- te gisteren bekend: j De operaties in het Oosten vorderen onweerstaanbaar. Aan het Finsche front werd op 8 Juli, met steun van omtrekkende bewegingen van Finsche strijdkrachten, het krachtig versterkte Salla na gevechten .van verscheidene da gen door Duitsche formaties ingenomen. De daar strijdende Sovjet-divisie werd uiteengeslagen. In N o o r d-A f r i k a werden plaatselij ke aanvallen van vijandelijke pantser- strijdkrachten vanuit Tobroek afgeslagen. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 8 en 9 Juli militaire doelen in de haven van Tobroek en een vliegveld ten Zuid- Oosten van Mersa Matroeh met succes met bommen aangevallen. Ten Noorden van Solloêm heeft een Britsche torpedö- bootjager een bomtreffer gekregen. Vrij sterke strijdkrachten van Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht vliegtuigloodsen ten Westen van Ismaillia aan het Suezkanaal in brand geworpen. In den strijd tegen de Britsche ra- vitailleeringsscheepvaart heeft het lucht- wapen in den afgeloopen nacht ten Noorden van Newquay v ij f kaopv a a r- ders met in totaal 21.000 ton, die in konvooi voeren, vernietigd en met effect haveninstallaties aan de Oost- en Zuidoostkust van het eiland gebombar deerd. In den nacht van 8 op 9 Juli is ten Noorden van Berwick een ander groot koopvaardijschip door gevechts vliegtuigen zwaar beschadigd. Aan de Kanaalkust hebben gisteren ja gers 17, luchtafweergeschut en marine elk één Britschen jager neergeschoten. Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht verscheidene plaat sen in West-Duitschland gebombardeerd. De verliezen onder de burgerbevolking Zijn gering. Het ziekenhuis Bethel bij Bie lefeld werd wederom met brandbommen bestookt. Bij: deze aanvallen verloor de Vijand door afweer met jagers en geschut vier en door marineartillerie twee ge vechtsvliegtuigen. Kapitein Balthasar, houder van het eikenloof bij' het ridderkruis van het IJzeren Kruis, die met 40 luchtoverwin ningen aan de genoemde successen van het luchtwapen een schitterend aandeel heeft .gehad, heeft in zegevierende lucht gevechten aan het Kanaal den heldendood gevonden. Met hem verloor het lucht wapen een van 2Üjn dapperste jachtvlie- gers. 1 Het aandenken aan dezen heldhaftigen officier van het jachteskader Riehthofen, die zich reeds in het Cordor-legioen door zijn doodsverachting herhaaldelijk had onderscheiden, zal bi} het Duitsche volk onvergetelijk blijven. Itallaansch weermachtsbericht Nachtelijk» Britsche luchtaanval op Napels Het 400ste communiqué van het Italt- aansche hoofdkwartier luidt: Bij een aanval op de bases van Nicosia op Cyprus hebben onze afdeelingen vlieg tuigen schade toegebracht en aanzienlijke branden veroorzaakt. Voor de kust van Cyprus hebben onze vliegtuigen een stoomschip van 5000 ton getorpedeerd. In de Straat van Sicilië is een Roode Kruis-watervliegtuig door Britsche ja gers aangevallen. Ten Zuiden van Sici lië hebben onze jagers een Hurricane neergeschoten. Aan het front van Soiloem in N. Afrika is een vijandelijk detachement, dat door tanks gesteund werd, op die vlucht gedreven. Duitsche en Itaiiaansche vlieg tuigen hebben de versterkingen te To broek en op de reede liggende schepen gebombardeerd. Ook zijn bomaanvallen gedaan op vijandelijke luchtbases ten Oosten van Sidi el Barrani, waar bran den uitbraken en op een der vliegvelden vele Britsche vliegtuigen vernield werden De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op Benghazi en Tripolis. Van de zeven toestellen, (die Tripolis aanvielen, zijn er twee neergeschoten door afweergeschut en vier door onze jagers. In Oost-Afrika hebben troepen van een stelling in Amhara een vijandelijke poging om onze stellingen te naderen, snel ver ijdeld. In den sector Wolsjefit groote bedrijvigheid der artillerie. Gistermiddag hebben laagvliegende Britsche vliegtuigen Syracuse aangevallen. In den af geloopen nacht hebben Britsche vliegtui gen een aanval gedaan op Napels, waar 14 burgers zijn omgekomen en 39 gewond GRUWELEN DER SOVJETS Wraadhadan op de Duitiche krijgsgevangenen Duitsche soldaten hebben te Rajsk in de nabijheid van een door de Sowjets in brand gestoken boerenhoeve, een afschu welijke ontdekking geda^^ZiCoLQJlden m, de dragers de ergste mishandelingen hadden ondergaan. De vreeselijkste vondst was die van een hoofdhuid, ongetwijfeld van een zwaar gewond Duitsch soldaat, die door die bolsjewistische soldaten vermoord was. Voorts kon worden vastgesteld, dat bij de gevechten om Rask talrijke gewonde Duitsche soldaten, die bij een tijdelijke ontruiming der stad in de handen der Sowjets waren gevallen, gemarteld en daarna in de vlammen van in brand staande huizen geworpen waren. Bij hun opmarsch in de nabijheid van Wianowrak hebben Duitsche soldaten, naar het DNB verneemt, een Duitsch mo torrijder gevonden, die in de handen der bolsjewisten was gevallen en op onbeschrijfelijke wijze gemarteld was. Bij het oprukken van zijn troep was de motorrijder zwaar gewond, zoodat hij moest achterblijven. Geïsoleerde Sowjet- soldaten vonden hem en, in plaats van rekening te houden met zijn verwonding, zooals het volkenrecht voorschrijft, sloe gen zij' hem zoolang met allerlei wapens, tot hij geen teeken van leven meer gaf. Toen werd hij door Duitsche troepen ge vonden. Zijn neusbeen was gebroken, zijn schedel grootendeels verbrijzeld, zijft ge zicht was bijna een vormelooze massa. Dit was het werk van de bezetting van een in de nabijheid liggende Sovjet-ka zemat, die nog meer daden van dezen aard begaan had. Over de massamoorden te Doebno ver neemt het DNB nog, dat de omgebrachte mannen, vrouwen en kinderen vrijwel uitsluitend Oekrainers waren. Omdat zij aan hun Oekrainsche nationaliteit vast hielden, waren zij1 reeds lang geleden door de bolsjewisten gevangen gezet. In hun npachtelooze woede over den Duit- schen opmarsch hadden de Sowjets alle gevangenen, ongeveer 1500, neergeschoten In elke cel liggen zeven of acht lijken op elkander. Den vreeselijksten aanblik bieden de cellen der vrouwelijke gevan genen, die aangerand en daarna om het leven gebracht waren. In een cel werden 'drie jongens van ongeveer 14 jaar ver moord. j Eenige Oekrainers onderzoeken thans in het gevangeniskantoor de acten der geptoe, om zoo mogelijk de identiteit der slachtoffers vast te stellen. DE TECHNIEK OVERWINT DEN AFSTAND Da Sovjatc In hat dafantiaf Op het weermachtsbericht van gisteren heeft het DNB dë volgende toelichting ontvangen: I De leiding van het Sowjetleger heeft, naar uit dienstvoorschriften blijkt, haar troepen steeds opgeleid voor het voeren van tefen offensieven strijd. Door de Duitsche successen in het Oosten zijn thans echter de Sowjettroepen uit het voorgenomen offensief in de verdediging teruggedrongen. Groote verwachtingen koesteren de Sowjets van de groote uit gestrektheid van hun land. Door een grootscheepsche ontwikkeling der tech niek hebben de verhoudingen sedert Na poleon echter een groote verandering ondergaan. Het op zichzelf groote wegennet en de toestand der verkeerswegen is als een groote hinderpaal, zoowel voor den verdediger als voor den aanvaller te be schouwen. Hetzelfde geldt voor 'het spoorwegnet. Wanneer daar nog bijkomt, dat de aanvaller, zooals in dit geval Duitschland, zich de heerschappij in de lucht heeft veroverd, dan zullen de voortdurende vernietigende aanvallen op marcheerende troepen, pantserwagens en colonnes voertuigen op de enkele spoor lijnen en wegen, alsmede op transport treinen en spoorwegknooppunten een des te grooter nadeel berokkenen aan de verdediging. Tevens echter hebben de oprukkende Duitsche formaties als gevolg van hun voortreffelijke technische uitrusting zulk een groote bewegingsvrijheid, dat het hun ondanks hevige gevechten reeds ge lukt is, geweldige afstanden af te leg gen. In de komende dagen zal blijken, wie sneller de moeilijkheden, voortsprui tende uil de groote afstanden, heeft over wonnen, de Sowjetverdediger of de aan vallende Duitsch ers. Het DNB meldt uit Berlïjh: Aam den Noordelijken vleugel van het front is de poging der Sovjets om aam de grens tusscShen Letland en die Sov jetunie nieuwe defensi'&ve stellingen te betrekken mislukt. De bolsjewistische af- sehe troepfeü' In liet vuur waren~ ge bracht, werden.' verslagen. Bij' die ope raties werd Ostrow genomen. Bij him, verder oprukken naar Estland hebben Duitsche troepen Fellin en, Peirnau b0- zet. Aan het Finsche front werd na ble- vige gevechten de zwaar versterkte stad Salla door de Duitsche troepen' bezejt. De techniek overwint den afstand in den strijd tegen de sovjets Een Nederlandsoh legioen tegen het bolsjewisme ingesteld Een opmerkelijk artikel van het Engelsche blad de „Times" Vijandelijkheden tueschen Enge land en Syrië worden gestaakt De N V.B. besloot tot instellen van gesloten voetbalseizoen Wanneer verduisteren 7 Heden (Vrijdag): zon onder 22.00. Morgen (Zaterdag) zon op 5.30. Tuaschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 23.15, onder 9.58. Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 2i Juli. Eerste kwartier Donderdag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. Geleid door den wensch een bijzon- den >en Eet oorlogsieeü voor cue rFvor- king yan Syrië en Libanon te verlkor1- te|ti en im het bewustzijn, dat de wapen- eer ongeschonden is, heeft de Fran- sche regeering besloten generaal Dientzf te machtigen om staking der vijandelijk heden te verzoeken. (DNB). Uit deze zinnen blijkt helder en duide lijk, dax Engeland het voornemen heeft iOni van Europa ingeval van een Engel sche overwinning een van Engeland zoo wel oeconomisch als politiek afhankelijk koloniaal land te maken. In tegenstelling tot de door den Führer steeds weer naar voren gebrachte nieuwe ordening van Europa, binnen welke alle kleine landen hun onafhankelijkheid zullen behouden en als rechtsgelijke deelgenooten in het nieuwe Europa zullen medewerken aan de ontwikkeling van dit nieuwe Europa en van hun eigen landen. Wanneer men in aansluiting hierop ken nis neemt van een via New York ontvan gen bericht van United Press uit Batavia, volgens hetwelk de verplaatsing van den zetqi der Nederlandsche emigraritenregee- ring van Londen naar Washington er mede gemotiveerd wordt, dat Washing ton thans het middelpunt der wereld politiek vormt en nog meer zal worden, kan men zich voorstellen dat niet alleen op politiek gebied, maar vooral ook in oeconomisch opzicht- Europa letterlijk moet worden gemaakt tot slaaf en loon- koelie van de Angelsaksische landen. Nog- maalSj volkomen in tegenstelling met de bedoelingen van Adolf Hitler ten aanzien van de nieuwe orde in Europa. Tenslotte moet dan nog de aandacht gevestigd worden op de passage in het zelfde hoofdartikel van de Times, waar in gezegd wordt, dat men in Engeland van meening is dat men in den groot sten omvang de Sowjetunie en haar be langen wil betrekken bij de reorganisatie van Europa,dan kan men zich willicht een voorstelling er van maken, wat er van Europa zou worden, wanneer het gegrepen zou worden i n de tang van het zich voor de toekomst afteekenende Ame- rikainsch-Angelsaksische imperium en 't bolsjewisme. De Times legt er ten aanzien van de Sowjetunie in het bijzonder den nadruk op, del de fout van 1919, uitsluit.ng va.t de Sowjetunie uit de Europeesche reor ganisatie in geen geval zal worden her haald. Met de verwijzing naar dit voor Europa waarlijk vreeselijke perspectief besluit de Times zijn ophelderend hoofd artikel. Een opmerkelijk hoofdartikel van de Times Men schrijft ons van bevoegde zijde: De Times, het blad van de Engelsche regeering, bespreekt in een hoofdartikel van Zaterdag j.l. de les, die de huidige oorlog heeft geleerd, betreffende de reor ganisatie van de wereld na het einde van den oorlog. Daarbij, gaat de Times natuurlijk uit van de veronderstelling, dat Duitschland den oorlog zal verliezen. De Times schrijft: „Iedere politieke on afhankelijkheid in de traditioneele be- teekenis zal voor dc afzonderlijke staten niet meer mogelijk zijn. Men moet zelfs toegeven, dat het kortzichtig is aan te nemen ..dat Hitier slechts gedreven wordt door een grenzelöoze persoonlijke of na tionale eerzucht. De toenemende afhankelijkheid der vol ken van elkander vormt een niet te ver onachtzamen feit en dit feit zal zelfs door de nederlaag van Hitler of Duitschland niet gewijzigd worden. In tegendeel, men moet cönstateeren dat de indeeling van Europa in zelfstandige en geïsoleerde eenheden niet meer kanfunc- tiorjieeren. De zelfstandigheid der af zonderlijke staten heeft slechts zoolang effectief kunnen zijn als het hun moge lijk was zich neutraal te houden. Door den modernen totalen oorlog bestaat deze mogelijkheid niet meer. Reeds in den vorigen oorlog heeft men een voorproefje gekregen van een zooda nige uitbreiding van den oorlog. Practisch zijn thans de kleine staten verdwenen. De neutraliteit, zooals die door de kleine neutrale staten in 1914 werd gehandhaafd, kan, aldus de Times, niet langer bestaan. Deze staten hebben nog slechts de keuze tusschen verovering en afhankelijkheid. Volkomen onverschillig wat de toekomst zal brengen, vrijheid en orde kunnen slechts naar de mate van de werkelijke macht veilig worden gesteld. Deze les uit den huldigen oorlog, zoo schrijft de Times, zal eveneens op oecono misch gebied geldigheid hebben. Er be staat namelijk gevaar, dat zelfs na de nederlaag van Duitschland Europa zal terugvallen in de vroegere anarchie".

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1