ZIERIKZE ESCH E KIEUWSBODE DINSDAG 15 JULI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT STALIN-LINIE OP VERSCHILLENDE PLAATSEN DOORBROKEN DE KERN REDE VAN DEN RIJKSCOMMISSARIS VOOR DEN DUITSCHEN ARBEIDSDIENST ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. da Zlerikzecschc Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14694 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bi) contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9,30 uur. GEPANTSERDE AFDEELINGEN RUKKEN NAAR PETERSBURG OP. DE DUITSCHE TROEPEN STAAN VOOR KIEW. Uit het hoofdkwartier van den Führer meldde Zondag het opperbevel van de Duitsche weermacht: Aan het Oostelijk front is de Stalin-linie op alle beslissende plaatsen in een moedigen aanval doorbroken. 0e uit Moldavië oprukkende Duitsch-Roemeensche legers hebben den vijand over een breed front teruggeslagen tot over den Dnjestr. Van Galicië uit achtervolgen Duitsch-Slowaaksch-Hongaarsche troepen den vluchtenden vijand. Ten Noordoosten van den Dnjestr staan Duitsche troepen tot voor K i e w. Ten Noorden van de Pripet-moerassen is de krachtig versterkte linie aan den Dnjepr genomen. Daarmede is het oentrum van ons aanvalsfront ver lengd tot 200 kjjometer ten Oosten van Minsk. Bij talrijke vijandelijke legergroepen doen zich ontbindingsverschijnselen voor. Witebsk bevindt zich sedert II Juli in onze handen. Ten Oosten van het Peipusmeervrukken Duitsche gepantserde afdeelingen naar St. Petersburg op. Onze luchtmacht heeft door vernieling van het vijandelijke spoorwegnet den tegenstander nu reeds iedere verdere mogelijkheid tot het ondernemen van een tegenoffensief in grooten stijl ontnomen. De aanvoeren, die noodzakelijk zijn voor de voortzetting der operaties van onze gepantserde afdeelingen, hebben inmiddels de vroegere Stalin-linie be reikt. In het Oosten der Oostzee heeft een motortorpedoboot een Sovjet-koopvaarder van 3500 ton getorpedeerd. Het schip moet als verloren beschouwd worden. In Noor d-A f r i k a is een Britsche poging om bij nacht een uitval uit To broek te doen, na voorbereiding door krachtig geschutvuur, verijdeld. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben brand veroor zaakt in munitievoorraden bij Mersa Ma- troeh. Zij hebben te Tobroek batterijen van het afweergeschut tot zwijgen ge bracht e® munitievoorraden vernield. In den strijd tegen de Britsche scheep vaart heeft de luchtmacht in den afge- loopen nacht voor de Z.O.-kust van En geland een vrachtschip van 4.000 ton vernietigd. Gevechtsvliegtuigen hebben ha venwerken aan de monding van de (Theems en in het Z uidwesten van lig el and gebombardeerd. Aan de Ka- aalkust zijn gisteren drie vijandelijke ja- ;ers bij luchtgevechten neergeschoten en irie vijandelijke gevechtsvliegtuigen door .fweergeschut van de marine. In den afgeloopen nacht hebben zwak- i vijandelijke afdeelingen bommen op ït kustgebied van Noordwest-Duitsch- iand laten vallen, zonder schade van be- jteekenis aan te richten. Twee aanvallende gevechtsvliegtuigen werden door nacht- lagers neergeschoten. De 1ste luitenant ter zee Schütze heeft toI dusverre in totaal 27 schepen tot zinken gebracht en daarmede als zevende duikbootcommandant meer dan 200.000 ton scheepsruimte vernietigd. Aanvallen bij hot Ladagomeor Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Maandag bekend: De doorb'raakoperaties aan het Ooste lijk front verloop en volgens de plannen De Finsche weermacht, onder het opper bevel 'van den veldmaarschalk Manmer- heim, is ter weerszijden' van het Ladoga- meer tot den aanval overgegaan. Torpedoboot jagers hebben twee pa trouillebooten van de Sowjetmairine tot zinken gebracht. In de wateren rondom Engeland heb ben gevechtsvliegtuigen twee in konvooi varende vrachtschepen in brand gewor pen en met bommen voltreffers geplaatst op twee andere koopvaarders. Formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht met succes ha veninstallaties aan de Zuid- en Zuid- Oostkust van Engeland bestookt. De vij- j and heeft in den afgeloopen nacht met j zwakke strijdmachten eenige bommen in Noord-West-Duitschland neergeworpen, zonder effect te behalen. Naehtjagers schoten een Britsch gevechtsvliegtuig neer STIJGENDE VERWARRING N HET SOVJETLEGER Het ANP meldt uit to politieke [kringen alhier, zOo ver nemen wij van welingelichte zijde, heeft men1 ook gisteren wederom1 den nadruk egd op de geweldige oppiervlakte der gebieden, welke de Duitsche troepten tij dens hun zegevierenden opmarsch in h'&t Oosten tot nu toe hebben overwonnen. Duitschlamd's legers hebben, zoo verklaart men-, de beide .factoren, ruimte dn af stand, die hen, Zooals hun vijanden [hoop te®', op de knieën moesten dwimgenj, spelenderwijs overwonnen. Zij hebben' in drie weken tijds een gebied veroverd!, dat mimstens tweemaal Zoo groot is als Engeland. Naar mein in Berlijhschie politieke 'krin gen over -de succesrijke Duitsche opiera- raties in het Oosten verder vernieie<m4 heeft vooral die snelle doorbraak van de Duitsche legers eiem- stelselmatig uit wijken der Sovjets verhinderd. De hard nekkigheid, waarmede de bolsjewistische! troepen zich verdedigen, wordt volgens de opvatting in deze kringen, vooral ver klaard door het feit, dait die Sovj'et- armeeën geen mogelijkheid mieer had den zich bijtijds van de voorwaarts stor mende Duitsche formaties te ontdoen. Naar men verder verneemt, Zijn de bols jewistische formaties reeds herhfaafldie ma len door elkaar geraiakt ©n bestaan zij, uit formaties van de meest verschillend*3- wapens. Ook Zijn er teekienen. te bespeuren), dat het gevechtsWoreel dier bolsjiewis- te® blijft verminderen. Het aantal ovier-: loopers ineemt voortdurend toe. Eien an der symptoom voor de stijgende verwar ring in de Sovjetlegers vormt het ge vonden legerbeveli van den opperbevel hebber in- den centrale® Sovjetsiector Ti- mosjemko, waarin gezegd wordt dait een eigenmachtig ontwijken van de® vijand! bestraft zal warden overeenkomstig die krijgstucht. Men herinnert er hjer aart, dat tijdens den veldtocht van het vo rige jaar to het Westen van Fraws'che zijde voor de ineenstorting soortgelijke bevelen- Zijn uitgevaardigd. lts liaansch weermaehtsberlcht Vliegtuigaanvallen op Cypru* Het 403de communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier luidt: In het O o s t e' n der Middelland- sche Zee hebben onze vliegtuigforma- I ties herhaalde malen de vijandelijke basis van Famagusta op Cyprus aangevallen, i In N o o r d - A f r ;l k a zijn in den sec tor Tobroek vijandelijke aanvallen, die werden ondernomen met tanks en ge steund' met krachtig artillerievuur, afge slagen met zware verliezen voor den vijand. In de Egyptische woestijn heb ben onze bommenwerpers vooruitgescho ven vijandelijke luchtbases getroffen, als- med'e stellingen en opslagplaatsen te Mersa Matroeh, waar brandstofvoorraden in brandf geraakten. Tusschen Sid i e 1 Barrani en Boeg boeg hebben jagers gemechaniseerde Britsche strijdkrachten met machinege weervuur bestookt. Verscheidene gepant serde wagens werden onbruikbaar ge maakt en vernield. De vijand' heeft luchtaanvallen onder nomen op Benghasi en Derna. In Derna werd een militair hospitaal getroffen. In O o s t-A f r i k a wederzljdsche be drijvigheid der artillerie in den sector Wolsjefit (Gonidar). Ten gevolge van de HET VRIJWILLIGERSLEGIOEN NEDERLAND Bijzonderheden over aanmelding en keuring Voor het VrijwiiHgerslegiodnt Neder land worden de keuringen verricht op. de volgenjde data en p'^atsen: 16 Juli van 10—18 uur in Amsterdam, sdhool Iepemweg 13, 10—18 uur in Utrecht Deutsches Haus. 17 Juli vani 10—18 uur jn Leeuwar den, Huize Schaaf, Breedstraat; 10—18( uur iini Arnhem, Willemskazerne. 18 Juli van 10—18 uur in Groningen-, GoHrcerthuis, Poelestraat 30; 9—13 uur ion 's'-Hertogenbosoh, Prins Hendrikkiazer- ®e; 15—19 uur in Eindhoven, Huize Ma ria, Kruisstraat 53. 19 Juli vaim 10—13 uur in Meppiel hotel Westerbeek, Wolldstraat; 15—19 uur Goevonden, café Abel Markt; 10—13 uur iim Roermond, Swalmlenstraat 61; 1519, uur iim Maastricht, hotel Mom{us, Vrijt- hof. 20 Juli van 10—18uür in Zwolle, school aan de -Turfmarkt; 10—13 uur! in Tilburg, Werkliedenver. Tuinstraat 68; 15—19 uur in Breda, restaurant Modem., 21 Juli va®> 913 uiur in Deventer, Parkweg 2 15—19 uur toi Hengelo-, Deut sches Haus; 1019 in Rotterdam1; Deut sches Haus, Volkspark). 22 Juli van 1018 uur in AmsterdamC school IepeniWfeg 13; 1(1—19 uur in Den) Haag!, Kom&nginfneigraicht 22. Aangenomen worden Nederlandsche on derdanen vani 17—40 jaar, die wel of geen militairen dienst hebb'en vlerri'cht, (niet ©en minimum-lengte van 1.65 M. Voor officieren bestaat geen leeftijds grens. Voor de gezinsleden van de aange- inohienera Wordt giezorgd, voor Zojover het kostwinners betreft. Behalve bij' deze bureaux kUinnen aian- [meldingen geschieden o-p de voJfglend-e adressen: Amsterdam, h0tel vain; Gelder, Damrak 34. Heerlen;, hotel du Nord, J. Pomtaé1, Stationsstraat 17. Groningen^, Radehfarkt 23a. Arnhem', hotel Keizerskroon, Markt 32. Breda, Boschstraat 67. Deventer, hotel van WeÜy, Keizerstraat mo. 1. Utrecht. hotel -Thiall'ia, Stationsplein 9. Den Haag, Koningintaègracht 22. Eeni vrijbiljet voor de reis van de woonplaats naar het keuringsbureau kan: afgehaald of aangevraagd worden bij' het „VrijWilligerslegioieini N ©derland". Den Haag, Kolninginnegracht 22, resp. bij1 de hieTboiVeln genoelmde bureaux. Een vrij biljet voor de terugreis 'wordt 'bij de keu ring onverschillig of do canididaat aangenomen- of niet uitgereikt. Hoofdkwartier „Vrijwilligers legioen- Nederland", Koniingin- .iniegracht 22, Die® Haag. onlangs op Tripolis ondernomen vijan delijke luchtaanvallen zijn 22 menschen, onder wie 14 Italianen, omgekomen en 54 personen, onder wie 34 Italianen-, ge wond'. Artillerie- en luchtactie in Noord-Afrika Het Italiaansche weermachtsbericht 404 van Maandag luidt als volgt: In Noord-Afrika is aan het front van Tobroek een vijandelijke afdeeling voor het vuur van onze artillerie op de vlucht geslagen. Luchtformaties van de spil hebben vij andelijke stellingen gebombardeerd en depots in de buurt van Mersa Matroe in brand geworpen. In Tobroek werden artilleriestellin gen, ravitailleeringskampen, concentraties van auto's en de haveninstallaties gebom bardeerd. Twee Britsche vliegtuigen, die tracht ten Tripolis aan te vallen en die door onze jagers neergeschoten werden-, zijn brandend in zee gestart. Op het eiland Rh o dos hebben vijan delijke vliegtuigen eenige plaatsen ge bombardeerd, waardoor echter slechts lichte schade ontstond. In Oost-Afrik a levendige activiteit der aTtillerie in den sector van Wolsjefit. In een baai op het Deensche eiland Bornholm zijn zeven kinderen bij het ge zamenlijke baden in een kolk geraakt. Bij vijf konden de levensgeesten worden opgewekt; de beide anderen werden levenloos opgehaald. Wanneer verduisteren 7 Heden (Dinsdag): zon onder 21.56. Morgen (Woensdag) zon' op 5.35. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 0.30, onder 13.18. Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. Eerste kwartier Donderdag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. e De rede^ van den rijkscommissaris voor den rijksarbeidsdienst De Staiinlinie werd op verschil lende plaatsen doorbroken Aan den strijd in Syrië Is thans een einde gekomen Aanmelding en keuring voor het Vrijwilligerslegioen Nederland e Voorloopig zal geen thee meer op de bon worden verstrekt OM HET BESTAAN EN DE TOEKOMST VAN EUROPA Óp de groote betooging van den Duit- schen Arbeitsdienst op Houtrust te Den 'Haag heeft Zondagmiddag de Rijkscom missaris, Rijksminister Seyss Inquart, een rede gehouden. De Rijkscommissaris zeide in deze rede tot de aangetreden jonge mannen en jon ge meisjes van den Rijksarbeidsdienst, dat uit hun aanwezigheid bleek, dat zijl, als 18-jarige jonge menschen, uit alle gouwen van het rijk, gehoorzaam en getrouw aan het bevel van den Führer, bereid staan in den strijd, welke voor het Duitsche volk beslissend is voor zijn bestaan en zijn eer. Zij' zijn de tweede generatie van het Duitsche volk, welke thans aantreedt voor de® laatsten beslisseniden strijd, want het is ailen duidelijk, dat het hier gaat om het Zijn of niet zijn van het Duitsche rijk, doch bovendien gaat het thans niet meer om het Duitsche volk of het Duitsche rijk alleen. Iedereen moet thans begrijpen, dat het gaat om het bestaan en de toe komst van Europa, Cultuur van h*t vasteland staat op het spel De duizenden jaren oude cultuur van het avotndland welke wij van onze voor-, ouders hebben overgenomen en welke wij weer willen nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen, staat op het spel. De strijd van Duitschland is tevens een strijd om- het bestaan van Europa en om de cultuur van het avondland. De jonge menschen in den Arbeids dienst zijn hierbij, op de eerste plaats de jonge mannen. Voor hen is de arbeids dienst tevens een voorbereiding voor een latere laak, namelijk den eeredienst met de wapens. Want hierover zijn allen het eensdeze oorlog zal niet ophouden voor de Duitsche vanen definitief hebben gezegevierd. Ieder moet thans zien, dat op dit vasteland geen macht bestaat, wel ke het zou kunnen wagen tegen de Duit- feche weermacht op te treden. Toen de sa menzwering op den Balkan ontstond, riep de Führer zijn soldaten en in korten lijd was alles weg, wat daar tegen Euro pa eri het Duitsche volk had samenge spannen e®, nu dotto het bolsjewisme de grootste samenzwering tegen Duitschland en Europa op touw werd gezet, nu heeft de Führer wederom zijn soldaten geroe pen, na een strijd van bijna twee jaar. Laatst» bolwerk der bolfj*wi«t»n vernietigd Op het oogenblik kunnen wij zeggen,, dat het tweede en laatste bolwerk van de bolsjewisten vernietigd is, de Duit sche pantser troep en stormen verder en veroveren Oost-Europa. De duur van den oorlog schrikt ons niet meer af. Op het vasteland zal binnenkort niemand meer zijn, die het zou kunnen wagen zich te verzetten tegen de Duitsche wapens. De oorlog moge zoo lang duren als hij wil, achter de bescherming van de Duit sche wapens zal reeds begonnen worden met den opbouw van het nieuwe Europa volgens eigen ordening. Buiten dit vas teland zal de vijand de scherpte van de Duitsche wapens te voelen krijgen. Afgezien van de voorbereiding tot den gewapenden dienst, legt ook de Arbeids dienst zelf reeds den plicht op zich te weren, zich te verdedigen en zich in te zetten voor volk en vaderland. Wanneer het eenmaal vrede zal Zijn en de boer terugkeert naar Zijn land en de arbeider naar zijn werkbank, wanneer dan weer alle goedgezinden hier zullen bouwen aan het groote sociale werk van het nieuw gewonnen Europa, dan zullen de leden van den Arbeidsdienst kunnen zeg gen: „Ja, wij hebben toen het uur der beslissing meegemaakt. Wij hebben met onze 18 jaren volbracht, wat men maar van een jongeling van 18 jaar kan eischelm. Arbeidsdienst is eertdienst voor de natie Spreker herinnerde vervolgens de leden van den Arbeidsdienst eraan, dat zij zijn geboren in den tijd, «dat de Führer het Duitsche volk wakker riep uit zijn groo te vernedering en voor het eerst zijn be weging heeft ingezet. Het was de tijd van de bezetting van het Roergebied en van de bedreiging van het bolsjewisme. De Führer was er zich volkomen van be wust, dat hij zijn doel nog niet had. bereikt, doch in de overtuiging, dat de daad het begin is heeft hij zijn beweging in het politieke leiden van Duitschland geworpen. Spreker wilde vooral hen her inneren aan de offerdagen van den Führer, die ineenen, ergens leider te kunnen zijn. Men kan niet altijd alle ze kerheid hebben, want dan had men geen leiders meer noodig. Men moet ook met klare rust de dagen, waarop men géén succes zal hebben, onder de oogen zien en in de dagen der beslissing moet men wagen, wamnieer het gaat om de hoogste goederen van een volk en zijn toekomst. Toen is de beslissing gevallen. Uit dit bloedig zaad is de kracht van het Duit sche volk voortgekomen. De jonge men schen, die thans in den Arbeidsdienst zijn, hebben dit niet meegemaakt; zij zijn in de Hitlerjeugd gekomen en hebben reeds daar het samenbundelen van het Duitsche volk meegemaakt. Thans zijn zij allen gelijk en hebben slechts één duidelijk doelde arbeidsdienst is eére- dienst voor de natie". De strijd om het nieuwe Europa In den Arbeidsdienst wordt de Duit sche jeugd opgevoed voor haar verdere taak in het leger, in de partij" of waar zij1 verder haar plaats zal vinden met het doel de opdracht te vervullen, welke elke Duitscher thans vervullen moet, na melijk na den strijd om het bestaan van het rijk en na den strijd voor een nieuw Europa alles in het werk te stellen dit bestaan voor altijd te ver zekeren. Dit is de groote taak voor de toekomst van de nationaal-socialisten van het jonge Duitschland, dat thans wordt gebouwd met het bloed van zijn zonen. Met het bloed van de nationaal-socialis ten van geheel Europa moet het nieuwe Europa voor alle eeuwigheid beveiligd worden. De Führer heeft ons thans opgeroepen en men kan dit in een enkele gedachte samenvatten: allen, van Duitsch bloed, die zich hier bevinden, vormen een groote gemeenschap en ieder enkeling moet zon der bedenken al zijn krachten geven voor deze gemeenschap. De eerste taak is derhalve, alles wat scheidt uït deze ge meenschap te verwijderen. Alle tegen stellingen betreffende godsdienst, intel ligentie of andere tegenstellingen mogen niet op den voorgrond staan. 0 De bloedgobondenheid van het Duitiche volk Op den voorgrond staat slechts één ding: de bloedgeböndenheid, van het Duit- vervolg op pagina 2).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1