ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DONDERDAG 17 JULI 1941 OPOENO ZIERIKZEESCHE COURANT DUITSCHE TROEPEN DRONGEN DIEP IN DE SOVJET-UNIE BINNEN DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders t 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. de Zierifcxeegche Nienwibode, Zlerikxee, Scbnlth. B 94, Tel. S3 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14696 ADVERTENTIES Prill22 cent» per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesje» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.30 uur. NIEUWE DUITSCHE SUCCESSEN NOG DEZE WEEK VERWACHT - DINSDAG VERLOREN DE BOLSJEWIEKEN 108 VLIEGTUIGEN Het opperbevel van de weermacht deel de gisteren mede: In het Oosten blijven de operaties zich gunstig ontwikkelen. Op verscheidene plaatsen zijn wanhopige tegenaanvallen der Sovjets met bloedige verliezen voor den vijand afgeslagen. In den strijd tegen Groot-Brittannië heeft de luchtmacht ten Oosten van New Castie twee groote vrachtschepen ern stig beschadigd. Gevechtsvliegtuigen heb- ben in den afgeloopen nacht de haven werken van Margate gebombardeerd. In den afgeloopen nacht hebben zwakke vijandelijke strijdkrachten een klein aan tal brisant- en brandbommen in West- Duitschland laten vallen. Drie der Brit- sche gevechtsvliegtuigen werden door nacht jagers neergeschoten. Zooals reeds in een speciaal bericht is gemeld, heeft luitenant-kolonel Mol- ders, commodore van een jachteskader, gisteren opneuw vijf Sowjet-vliegtuigen neergeschoten en daarmede zijn 101ste overwinning in "de lucht in dezen oorlog behaald. Bres in do Stafin-linie vergroot De toestand aan het Oostelijk front blijft zich, naar van deskundige Duitsche zijde aan het DNB wordt medegedeeld, zeer gunstig voor de Duitsche weer macht ontwikkelen, die thans, nu de bres in de Stalinünie is vergroot, tot diep in het achterland oprukt. Het is begrij pelijk, dat het opperbevel van de weer macht over de afzonderlijke aanvalsrich tingen nog het stilzwijgen moet bewaren, doch thans is reeds te overzien, dat tegen het einde van de vierde week van 'den oorlog tegen de Sowjets, ondanks hun wanhopige tegenstand, opnieuw be langrijke successen in het Oosten voor de deur staan. De Sowjetleiding tracht tevergeefs door het in den strijd werpen van alle mo gelijke Sowjetformaties den stormvloed in1 te dammen, die thans de Sowjet- Unie bedreigt. Reeds thans blijkt, dat invele frontsectoren niet meeT kan worden gesproken van een uniforme lei ding der hevig dooreen geworpen Sow- jettroepen. Steeds sterker wordt ook het verbreken van de achterwaartsche ver bindingen der Sowjets door de Duitsche luchtmacht, nl. van de spoorlijnen in de districten Kiejev, Moskoii en St. Peters burg (Leningrad) gevoeld. Ook de Duit sche marine heeft in de Oostzee bij den aanval van Duitsche motortorpedobooten op een formatie vijandelijke zeestrijd krachten opnieuw een mooi succes be haald. B«richt«ndienst ©n stafkwarttoran verniald Een van de grootste successen van de Duitsche luchtmacht is de vernieling van den berichtendienst der Sowjets en van een groot aantal kleine en groote staf- kwartieren, waardoor de strijdende troe pen van hun leiding zijn gescheiden of daarvan geheel zijn beroofd. Gevangen genomen officieren van het Sowjetleger hebben bevestigd, dat het Sowjet-berichtenapparaat reeds in de eerste 72 uur van den oorlog in het ongereed© was geraakt, nadat de Duit sche vliegtuigen postkantoren en telef oon- leidingen over grooten afstand dioorbom- treffèrs hadden vermeld. De Duitsche luchtmacht heeft op 15 Juli in luchtgevechten 42 Sowjetvliegtui- gen neergeschoten en 106 vliegtuigen' op den grond vernield. Op genoemden dag werden dus in totaal 148 Sowjetvliegtui- gen vernietigd. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben op 15 Juli doeltreffend het verkeersnet in het gebied rondom St. Ptetershurg aan gevallen. Spooriijnen, laadperrons en stil staande treinen werden succesrijk met bommen bestookt. Tevens werden in den driehoek Smolensk-Moskou-Brj ansk doel treffende bomtreffers geplaatst op het spoorwegnet aldaar. Deze voor de terug trekkende 'bewegingen der Sowjets uiterst belangrijke spoorlijnen zijn op de meest verschillende plaatsen meermalen verbro ken, zoodat gedurende langen tijd per trein geen Sowjettroepen meer kunnen worden teruggetrokken. Sovj«t-formati*s trok kan •igonmachtig terug In verbitterde gevechten bij Polotsk veroverde, naar het DNB .verneemt, een bataljon Duitsche infanterie bij de door braak door de Stalin-linie een kazemat, waarvan de wanden meer dan twee m. dik waren. In deze kazemat vonden de Duitsche soldaten in den wand ingebouw de gepantserde kasten, waarin bevelen van hooge bolsjewistische commando-in stanties werden bewaard. In een rapport van een bolsjewistische 'divisie-comman dant aan zijn superieuren werd er op gewezen, dat 12 Juli geheele troepenon- deelen der Sowjets als gevolg van het zware Duitsche artillerievuur hun stel ling hadden ontruimd, zonder de boven hen gestelde instanties hiervan te ver wittigen. yoorts wordt gerapporteerd, dat door deze handelwijze de verder naar achteren gelegen formaties prijs werden gegeven aan den Duitsehen greep en aan de vernietiging. Aan het slot van het rapport wordt gezegd, dat door derge lijke tuchteloosheden het aanvankelijk goede weerstandsvermogen der Sowjet troepen verminderd is. Italiaanschweermachtsberlcht Luchtaanvallen op Tobroek Het 406de communiqué van het Itali aansche hoofdkwartier luidt: In Noord-Afrika hebben Italiaansche en Duitsche vliegtuigen opnieuw verster- kingswerken, batterijen en havenwerken van Tobroek aangevallen. Andere Duit sche afdeelingen van het luchtwapen hebben vooruitgeschoven vliegvelden van den vijand bestookt. De vijand heeft lucht aanvallen gedaan op eenige plaatsen in Cyrenaïca. In de nabijheid van Bardia is een Britsch vliegtuig door den af weer neergeschoten. In Oost-Afrika heeft op 13 Juli een Italiaansche colonne van het garnizoen van Wolsjefit een moedigen aanval on dernomen op de vijandelijke stellingen'. De vijandelijke tegenstand werd op voor beeldige wijze overwonnen: de vijande lijke afdeelingen werden op de vlucht gedreven'. Op 14 Juli hebben afdeelingen koloniale troepen van het garnizoen van Wolsjefit Britsch-Indische afdeelingen aangevallen en uit haar stellingen ver dreven. In de nabijheid van Gondar heeft onze artillerie een vijandelijk vliegtuig neergeschoten. Vollcsduitschers bevrijd uil gevangenis van Brest-Litowsk Het bolsjewisme doet zich aan de in het binnenland der, "Sowjet-Unie oprukkende Duitsche troepen en troepen van de bond- genooten voor zooals het werkelijk is, n.l. een gevangenis van volken van een geweldigen omvang, waarin alle volken der Sowjet-Unie door de dunne bolsje wistische bovenlaag in hetzelfde dwang buis worden geperst. Wie zich hierin niet wil schikken, wordt meedoogenloos opgesloten. Bij hun opmarsch komen de Duitsche troepen overal voor gevangenis sen te staan, die vol zitten met politieke arrestanten en waar de terugtrekkende bolsjewistische troepen van tevoren niet iedereen hebben doodgeschoten, kunnen de gevangenen door de Duitsche troepen worden bevrijd. Bij de verovering van Brest-Litówsk, vlak bij' de Duitsch-bojsje- wistische grens gelegen, ontdekten de Duitsche troep'en in een gevangenis 5000 politieke arrestanten, o.w. talrijke volks- Duitschers, die indertijd door d,e Polen waren gedwongen dienst te doen in het Poolsche leger en vervolgens nadat zij door de bolsjewisten gevangen waren genomen, wegens hun onbetrouwbare ge zindheid in de gevangenis werden gewor pen. Brest-Litowsk heeft een groote moderne gevangenis van baksteen, doch voor de door de bolsjewisten gevangen gezette personen was zelfs deze groote gevange nis te klein. De gevangenen, die na den aftocht van de verslagen bolsjewisten waren uitgebroken en juist bezig waren de laatste gevangenisdeur te rammeien, vertelden verschrikkelijke dingen over hun belevenissen onder de bolsjewistische machthebbers. Als Duitschei*? waren zij, omdat zij van anti-bolsjewisme werden verdacht, reeds sinds vele maanden in deze gevangenis opgesloten. Iedere af zonderlijke cel bevatte 32 man, hoewel er slechts voor zes man plaats was. In al deze maanden hadden zij onbeschrijfelijke mishandelingen te verduren. De gevan genis was vuil en verwaarloosd, het eten zeer onvoldoende en de behandeling zeer slecht. Daarbij kwamen nog de andere kwel lingen die de gevangenen hadden te doorstaan. Ieder oogenblik er op be dacht doodgeschoten te worden, hoorden de gevangenen het bericht over het uit breken van den oorlog tusschen Duitsch- la,nd en de Sowjet-Unie. Het waren vree- selijke uren, die de gevangenen tot hun bevrijding moesten doormaken. Nog tij dens de beschieting van de vesting Brest- Litowsk en tijdens het begin van den Duitsehen stormloop op de stad deden de Sowjetcipiers onder wilde bedreigin gen de ronde door de gevangenis. Plot seling waren zij verdwenen. De gevan genen waren aan hun lot overgelaten. Onmiddellijk 'begonnen zij zich te 'be vrijden en waren bijna uitgebroken, toen zlij door de Duitsche troepen werden ontdekt en bevrijd. Zij hadden allen het gevoel op het nippertje aan den dood te Zijn ontsnapt. HET JAPANSCHE 'KABINET IS GISTEREN AFGETREDEN Konojo maakt plaats voor «on sterker bewind Naar officieel wiordt medegedeeld, is de Japainsche regeering afgetreden). Dfë keizerlijke familie heeft hapr vBri>lij'f te Hayjama; afgebrokeini en is naar Tolkici teruggekeerd. Minister-president Konpyie, is gisteravond in audiënte ontvangen. Vervolgens heeft de toeizer ©en bespre king gehad met den beperkten; kjabinets- raad. Domei meldt vain officieéle Zijde', dat het kabinet-Konoyiö in, zijn geheel is af getreden om plaats te maken voor ©©m krachtiger regeering, die het bloofd kan bieden aan den nationalen en internatio nalen toestand. Op bevel van den kei zer zal h©t kabiinet-Konoyc echter n,og tijdelijk in functie blijven;. Deze offi- cieele Mededeeling is, Zoo verklaart Do mei, plotseling ©n op sensationeel© wijze gekomen, ongeveer veertig minsten na Koinoye' terugkeer uit de keizerlijke villa te Haytama, waar hij door den keizer gedurende twintig minuten in- audiëntie was ontvangen. Tijdens ©en speciale zitting in de ambtswoning van, Kohoye werd' om half- zes besloten' af t© traden, waarna 'da premier zich onmiddellijk naar Hayjama begaf. Vervolgens keende Konoy© n,aar Tokio terug, waar hij' h©t kjabipet bijeen riep ©m miediedeeling deed van, 's Keizers bevel om in functie te blijven, totdat de opvolgers Zijn gekozen. Matsoeoka heeft aan' deze speciale ka- bimietszitting nfet kunnen deelnemen, daar hij' sjnlds ©enige dagen) aan een.' ver koudheid lijdt. De ieerstö-seor©taris vaint het kabinet, T^mita. heeft iMjatsoeolkia in diens woning bezöèht, om ée ontslag aanvrage in ontvangst te nemen. BESSARABIË KEERT TOT ROEMENIË TERUG Twtadard* van da bevolking van Roamaentchon oorsprong Bessarabië, dat nog zoo kort geleden alle pennen in beweging bracht, toen het door Rusland werd opgeëischt, is thans weder het voorwerp van de alge meen© belangstelling. Dit gebied ontleent zijn naam aan het Roemeensehe geslac it Bessarab, dat er van de dertiende tot de zeventiende eeuw over regeerde. Het grootste deel van de bevolking van dit dit ongeveer 44.000 vierkante kilometer groote gebied is van Roemeensehe oor sprong: 2 millioen van de 2,9 millioen inwoners. De bezetting van dit gebied door de Sowjet-Unie einde Juni 1940 was im tegenspraak zoowel met de geschie denis, als met het natuurlijke recht. Het land vormt een smallen, langen driehoek tusschen de rivieren Proet en Dnjestr, de Donaudelta en de Zwarte Zee. In het Noorden bestaat het uit heu velachtig gebied waar graan en fruit wordt verbouwd en in het Zuiden uit een wijde steppe, die langzamerhand overgaat in akkerland. Hier worden mais Duitsche troepen drongen diep in het sovjet achterland door Volksduitschers uit de gevangenis van Brest Litowsk bevrijd Verbod van mareheeren in gesloten kolennes tot I September a,s. Het Nederland8che legioen in den strijd tegen het bolsjewisme ZeeuwscheLandbouwmaatschappij vergaderde Woensdag te Goes Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag): zon onder 21.54. Morgen (Vrfldag) zon op 5.38. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 1.41, onder 16.26. Nieuwe maan Donderdag 24 Juli. Eerste kwartier Donder dag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. en tarwe, tabak en wijn verbouwd. Onder de boerenbevolking bevonden zich in 1940, ten tijde van de bezetting door de Sow jet-Unie, vrij veel Duitschers, die inmid dels naar Duiitschland zijn teruggevoerd. Reeds tijdens de Turksche heerschappij had het Roemeensehe vorstendom Mol- dau, dat met BessaTabië was verbonden, evenals Wallachije, een zekere mate van zelfstandigheid bewaard. Eerst de Rus sische greep naar dien Balkan heeft het I aaneengesloten Roemeensehe gebied van- j een gereten. In 1812 werd bij het ver- 1 drag van Boekarest, het gebied tusschen •I HET NEDERLANDSCHE LEGIOEN voor don strijd togen hot Bolsjowlsmo „Behalve mondelinge, stroomen schrif telijke aanmeldingen in een niet te stel pen vloed bij de verschillende bureaux binnen, zoodat ik vol vertrouwen ben, dat wij met een behoorlijk legioen voor den' dag zullen komen", zoo verklaarde dezer dagen de gep. luitenant-generaal H. A. Seyffardt, oud-chef van den ge- neralen staf, tijdens een onderhoud met een verslaggever van het ANP. De oproep dn de dagbladen zoo ging hij verder heeft in tweede lagen van het Nederlandsche volk weerklank gevonden. Dit stemt ons tot groote blijd- Kunt u mededeelen, wie het initia tief tot de vorming van het legioen heeft genomen? „Ja en, nee. De idee i9 een spontane uiting geweest, van eenige goed nationaal voelende Nederlanders van uiteenloopend politiek inzicht, die den nieuwen tijd be grijpen en onafhankelijk van elkaar hun weg naar mij vonden. Daarop heb ik met den Rijkscommissaris besprekingen ge voerd. Dr. Seyss Inquart toonde groote belangstelling en vooral aan zijn mede werking is het te danken geweest, dat reeds aanstonds de vorming van een vrijwilligerslegioen ter hand kon wor den genomen. De Rijkscommissaris heeft tevens uiting gegeven aan den wensch, dat dit legioen een zuiver Nederlandsch karakter zal dragen en dat het een uit drukking zal zijn van Nederlandsche kracht, zooals trouwens ook in mijfi op roep staat. „Ik ontvang dagelijks een overstelpend aantal brieven" zoo iging de generaal verder. „Ik ontvang ze van oud-kamera den ook van het Nederlandsch Indi sche leger en van onbekenden, die spontaan hun geestdriftige instemming te kennen geven. Ook ontvang ik anonieme brieven, die ik echter niet lees, maar die een bron van belangstelling en soms van hilariteit vormen voor mijn bureau personeel. Ik heb ziels medelijden met deze verdwaalden, die in machtelooze woede naar de pen grijpen, omdat zij niets van het groote wereldgebeuren be grijpen". De Duitsche legerberichten melden iederen dag groote successen. Steeds die per dringen de Duitsche troepen naar het Oosten. Bestaat niet de mogelijkheid dat ons vrijwilligerskorps te laat komt? „Deze vraag wordt mij niet voor de eerste maal gesteld. Inderdaad heb ben de Duitsche legers de bolsjewistische horden voor een belangrijk deel vernie tigend verslagen. Maar de strijd is nog niet ten einde. Het is het werk van de vrijwilligerslegioennen uit alle landen van Europa, en dus ook van onze vrijscha- ren zich op te maken om de even groote als grootsche taak der Duitsche legers eenigszins te verlichten". Data van vertrek Kunt u reeds mededeelen, wanneer het Nederlandsche legioen gereed is en vertrekt? „Een definitieve datum kan ik nog niet noemen. Maar er wordt hard ge werkt. Het ligt in de bedoeling, dat het eerste contingent nog deze maand naar zijn standplaats achter het Oostfront zal vertrekken om aldaar een spoedopleiding te volgen. Het tweede contingent zal eenige weken later volgen. Sprekende over de z.g. „afwachters" zeide de generaal, dat het zooveel ge makkelijker voor hem geweest zou zijn om geen omroep te plaatsen en eveneens maar af te wachten. „Maar tegen dat afwachten" zoo sprak de opperofficier „komt mijn geheele gemoed en mijn Nederlandsche hart in opstand. Er moet iets worden gedaan om te toonen, dat wij nog een volk zijn, waar pit in zit, dat wij een volk zijn, dat voelt en begrijpt, dat wij. in het groot moeten denken aan de on vermijdelijk komende groote Europee- schc statengemeenschap, waarvan wij toch met ©ere een deel willen uitmaken. Een volk van echt Germaanschen stam zooals wij Nederlanders zal een belangrijk en zelfstandig deel daarvan kunnen vormen, wanneer het zich dat waardig maakt. En dat kan het Neder landsche volk niet doen door afwachten maar alleen door daden. Duitschland en Nederland geheel Europa trouwens hebben op het oogenblik een gemeen- schappelijken vijand. Een vijand, dien men. zich niet vreeselijker en afschuwelijker kan voorstellen. Deze vijand is de bolsje- wiekenhoTde, die zich reeds had opge maakt de Europeesche beschaving en cul tuur te gaan vernietigen en Europa dus ook Nederland aan de afzichte lijke ellende van het bolsjewisme te on derwerpen. Voorbeeld van oud-gedienden „Vele jonge Nederlanders, die het nog niet geheel met zichzelf eens zijn, zou den een voorbeeld kunnen nemen aan het zeer groote aantal oud-gedienden en ge- sionneerde millitairen, dat zich reeds aan stonds spontaan meldde en van wie velen door hun hoogen leeftijd tot mijn spijt geen deel van het legioen kunnen uit maken" Ten aanzien van de verzorging van achterblijvende gezinnen, zeide de gene raal, dat een regeling in voorbereiding is, waarmede de vrijwilligers naar zijn mee ning ongetwijfeld zullen kunnen instem men. Hetzelfde geldt voor de gevallen, in dien men gewond of invalide wordt, dan wel sneuvelt. Verder wordt binnenkort verwacht, dat een verordening wordt uitgevaardigd, waarbij wordt bepaald, dat personeel in overheidsdienst 85 pCt. van hun salaris, alsmede hun betrekking behoudt. Generaal Seyffardt eindigde het onder houd met uiting te geven aan de hoop, dat de loop zóó groot zal zijn, dat het Nederlandsche volk zich later, wanneer de eindstrijd is gestreden, zich tegenover andere Europeesche volken niet behoeft te schamen en dat het dan niet wordt aangekeken voor een volk van thuisblij vers dat anderen de kastanjes uit het vuur laat halen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1