ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 18 JULI 1941 OPGEMOl ZIERIKZEESCHE COURANT WORSTELING OM DE BESLISSING OP HET OOSTELIJK FRONT DE KERN y ABONNEMENTi PfIJs: In Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. da Zlarikzeciche Nieuwsbode, Zierlkiee, Sohnitb. B 94, Tel. 33 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14697 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents, BIJ contract speciale prijzen. Suo- ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.80 uur. Smolensk en Kisjlnew, de hoofdstad van Bessarabië, veroverd Negen millioen mannen staan tegenover elkaar Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde gisteren mede: Door zijn laatste reserves in den strijd te brengen tracht het Sovjetcommando den opmarsch van de Duitsohe weer macht en haar bondgenooten tot staan te brengen. Aan het heele Oostelijke front is een geweldige worsteling om de beslissing aan den gang. Ongeveer ne gen millioen soldaten staan hier tegen over elkander in een strijd, welks afme tingen haar weerga in de geschiedenis niet hebben. Groote successen z!ijn in voorbereiding. Aan den Zuidelijken vleu gel hebben Duitsche en Roemeensche troe pen Kisjinew, de hoofdstad van Bessa rabië veroverd. In de wateren ron dom Engeland hebben gevechtsvliegtuigen een vracht schip van drieduizend ton vernield en een grooten koopvaarder zwaar bescha digd. In den afgeloopen nacht zijn vlieg velden in de Midlands gebombardeerd. In hangars en schuilplaatsen deden zich hevige branden en ontploffingen voor. Andere gevechtsvliegtuigen hebben mili taire installaties in de haven van Great Yarmouth gebombardeerd In den nacht van 15 op 16 Juli heeft een afdeeling Duitsche gevechtsvliegtui gen de haven van Suez aangeval len en brand veroorzaakt in de olie voorraden aan den Zuidelijken toegang tot het kanaal Bij pogingen van Brit sche vliegtuigen om gisteren overdag de Nederlandsche kust aan te vallen hebben patrouillevaartuigen zes en afweergeschut drie vijandelijke gevechtsvliegtuigen neer geschoten. Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht op weinige plaat sen in Noord-West Duitschland een klein aantal brisant- en brandbommen laten vallen. De schade was onbelangrijk. Drie der aanvallende Britsche vliegtuigen zijn door nachtjagers en afweergeschut neer gehaald. St.-Patersburg havig uit da lucht bestookt Uit Helsinki meldt S.P.T., dat aldaar is medegedeeld, dat Sint Peters burg gedurende de laatste dagen hevig in ge bombardeerd. Op -verscheiden pun ten der stad zijn branden uitgebroken, die slechts met groote moeite door de brandweer konden worden gebluscht. Ook groote oppervlakten bosch rondom St. Petersburg geraakten in vlammen. De brand woedt nog voort. Over den strijd aan het zuidelijk deel van bet front meldt het D.N.B., dat Duitsche en Roemeensche troepen in een snellen aanval de Bessarabische hoofd stad Kisjinev hebben bereikt en na kortstondige doch hevige gevechten heb ben genomen. Er werden talrijke gevangenen gemaakt Het ..gros der Sowjettroepen, bestaande uit verschillende wapens, 'is met zijn materieel vernietigd. In den sector Smolensk zijn de Duit sche troepen Woensdag verder naar het Oosten opgerukt. Zij braken den tegen stand van een sterke Sowjetachterhoede Een Duitsche divisie maakte in het ge bied ten Westen van Smolensk meer dan 1000 gevangenen, onder wie de chef van het stafkwartier, eener Sowjet-divi- sie. Voorts werd een omvangrijke buit aan stukken geschut, veehtwagens en voertuigen veroverd. De stad Smolensk is inmiddels bezet. Polozek in Duitscha handen Bij hun opmarsch naar het Oosten zijn Duitsche troepen aan weerszijden de krachtig versterkte stad Polozek gepas seerd. Daaropvolgende Duitsche afdee- lingen hebben op 16 Juli den tegenstand der ingesloten bolsjewisten gebroken en de stad genomen. Polozek was, aldus het D.N.B. voor de Soiwjets van veel belang als spoorwegknooppunt en haven aan den bovenloop van de Duna. De Sowjets, die groote verliezen aan dooden leden, verloren bovendien meer dan 1000 man aan gevangenen en groote hoeveelheden wapens en vooral munitie. Bij de zuivering van het terrein stijgt het aantal gevangenen voortdurend. De troepen, die Polozek voorbij waren gegaan, stieten op 16 Juli op resten van verscheidene Sowjetdivisiesdie wanho pige pogingen deden om den Duitschen opmarsch te stuiten. 'In verbitterde ge vechten van man tegen man, waarbij1 de Sowjets een reusachtig aantal dooden hadden, werden de bolsjewistische strijd krachten snel verslagen. Duizend man, onder wie de chef van den staf eener Sov/jet divisie, werden gevangen geno men, Terwijl enkele bolsjewistische groe- pon'goed uitgerust waren, was de wape ning van andere afdeelingen uiterst ge- brékkig. Laatste reserve! van de Sovjets in het vuur Na de geslaagde doorbraak van de Stalin-linie is, naar het D.N.B. van be voegde zijde verneemt, thans aan het geheele Oostelijke front een geweldige worsteling om de eindbeslissing aan den gang. Steeds weer tracht het Sow jetcom mando den stormloop van de Duitsche weermacht en van de verbonden troepen tegen te houden, doch reeds wordt m het Duitsche weermachtsbericht gecon stateerd, dat de Sowjets thans hun laat ste reserves in den strijd 'werpen, die waarschijnlijk ook zeer spoedig ver bruikt zullen zijn.' Het Duitsche weermachtsbericht geeft derhalve reeds met stelligheid te kennen, dat zeer binnenkort opnieuw groote suc cessen zijn te verwachten. Het becijfert het aantal tegenover elkaar in den strijd staande soldaten op negen millioen. Dit is aanzienlijk meer dan in het vorige jaar tijdens de geweldige worsteling in het Westen en in het algemeen meer dan ooit in den loop der geschiedenis in een enkelen slag is voorgekomen. Zoo overtreft dan deze beslissingsstrijd die tusschen de Duitsche weermacht en de Sowjettroepen thans aan den gang is, wat zijn omvang betreft alle begrip pen uit de krijgsgeschiedenis, zoowel wat het aantal strijders als de uitgestrektheid ven het front aangaat. De beslissing, welke thans door de Duit sche troepen en hun bondgenooten in het Oosten wordt afgedwongen, bepaalt voor eeuwen den verderen loop der Euro- peesche geschiedenis. Mishandeling van gevangenen door de Sovjets Men beschikt te Berlijn thans over de getuigenverklaringen, die de berichten over mishandeling van Duitsche gevan genen door de Sowjettroepen documen teeren. Zoo heeft men na de inneming van Skomorochy talrijke afschuwelijk ver minkte lijken van Duitsche soldaten ge vonden. Sommigen dezer menschen wa ren gevangen genomen, anderen waren gewond in handen der bolsjewisten ge vallen. Uit een nauwkeurig onderzoek bleek, dat zij op de gruwelijkste wijze mishandeld waren. De commandant van een afdeeling ge schut en cavalerie heeft mededeelingen gedaan over de gebeurtenissen in de na bijheid van Luck, waar zijn afdeeling, nadat de munitie verschoten was, gevan gen was genomen, Met uitzondering van hemzelf werden alle gevangenen van achteren neergeschoten. Zijn oppasser had men tevoren beide oogen uitgestoken. Hijzelf kreeg slechts een schampschot aan de heup. De bolsjewisten, die meen den dat hij dood was, trapten herhaal delijk op zijn lichaam. In het gebouw van de Gepeoe te Luck heeft men de lijken opgegraven van een eersten luitenant, een tweeden luitenant en twee Duitsche vliegers, die aan de hand van hun persoonsbewijzen geïden tificeerd konden worden. De lijken dezer menschen waren zeer verminkt. Den korporaal K„ die op 6 Juli zwaar gewond was, hebben de bolsjewisten vol gens Zijn verklaringen beide polsslagaders en de elleboogpezen met messen door gesneden. Hij1 had zeer veel bloed ver loren,, toen hij in een lazaret gebracht was. Uit de verklaringen van een Dultachen officier, die eenigen tijd in bolsjewisti sche gevangenschap is geweest, bleek, dat hij en zijn adjudant, nadat zij ge vangen waren genomen, waren gebonden en geplunderd. Daarop joegen de bolsje wisten hen met kolfslagen en bajonet steken voor zich uit, de officier slaagde er in te ontvluchten, toen hij later naar zijn adjudant zocht, vond hij den man met ernstige verminkingen en ingeslagen schedel. (A.NJP.) DE ASPIRATIES VAN AMERIKA «Na IJilsnd, Portugal an Ierland" aldus het opschrift van eon artikel van dr. Megerle, de diplomatieke medewer ker van de „Berliner Börsenzeitung". In zijn beschouwing zetMegerle uiteen, dat behalve IJsland ook Portugal en Ierland door de agressieve ambities van den president der Ver. Staten bedreigd zijn. De verzekeringen van de regeering der Ver. Staten aan den gezant van Portu gal, geen aspiraties te koesteren ten op zichte van de Azaren en de Kaap-Ver- dische eilanden, aldus Megerle, zijn in het geval van IJsland een dubbelhartige onwaarachtigheid gebleken. Over Portu gal blijft bij voortduring de Amerikaan- scbe bedreiging zweven. Megerle is van meening, dat deze be dreiging wordt bevestigd door het dub belzinnig antwoord van Sumner Welles naar aanleiding van de gestelde vraag, of Portugal van de zijde der Ver. Stap ten garanties heeft ontvangen omtrent de gedesinteresseerdheid ten aanzien van de Atlantische eilanden. Welles gaf ten antwoord, dat Portugal de souvereini- teit over de Azoren en de Kaap Verdi- sche eilanden zal behouden. De bekende Duitsche publicist herinnert er evenwel aan, dat Roosevelt dezelfde verzekering ook hn het geval van Groen land aan Denemarken, en in het geval van IJsland eveneens aan de IJsland- sche regeering heeft gegeven. Deze twee eilanden werden echter, aldus constateert Megerle, niet voor de Amerikaansche be zetting gered. Niet de onaantastbaarheid de neutraliteif en veiligheid .van Portu gal, maar het onbeperkt recht van de Ver. Staten op zoogenaamde zelfverdedi ging beslissen ook vandaag over den vrede van Portugal. De schrijver vestigt verder de aan dacht op gelijksoortige aspiraties der V.S. ten opzichte van Ierland, waarbij hij uitlatingen van bekende Amerikaan sche politici en publicisten citeert. Bij zonder vermeldenswaard vindt hij het feit, dat de Ver. Staten voor haar wensdh op IJsland militaire steunpunten te ves tigen, ook het argument naar voren heeft gebracht, dat Duitschland van plan is, Ierland te bezetten. Deze pretentie van Roosevelt, in alle zones der wereld te bepalen, welke steunpunten voor de zoo genaamde veiligheid van het zoogenaam de Westelijke halfrond noodig is, is zoo wel voor Ierland, als voor geheel Europa aldus besluit Megerle zijn artikel een des te dreigender gevaar, waar Roo sevelt met het bolsjewisme samenwerkt, zoodat Europa zoowel van het Oosten als van het Westen uit bedreigd wordt. Italiaansch weermachtsbericht Malta weer gebombardeerd Het 407de communiqué van het Itali- aansche hoofdkwartier luidt: In den nacht van 16 Juli hebben onze afdeelingen vliegtuigen Iuchtbases op Malta gebombardeerd. In Noord-Afrika is een verkenningspo ging, dooi- vijandelijke gepantserde auto's ondernomen aan het front van Tobroek, verijdeld. Onze vliegtuigen hebben de ver- sterkingswerken van Tobroek en vijande lijke Iuchtbases in Egypte gebombardeerd In den omtrek van Siwa zijn vijandelijke strijdmiddelen met bommen en machine geweervuur bestookt. In duikvlucht heb ben bommenwerpers ter hoogte van Marsa Loech twee stoomschepen aange vallen. Een schip van 1500 ton werd getroffen en kan verloren geacht worden. De vijand heeft opnieuw luchtaanvallen gedaan op Benghazi en Tripolis en ge ringe schade veroorzaakt. In Oost-Afrika wordt heftige bedrij vigheid der artillerie in den sector Wolsjefit gemeld. Een duikboot onder bevel van eersten luitenant ter zee Fer- dinando Calda, die op den Atlantischen Oceaan opereerde, heeft een petroleum- tankschip van 8000 ton tot zinken ge bracht. NEDERLANDERS TE WAPEN I Aan het Oostelijk front, daar bulderen de kanonnen, daar ratelen de machine geweren, daar gieren de Stuka's door het luchtruim, daar denderen de pant serwagens langs de wegen, daar strijden millioenen dappere kerels! Aan het Oostelijk front, daar worden de barbarenhorden van Stalin, daar wordt het bolsjewistische beest teruggeslagen door de legerscharen, die zich inzetten voor de Westerscbe beschaving. Teruggeslagen wordt het Sowjetmon- ster, maar dit is niet voldoende. Zoo lang de wereldpest, die communisme heet, niet totaal is vernietigd, zoolang is het uitgesloten, dat de opbouw van het nieuwe Europa er een zijn zal, die een vrede voor honderden jaren waar borgt. Aan het Oostelijk front woedt de strijd, die beslissen zal over de toekomst van Europa. Daar wordt gestreden door Duitsche soldaten, schouder aan schouder met strijders uit alle beschaafde landen van Europa. Zij vormen het front der beschaving, zij trekken op en zij zullen ze vernietigen, de duivelsche machten, ontketend door de misdadigersbende in Moskou. In dat front, Nederlanders, is ook uw plaats! Het is uw plicht tegen over uw volk en uw vaderland, uw plicht als christen bovenal, u in te zetten, op dat de plaats van ons land, straks in het nieuwe. Europa, een eervolle plaats zal zijn. Nederlanders, te wapen! Op voorchris- dendom, beschaving en cultuur. De tijd van praten is voorbij, er wordt een daad van u verwacht en daarom: Meldt u aan bij het Vrijwilligerslegioen Nederland Hoofdkwartier Vrijwilligers legioen Nederland, Koningin negracht 22, Den Haag. EXTRA RANTSOENEN ZEEP De secretaris-generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat personen, die in aanmerking meenen te kunnen komen voor extra rantsoenen zeep, op grond van de omstandigheid, dat zij door hun werkzaamheden aan bijzondere verontrei niging van het lichaam of de kleeding zijn blootgesteld, of doordat extra zeep voor hen uit hygiënisch oogpunt noodza kelijk is, voor Zaterdag 26 Juli a.s. de aanvraagformulieren M.D. 80 bij de plaat selijke distributiediensten dienen af te halen. De data, waarop deze formulieren moeten worden afgehaald en weder in geleverd zullen door de distributiedien sten nader worden bekend gemaakt. De navolgende groepen van personen komen «in aanmerking voor extra rant soenen zeep: 1. Zij die „vuilen arbeid" verrichten; 2. Praktizeerende artsen, tand artsen en veeartsen en 3. Gediplomeerde bakers en kraamverzorgsters. Zooals bekend, moeten aanvragen voor de onder 1. vermelde categorie van per sonen, dus arbeiders, die „vuilen arbeid" verrichten, worden ingediend door den werkgever. i Kappers, die in aanmerking wenschen te komen voor scheerzeep en zeep voor hun bedrijf, dienen een aanvraagformu lier MD 269j eveneens voor 26 Juli as. af te halen en op het hiertoe vastgestel de tijdstip wederom bij de distributie diensten in te leveren. Hierbij dienen de kappers de loonlijsten van hun perso neel over te leggen. Alle bovengenoemde groepen van per sonen dienen met de extra zeep uit te komen tot 1 Februari 1942. DAGORDER VAN MAJOOR BREUNESE De commandant van den Nederland sehen Arbeidsdienst, majoor Breunese, heeft een dagorder aan zijn mannen uit gevaardigd, waarin zij worden aange spoord giften te schenken aan het Neder landsche Roode Kruis, welke bestemd zijn een Roode-Kruisambulance voor het Oos telijke front te vormen. Majoor Breunese doet in zijn dagorder een beroep op den offerzin, welken Nederland steeds heeft getoond wanneer het er om ging het Roode Ktuls in staat te stellen zijn algemeen-menschelijke opdrachten te ver vullen. Hij herinnert hierbij aan het zen den van een Nederlandsche ambulance naar Helsinki tijdens den jongsten bolsje- wistischen overval op Finland. Ook nu is het de plicht van ieder Nederlander, door zijn gaven het Roode Kruis in de gelegenheid te stellen zijn taak te ver vullen in het bewustzijn van zijn ver antwoording jegens Europa. Worsteling om de beslissing op het Oostelijk front Smolensk en Kisjlnew, de hoofd stad' van Be8sarabië, veroverd De Sovjets werpen, hun laatste reserves in den strijd Strengere maatregelen voor gas- en electriciteit-distributie verwacht Verhooging van het vleeschrant- rantsoen, 300 gram in 7 dagen Wanneer verduisteren? Heden (Vrjjdag)zon onder 21.54. Morgen (Zaterdag) zon op 5.39. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan onder 16.25, op 2.11. Nieuwe maan Donderdag 24 Juli. Eerste kwartier Donder dag 31 Juli. Volle maan Donderdag 7 Augustus. EXTRA HAVERMOUT VOOR MOEDERS De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat voortaan de aanstaande moe ders en, jonge moeders gedurende de laatste driemaanden vóór en de eerste drie maanden na de bevalling, in aan merking kunnen komen voor een extra- hoeveelheid havermout. Deze hoeveelheid zal 150 gram per week bedragen. Be langhebbenden kunnen zieh ter verkrijg ging van losse rantsoenbonnen wenden tot den plaatselijken distributiedienst, Uiteraard kan deze extra-hoeveelheid slechts worden verstrekt, indien met de aanvrage bij den plaatselijken distribu tiedienst tegelijkertijd een attest van een medicus of vroedvrouw wordt overgelegd Uit Parijsche bron wordt medegedeeld dat tot dusverre door Duitschland 514,671 Fransche krijgsgevangenen zijn vrij gelaten. De Parijsche pers maakt met voldoening van dit bericht melding, waar bij zij er op wijst, dat dit de eerste maal is, dat een zegevierende staat krijgs gevangenen vrijlaat, voordat een vredes verdrag is gesloten. Dit grootmoedige gebaar van Duitschland moet begrepen wSrden in verband met de door Duitsch land gewenschte samenwerking. PREDIKBEURTEN Zondag 20 Juli. Ned. Herr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, de. Valeton (Bed. H. Av.) Kleine kerk. 10 ure, ds. y, d. Poel. Lutb. Kerk. Geen dienst. Gerei, Kerk. 10.30 en 5 ure, ds, Lcene. Obr. Gerof. Kerk, 10.30 en 6.30 ure, ds. Hoogendoorn. Gerei. Ge*. (Sf.-Domunstnat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerb. Oud-Geret. Gem, 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poetstraat) Geloofsgemeenschap. 10, Heiligingsdien8t en 7.30 ore, Ver- lossingseamenkomst. - Donderdag 24 Juli. 8 ure, Heiligingedienst. Leidster mej. C. Ras. Bruinisse. 10, Leeskerk en 2 30 ure, ds. Tonsbeek van Zonnemaire. Garef. kerk. 10 en 5 ure, ds. Uoger (Bed. H. Av. en Dankx.) Geref. gem. 10, 2 en 6 ure, Leeskerk. Oud-geref. kerk. 10, 2.30 en 6 ure, Leeskerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1