ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Inzending Advertentiën MAANDAG 30 JUNI 1941 OPüENOI ZIERIKZEESCHE COURANT DE OORLOG TEGEN DE SOVJETS DE KERN ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs: In Zlerikzee t 1,60, elders t 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgare N.V. da Zlerlkzeesche Nieuwsbode, Zierlkxee, Sehnitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14681 ADVERTENTIES.4 Priji: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue* ces j es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot *s morgens 9.S0 uur. GRODNO, BRESTLITOWSK, WILNA, KOVNO EN DUNABURG DOOR DE DUITSCHE TROEPEN BEZET In een reeks bizondere mededeelingen heeft het Duitsche opperbevel Zondag nadere beslissingen gemeld van het Oost- Europeesche front Reeds op den 22en Juni heeft de Duitsche luchtmacht, ondanks de groote numerieke meerderheid van den vijand, de lucht- heerschappij in het Oosten bevochten en de Sovjet-luchtmacht vernietigend verslagen. Op den avond van den 23en juni waren reeds. 2582 Sovjetvliegtuigen vernield en de vesting Grodno Maandag genomen, nadat verwoede Sovjet-aanvallen waren afgeslagen. Op den 24en Juni werden Brestlitowsk, Wilna en Kovno bezet. Later is ook Dunaburg door de Duitsche troepen ingenomen en de Duna overgetrokken. In de periode van 22-27 Juni heeft de veldtocht in het Oosten tot geweldige resul taten geleid. 40 000 vijanden werden krijgs gevangen gemaakt en 500 stukken geschut veroverd. 2233 vijandelijke pantserwagens werden vernield of buit gemaakt. 4I07 Sovjet vliegtuigen werden tijdens genoemde periode vernield, terwijl slechts I50 eigen vliegtuigen verloren gingen. De Duitsche marine yernietigde vier torpedo jagers. De kruiser „Maxim Gorki" werd zwaar beschadigd. Drie Sovjet duikbooten en een torpedoboot werden tot zinken gebracht. Duitsche troepen hebben ten Noorden van Kovno een overwinning behaald in een gewel digen pantserveldslag, waarbij 200 pantser wagens, ruim 150 stukken geschut en honderden auto's werden buitgemaakt. Ten Westen van Lemberg werden de sterkste versterkingen bedwongen. De Duitsche troepen rukken nu op naar Lemberg. Bij Doebno werden 215 pantser wagens en vele stukken geschut buitgemaakt. In het gehied ten Oosten van Bialystok werden de Sovjet armeeën ingesloten. In enkele dagen moeten deze Sovjet-legers zich overgeven, anders worden ze vernietigd. De Duitsche troepen hebben het gebied van Minsk bereikt. Vli«gtuigacti« rond *n boven Engeland Het opperbevel van de weermacht deelde Zaterdag mede: Gevechtsvliegtuigen! hebbtön iin. Wet zleië- btfied om Engeland Vrijdagnacht zes tot 'n beschermd feoinivooi behoor ende koloip- vaardijsehepqn imJet teziamem 21.500 brt. tot ziiniken gébracht. Ben ander vracht schip werd zJwaar beschadigd. Andere gevechtsvliegtuig|etni bombardeerden met gbede uitwerking havenwerken ®n vlieg veldera in Zuid-Oost en Oost-Enige&and. I|it Nqord-Afrika schoten Diuitsche ja gers vier Britsche jacht- en twee gieü vedhtsvliegtuigiefi! otmUjaag'. Slechts een eigeni toestel ging verloren- Bij pogingen viah Britsche vliegtuigen om look gis teren) naar de beztettie giefoiieldJdni iajani d'a kust viasa het Kanaal te vliegen, leedl de vijand weer een gevoelige nederlaag. Er werdani 19 Britsche vliegtuigen m]e®r- igeschoteh en wiel 14 dpor jagers, 4 door luöhtdaeülartillerie «tol 1 door imfa- dhiiniegeweerschut van dén gronjdl Bij deze gevechten gin/g iel8ni eigen vlieg tuig verloren,'. ,De vijand liet vannacht met z-Wakke strijdkrachten) enkele brisant- en, brand bommen in het Noord-Duitsche kustgebied yalleto, De burgerbevolking leed geringe Verliezen- In woonwijken; te Hamburg ien Bremen ontstond schade ajain ge-- bouwen. Ook deze nachtelijke aianvalsi poging eindigde niet Zware Britsche ver liezen. Nachtjagers en Huchtdoelartilïerie schoten 12, mening-artillerie 5 der laan- vallende Britsche toestellen nleter. Een groep nachtjagers onder beviel van kapitein Hülsboff heeft vamnaicht Waar honderdste nachtelijke overwinning in de lucht behaald. Eerste luitenant Eckhardt schoot vannacht bïmn,em «en uur tijd 4 vijandelijke vliegtuigen omlaag. DE VLAKTEN DER SOVJETUNIE Uitgtbr«id net van rivieren De Wolga is 4000 K.M. lang In tegenstelling met de overige landen van West- en Midden-Europa biedt de Sowjet-Unie een beeld van trooptelooze ..eentonige vlakheid. Afgezien van de randgebieden van het Kola-ischiereiland in het Noorden, den Oeral in het Oosten, het Jailagebergte in de Krim en van den Kaukasus, ligt het Europeesche Sowj et- Rusland op slechts weinig plaatsen op een hoogte van meer dan 400 meter bo ven den zeespiegel. Al het land, dat thans ligt tusschen de Oostzee, den Oeral en de Zwarte Zee, was in den oertijd ongetwijfeld zee, waarvan de bodem lang zamerhand naar boven is gekomen en zich in vastland heeft hervormd. Deze enorme vlakte ligt gemiddeld slechts 100 meter boven den zeespiegel. Van het Waldaigebergte in het N.W., gaan twee zijgebergten uit: het Middel- russische, dat gemiddeld 250 meter hoog is en Twer-Kalinin, Smolensk, Moskou, KaJoega, Toela, Oral en Koersk in Zuidelijke richting doorsnijdt, alsmede de Wolgascha, die als een breede gor del van Nishi Novgorod (Gorki) langs de Wolga tot in het laagland van de Kas pische Zee loopt. Van het Noordelijke deel van het Middelrussische gebergte loopt in Westelijke richting de Litausche bergrug, welke het Baltische laagland van de Pripet en de Djnester scheidt. Een hoogplateau Ulway, strekt zich uit over het gebied van Wologda en vormt de watencheiding tusschen Doena en Wolga. De plateaux Bess arable, Wolhynië enPo- dolië Joopen tot aan den zoom van de Karpathen. Van den Oeral gaat het Ti- mangebeigte uit, dat zich langs de Pets- jora en de Mesen naar het Noord-Westen ontwikkelt. Het uitgebreide net van rivieren van Sowjet-Rusland kan worden verdeeld in twee af deelingen, die van elkaar worden gescheiden door den Middelrussischen landrug, de hoogten van Waldai en door het Ulwaygebergte. Naar de N. IJszee en de Witte Zee loopen de Petejora, de Mesen, Dwina, Onega, Wig, Kern, Ponoye en Toeloma. Tot het Oostzeegebied be- hooren de Newa, Loega, Narowa, Pernau, Doena, Windau en Njemen. Naar de Zwarte Zee en de Zee van Azoi vloei en de Dnjestr, Boeg, Dnjepr, Kalmioes, Mioes en de Don, terwijl de geweldigste Russische rivier, de bijna 4000 kilometer lange Wolga en verder de Oeral in de Kaspische Zee uitmonden. De Wolga ligt ongeveer 1500 kilometer van de Duitsche Oostgrens! Dit kan een denkbeeld geven van die geweldige afstanden in dit land. In de nabijheid van de Duitsch—Russische grens liggen, op een afstand van ongeveer 100 kilo meter van het Noorden naar het Zuiden de groote Sowjet-Russische of doorSow- jet-Rusland geannexeerde steden Moer- mansk, Leningrad (St.-Petersburg), RevaJ, Riga, Kowno, Wilna, Grodno, Byalistook, Bresl-Litowsk, Lemberg, Stanislau, Kjsji- neff en Odessa. In het gebied, dat 900 kilometer Ooste lijker wordt begrensd door Moskou, we melt het van plaatsjes en stadjes van kleiner formaat, waarvan de voornaamste wel zijn: Witebsk, Smolensk, Kief, Nico- lajef, Poltawa, Charkow, Twer-KaJinin enz. Het Europeesche deel van Sowjet—Rus land is het sterkste geïndustrialiseerd. De voornaamste grondstoffen voor de industrie treft men aan in de randge bieden: de ijzererts- en kolendistricten van Kriwojrog en Nicopol zijn om zoo te zeggen onuitputtelijk. Groote kolendis tricten liggen in het Donezbekken petroleum vindt men in het gebied van den Noordelijken Kaukasus, ertsen, zout en kolen in den Oeral. In het midden van heit Europeesche Sowjet- Rusland ligt slechts één kolen- en ijzer ertsdistrict in het Zuiden van Moskou. De landbouw is in hoofdzaak verbreid over het Zuiden en het centrum, de houtindustrie over het Noorden des lands. Hoewel de regeering van de Sowjet-Unie de industrialiseering zooveel mogelijk heeft gepousseerd met behulp van het vijfjarenplan, heeft de landboifw zich toch in haar overheerschende positie we ten te handhaven. Het zwaartepunt van den landbouw bevindt zich in het gebied vara „de zwarte aarde", de Oekraïne in t Noorden van den Kaukasus en aan de Midd,en-Wolga. Italiaansch weermachtsbericht In zijn weermachtsbericht no. 388 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: Tijdens luchtgevechten boven Malta hebben onze jagers vier Engelsche toe stellen neergehaald. Twee van onze vlieg tuigen zijn niet teruggekeerd. L' In Noord-Afrika was onze artillerie aan het front van Tobroek bijzonder actief. Zij vernietigde een vijandelijke gemotori seerde colonne. Onze vliegtuigen bombardeerden de ves ting Tobroek, waardoor branden ontston den. De luchtmacht van de spil heeft in luchtgevechten zes Engelsche vliegtui gen neergehaald. De vijand ondernam een luchtaanval op Tripolis en Bengazï. In Oost-Afrika woedt nog steeds een felle strijd in de streek van Gaila en Sidamo. Vijandelijke vliegtuigen bombar deerden Gondar. FINLAND'S DAPPERE VERDEDIGERS Mannerheim, Otrslermann an Airo •Het feit, dat Finland' beslbten heeft zich te voegen bijl hein, dj® den grooten strijd hebben aange bonden m'et d© Soiwjet-Unie, ves tigt de aandacht op de wapen feiten van de Finnen in de laatste tientallen jaren' en op de mannen, die hen daarbij aanvoerden man nen, die opk thans wieder aan het hoofd van het dappere Finsche leger staan. Toen de Finsche boeren zich iïï 1917/18 opm'aakten om bet gehate juk) van de Tsaristische opperheerschappij af te schuddein', moest het op té richten leger worden samengesteld uit'wel zeer heterogne bestanddeelen. Menhad de beschikking over een handvol' hoogere officieren, die de in 1905 opgeheven Fin sche kadetténschool hadden .afgeloop,en eh waren opgeklpmbien tot situaties in het Russische openbare leven in het Russische leger. Alls Zoodajraig hadden zij de wapens opgenpihem tegen Duitséh- Jfajnld. Verder beschikte rnten ovleir hefti voor een groo:t deel wit studenten staainide Finsch-Pruisische jager-bataljon 27, dat aa|n de zijde der Duitschers tegen de'ni ouden erfvijand had gestreden. In weerwil van de kloof, die gaapte tusschen mannen, die op politiek gebied zdp ver van 'elkaar stonden, gelukte het aajni één enkel m'an, deze ongelijksoor tige besta|nddeelen sam'en te smelten toit eeSra legermacht, die' >eir mocht zijn. Deze man was Karei Gustaaf Mannerheim, die jna den mét de overwinning bekroon den strijd in 1918 niet alleen de central1® militaire figuur bleef, doch tevens uit- moiJnitte idopr Zijn gaven' als staiatsmiani. De thajns 76-jarige kan pp een veel-', bewogen leven terugzien. Zijn loopbaan vangt -aan als Finsch kladet uit Hanvina; vervolgens staat hij ails elegant onder officier i|n de onmiddellijke nabijheid van dén Tsaristisdhgn troon- Als ontdekkings reiziger 'doorkruist hij de Aziatische hoog- laJnden. In den wereldoorlog is hij' be velhebber vajn een afdeieling Cavalléirile/, vervolgens aanvoerder v.an het Witte Finsche boerenleger, rijksbestuurder van Finland, enz. Men heeft den tijd tusschen 1924 ten het uitbrekm van den oorlog tusschen. Ruslajnd en Finland schertsend wel eens het tijdperk vajm de drie groote „O" 's génoemd. De opperbevelhebber van lïet leger was de hui dige lui tenant Jgen®raal' Hugo Oesterman, een korte, gedron- deini soldatenfiguur; Chef van1 den geme- Taleni staf was luitenant -generaal Oscb, wie'ns hoofdverdienste hierin bestaat dat hij, ini weerwil van de massai van buiten af hem toestip,amende goeds raadgevin gen, langzaam en gelijkmatig de geeste lijke binnenste 'Jinie heeft versterkt. En' de laatste vaini het trio eindelijk is de' eenig© bevelhebber van het Finsche le gercorps ini vredestijd, luLtenant-genieraai Harald Ohquist, die in den strijd om Viborg tegenover den Sowjet-Russischen vijand stond. Terwijl veldmaarschalk Malnnerheim, die sedert 1933 weder actief als voor zitter vam den hoogster. Finschen ver-, dedigiinigsraad de ontwikkeling van het Fipsche leger Weidde, in den oorlog tqgen de Sowjet-Uini© het opperbevel v.oeirdej over de Finsdhe wieermacht, had gene raal Oesterman als leider van een der vleugelis va|fli het leger het (giros van- de Finsche strijdkrachten te land op gesteld tusschen het Ladogamieer ie» de Fiinsche Golf. Hier gelukte het heml, dbn eersten aanval van de Sowjets ini dei z.g. Mainjnerbeim-linie tot staan te bren- Men wordl er nogmaals aan herinnerd, dat na 9.30 uur op den dag van uitgaaf geen enkele advertentie meer kan worden aangenomen. Alléén familieberichten kunnen iels later worden ingezonden. De Directeur. rjase» etSZi, gtejra en den vijand bijha 21/2 mlaand lang op te hpudein1. Eea nieuw lelémient ondier d® Finsöhe generaals vormlt Axel' Frederik Ai rol, afkomstig uit het 'c|o,rps vrijwilligers, die zich ilni 1918 aansloten bij' het WiitbC leger. Hij was toeinhtaais 28 jaar ouid.' Hij bekwaamde zich verder imi Frank-' rijk eini trad in 1924 in- den, Finsichenii igefnieralem staf. Van 1933 af was hij) Chef vami de afd'eeling ïnüitaire opera ties ie® tegelijkertijd secretaris van den verdedigingsraad. Hij is begaafd mieteen scherp intel lect, dat gepaard gaat met een boer- sche hardnieWcigheid en vasthoudendheid. Hij gaat door voor de „binnenste hersen cel" van den generajeiv staf. Hij orga niseerde in 1928 het terriitoriaalsysteem, dat dén grondslag vormt van het Finr sche leger 'elni wierd in 1940 in het b®- ginvan Maart als generaali-mlajoor be last tmlet de verdediging van een deel! van het front bij' Viborg. INLEVERING VAN METALEN De vergoeding In de Staatscourant tno- 123 is epgé- inloimen een beschikking van de secre-1 tarissen-generaal van binnenlandsche za ken, handel, nijverheid' en, scheepvaart, vah opvoeding, Wetenschap en. cultuur- bescheraiing en v,an financiën, houdende (nadere bepalingen betreffende de uitvoe ring van de Verordening inzake de in-1 levering v,an (mietaUen. Hierin wordt o.ml. het volgefnde bepaald: Ieder hoofd vajni een gezin iof van iel0» samlërwoning, als bedoeld in (artikel 1 v,an het besluit bevolkingsboekhouding, Staatsblad 1936, no- 342, sedert ge wij-; zigd, zoomied'e ieder afzonderlijk llevénd persoon en ieder ander inleyeringsplieh- tige, die in de geanJeente in Cénjg gten bouw, wiagein' iof vaartuig woont of ver blijft of werkzaam is, wordt, voor zoo veel mogelijk, door den burgemeester, schriftelijk opgeroepcni om op1 den dag, het uur eni de plaats, op de oproeping vermeld, te versChijmen of zich te do®n vertegenwoordigen voor de vetreisohte in levering van anletali'en voorwerpieni ond®r overleggiinig van de oproeping. Warneer de opgeroepen® goederen in geleverd heeft, wordt hem! lëca belwijs vani inlevering verstrekt, tegen inlege ring waarv(an hij' de metaal waard© van de ingeleverde goederen vërgoed krijgt» iTelkelmmale Zal tijdig in de plaatse lijke pers bekeird worden glemlaakt, mor welk deel der gemlë^nte oproiespingen zijh verzonden, alsmlede op weUfle dagen en ureh gelegenheid tot de inlevering van metalen voorwierpen ter aian te duiden) plaatse Zal bestaan en WajaTSchuwt de ipleverin gsplichti gen-, dat het niet ont vangen van ieen oproeping hent niiet ont heft van de in d© Verordening opge legde verplichtingen. Op elke 5000 inwoners of minder Wordt als regel één verZamtelplaiats in gericht. TenZij de inleveringspliChtige of wie hem vertegenwoordigde heCft verklaard ten behoeve van den Nied'erlajn'dschefh Staat afstand te doen van het recht op vergoeding van de mletalalwaarde der ingeleverde voorwerpen, geschiedt de uit betaling van de iaan rechthebbenden toe komende bedragen, zbo spoedig moge lijk na de algemleen© inlevering, dooh den gemleente-ontvanger, tiegjen afgifte van het voor voldaan geteekend© d?e»eft B van de oproeping, model I, overeen komstig de volgend© maatstaven: a- koper tegein f 40 p©r 100 ikg b. messing tegen f 25 per 100 kg C. nikkel tegen f <120 per 100 kg d. tin tegeu f 140 per 100 'kg e. lood began f 10 per 100 kg f. legeerlinigen en der- f. gelijke metalen tegen f 20 p®r 100 "kg De uitbetaling geschiedt, ten laste vian de gemeentekas, op d© door d®n bur-, gemeester te bepalen en in de plaat selijke pers bekend te mak%i v^j ze). Grodno, Brestlitowsk, Wilna, Kovno en Dunaburg in Duitsche handen De Duitsche troepen rukken thans op naar Lemberg Radiorede van Ir Mussert over de botsing van twee ideologieën Melk, boter en kaas zullen duurder worden. Boter f2,60 p, kg Zeeuwen, ontdekt uw eigen pro vincie, adviseert V.V.V. Wanneer verduisteren? Heden (Maandag): zon onder 22.06. Morgen (Dinsdag) zon op 6.22. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 13.03, onder 0.52. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. Afbeeldingen van levende leden van het Huis van Oranja Het Rijkscommissariaat maakt bekend: Wilhelmlna van Oranje-Nassau, die naar het vijandelijke buitenland' is gevlucht, heeft zich thans aan de zijde der sow jets geplaatst. De Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft daarom ge last, dat afbeeldingen van eiken aard van de levende leden van het huis van Oranje-Nassau uit alle overheidsgebou wen en gebouwen van openbaren dienst, uit alle openbare en bijzondere scholen, openbare inrichtingen en bedrijven, en over het algemeen uit alle gebouwen, welke voor openbare doeleinden gebruikt worden, verwijderd moeten worden. IEDER ARTIKEL DUIDELIJK GEPRIJSD D*z* w«ek «en strengs control* Deze week zal in het geheele land een verscherpte controle worden gehouden op de naleving van het prijsaanduidingsbe- sluit. De verplichting om alle levens- en ge notmiddelen, textielwaren en lederwaren van duidelijke prijzen te voorzien bestaat nu ruim een maand. In het algemeen heeft men zich be hoorlijk aan de voorschriften gehouden. In die gevallen, waarin echter de over tredingen zoodanig waren, dat niet met een waarschuwing kon worden volstaan is proces-verbaal opgemaakt. De inspec teurs voor de prijsbeheersching hebben reeds een aantal vonnissen gewezen. Bij de contröle, die in alle gemeenten door de politie wordt ingezet, zal men niet meer waarschuwen, men zal zich ook niet beperken tot het nagaan der étalages, doch in den winkel onderzoe ken of alle goederen, die voor verkoop gereed zijn, van prijskaarten zijn, voorzien In het bijzonder wordt er op gelet, dat de prijzen niet bij een of twee arti kelen, juist die, waarvoor men teveel vraagt, zijn weggelaten.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1