ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 1 JULI 1941 OPOEHO! ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs: lil Zlerikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave N.V. da Ziarlkxecsche Nieuwsbode, Zierikxee, Schulth. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. i. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14682 ADVERTENTIES Prijs: 22 cent* pet regel, minimaal 88 cent*. Bij contract «peciale prijzen. Suc cesje* Dp Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgen* 9.30 uur. DE OMSINGELING VAN TWEE SOVJETLEGERS in h*t gebied rondom Bialystok Uit de Zondag gepubliceerde extra- berichten en uit het weermachtsbericht van Maandag blijkt, naar het DNB van militaire zijde wordt verklaard, dat de Duitsche weermacht aam het Oostelijk front bij haar actie sinds 22 Juni midden in de Sowj et-troep en terecht is gekomen, die hun opmarsch voltooiden, met het gevolg, dat deze nergens den Duitschen opmarsch hebben kunnen tegenhouden en voor een gedeelte reeds om hun eigen bestaan vechten. In het gevechtsgebied tusschen de Karpathen en de Oostzee teekenen zich m het bijzonder twee sec toren af. De grenzen tusschen deze sec toren worden gevormd door de uitge strekte Pripet-moerassen. In den frontsector tusschen de Kar pathen en de Pripet-moerassen werden reeds den eersten dag de moderne grens- versterkingem na harden strijd doorbro ken. De yoortgaande aanval van het Duit sche leger leidde tot een sterken druk van uit het Noord-Westen en Noorden op Lemberg, waarvan de inneming is gemeld. Tegelijkertijd dringt een drei gende wig uit het gebied ten Zuid-Oos ten van Lublin via Luck naar het Oosten, die ook door talrijke vijandelijke tegen aanvallen niet tegen te houden is. Het is zeer twijfelachtig of de Sowjet- strijdkrachten in dezen sector den Duit schen opmarsch nog lang zullen kunnen ophouden, hoewel reeds in een. Zondag gepubliceerd extra-bericht tot uiting kwam, dat daar in het gebied van Galicië keurtroepen van het Sowjetleger in het vuur zijn geworpen. Belangrijk ongunsti ger voor de Sowjets ontwikkelen zich de gevechten ten Noorden van de Pripet- moerassen. Het hier naar het Westen vooruitstekende grensgebied der Sowjets rondom Bialystok werd door een gelijk- tijdigen frontalen opmarsch vanuit Zuid- Oost-Pruisen door twee bijzondere; stoot troepen in het Oosten afgesneden. De zuidelijke groep veroverde de ves ting Brest-Litowsk en rukte met algemee- ne richting ver naar het Noord-Oosten ,op ten einde zich met de van Oost- Pruisen uit aanvallende groep te ver eenigen, die zich intusschen heeft mees ter gemaakt van de vesting Grodno. Het resultaat was de algeheele omsingeling van twee sterke Sowj et-armeeën in het gebied rondom Bialystok en oostelijk hier van. Deze ring wordt met den dag nauwer aangehaald en de zich binnen dezen ring bevindende Sowj et-troepen trachten tevergeefseh naar alle richtingen uitval len te doen. Door de dagelijksche aan vallen van het Duitsche leger en van het Duitsche luchtwapen wordt de strijd kracht steeds minder. BREST-LITOWSK V/EL na hardnekkig* verdediging Een oorlogsverslaggever heeft over de verovering van de vestingstad Brest-Li- towsk aan het D.N.B. het volgende ge meld: Langs hun geiheele Westgrens (hadden de bolsjewisten een verdedigingsstelsel aangelegd, waarvan de oude sowjet-ves- ting Brest een der sterkste hoeksteenen vormde. Zij is wel een van de modernste vestingen. De citadel, clie vóór de stad aan den Boeg ligt en hier de rivier- j overgangen beheerscht, bestaat uit vier eilanden, waarvan het middelste het voor- naamste fort vormt. De citadel heeft in totaal een oppervlakte van vier vierkante km. Een aanvaller staat voor een zeer moeilijke taak. Slaagt hij' er in de Boeg over te komen, dan moet hij aan den anderen oever om het bezit van elk - eiland strijden, waarvan de verbindings wegen natuurlijk heel gemakkelijk te ver breken zijn. Bovendien bevindt zich over al kreupelhout, waar enkele boomgroepen bovenuit steken. Vele onoverzichtelijke gangen doorsnijden het terrein, welke de orienteering zeer bemoeilijken en den in fanteristen, die ook op: groote schaal In den strijd waren gebracht, de gele genheid bieden zich terug te trekken. Bovendien zijn de eilanden versterkt met pantserkoepels en ingebouwde verster kingen. Talrijke vernuftig aangelegde pantserobstakels bemoeilijken het opruk ken. Kleine verdedigingswerken dwingen daarenboven den aanvaller om elke me ter grond te strijden. Met moed en onvergelijkelijke dapperheid hebben onze solGaten die tegen de citadel waren in gezet, zich van hun taak gekweten. Na in de ochtenduren de spoorbrug :over de Boeg in een handomdraaien bezet te hebben en in rifbberbooten te zijn overgevaren, 'gingen de stoottroepen on middellijk op het buitenste van de drie citadel-eilanden af en namen het reeds na enkele uren in bezit. Afzonderlijke groepen drongen ook tot het middelste eiland, tot het voornaamste fort door. De vijand, in totaal twee divisies,, was hier echter naar pas later bleek te sterk. Hij slaagde er zelfs in groepen van onze soldaten in te sluiten, die nu anderhalven dag midden tusschen den vijand zaten. Ondanks de buitengewoon heftige be schieting op iden ochtend van 22 Juni bleef het voornaamste fort in staat van verdediging, daar het bijzonder diep in den grond gebouwde kasematten zijn. Op 24 Juni "*s avonds is' ook het voor naamste fort der vesting Brest-Litowsk gevallen. Te voren waren de soldaten met vlugschriften en groote luidsprekers aangemaand zich over te geven. Naar aanleiding hiervan nam ook het aantal overloopers toe. Zij zwommen zelfs over de Boeg naar den Duitschen kant. Vol gens hun verklaringen bevond zich in het fort een Gepe.oe-centrale, wier com missarissen de soldaten met het pistool den strijd indreven. Welgericht artillerie vuur, aanvallen met stormkanonnen en de taaiheid van onze infanteristen hebben de bemanning toch murw gemaakt. Brest Litowsk, stad en citadel, zijn geheel in Dujtsche handen. DUNABURG INGENOMEN na bitter* straatgevechten Het D.N.B. verneemt over de reeds in een extra bericht medegedeelde inneming van Dunaburg nog de volgende bijzonder heden: Op 25 Juni des avonds waren de eerste pantserwagens van een vooruitgeschoven afdeeling tot aan den rand van de door zware forten beschermde stad opgerukt Ondanks den zeer hevigen afweer door de Sowjets gelukte het nog denzelfden avond de stad "binnen te dringen. Van huis tot huis en van straat tot straat streden de Duitsche pantserwagens, tot zij aart de Duna waren gekomen. In hardnekkige gevechten met soldaten, die zich in huizen hadden verschanst en tal rijke afzonderlijke gevechten, die den ge- heelen nacht voortduurden, werd heteene deel van de stad na het andere van Sowjets gezuiverd. Op 27 Juni des och tends vroeg, veroverden de Duitsche pantsersoldaten den overgang over de Duna en vórmden zijn een bruggehoofd. Bijna op hetzelfde oogenblik landden op het ten Noorden der stad gelegen vlieg veld sterke formaties van het Duitsche luchtwapen. Het vliegveld en het terrein waren nog door de Sowjets bezet. Hun verrassing was echter zoo groot, dat geen ernstige tegenstand meer geboden werd. Honderden gevangenen en ver- schfidene Sowjetvliegtuigen, die klaar stonden om op te stijgen, vielen in Duit sche handen. Ondanks veelvuldig herhaal de tegenaanvallen der Sovjets uit de lucht en op den grond, gelukte het den pantsersoldaten zich met de eenheden van het luchtwapen te vereenigen. Dunaburg en het vliegveld werden in bezit gehouden, totdat een vaste verbin ding met de oprukkende Duitsche divi sies was verkregen. DE SITUATIE IN SYRIË D* Britt*n stuit*n op h*vig v*rz*t Van officieele militaire zijde te Vichy wordt, aldus D.N.B., omtrent de situatie in Syrië bekend gemaakt, dat de Britsche pogingen om het Fransche verzet te bre ken, zonder succes zijn gebleven. De Brit sche vloot heeft de Fransche stellingen aan de kust gebombardeerd. In het berg achtige gebied van den Zuidelijken Liba non hebben de Fransche troepen* enkele vooruitgeschoven posten onder dekking van hun artillerie ontruimd, waarbij den aanvaller zware verliezen werden, be rokkend. Geen wijziging in den omtrek van Merz Ajoem. In Zuid-Syrië hebben 'de Britten contact gekregen met de Fran sche troepen in de buurt van Nebeck. De vijandelijke af deelingen, die ten Noord- Westen van Damascus Fransche stellingen binnendrongen, werden met groote verlie zen teruggeslagen. Ofschoon hei garnizoen van Palmyra doo het Britsche luchtwapen zwaar is gebombardeerd, heeft het haar heldhafti- gen tegenstand voortgezet en plaatselijke tegenaanvallen ondernomen. De Fransche luchtstrijdkrachten met inbegrip van de marineluehtmacht, grepen telkens bij de gevechten in en wel voornamelijk in den sector van Palmyra. De vijandelijke lucht macht bombardeerde Deir es Tsor, waar bij buigers werden gedood. De beide laatste dagen zijn in verschil lende sectoren veertig man gevangen ge nomen, onder andere een EngelscH kolo nel. Alle krijgsgevangenen, sedert het be gin van den veldtocht binnengebracht, Australiërs, Engelschen, hindoes en bok ^Gaullisten, geven uiting aafi hun verba zing slechts Franschen en geen Duitschers als tegenstanders tegenover zich te heb ben. Het Britsche en Gaullistische opper bevel blijft echter vasthouden aan deze onjuistheid. Er Zijn slechts Fransche troe pen ter verdediging van het Levantgebied en deze hebben nu drie weken lang, ondanks vele verliezen, hardmekkigen te genstand geboden aan een aanvaller, wiens materiaal verre superieur is. Duitsch weermachtsbericht1^ Alexandrlë wederom aangevallen Het opperbevel van de weermacht deelde Zondag mede: Over het beloop der operaties in het Oosten wordt het Duitsche volk heden ingelicht door een.' reeks berichten. Op den Atlantische® Oceaan hebben duikhooten konvooien en afzonderlijke schepen aangevallen', die werden be schermd door talrijke torpediobootjagers en viiegbooten. Zij hebben een tankschip en zeven vrachtschepen' met een jgezajnen- hjken inhoud van 46,700ton tót zinken gebracht en een tankschip' en twee vracht schepen' met een gezamenlijken inhoud van 25,000 ton 'getorpedeerd- Ook deze schepen kunnen verloren geacht worden, zoodat de Duitsche duikbootvloot de vij andelijke koopvaardijscheepsruimte met 71.700 ton verminderd heeft. In de wateren om En geland hebben gevechtsvliegtuigen in idpp afgeloopen nacht drie vrachtschepen en een visch- tredler met een totalen inhoud van 14,800 ton tot zinken gebracht. Andere nachte lijke luchtaanvallen waren gericht op ha venwerken aan de Zuid-Oostkust van Engeland en op de belangrijke invoer haven Huil. Aan weerszijden van de rivier de Huil en aan de Humber werden verscheidene uitgebreide branden waargenomen. Andere afdeéfogen gevechtsvliegtuigen zijn voortgegaan met het leggen van mij nen voor Britsdie havens. Duitsche-gevechtsvliegtuigen hebben in den nacht van 27 op 28 Juni met succes militaire installaties der Britsche vloot- basis Alexandria gebombardeerd. In NoordAfrika hebben af deelingen der Duitsche luchtmacht Britsche autocolon- nes tusschen Sidi el Barrani en Soüoem met goed gevolg aangevallen. Overdag noch des nachts zijn vijande lijke vliegtuigen boven Duitsch gebied verschenen'. Eert jachteskader onder bevel van ma joor Trautleft heeft op 26 Juni zijn 500e overwinning in den lucht behaald'. Luite nant Gedschandt, die deel uitmaakt van een jachteskader, heeft op 23 Juni zijn 19de en 20ste vliegtuig neergeschoten. L*mbarg an Libau b*z*t Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte Maandag bekend: Zooals reeds in een extra-bericht xs medegedeeld, hebben onze, in Galicië op rukkende troepen Lemberg genomen. In het midden van het legerfrotnt werd de ring rondom de ingesloten Sowjet-ap meeën nauwer gesloten. Aan de kust werd Lab au genomen. In 'den zeeoorlog tegen Gxoot-Braittamnië hébben duikbooten tijdens nieuwe aan vallen op de in het weermachtsbericht van 29 Juni genoemde vijandelijke kon vooien nog vijf schepen biet een gezamen lijke® inhoud van 25,400 brt, tot zinken gebracht, waaronder een hulpkruiser. Hierdoor is het succes bij de operaties van deze duikboot tot 96,100 brt. gestegen Gevechtsvliegtuigen hebben in den af geloopen nacht voor Great Yarmouth uit krachtig beschermde konvooien drie koop vaardijschepen, met tezamen 23,000 brt. waaronder een groot transportsemip, tot zinken gebracht. Nieuwe luchtaanvallen waren in den afgeloopen nacht gericht op de haven-installaties aan den Humber- De vijand wierp in den nacht van 29 op 30 Juni brand- en brisantbommen op het Noord-Dua/tsehe kustgebied, voorna melijk op woonwijken liin de steden Ham burg en Bremen. De burgerbevolking leed' eenige verliezen aan dooden en gewon den. Talrijke gebouwen werden (bescha digd. Nacht jagers en de liichtdoelartülerie hadden bij het afweren van dezen Brit* schen luchtaanval opnieuw succes. Zij schoten dertien der aanvallende Britsche gevechtsvliegtuigen neer. Bij de gevechten am het Oosten hebben zich kolonel Holm, commandant van een snelle afdeeling, kolonel Weber, comman dant van een regiment infanterie, luite nant Florent van een venkeamingsafdee- ling, féldwebel Berauer van een regiment bergjagers en korporaal Hasse van een regiment infanterie, door bijzondere dap perheid] onderscheiden'. Bij het tot zinken brengen van twee torpedobootj agens, een torpedoboot en een duikboot der Sowjets hebben zich bijzonder onderscheiden luitenant ter zee eerste klasse Wuppermamn als comman dant van een groep imotortorpedobooten, luitenant ter zee eerste (klasse Albert Miiller, luitenant ter zee tweede klasse Weber en luitenant ter zee tweede klasse Haag ais commandanten van motortorpe- dobooten. Bij de zegevierende gevechten in het Oosten hebben verschillende een heden van de luchtdoelartillerie zich op schitterende wijze onderscheiden. Italiaanschweermachtsbericht Malta opniauw bestookt Het 389ste communiqué van het Ita- Maamsche hoofdkwartier luidt: Gedurende den nacht van den 28sten Juni hébben afdeellngen Italiaamsche vliegtuigen luchtbases en havenwerken Valeria op Malta gebombardeerd. Boven. Lampedusa is een Britsch toestel', dat het- eiland had gebombardeerd, door den luchtafweer der marine neergeschoten. Tusschen' SMi el Barrani en Solloem ah Noord-Afrika (hebben Duitsche vlieg tuigen Britsche gemechaniseerde strijd middelen aangevallen en verhield. De vij and heeft een luchtaanval gedaan pp Ben- gbasi en op 'n. plaats in de Syrtiewoestijn In Oost-Afrika is de toestand onver anderd. Luchtactio boven Tobro*k •n Benohasi Het 390e wieenrmadhtsberieht luidt alls volgt: In Noord-Afrika heeft onze artillerie ilni den sector van Tóbroek troepémebnoentraties beschoten', waarbij' de .tegenstander zlware verliezien iéeld' ^aun' imiainschappen en materiaal. Britsche vlieg tuigen ondernamen een aanval op jBengha- si én "trachtten herhaalde mlajfen de hlavén van 'Tripolis aan te vallen. Doior het snelde optreden van onze jagers werden zij tijdig verdreven. Twee vijandelijk© toestellen werden neergehaald. In O.-Af rikai Wer dén vijandelijke troepen die ornzU stéllin- gért probeerden aan te valken in ie!eni Sliuellen tegenaanval °P'de vlucht ge dreven. Na Lemberg is ook Libau door Duitsche troepen bezet Strenge voorwaarden voor de distrtbutie van rijwielbanden Verscherpte rantsoeneering van gas en electriciteit met I Juli Taxifarieven voor het heele land bindend voorgeschreven Geldleening voor de Prov. Zeeuw- sche Stoombootdiensten Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 22.06. Morgen (Woensdag) zon op 5.22. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 14.18, onder 1.19. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. Naar het Finsehe Hufvud Stadsbladeit meldt, hebben de Sowjets Vrijdag de fabrieken te Enso, die bij den vrede aan de Sow jetunie waren afgestaan, inbrand gestoken. Vrijdagavond zag men van Imatra uit, dat de bolsjewiki groote va ten benzine naar de fabrieken brachten. Te drie uur in den morgen stegen groote rookwolken op en een vlammenzee werd zichtbaar. Te Enso lagen een sulfie-, een sulfaat-, een kartonfabriek en een groote electriische centrale. De Londensche correspondent van So- cial-Demokraten meldt, dat op 't oogen- bliik ongeveer 40,000 vrouwen 'bij het En- gelsche landleger dienst doen. Ook het luchtwapen telt ruim 40,000 vrouwelijke leden en ongeveer 10,000 leden hebben bij de vloot dienst genomen. DISTRIBUTIE VAN RIJWIELBANDEN G**n toewijzing indi*n m*n van tram of bus gebruik kan maken De secretaris-generaal van het depar tement van handel, nijverheid tem scheep vaart mlaakt inzake de distributie van, rijwielbanden het volgende bekend: Aangezien voor hen, die werkzaam' zijn in vitale diensten' 'en bedrijven, voorzoo- ver het gebruik va® rijwielen beslist .nood zakelijk is, zoo- lang mogelijk banden be schikbaar dienen te blijven, imloeten thans de voorwaarden., olm) voor een band mi aanmerking te komen, strenger wordien (gesteld dan tot dusverre het geval was. In, verband hiermede Wordt de leisch dat mén, ten minste vijf ki.lometer ver- wijderd mb'et wpnen van de plaats, waar men zijn werkzaamheden verricht of van de school» waar tmleh die fessen volgt), iin dier voege aangevuld, dat thans per. sotnen, die gebruik kunnen- maken van/ ee® openbaar vervoermiddel (trein, traim of bus) in het algemeen niet meer voor oen bon vqot ieen rijwielband in aanmer king konten. Slechts indien de afstand! Van de woning tot de naast bijrfjfnde* trein-, trami- of bushalte, waar men den (trein, de traan of 'd|e bus verlaat toil (het werk, imleer bedraagt da|n 5 kilome ter (voor kinderen beneden 10 jaar 3 kilometer), kam afgifte van bonnen wor- dém overwogen. Indien dus b.v. iem'and vier kilometer van het dichtstbijzijnde station verwijderd tvvooht en de afstand van het eindpunt} va® den trein tot het werk of de school twee kilometer bedraagt, kalm hij' voor oém bon in aanmerking komen. Het spreekt echter vanzelf, dat géén bon kan worden afgegeven, indien die afstand va® de woning tot het station, of va®| het eindpunt tot aan het werk nog ge deeltelijk per tram' of bus ka® worden afgelegd. Persolmen, die vijf kilometer of méér va® hun werk wonen en die niet van eëm openbaar vervoermiddel gebruik kun- fmen im|aken>, blijven- in aanmerking ko men; voor bonnen. De aïstalnd van ten minste 15 kiloJ rrteter, die persohen irn die uito©ften;i)nlgl v,a® hun beroep of bédrijf dagelijks in doorsnede niloeten afleggen^ om éen bon te 'kuinnen verkrijgen, is thans tot 20 kilometer verhoogd. Bovendien zullen, in dien/ het mogelijk is voor de uitoefening va® de werkzaamheden gebruik te mar köni van ieen openbaar vervoerm!idd©ll, aam betrokkenen geen blolnnie-n méér wor de® verstrekt. Het bovenstaande is ook va® toepassing bij aanvragen voor be- drijfsfietse®. 'Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd, dat aa® bovenstaande voor waarden) streng de hand zal worden ge houden en dat eventueel© verzonken tot ontheffing daarvan terzijde mfoeten wór den' gelegd. lm verband mlet de verandering i® de voorschriften is voorts bepaald, dat alle aanvragen voot* rijwielbanden, welke vóór 1 Juni Zijn ingediend e® op welke de verbruikers inog geen beslissing van dei. distributiedienst hébben ontvangen-, zijn Voortaan niloete® allo aanvragen voor irijlwielbanden in de laiaifaste week vaM •elke imiaaind worden ingediend. Uitslui tend deze aanvriaigen zulten nog in be handeling worden genomen'. Als overgangsmaatregel' is 'bepaald, dat de aanvragen, welke in de maand Juni zijn ingediend, wel door de distributiedien sten) in behandeling zullen Worden ge- inomien- Deze aanvragen zulle® echter) volgens de nieuwe, hierboven ontschreven, voorschriften worden beoordeeld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1