NIEUWSBODE >1 DONDERDAG 3 JULI 1941 ZI^KZEESCHE^URAHT DE KERN ABONNEMENT 1797 - 1889 PrlJ»: lil Zlerlkzee f 1,60, elder» t 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap, Uitgare N.V. de Zlerikxeeiche Nieuwibode, Zlerikxec, Schuitb. B 04, Tel. 32 13 en 16 centi. Losse nummer. 6 cent». Po.tglro 137677 - Dir.: A. J. de Loom - Red.: M. J. Kotten, Zierikzee Vcrtchijnt dagelijks, behalve Zondags. 97STE JAARGANG No. 14684 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesje* op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot *a morgens 9.80 uur. WORDT MOSKOU ONTRUIMD De strijd zou dan voortduren De omstandigheid, dat te Moskou een opperste verdedigingsraad met Stalin als voorzitter en Molotow als vLce-voarritter is samengesteld, heeft te Berlijn geen verrassing gewekt, omdat men daar op een dergelijken maatregel van het Kreml was voorbereid. Het belangwekkende in de samenstelling van dezen verdedigings raad is, dat niet de opperbevelhebber, van het Sowjet-leger maarschalk Timos- jenko, maar diens voorganger, die langen tijd in ongenade was, maarschalk Woros- jilow naast Stalin en Molotow is gekozen. Voorts neemt, in dezen raad o.a. nog zit ting de hoogste chef der Gepeoe, thans genaamd commissariaat van hinnenland- sche zaken, Berija. Men ziet hierin, seint de N.R.C.-eorr. uit Berlijn aan zijn blad, ook teekene® van de voorbereiding tot de ontruiming van Moskou. Het vormen van een opper sten verdedigingsraad van Russische zijde beschouwt men te Berlijn als een erken ning van den aanstaande nederlaag, maar ook als het besluit om den oorlog verder tb voeren, indien Moskou zou vallen. Het besluit om Moskou bij voorbaat op te geven wordt duidelijk als men ziet, dat de twee legers die tegen Moskou zijn gericht eiken dag nader rukken, hoe be langrijk de fronten, -die zich onderschei denlijk naar Moermansk, Leningrad en in het Zuiden uit het Moldaugehied naar de- Oekraïne richten ook zijn. Vooir den oor log beslissend beschouwt men deze in militaire kringen niet. .Als zoo'danig moeten twee andere sec toren van het front wel worden gezien, te weten ten eerste de aanval over Minsk naar Smolensk en vandaar naar Moskou. Deze opmarseh zal, als de teekenen niet bedriegen, snel tot het gewenschte doel leiden, omdat van Minsk naar Moskou de beste weg van heel Rusland loopt. Deze weg is goed vast en voor de zwaar ste voertuigen te berijden. Ten tweede de aanval ten Zuiden van de Rokitno-moerassen van Lemburg uit over Luzk, Rowno, Benitsjew naar Kiew. Voor het overige dreigt bij dezen aanval een deel van het Russische leger hetzelf de lot als de Russische troepen tusschen Bialystok, Grodno en Baronowitsji, die, zooals men heeft kunnen lezen, opgeslo ten zijn. In het algemeen blijft voor de Russen nog een goede verdedigingslinie, dat is de Dnjepr-linie. Men neemt hier echter aan, dat de Dnjepr-linie de Rus sen evenmin zal helpen als in het vorige jaar de Franschen de Somme-Aisnelinie hielp, welke, zooals bekend, toenmaals in enkele dagen werd doorbroken. KONOJE VOOR DE RADIO Hat Chinaetche conflict Japan moat op «igsn kracht vertrouwen De wereldbraind breidt zich snell uit ëni niemand weet wanneer ie® waar hij' 'geëindigd zal zijm, zoo verkljaiairde dei Japansche minister-president, prins Ko noje, gisteren in een radiotoespraak. De algemeene toestand van die werelldj, zoo vervolgde prins Konoje, wordt met den dag ingewikkelder. Doch welikle vfór- anderingen de wereld ook ondergaat, Ja pan moet den hem voorgeschrevien ©igen weg opgaan. Onder het J.apansche volk miag niet de opvatting bestaan, dat thans) dit of dat gedaan moet worden, omdat andere landen het zop gedaan hébbfëni. In dezen toestand van de wereld rnioiet Japan enkel en alleen op zijn eigen kracht vertrouwen. Daarom! -Zijn thans de een heid der natie en de mtobilisatie van alle) krachten noodzakelijker dan ooit. Het Chineesche conflict duurt reeds vijf jaar en ik begrijp, dait hierover ondejr het volk ontevredenheid heersdhtt. lik be itwijfel, of andere l'anden vij|f jaar lang) onder dergelijke omstandigheden alis hl©t Japansche volk zjouden Ikunme® Uevent Wanneer m!en dit bedenkt gevoelt men dat het groot^ Japan een door God ge zegend land is. Het spreekt vanZelf, zoo vervolgde d® ministerpresident, dat ik mijn best will doen, om! de regeeringsorganen tot dej grootste activiteit aam te sporen,. opdajt, de ontevredenheid en ontstemlming Onder het volk zullen verminderen^ Tevens hoop ik echter, dat het volk ook zijlnelrZijdsi zijn zelfbeheersching zal' bewaren'. lm de tegenwoo.rdige omstandigheden is het dikwijls mioei!l'ij|k) Japan de goe deren te bezorgen die mloCten wórdarj ingevoerd. Bepaalde landen verköiopienl hun producten Zelfs niet bij contante be taling. Het Japansche volk mjoet dienten gevolge op sehaarschte ami verschillende artikelen) voorbereid zijn, en daarom' moe ten onder alle omstandigheden maatre gelen genomen en wegen gevonden wor den ont Oost-Azië in zijn "eigen behoeften ten laten voorzien- Duitsch weermachtsbericht Honderdduizend gevangenen bij Bialyitok Het opperbevel van de weermacht macht maakte gisteren bekend: In het Oosten worden de operaties tegen de Sowj et-weermacht met succes voortgezet. Ten Zuiden van de Pripetmoerassen, kwam het bij Zioczow tot een tankslag, waarbij honderd Sowj et-tanks werden vernietigd. In de streek van Dubno kwa men Sowjettankeenheden tusschen onze als reserve oprukkende divisies terecht en werden na gevechten van twee dagen vernietigd. Honderdtwiimtig tanks vielen in onze handen'. Een groot deel van de ten Oosten van Bialystok ingesloten Sowjet-legers werd gisteren in den (Loop van den dag defi nitief vernietigd. Van den onmetelijke® buit konden tot nu toe ongeveer 100.000 gevangenen, 400 tanks en 300 stuks ge schut worden geteld. Zooals reeds in een extra-bericht werd bekend gemaakt, is Riga in onze handen. Ook Windau werd gisteren bezet. Samen met de Finsehe bondgenooten zijn gisteren eenheden van onze weer macht in Midden- en Noord-F inland tot den aanval over de Sowjet-grens overgegaan; Het Duitsche iuchtwapen ondersteunde ook gisteren de operaties van het leger door voortdurende aanvallen op vijande lijke troepenconcentraties, tanks en bat terijen. De ten Oosten van Lemberg, bij Minsk en naar Estland terugtrekkende vijandelijke troepen leden door luchtaan vallen zware verliezen. In den rug van den.' vijand werden transportwegen en een pantsertrein vernietigd. Ook in den strijd tegen de reeds be langrijk verzwakte bolsjewistische lucht strijdkrachten werden nieuwe successen behaald. Eenheden van de Hongaarsche weermacht sloten zich, terwijl zij uit de Karpathenpassen Galicië binnendrongen, volgens de plannen bij den Duitschen aanval aan. In den strijd'tegen Groot Brittan- nië brachten onderzeeërs in het Noor den van den Atlantisehen Oceaan zeven vijandelijke koopvaardijschepen van teza men 40,200 brt. tot zinken. Nog een stoom schip werd in het artilleriegevecht be schadigd. Gevechtsvliegtuigen vernietig den in het zeegebied rondom Engeland en op den Atlantisehen Oceaan drie koop vaardijschepen van tezamen 11,500 brt. en beschadigden een groot vrachtschip zwaar. Andere gevechtsvliegtuigen bombardeer den in den afgeloopen nacht een aantal havens aan de Oost-, Zuidoost- en Zuid westkust van Engeland met bommen van zwaar kaliber. Voor de kust van Noord-Afrik a brachten Duitsche en Italiaansche vlieg tuigen op 30 Juni twee koopvaardijsche pen tot zinken en plaatsten bomtreffers op een lichten Britschen kruiser en twee torpedobootjagers. Gisteren vernietigden Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbom menwerpers in de haven van Tobroek twee koopvaardijschepen. Zij vernielden pakhuizen en brachten het luchtdoelge schut van den vijand tot zwijgen. In den nacht van 30 Juni op 1 Juli bombardeerde een sterke formatie Duit sche gevechtsvliegtuigen opnieuw het Britsche vlootsteunpunt Alexandrië. Om vangrijke branden in de havenwijk en in militaire installaties werden hierbij veroorzaakt. Pogingen van den vijand om overdag de bezette gebieden over het Kanaal aan te vallen en een enkele aanval van weinig gevechtsvliegtuigen tot in de om geving van Hamburg, mislukten onder zware verliezen voor den vijand. Jacht vliegtuigen en luchtdoelgeschut schoten vijf, artillerie der marine twee en een verkenningsvaartuig één Britsch toestel naar beneden. Gedurende den nacht haalde het lucht doelgeschut nog twee andere Engelsche toestellen aan de Kanaalkust neer. Tijdens de afgeloopen nacht hadden er boven het Rijksgebied geen gevechtshandelingen plaats. Kapitein Balthasar behaalde op 27 Juni zijn 39ste en 40ste en leerstp luitenant Leesmann op 30 Juni zijn 21ste en 22ste overwinning in de lucht. Bij den aanval op Riga onderscheidde zich de commandant van een infanterie-regiment kolonel Lasch, door bijzonderen persoon lijken moed. VERSCHILLENDE BERICHTEN j Vsesfaptti in baifag ganomen «n gtveild j Te Rosmaleim (N.B.) is, verdacht van frauduleus slachten van varkens en rund vee, J. van C., landbouwer aldaar, int arrest gesteld. Zijn geheel® veestapel, be- 1 staande uit rundvee, varkens, Ikippen e®Z., is in beslag genomen1 en op de markt} te 's-Hertogeinbosch geveild. Naar het ANP verneemt, is de land-: bouwer va® C. .©enigen tijd geleden we gens hetzelfde geval' veroordeeld tot teen hoog© boete, i Fabrieksbrand j Dinsdagavond is een felle brand uitge broken in de afdeeling voederartikelen 1 van W. A. Scholten's aardappelmeelfa brieken te Foxhol onder Hoogezand, 1 welke afdeeling een oppervlakte van 125 •bij 30 meter beslaat. Doordat alles kurk droog was, was dit gedeelte der fabriek in korten tijd een vuurzee. De distnetsin- specteur van het brandweerwezen te Gro ningen organiseerde onmiddellijk de hulp- verieening. Binnen een half uur waren elf motorspuiten aanwezig, namelijk die van Hoogezand en de ter assistentie ge roepen spuiten van Groningen, Haren, Winschoten en Veendam, terwijl boven dien de fabriek met twee spuiten werkte. Geweldige watermassa's werden in het brandende perceel gespoten, dóch dit ge deelte van de fabriek viel niet te redden. Machinerieën en groote hoeveelheden so- jaboonen en aardappelmeel zijn hierbij verloren gegaan. RECHTZAKEN Varg ftigde taart tan geschenk* gegeven De rechtbank te 's-Hertogenboseh heeft vo'nnis geiwiezen im idle strafzaak tege® het thans gedetineerde mjeisj© J, C. F., woonachtig te Eindhoven', dat te recht he©ft gestaa® wegens poging tot Zwar# mishandeling met voorbedachten rade, door middel va® vergiftiging. De zuster va® de verdachte had daags (nadat zij meerderjarig was geworden, de ouderlijk© woning verlaten en haan intrek genomlen bij de weduwe T. Aan leiding daartoe was het feit, dat zij ver- keering had met den groentenha®d®laiar .Th. L. De ouders en de andere familie lede® waren tegen dieZ© verkeering ge kapt. Om alle narigheid te voorkomen), was het meisje de ouderlijke woning omit- vlucht. Haar Zuster, de 26-jarig!e J. C. F.,1 kon dit echter niet verkroppen en toie® rij i® Februari in de kast ee® doosje rotten kruid Rodent vond, verwerkte rij eenj hoeveelheid daarvan in een.' potj© jam(.. Daarnai ging Zij met deze jam naar een jbaklkte" e® liet een taart bakken, waar- op deze jam moest worden gedaan. |De taart liet rij bezorgen aian de wo,- jning va® de weduwe T., bij wie haaf zuster iptrek had genome®, t Dies avonds werd door de huisgenoo,- te® van de taart gegeten. De smaak hier van was echter zoo slecht, dait men het ®iet vertrouwde. De politie werd i® de zaak gempieid, e® toen blieek, dat de taart was vergif tigd. Het mleisjie, dat de taart had latle|ni bakfkie®, werd aangehouden en in het huis va® bewaring in den Bosch ingesloten. De rechtbank heeft haar thfans veroor deeld tot. ©e® gevangenisstraf v,an ®etni jaar met aftrek. Geëischt was ©en jaar e® Zes maanden met aftrek. ONDERWIJS Voor het eindexamen R.H.B.S. A, slaag de te Schiedam o.a. H. de Wringer aldaar. KERKNIEUWS Ned. Herv. Kerk. Aainigenomlen d© toezegging va® beroiep naar Bladel (N.-B.) door G. C. Foeken, hulpprediker te B u r g h. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte Dinsdagavond bekend: Van ochtend hebben troepen van het Duit sche leger Riga ingenomen, nadat reeds 29 Juni ver vooruitgeschoven strijd krachten onder bevel van kolonel Lasch in een snellen aanval vla Mitau strijdend het Zuid-Westelijk deel van de stad waren binnengedrongen. LAND- EN TUINBOUW VERBOUW VAN KOOLZAAD De Rijkslandbouwconsulent voor Zee land schrijft ons: Teneinde de vetpositie te verbeteren dringt de overheid er op aan voor het ajs. seizoen een groote oppervlakte kool zaad te verbouwen. Door een hoogen prijs en een flinke extra toewijzing van stikstofmest zal de teelt aanlokkelijk ge maakt worden. Aangezien vele jonge landbouwers in Zeeland den verbouw ervan niet kennen volgen hieronder enkele aanwijzingen be treffende het uitzaaien. Daar koolzaad in Augustus, uiterlijk begin September dient gezaaid te wor den komen alleen voorvruchten in aan merking, die vroeg geoogst worden. De belangrijkste daarvan zijn .in deze pro vincie wel de erwten. Voorts kunnen genoemd worden grasland, dat dezen zomer gescheurd' wordt, vroegomge ploegde klaver, vroege aardappels, vlas en gerst Koolzaad stelt nogal hooge eischen aan den bemestingstoestand van den grond, vandaar dat er extra stikstof voor be schikbaar zal worden gesteld. Men kan bij zaaien op rijen met onge veer 8 10 liter per ha. volstaan, som migen gebruiken nog minder. De rijenafstand' bedraagt 30 a 40 cm. Vrijwel algemeen wordt Mamsholt's Hamburger koolzaad gezaaid. Een be hoorlijke korrelopbrengst is gemiddeld omstreeks 2500 kg, doch onder gunstige omstandigheden kan wel 3000 kg ge oogst worden. Koolzaad is thans ongetwijfeld een gewas dat de volle aandacht verdient. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben de beide laatste dagen omvangrijke aanvallen ondernomen op de districtshoofdstad Smolensk ami de Dnjepr, waar een munitiefabriek, een vliegtuigfabriek, een vliegveld en groote houtopslagplaatsen door opeenvolgende golven met bommen werden bestookt. Reusachtige branden breidden zich snel uit. Ook de spoorweg- installaties kregen vele treffers, die ver der gebruik onmogelijk maken. Zal Moskou ontruimd worden? De strijd zal dan voortduren Japan moet op zijn eigen kracht vertrouwen zegt Konoje 100 000 gevangenen vielen bij Bialystok In Duitsche handen Verbouw van koolzaad kan onze vetpositie veel verbeteren Zijn onze groenten te duur? Het weer werkte tegen Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag)zon onder 22.01. Morgen (Vrjjdag) zon op 5.21. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 16.53, onder 2.16. Volle maan Dinsdag 8 Juli. Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. MARKTBERICHTEN Coöperatieve Veiling Zierikzee Veiling van 1 Juli. Aardbei©® 3439; Doperwten 10—14; Peulen 6—10; Stamprincess eboonen 51 52; Wagenaar 40; Tuinboonen 11; peil kilogram. Kr0pslia f 0.60—1.50; Bloemlkiool le f 11; idem 2e f8, per 100 stuks. Wor tels f5—8 pier 100 bos. Boterprijs-commissie f 1,01. ZIJN DE GROENTEN TE DUUR Het weer werkt tegen Vraag grooter dan in normale tijden lederen dag moet de groenteboer vele malen hooren, dat zijn groenten in dezen tijd van het jaar zoo duur zijn. Vergele ken bij vorige jaren is dit ook inderdaad het geval; Er worden echter verwijten aan de overheid gericht, en het publiek heeft conclusies .getrokken, welke in geenen deele in overeenstemming zijn met de feiten. Ten einde een juist beeld van den bestaanden toestand te krijgen, heeft een' verslaggever van het ANP zich tot een tot oordeelen bevoegde instantie go wend, waar hem de volgende uiteenzet ting werd gegeven: Vooreerst speelt het feit een rol, dat dit jaar, in tegenstelling tot vorige jaren, die tuinder geen steun uit de schatkist meer ontvangt en dat hij in plaats daar van thans voor zijn product een prijs krijgt, bestaande uiit den kostprijs plus een onddrnemersloon. Bij d© redelijke belooning, die de tuin bouwer dit jaar voor het eerst van den consument ontvangt, moet het publiek niet vergeten, dat de productiekosten in den tuinbouw ook zijn gestegen. Hierbij moet men onder meer denken aan de prijzen van mest en, bij de glascultuur, va® hout, van reparatiekosten, enzoo- voorfcs. Da®' is er een zeer belangrijke factor; de weersgesteldheid. Het koude weer, dat wij in het afgeloopen voorjaar heb ben gehad, heeft uiteraard op de tegen woordige prijzen van vele soorten groen ten invloed uitgeoefend. Tot de vorige week bedroeg b.v. de productie van asperges nog niet de helft va® die van het vorige jaar om dien tijd. De peen van den kouden grond, die in andere jaTen tegen 15 20 Juni beschik baar komt, is dït jaar nog niet gereed. Wat de aardbei betreft, sedert men- schenheugenis heeft men niet beleefd wat men dit jaar moet ervaren, name lijk, dat er geen aansluiting is tusschen de glascultuur en de teelt van den kou- den grond. Er wordt geklaagd, dat de prijzen van groenten en radijs, spinazie en sla soms plotseling stijgen. De prijsschommelingen van dergelijke groenten zijn echter goeddeels het ge volg van wisselingen in den aavoer, waar van de omvang een groote rol speelt bij de prijsvorming. Wat spinazie en sla aangaat, de tijd, dat daarvan een groote overvloed werd aangevoerd, is op het oogénblik alweer voorbij. De boonenoogst is nog niet gereed. Ook in andere jaren beschikken wij éérst in Juli over boonen. Het koude weer, dat wij dit jaar achter den rug hebben, heeft op den boonenoogst geen belang rijken invloed, omdat men eerst tegen 5 of 10 Mei boonen pleegt te zaaien. Princesseboonen, snij boonen en pronlc- boonen beloven een matige opbrengst, maar de teelt is gelukkig zoo, dat dit gewas voldoende zal opleveren tot einde September. En tegen dit tijdstip zijn de herfstgroenten' gereed. Bij de beoordeeLing van de groenten- prijzen in het algemeen behoort in aan merking te warden genomen, dat de binnenlandsche vraag naar groenten veel grooter is dan in normalen tijd, als ge volg van deomstandigheid, dat aard appelen en vet slechts in beperkte mate beschikbaar zijn, Naar groenten als radijs en tomaten is veel meer vraag dan ge woonlijk, omdat men die als broodbe legging wenscht te gebruiken, nu men zich de gewone broodbeleggingen als kaas en worst slechts in beperkte mate kan aanschaffen. Het feit, dat men er meer toe overga at, sla en komkommer bij de boterham te eten, vergroot voorts de vraag naar deze groenten. In het algemeen kan worden ver klaard, dat er dit jaar naar schatting voor twintig tot dertig procent meer aan groenten is geteeld dan het vórig jaar. Maar het grootste deel dezer groen ten is nog niet voor verbruik gereed. Een troost voor het publiek is het dus, dat na dezen tijd weer een andere tijd komt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1