ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE nieuws! ZATERDAG 5 JULI 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT SOVJETLEGERS VOORTDUREND ACHTERVOLGD DE KERN abonnement 1797 - 1889 PriJ*: In Zlerikzee f 1,60, elden 1,90 pet kwartaal. Weekabonnementen reap, 19 en 15 cents. Losse nummers 5 cents, Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. UitgaveN,V, ds Zlerikieesche Nieuwsbode, Zierikxee, Schnitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14686 advertenties: Prijs: 22 cents pet tegel, minimaal 81 cents. EH) contract speciale prijzen. Suo- ceejes op Maandag, Dinadag, Woensdag en Donderdag: 70 cent», Inzending tot "s morgens 9.30 uur. De Berezina op vele plaatsen overschreden De Duitsche troepen naderen de Stalin-linle Het opperbevel der Duitsche weer macht deelde disteren mede: tn weerwil van den slechten toestand der wegen duurt de achtervolging der Sowjetmacht over het géhecle front on weerstaanbaar voort. De in aftocht zijnde vijand: lijdt de zwaarste verliezen door de meedoogenlooze operaties onzer lucht macht, die zich tot diep in het achter land uitstrekken. In het centrum van het aanvalsfront zijn de Duitsche troepen op verscheidene plaatsen over de Berezina getrokken. Ten Noorden daarvan is de grens tusschen Letland en de Sowjetunie bereikt. Bij den buit, die gisteren is geregi streerd, bevinden zich ook kaarten van den generalen staf, die het sluitstuk der bewijzen voor de offensieve (bedoelingen der sow jetweermacht leveren. Die offen sieve bedoelingen worden oqk bewezen doordat men thans een nauwkeurig over zicht heeft over de geweldige uitbreiding van het aantal sowjetvliegvelden aan onze Oostelijke grens in den laatsten tijd. Ter wijl er voor de sow jetbezetting in Bes- sarabië, Polen, Litauen, Letland en Est land in totaal slechts 90 vliegvelden wa ren is dat aantal in den korten tusschen- tijd gestegen tot 814 vliegvelden, waarvan een deel zeer goed is. Uit een onderzoek der veroverde sowjetvliegvelden, inge steld door officieren, die daartoe een bijzondere opdracht hadden, is gebleken, ken, dat het aantal vliegtuigen, dat op 22 Juni op den grond is vernietigd 20 tot 25 procent grooter is dan aanvanke lijk door waarneming uit te lucht werd gecontroleerd en gemeld. In den strijd tegen Engeland heeft de luchtmacht voor de E n g e 1 s c h e Oost- kust twee bewakingsvaartuigen met een gezamenlijken inhoud van duizend ton tot zinken gebracht en bij Landsend een grooten koopvaarder door bomtreffers beschadigd. Overdag en 's nachts waren aanvallen van gevechtsvliegtuigen ge richt op havenwerken in het Zuid-Westen van Engeland. Bij aanvalspogingen van Britsche vlieg tuigen op de Kanaalkust hebben ja gers en luchtafweergeschut gisteren elf vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Twee Duitsche vliegtuigen worden ver mist. De vijand heeft in den afgeloopen nacht op verschillende plaatsen in het Westen en Noord-Westen van Duitschland bri sant- en brandbomman laten vallen. De burgerbevolking leed geringe verliezen. In Bremen werd onbeteekende schade aan de oorlogsoeconomie veroorzaakt. Zolderbranden, vooral in Dordtmund, kon den spoedig worden gebluscht. Tien der aanvallende Britsche gevechtsvliegtuigen werden door jagers en luchtafweerge schut neergeschoten. De commandant van een regiment in fanterie, kolonel Hipp, en de comman dant van een regiment artillerie Welcker, alsmede eerste-luitenant iHackensohmitt, de „Oberfeldwebel" Petermamn en de in fanterist Ansinu van een bataljon tirail leurs op motorrijwielen hebben zich door buitengewone dapperheid onderscheiden. Bij de luchtgevechten der laatste dagen heeft kapitein Oesau zijn vijf en veer tigste en eerste-luitenant Franziskat zijn een en twintigste overwinning in de lucht behaald. t j Het.Sovjat-lagar op don terugtocht Het DNB ontvangt van militaire zijde een commentaar op het weermachtsbe- richt, waarin onder meer gezegd wordt, dat de militaire toestand aan het Ooste lijke front als volgt kan worden geken merkt: 1. De aanvalsplannen der Sowj ets tegen midden-Europa zijn voor goed verijdeld. 2. Het bij de grens opgebouwde front van geweldige Sowjetstrijdkrachten is verbroken en versnipperd. Groote deelen zijn geheel vernietigd en uitgeschakeld. 3. De troepen, de luchtmacht en de uitrusting der Sowjetweermaebt zijn door de vernietigende gevechten zoozeer ver zwakt, dat de verliezen niet meer gecom penseerd kunnen worden. 4. Het Sowjetfront, voor zoover nog van een front gesproken kan worden, bevindt zich overal op den terugtocht. De Duitsche en verbonden txoe- pen volgen op den voet en na deren thans de z.g. Stalinlinie, een natuurlijke verdedigingszone van de Zwarte Zee, Oostelijk van de Dnjestr, over Sjitomir en langs de Dnepjr, over Pskow, oostelijk van het Peipusmeer en de Narwa tot de Finsche golf. Volgens buitenlandsche berichten zou hier een sterke verdedigingslinie gebouwd zijn, doch men mag aannemen, dat het werk niet overal voltooid is. De Sowjets zullen in ieder geval trachten de linie te hou den, maar de kansen kunnen nauwelijks gunstig genoemd worden. Bovenstaand kaartje van Weet Sovjet Rusland geeft een overzicht van de grensgebieden, alsmede van de plaatsen, wélke reeds door de Duitsche legers gedurende de laatste veertien dagen ingenomen zijn. Italiaansch weermachtsbericht Wederzijdich* actie Lm zijn tweermjachtsbericht me*. 394 maiakt het Italiaajusche, opperbevel! hiet volgen de bekend: La Noord-Afrika werd een aeawal van vijandelijke pantserwagens door artillerie afgeslagen. Onze luchtformftties bleven de vestingwerken van Tobroek be stoken ©n bombardeerden |em belangrijk spoprwegknpoppunt ten Oosten vanMer- samatroe. De vijand ondernam eenige «aaViafUen op Tripolis en op eenige plaat sen in het gebied van Benghazi. Er werd schade aangericht in woonwijken er er vielen eenige slachtoffers te betreuren, Ini Oost-A frik a heeft een van onze colohnes met succes een verwb^d gevecht gevoerd tem Zuiden van Gone (Gallaj eni Sidamö), wae|cbij zie den vSjland be langrijke verliezen toebrachten. Ewgjei- sche vliegtuigen deden een jaanvfal in* het gebied van Gondar, waarbij een zie kenhuis werd geraakt* Een vliegtuig werd' brandend neergehaald dopr ons liuchtdioel- ROOSEVELT VOOR DE RADIO President vraagt eenheid, snelheid flinkheid en werklust Ter gelegenheid van „Independance Day," heeft president Roosevelt een radio rede gehouden. Hij begon met te zeggen, dat, e venals bij de onafhankelijkheidsver klaring van 1776, de Amerikaansche ver tegenwoordigers ook in de tegenwoordige crisis den plicht hebben, de motieven voor hun handelingen bekend té maken. Toen,, aldus Roosevelt, stond het gro.ote beginsel op het spel, dat de regeering haar volmachten krijgt door goedkeuring van de geregeerden. In de laatste jaren is een nieuwe vorm van „tyrannie" opge doken, die de grondgedachte van 1776 in het buitenland heeft weggedrongen. Ook in Amerika zijn deze begrippen bedreigd. De president polemiseerde op deze wij ze tegen de „aanvallers" en „dictatoren" en verklaarde, dat „die menschelijke vrij heid" in vele landen „door 'n heerschap pij van geweld" dreigt te worden vernie tigd. (Het D.N.B. teekent hierbij aan, dat het niet duidelijk was of de president hiermede de geweldheerschappij der bolsjewisten in de Sowj et-Unie bedoelde, wien hij, zooals bekend, zijn steun heeft toegezegd). Verder verklaarde Roosevelt, dat ook Amerika wordt bedreigd door de nieuwe staatsvormen, die in tegenspraak zijn met die van 1776. Amerika streeft er dan ook ernstig naar, het Westelijk halfrond en de „vrij heid der zee" te verdedigen. Daarvoor heeft men niet alleen eenheid noodig, maar ook snelheid, flinkheid en werklust. Er moet een einde komen aan gemopper en sabotage, die een veel diepere uit werking hebben dan het in de lucht laten vliegen van munitiefabrieken. „Ik verklaar voor het volk der Ver- eenigde Staten plechtig", aldus besloot Roosevelt, „dal de VereenigdeStaten nooit een gelukkige oase zouden kunnen blijver: temidden van de woestijn der dictaturen. Daarom hernieuwen wij Ame rikanen den eed voor het land en de vlag met het doel onze werkkracht en zoonoodig, aok ons leven, beschikbaar te stellen". DE HANZESTAD RIGA Haar gagchiadanis an lotgavaMan De stad Riga is door de Duitsehlera» ingenomen'. Oó'k dit gebied is dus naj eem korte bezetting door de Sovjet-s Russen1 weder aan het bolsjewisme omtrukt. 3 (Meer dam 700 jaar oud is de Hanze - en handelsstad Riga in het voormalige' Lijfland, die in 1918 tot hoofdstad vami Letland werd verheven iefi di©, sedietrti den winter van 1940, militair beZet werd! door Sovjet-Rusland. De stad heeft sedert haar bestaam mienigen storm weten <le( te doorstaan. Zij h^eft mioedig het hoofd, geboden aan de Russische overheerschingf eni het bolsjewistische schrikbewind. Riga heeft tem allen tijde lelOn, stierkj Duitscheni inslag vertoond. De vele oude kerikem herinneren aam het oud1© Duitsdh- lamd, evenals vele gebouwen in de oude handelsstad mfet haar schilderachtige straatjes em stegen. Ontegenzeggelijk heeft zich hier steeds de Duitsche cultuur doeni gelden. De hoogere kringen gaven denj toom aan. Duitsche handwerkslieden ech ter ontbraken bijna geheel, evenals Duit sche boeien. De Letten wisten gloed ge t bruik te mlalkem vam hun bij de Duitschersf opgedane kennis en ikLomtmem langzamer* hand op tot de hoogste posities in den» Letlandschen staat. Koerland' en *t groot ste Zuidelijke deel vam Lijfland worden vereendgd tot de republiek Latvlja (Let land), terwijl de door de Esten bewoon de Noordelijke helft mlet het (eigenlijke! Estland samlensmolt tot den staat Ees\fci| (Estland). i Da nieuwe orde in Letland De Duitsdie landeigenaars hielden, als gevolg vam de onteigening, die door de Letten werd 'doorgevoerd, inog slechts ie>en klein» deel van hum voormialig bezit over, De scholen., de Polytechnische Hoogle- school, schouwburgen en kerken werden door den nieuwen staat tot Letlamdschi bezit verklaard. Dit neemt evenwel niet weg, dat de Duitsche elementen het over het algemeen vrij goed konden vindemi met de nieuwe bewindhebbers. Zij wisten, de achting af te dwingen van de Letten, door de Wijze, waarop zij! bijeenbleveu, door de scholen» die Zij miet eigen mid delen) stichtten, eniz'. Deze, Duitsche scho len werden ook door Letlandsche ikinde- ren) bezocht, omdat het onderricht er zoo goed was. De Dujtschers wisten Zich in economisch opzicht overeind te houderi, Zij het darn in bescheiden mate. M 1930 telde de stad Riga nog 378.000 inwoners, waaronder 13 pet. Duitschers, 60 pet. Let. landers en 27 pet. Joden en Russen^ t De lotgevallen der stad Reeds in' 1522 w©rd in Riga de Hervor ming ingevoerd. De macht van den gees telijken! staat geraakte in verval en in| 1582 imioest de stad' Zich aam Polen on derwerpen». In 1622 werd Zij henoviejnd! door den» Protestantscben, koning Gustaaf Adolf van Zweden. Diens opvolgers heb ben 'echter een politiek gevoerd, die op nieuw tot den ondergang vamr de stad! leidde. Im 1710 mioest zij zich overgeven ua|nj dia .Riussien. Van' dien tijd af tot aapt de onafhankelijkheid vam Letland behoor de Zij1 toU het Riussische rijk- Na deni dood vam den vrij'ZinPig laamgelegdeW Tsaar Alexalnder II, die een bijzondere' voorliefde aam den dag legde voor dc| GostzeepToviinciën, w&rd alles er op gle- zet, om de stad te Russificeeneini. I/ti' September'1917 vertoonden Zich voor het ieerst weder Duitsche tro|epetm in de stad. Toean dézen in) het begin vam Jan. 1919 mjoesteim aftrekikjen, maaktem zich het bolsjewistische schrikbewind meester vam de stad. In Mei 1919 kwam daaraaif. echter weder eem ledmde. In; 1940 Verviel de stad', m»et dem gehe/eden staat, opnóeuw aain' de bolsjewisten.Hoewel Letland, op groind van de gesloten, verdragen, zijln innerlijke zelfstandigheid' Zou behouden, is hieTaain' niet de hand gehouden. Thtaps is de stad opnieuw in andere hamden gevallen' en mag de hoop worden, uit- (gesproken', dat aan het bolsjewistische Tegimle voorgoed een1 leind© is gemaakt. DE ARBEIDSDIENST Voor 1 Januari 1942 wordan Ur hoogst* 15000 mannen an 600 meifjas opgeroapan De Staatscourant van gisteren bevat eek beschikking van den secretaris-generaal van algemeene zaken betreffende dé dienstneming in den Nederlandschen Ar beidsdienst. Hierin wordt het volgende bepaald: Zoolang niet.het tegendeel is bepaal! worden voor dienstneming in den Neder landschen Arbeidsdienst, den Arbeids dienst voor meisjes daaronder begreptn, uitsluitend clegenen opgeroepen, die zich daarvoor vrijwillig aanmelden. Voor den lsten Januari 1942 zullen in den Nederlandschen Arbeidsdienst ten hoogste 15.000 personen van het mannelijk geslacht en ten hoogste 800 personen van het vrouwelijk geslacht kunnen worden opgenomen. Vrijwillige aanmelding is mogelijk voor hen, die den leeftijd van zeventien jaar hebben bereikt en die van drie en twintig niet hebben overschreden. In den Arbeidsdienst voor meisjes kun nen alleen ongehuwden worden opgeno men. I Zij, die voor vrijwillige dienstneming in aanmerking wenschen te komen, geven daarvan kennis aan den commandant, het zij rechtstreeks, hetzij door tusschen- komst van den burgemeester van hun woonplaats. Deze beschikking is gisteren in werking getreden met terugwerkende kracht tot 1 Januari 1940, De Duitsche troepen naderen thans de zg. Stalin-llnie De Berezina is op vele plaatsen door de Duitschers oversohrede» Lotgevallen en de geaohiedenis der hanzestad Riga Twee kilo aardappelen op bon 25 reserve van 7—13 Juli a.s. Reorganisatie werkverruiming treedt binnenkort in werking Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag): zon onder 22.06. Morgen (Zondag) zon op 6.24. Maandag zon op 5.26; zon onder 22.03. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 19.21, onder 3.3L Volle maan Dinsdag 8 Juli. Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. De geheele Europeesche jeugcT meldt zich aan voor den strijd te. gen bet bolsjewisme. Waar blijft gij, jonge Nederlan ders? Meldt U bij de Centrale van de Waf foe S.S., bureau Nordwest, Den Haag, Stadhouder-slaan 132. TWEE K.G. AARDAPPELEN OP BON 25 .RESERVE" De seder etaris-genieraal van het Dep ar. temeinit v. Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat gedurende het tijdvajk van [Maainidaig 7 Juli tot en mlet Zondag 13| Juli a-s. de mlet „25" reserve gemerkte, bon van de nieuw uitgereikte distributie, kaarteni recht geeft op het jkoopien vanr twee kilogram aardappeileni. Het koopen op dezien bon is reeds ge. oorloofd op Zaterdag 5 Juji iais. Beroepstelers vam aardappelen, hun ge. zinsleden en hun inwonend personeel mo- gein in geen jgjeval van dezen bon ge. bruik maken. Nadere medecleelingen om trent verplichte inlevering van die voor aardappelen bestemde bonnen zullen in een afzonderlijk' persbericht blekend wior-. den gemaakt. Zondag 6 Juli, laatste dag voor het inwisselen van Bon 66 suiker (1 kg.) Bon 67 peulvruchten (500 gr.) Bon 08 van de aardappelkaart (2 kilogram) Bon 23 broodkaart (200 gr. brood ot 2 rantsoenen gebak) Bon 23 melkkaart (1 liter); Bon 99 en Bon 89 (elk één ei). Het DNB meldt uit Tokio: Volgens het halfjaarlijksche rapport van het 'keizerlijk hoofdkwartier staat de verhouding van- de Chineesehe verliezen, die door de Ja- panische troepen in, het eerst» halfjaar van 1941 in twaalf groote veldtochten en, 12.000 gevechten en plaatselijk» botsin. gen, werden toegebracht, tot 'de Japan- sche verhezen als 37 tot 1,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1