noodlanding 22 in de woestijn RADIO-PROGRAMMA Dinsdag 8 Juli HILVERSUM I. 415,6 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: (nieuwsberichten; 8.15 schriftlezing en me ditatie, voorbereid door de Chr. Radio- stichtimg; 8.25 gramJ.; 9.15—9.25 voor de huisvrouw; 11 declamatie; 11.20 viool etn piano; 12 orgelspel; 12.25 Het kwartier vaini den arbeid; 12.40 Almanak; 12.45, BNO: nieuws- en economische berichten 1 zang met pianobegeleiding; 1.30 spran kelende middagklUanken; 3 Klaas v. Beeck en zijn orkest; 3.30 cello en piano; 4 cyclus „Oins geloof en ions werk", voorw bereid door het Vrijz. Pirot. Kerkcomité; 4.20 gram-.; 4.45 voor de jeugd; 6.15 BNO; (nieuws-, economische en beursberichten; 5.30 omroeporkest; 6 „Het ontzet 'van Huissen"; 6.20 Variété; 7 BNO: Vragen va® den dag; 7.15 ziang met pianobege-. leiding; 7.45 gram1.; 8 BNO/. nieuwsbeiy, 8.15 Spiegel van dien dag; 8.30 Omroep orkest ©ni solisten; 9.30 Berichten E®- gelsch; 9.45 BNO: (nieuwsberichten; 10— 10.15 BNO: Bnigelsche uitzending: „Eco,- nomio news from Holland". HILVERSUM II. 301.5 M. 6,45 gram,; 6,50 .ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gram1.; 10.40 decla matie; 11 Ensemble Erica Helen; 12 be richten; 12.15 omroeporkest; 12.45 BNO/. (nieuws- en economische berichten; 1 D© Gooilajnlders; 2 HaarlemSche lorkestvereem. 3.30 voor de zieken); 4 „Lully, en de Fransdhe opera", causerie met 'gram.; 4.30 gram1.; 5.15 BNO/ nieuws-, econo mische en beursberichten; 5.30 Die Ro mancers; 6 De speellieden; 6.15—6.30- boekbespreking; 6.45 De jeugdsportclub; 7 BNO: vragen! van den dag; 7.15 gram1.; 7.45 voor de werkende vrouw; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gram.; 8.30 radi o- toomeel; 9.25 gram;.; 9.80 voor den boer; 9.45 BNO: nieuwsberichten; 10 avond- Wijding (voorbereid door het Vr'ijlz. Prot. Kerkcomité; 10.05—10.20 politiek week- praatje, opn. ONTBINDING VAN POLITIEKE PARTIJEN Het rijkscommissariaat maakt .bekend De rijkscommissaris voor de bezette Nederlandsche gebieden heeft in een ver- (ordening van 5 Juli 1941 een reeks par tijen ontbonden, t.w.: den vfijzinnig-de- mocratischen bond, de staatkundig gere formeerde partij, de 'christelijk democra tische unie, de anti-revolutionnaire partij; de christelijk historische unie, de liberale staatspartij, de rooMséh katholieke staats partij en de soeiaal-demlocratische arbei derspartij. Deze partijen, die het stelsel van de parlementaire democratie en dus vaneen voorbije gedachtenwereld vertegenwoor digen, hebben haar inwendige draag kracht en daarmede het gros van haar aanhangers verloren, die zich in andere groepeeringen vereenigen. Het optreden van deze partijen, althans van enkele harer toonaangevende leden, die zich voor hun streven bedienden van de inrichting van hun partij, was duidelijk en ondubbelzinning gericht tegen de be langen van de bezettende overheid, zooals blijkt uit tal van concrete voorvallen, die ten slotte het ingrijpen van de Duitsche politie vereischten. Daarmede was de noodzakelijkheid om deze partijen te ont binden ontstaan. Liquidatie dar S.D.AP. Het rijkscommissariaat maakt békend: De op 20 Juli 1940 door den Rijkscom missaris voor de bezette Nederlandsche gebieden aangestelde commissaris voor sesssssesssessssssse De natuur is het allermooiste boek dat je ooit lezen kunt. Ga naar buiten, en kijk; geef je oogen de kost en wees dankbaar voor. die groote heerlijkheid! de Marxistische partijen, mr. M. M. Rost van Tonningen, heeft na de voltooiing 1 vami de reorganistatie van de arbeiders-, pers en van de centrale arbeiders verze- kerings- en depositobank, alsmede na de opheffing, resp. liquidatie van andere Marxistische instellingen en vereenigingen thans ook de voorbereidende werkzaam heden voor de liquidatie van de sociaal democratische partij (S.D.AP.) voltooid. Hij heeft dienovereenkomstig den Rijks- commissaris voorgesteld, over te gaan tot liquidatie van de sociaal-democratisohe partij en daartoe een specialen liquidator te benoemen. Tevens heeft hij den Rijks commissaris verzocht, hem met het oog op de voltooiing van deze taak en in het belang van de andere hem inmiddels opgedragen werkzaamheden, te willen ontslaan van zijn op 20 Juli 1940 aan- vaarde verplichtingen. De Rijkscommissaris heeft djt verzoek ingewilligd en bij deze gelegenheid den heer Rost van Tonningen zijn dank be tuigd voor de geslaagde .uitvoering van de hem destijds opgedragen werkzaamhe den. Tot liquidateur van de ontbonden politieke partijen is bij besluit van den Rijkscommissaris aangewezen de commis- missaris voor de niet-commercieele ver eenigingen en stichtingen, de heer H. W. Müller Lehning. DE LANDDAG VAN AGRARISCH FRONT TE ROLDE Redevoeringen van de heeren Roskam en Ruiter Op de Zaterdag te Rolde gehouden Landdag van het Nederlandsch Agrarisch Frointt heeft ld© leider, die hléer J. Roskam, een rede gehouden, die hij aan ving met er op te wijzen, dat het hoe rendom geroepen is om in dezen tijd van barensweeën eener nieuwe wereld het volk voor te gaan. Op dezen dag en op dit uur van historische beteekenis staat ,ons Nederlandsche hoerendom hier, zoo zeide spr., omdat het den Rijkscom missaris in zijn onlangs gehouden r,ede heeft verstaan. Waar hat om gaat J De Rijkscommissaris sprak niet als ver tegenwoordiger van een vreemde macht, die met wapengeweldons volksleven uit elkaar wenscht te slaan, maar als afge zant van den Germaanschen Führer, die door deou Schepper is voorbestemd, om allen Germaanschen stammen de plaats aan te wijzen, die hun toekomt in het Goddelijk bestel. Dit is nu het kernpunt waar het vandaag voor ons, boeren, om gaat. j Spr. wilde geen schoone fata morgana als toekomstbeeld voortooveren. Met na druk wees hij er op, dat het niet gaat om de prijzen van de artikelen, die wor den voortgebracht, maar om de grondsla gen van het leven, die vast verankerd liggen in het hoerendom. De oude we reld van liberalismé en kapitalisme, van democratie iep 'klassemwiaain is voorbij'. De ipiieuwe Wereld beeft zich baan gebroken jni Europa, mlaar of deze nieuwe Weneld look voor óns volk Wélvaart en vrede, (rust en geluk, recht en gerechtigheid zal bren- gen, staat nog lang niet vast. Evenmin staat het vast, of 'ons volk inderdaad als volledig en gelijkgerechtigd zal deel nemen aan den nieuwen opbpuw. De Rijkscommissaris heeft geen blad voor 3en ,moncl genomen, want open en klaar heeft hij het gezegd en ik herhaal zijn 1 "woorden: „DeZe gelijkgeriechtiigbeïd hangt evenwel af van de mate, waarin de Ne- derlanders zich nationaal-socialisten be- toonen". Dat wil dus zeggen, dat onze gelijkgerechtigheid er van afhangt, of ons volk in volle overgave en niet uit sleur en niet onder dwang, maar uit zelfbewust willen enin eerlijke bedoe ling zich inzet voor den wederopbouw en voor de organisatie van het contjnen- tale Europeesche Volkenverboïid. Dê leiding aan het N.A.F. bewust de leiding neemt in de voed selvoorziening van ons volk. Ik heb het vertrouwen in'mijn mannen; dat het N.A.F. van heden af de voedsel voorziening zèl leiden en kèn leiden en dat van heden af niets en niemand meer in staat is, om zich tegen ons te ver zetten. De machtsbevoegdheden zullen wij' krijgen, zoodra wij die noodig hebben, om onze taak uit te voeren. In alle bestaande regeeringsinstanties voor de voedselvoorziening en het pacht wezen worden onze menschen thans inge zet en aan onze boeren en landarbei ders en aan allen, die betrokken zijh bij de voedselvoorziening kan ik meedeelen, dat van heden af elk onrecht, dat nog ge schiedt door de overblijvers vap het oude systeem, door ons zal worden uitgeroeid, wapt er zal re eh t zijn voor ons trou we volk van boeren en visschers. Komende tot moeilijkheden van den akkerbouw en de veehouderij1 van thans, noemde de heer Roskam het een per tinente leugen, dat deze in den oorlog haar oorzaak zouden vinden. Reeds in 1938 was onze export totaal ineengezakt. De reeds dikwijls door ons gepubli ceerd© cijfers wljlZepl dat voldoende uit. 'V De Oekraïne In het Oosten van Europa ip plaats voor honderdduizenden boeren, om een hoeve erfelijk te bezitten voor hun ge slacht. Duizenden boerderijen zijn daar door Nederlanders bewoond, pok in de Oekraine. Duitschland kan in het Oosten méér dan voldoende grond krij gen, om zich te voeden met granen, vleesch en vet en als het nóódig is, ,om den export van alle uitvoerlanden der wereld te vervangen! Öe heer Roskam kondigde aan, dat binnenkort, een oproep zal verschïjhen tot de Nederlandsche jonge boeren ©n arbeiders, om zich beschikbaar te stel len voor het aanvaarden van een taak bij den nieuwen opbouw* van de Oekraine, Nu de Rijkscommissaris gelijkgerechtig heid heeft toegezegd aan ons volk, naar mate het zich bekeert tot het nationaal- socialisme, nu meent spr. uit aller hart te spreken als hij zegt: „Rijkscommis saris, het "Nederlandsche hoerendom heeft zich In volle overgave gewend tot den nieuwen tijd. Geef ons dan onze hoeren eer en ;ons boerenrecht terug. Verlos ons van de crisiscentrales, die ons heb ben verdrukt en vertrapt. Geef ons ©en -Volksvoedingsstand, waarin de vrije boer hoeder is van zijn 'heilig boerenrecht. Wij vragen geen voordeelen boven onze Duitsche collega's; indien de oorlog het noodig maakt dat zij' lijden, dan willen wij méé lijden; indien zij hun vee moeten offeren, dan zijn óók wij daartoe be reid; indien Zij hun zonen afstaan om den nieuw veroverden grond te bear beiden, dan staan ook ónze zonen tot den arbeid gereed, maar geef ons dan ook ions oude Germaansche boerenrecht". i De Rijkscommissaris moet en zal weten dat ;ons boerenvolk hem heeft verstaan, zoo besloot de boerenleider. Hij1 zal er- varen, dat de boeren bereid zijln, al hun krachten in te spannen, dag en nacht, voor den wederopbouw van ons vaderland, in volle harmonie met de groote Germaansche levensruimten. D« taak van dan boar Hierna werd het woord gevoerd door den heer Ruiter, een der andere voor mannen van het 'N.A.F. Na een overzicht te hebben gegeven van negen jaren boerenstrijd, zeide spr. onder meer: Wij staan nu in den nieuwen tijd en die vruchten van onzen agrarische® strijd rijpen. In het democratische verleden wa ren wij boeren de voetveeg van de natie, doch thans verandert ©r iets! De grond-ordening is ingezet; «deze zal leiden tot den toestand „Boerenland in boerenhand". Het NAF Werkt hierto© intnig f samen met de leiding van den Bond van Daarom is het, aldus de heer Roskam Land'pachters ©n Hypotheekboeren. Dit dat het Agrarisch Front van heden af samengaan van elkaar voorheen zooi vaak FEUILLETON door Hans Hirthammer Nu hebben we althans de zekerheid, dat onze stoffelijke resten voor het nage slacht bewaard zullen blijven! Ik voel er voorloopig nog niets vöor in een mummie te veranderen. Zoo toe zijn er, James! Hier zul je een behoor lijk .rustbed vinden en de noodige ver pleging. Nog voor hij Vischwa's naam had ge roepen, stond zij reeds naast hem, daar mee bewijzend, hoe nauw zij hun lot ver bonden voelde. Ik heb mijn vriend gevonden, 'zei hij, zich in stilte afvragend, hoe zij de komst van dezen derden man, die haar beperkten voedselvoorraad nog sneller doen slinken, opvatten. Hij heeft zijn voet verstuikt! voegde hij er aan toe en het klonk als een excuus. Wil je mij helpen om een legerstede voor hem in orde te maken? Vischwa toonde zich onmiddellijk een en al bereidwilligheid en hielp dapper mee het slachtoffer door het gat in den piuur naar binnen te hijtchen. Gookerel schee® van verbazing zijn spraak te hebben verloren. Hoewel bij het moeizame transport zijn geblesseerde voet herhaaldelijk op onzachte wijze met den muur in aanraking kwam, gaf hij geen kik". In. een. oogwenk had Vischwa Met be- jiulp van. een paafr - dekens pen b©hopr-< lijke ligplaats ia orde gemlaakt en nau welijks had Gojokerell zich hier op uitge strekt, of het meisje ontblootte zijtn vaejt, bevochtigde ©en. 'dó©k Met h©t Zooi kost bare water ©a legde tifez'e op de sterk gezwollen plek. Floyid liet haar, djaimkbaar géstemdj, haar gang 'gaan. Wel, ho© voiell j© je ntu, oudé! jongen? vroeg hij «ja een poosje, maar hij' kreeg geen. antwoord. Hij! slaapt! VischWaï ging naast Floyd op id© ©enig overgebleven deken, zittenl en vlijde mlet ben) schuw gebaar haar hoofd tegen Zijn schouder. Ik beni zoo blij, Sahib, dat u, er Weer bent. Hij legde zWijlgenld' zijn armi om haar smalle schouders en) zij® gedachten: glé- Beni verlangend naar die verr©, amdetre) ►wereld, waarin ©en stralende zon aaoi eem eeuwig blauwen hlemlei volop licht eni warmt© gaf. Hij! wist inlet, hoeveel uren of idageru er verioopeni waren sinds zijn ©ogienj voor het laatst het volle daglicht h(addeni aanschouwd. En terwijl h'ijl ideni ladem1 v.ajni dit jonge leven injaagt zich vpeldej, vatte sterker damt ooit het besluit bij) hemJ .post, zich t®t elkemi prijs ©en wieg naar de vrijheid te. banen ten. mlet Zijfi toegewijde® vriend en. d(e kleine Visch wa uit de duisternis van hun gevangen schap maar het licht terug te keeren. Luister eens, Vischwa, zei hij, na dat zij eenigen tijd zwijgend naast elkaar hadden gezeten, wij moeten nu pro- beeren zoo lang mogelijk met je voor raad levensmiddelen uit te komen. Het is wel hard vopr je, dat j© |nu met twee vreemde zult moeten deelen, wat je oorspronkelijk alleen voor jezelf had bestemd. O neen, Sahib! Het is of ik er een voorgevoel van had, dat ik ook voor u en uw vriend zou moeten zorgen. Anders zou ik zeker niet zooveel bij een hebben gesleept. En hoelang zullen wij er mee toe kunnen, denk je, als we het zoo zuinig mogelijk aan doen? Vijftien tot twintig dagenant woordde ze zonder aarzelen. In dien tijd zullen we dus het een Of ander moeten ondernemen. En nu moet je mij eens vertellen wat dat hier voor een zonderling volkje is. Waarom heeft men ons eigenlijk van onze vrij heid 'beroofd? Wij wilden hun immers geen kwaad doen! Wie het durft te wage® het geh©im vani Siddhab te doorgronden, mopt ster vera). 1 1 1 bestrijdende bonden moge ©en aansporing zijn voor d© landbouworganisaties, om zich nu eindelijk eens te bezinnen op haar houding van afwachten op een voor hen blijkbaar onzekeren oorlogsuitslag. Een nieuw economisch gebouw wordt in Nederland opgetrokken; het NAF zet daarvoor zijn beste krachten in, ook al zijn onder de gegeven .oorlogsomstandig heden de bezwaren legio. 4 Spr. inioemide d© thans gevoerde prijzen politiek bevredigend, hoewel alles vlot ter zou verloopen, als de uitvoerders der maatregelen hun werk met liefde zouden doen en niét slechts als een hun opgelegden plicht ^beschouwden. Spr.gaf d© heilige verzekering, dat het in een nationaal-socialistisch Neder land uit zal zijn met de knoeierijen, die nu nog de mogelijkheden beperken, om dat de geest in de agrarische gelederen zóó zal zijn, dat men bereid is, zich te zetten voor zijn volk, zoodat ook onze buren trotsch op ons kunnen zijn. Tot slot zeide de heer Ruiter, dal de keuze: boer end om of bolsjewis me voor den Nederlandsch en landman niet moeilijk is. Voor hèm gaat het im mers om den opbouw van een wi©uw, ordelijk, welvarend, cultureel hoogstaand Europa. De Nederlandsche- boer, kiest, de prcle tegen den éhaos en hij tal, heéhlti vereend1, zijn volk maken tot een waardig bondgenoot der Germaansche volken. Hierna spraken nog de heeren Feld- meyer, de voorman van de Nederlandsche S.S. en Landesbauerführer F. F. Graf Grothe. DISTRIBUTIE VAN JAM, STROOP, ENZ. E«n rantsoen van 500 gram par vier wak an De Secretaris-Géneraal van het depar tement van landbouw en visscherij maakt; bekend, dat een aanvang zal worden ge maakt met het distribueeren van jam, marmelade, gelei, stroop, honing en an dere jsuikerhoudende boterhamsmeersels, alsmede van vruchten op siroop. Onder de distributie zullen vallen 1. alle soorten jam, huishoudjam, marme lade, gelei en huishoudgelei; 2. zwarte stroop (kandijstroop, huis- houdstroop, keukenstroop, riet- en bietsui kerstroop en melade); 3. alle soorten appelsiroop en perensi- rooP, fniam'aakappelsiroop, huisbondappiel- siroop, huishoudperensiroop 4. honing en kunsthoning; 5. alle soorten vruchten op siroop; 6. vruchtenmoes, (b.v. appelmoes), vruchtenpuree (geen tomatenpuree) en vruchtensaus; 7. (Ontbijtgember, huishoudontbijtgember. en gembersiroop; 8. de zoogenaamde botérhampasta's waaronder dus o.a. vallen chocolade- pasta en alle soorten gearomatiseerde en gecaramieliseerd© gecondenseerd© mage re melk met suiker. Ter vermijding van misverstand wordt er de aandacht iop gevestigd, dat vruch ten op sap, vruchtenlimonadesiroop, vruchtenwijn en vruchtensap (o.a. dus bessensap) niet onder de distributie val len. In verband met de voorbereiding van de distributiemaatregelen is de aflevering van bovengenoemde onder de distributie vallende artikelen aan het publiek gedu rende het tijdvak van Maandag 7 Juli tot en met Zondag 13 Juli a.s. geheel ver" boden. De winkeliers (detaillisten) mogen, met ingang van Maandag 7 Juli a.s. deze artikelen nog slechts van den gros sier iof van den fabrikant betrekken on der afgifte van de door de plaatselijke distributiediensten te verstrekken toewij zingen. De distributie zal aanvangen op Maandag 14 Juli. Het rantsoen zal 500 gram per periode tvan 4 weken bedragen. Derhalve zal ge durende het tijdvak van Maandag 14 Juli as. tot en met Zondag 10 Augustus a.s. een nader aan te wijzen bon van de Bonkaart algemeen recht geven op het koopen van 500 gram van een van de bovengenoemde artikelen. Vanzelfspre kend is het ook geoorloofd deze hoe veelheid over verscheidene artikelen te verdeelen. Aangezien db inhoud van de meest© Jampotten 400 of 450 gram bedraagt, is de detaillist op verlangen van den klant verplicht het ontbrekende gewicht bul ten de fabrieksverpakking bij te leveren. Het netto-gewicht van den inhoud staat <>p de potten vermeld. Een ieder kan dus nagaan of een voldoende hoeveelheid per bon wordt geleverd. Voor kinderen of andere groepen van personen zullen geen extra rantsoenen beschikbaar 'worde® gesteld'. VERSGHILLENDE BERIGHTEN R*g«ling van da wlnkalfluiting DeZer dage® zlijn de door de Nederland sche Middemstandscentrale verkregen re sultaten. inzake d© enquête ovier d© win kelsluiting aan het departement van han del, inüjverheid ,en scheepvaart ©n. aan den middénstansraad voorgelegd De Middenstandsraaid zal 'dezer dagen. Zij® advies hierover uitbrengen!. lm .middenstandskringen wordt verwacht dat thains yvel ieen bevredigend resultaat inzake de 'winlkelslUitinig zal worden be reikt. Plaatselijk zal ©©g iev©n geduld moeten worderu geoefend, en vierd©re actie Tno©- teini worden uitgesteld, totdat de wiet zoo danig is aangepast, dat de w©ig voor ©en tijdelijk© afwijking vrij .komt. Onbevoegd damonUtren van vliegtuigbom Vrijdagavond vonden, ©en paar achttien, jarige jongelui uit Nies (jgem. West-D©n- geradeel), imamelljk H. Smit en Ti-eb©! Sijtsm'a eem niet ontplofte vliegtuigbom iini zee. Zij' mamlen het gevaarlijke vopr- iwerp Mee (naar het huis van Sijtsmaj, waar zé probeerde® het voorwerp te de- Moimteeren. De geyolgdien, wiarien noodlot tig, want nauwelijks waren, zie met heb diembnteeren bezig, pf bet projectiel ont plofte 'mlet ©en ontZettendién knal. Beidje jongens werden op slag igledood. Hun verminkte lichamen werden op ©enige meters, afstand van bet huis gevonldenV. De mbeder vaini Sijtsma, die juist tijdens de ontploffing Uit huis kwam', om haar Zoo® te waarschuwen zijn gevaarlijk be drijf te stake®, werd zwaar gewond en Moest maar h©t ziekenhuis te Leeuwar den worden overgebracht. Het huis van. de familie Sijtsma en woningen in de olmgeving liepen glasschade PP- Engvlscha luchtaanvallen In den nacht van Vrijdag op Zater dag vlogen slechts enkele Britsche vlieg tuigen boven ons land. Er werden bom men uitgeworpen boven dorpen in N.~ Holland, Zuid-Holland en in Limburg. De schade was echter niet noemenswaard. LANDBOUW EN VEETEELT Siddhab? Dat is de naam van ona/e stad'. Dps to'éh! Wij1 hebben met een vliegtuig naar deze stad (gezocht zonder; ook maar ee® enkiel huis te kunn'e® oqt- dekkle®! Zoo! zei 'Ze ©im het was of er é&n lach in haar stem: klbnjk. Dat geloof ik graag Sahib. Niemand kan haar vinden.. Siddhab ligt geheel onder de rotsen, waar het zonlicht niet kan (Women. Zij® die menschen gek? Waarvoor is dat inioodig? vroeg Floyd, stomverbaasd. Mijlni oude leeraar heeft mijl ve©l' ver teld, Sahib- De mannen va® Siddhab^ leve® in ©en soort gemeenschappelijke af zondering. Zij beschpuwien het licht als, de oogsprong van al het kwaad. Daarom brengen zij' hun leven in eeuwig® duis ternis dopr en er bevinden zich velen on der hen1, die het daglicht nog nooit hieb- be® gezien. Maar dat is ongelooflijk! Ongelooflijk, ja, raéar ook verschrik- kelijfk'! VooraL' voor de vrouwe® en m'eis- jes. Zij wórde® slechts Zoolang in de. gemeenschap geduld, tot zij moeder Zij® geworden. Wie kinderloos blijft, is te® doode opgeschreven'. En de imbedéTs? Die deele® bet ljot van hun ongeluk kige sexegemoptén, wanneer haar kinder©® het, derde levensjaar hebben bebeikt. Van dat oogenblik af worden d© kinderen door d© Maranenr opgevoed. EXCURSIE Z.J.L. De afdeelimgen NieuWerkerk, Drei- schor e® ZonneMaire van de ZJL maakte Zaterdagmiddag ee® exduirsie naar het bedrijf va® de heeren van (Toledo ©ni Korteweg te Haamstede, nadat ïn die® voormiddag enkel© proefvelden war©n| bezichtigd. De ©xeursisté® vereenigdJe® zich na hun aankomst te Haamstede in d© Tuinbouw school, waar het hoofd dier schjool ©en) korte inleiding hield over: „De tuinbopwi in Westelijk Schouwen". Vervolgens Werd; het bedrijf van v. Toledo en Korteweg bezocht, waar d© heer v. Toledo ©'dn 'kort© uiteenzetting gaf van het onjtstaa® e® de inrichting van het bedrijf. Hierna werd het bedrijf, voor Zoover het ge©a militair terrein was, beZocht. Na afloop da|nkte de voorzitter van de ColnitactcpiMnissie der ZLM, de heer J. v. d. Zalmde, zoowel den heer va® Toledo, als de® heer Hartog voor hun medewerking dien middag vertéld. Zeldzaam sympathiek© leefregels! boo®de Floyd. En nla een korte pauze vervolgde hij: Kun. je Mijl ook nog ©en) verklaring geven, Vischwa, voor ©en bij zonder verschijnsel, dat eigenlijk die oor zaak van o®s bezoek was? E® hij ver-, telde haar, dat de piloot Hamilton ©en! stoet va® blauwe lichten im'eende t© héb- bén gezien, welke zich over h©t zand; der woestijn voortbewoog. Dat was het lichtfeest! antwoord de Vischwa, kennelijk' verheugd, dat zij' de® Europeaan ook te dezen opzichte kpn inlichten. 1 Eenmaal in het japr, als het nieu we im'aa® is, verlaten de mannen van Siddhab hun onderaardsche stad, om' den, (nachtelijken, mét sterren bezaaiden he- mel, hel gropte symbool va® hun cultus, hü® hulde te betuigen. Er vindt dan ee® feestelijke processie plaats, waaraan iede re vader va® ©en of mberdene zoons met zijjn blauwen fakkel mag deelnemen. Dat Was het dus En zijn stem' verried duidelijk de groote spanning, waarin hij verkeerde, toen h'iji, zich plot seling weer tot het mteisje wendend, Zei: Nog ee® laatste vraag, Vischwa! Eenige jare® geleden is ©en wetenschappelijke expeditie inaar deZe streek getrokken, maar helaas nimmer teruggekeerd. On der de deelnemiers blevo®d zich ook een jongedame- Is het je ook bekend, of d©zei ménsélie® Siddhab hebben gevonden? (Wordt vervolgdj

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1