NIEUWSBODE DINSDAG 17 JUNI 1941 OPüEHOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs: in Zlerikzee t 1,60, elders 1 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap, 13 en 16 cents. Losse nummers 6 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. Uitg&ye N.V. ds Zlerlkxeesche Nieuwsbode, Zierikiee, Schuith. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: 1H. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14670 ADVERTENTIES PrlJ«: 22 cents pec regel, minimaal 88 cents. Bi) contract speciale prijzen. Suc cesje. op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.30 uur. DE BETEEKENIS VAN ADEN als toegangspoort tot den Indlschsn Oceaan Evenals de steil omhoog rijzende rots van Gibraltar, die slechts door een smalle landtong aan het vasteland is ver bonden, den Westelijken uitgang van de Middellandsche Zee bewaakt, zoo ligt aan de Westelijke toegangspoort tot den Indischen Oceaan, op een door vulkani sche uitbarstingen grillig gevormde rots kegel Aden, Engelands burcht en wach ter aan de kusten van Arabië. Van Aden uit beheerscht Engeland het geheele scheepvaartverkeer, dat uit den Indischen Oceaan en het Verre Oosten komt en den steven wendt naar de Middellandsche Zee. Tegelijkertijd vormt Aden het cen trum van de Britsche controle op het Zuiden van Arabië. De geschiedenis van Aden reikt reeds ver terug. In een tijd, toen Europa zich nog nauwelijks begon te ontwikkelen, heerschte hier reeds een druk verkeer. Bij de Ouden was het bestaan van'Aden reeds lang bekend. Lang voor onze jaar telling was Aden de beste haven van Arabië; en de inwoners van deze staid genoten dan ook meer welstand, dan men met het oog op het ongunstige klimaat zou hebben kunnen verwachten. Bij de Romeinen stond het bekend onder den naam van Adana, de hoofdstad van „Arabia felix" (het gelukkige Arabië), in tegenstelling "met de Arabische woestijn. Zijn door de natuur gevormde haven speelde ook nog in de Middeleeuwen een belangrijke rol, zoo lang de Arabie ren als bemiddelaars optraden in den handel tussehen Indjë en Europa. Hieraan kwam evenwel een eind, toen de Europeanen den weg om de Kaap de Goede Hoop ontdekten en zelf han del gingen drijven op Indië. De openstel ling v an deze route, die in Europa leidde tot de onttroning van Venetië en Genua, was ook noodlottig voor Aden. Met de welvaart van de stad was het gedaan. De haven en de stad vervielen hoe lan ger hoe meer en ten slotte telde de eenmaal zoo bloeiende handelsstad niet meer dan 600 inwoners. Aden was niet meer dan een armzalige vlek, toen de Britsche kapitein Haines het in 1839 be zette, in weerwil van den tegenstand, dien de sultan bood. In 1857 legden de Engelschen eveneens de had op het eiland Perim, dat den Zuidelijken uit gang van de Roode Zee, de Bab el Mandeb (Poort der Tranen) in tweeën verdeelt. Aden en Perim leidden een sluimerend bestaan en speelden noch uit handels-, noch uit politiek oogpunt een rol van beteekenis. Hierin zou echter een groote verandering komen door de opening van het Suezkanaal in 1869. Door den aan leg van dit kanaal toch kreeg Groot- Brittannië van begin of aan praktisch gesproken de controle over het geheele verkeer langs dezen waterweg, lang voordat het zich (in 1882) in het bezit wist te stellen van de souvereiniteit over Egypte. Nu maakte Engeland van Aden als steunpunt gebruik, om zijn invloed in het Zuiden van Arabië uit te breiden en te consolideeren. Deze pogingen wer den in 1937 bekroond door een konink lijk decreet, waarbij het gezamenlijke gebied tussehen Yemen, Saoedisch Ara bië en Oman onder de souvereiniteit van het protectoraat Aden werd gebracht, in weerwil van de protesten der bewoners van deze gebieden. Op het oogenblik telt Aden ongeveer 56.000 inwoners. De stad ligt in een door rotsen omgeven krater ketel aan het Noord-Oostelijke einde van het 20 vierkante kilometer groote schier eiland Aden. Dit is aan het vasteland verbonden door een slechts twee kilo meter breede landtong, waardoor de stad een natuurlijke, gemakkelijk te verdedi gen vesting vormt. Aan het Zuid-Oostelijke uiteinde van den toegang tot de haven liggen, bij Steamer Point, de kolenopslagpl'aa tsen (de meeste schepen liepen Aden aan om bunkerkolen in te nemen), scheepswerven en factorijen. DE STRIJD IN SYRIË is In dan cantralan sactor opgenomen Het DNB (mleldt uit Vidhy: Volgens de hier ontvangen berichten valt van 't operatiegebied Damascus niets te melden. Fransch© verkenjningstroepen zijln in actie geweest in de streek van Keunetra. Bijl Kiswe hebben sterke En gelsche gepantserde strijdkrachten hefti ge aanvallen ondempsnien, doch zonder succes. Bij ©en* tegenaanval hebbien die Franschen acht Engelsche tanks vernield. Volgens een bericht uit Beirioet hebben zes Frainsdhe jachttoes teilen, die in het gebied van Soeida opereerden oan d'e Frainsdhe strijdkrachten te landde steu nen, 18 Britsche jagers van nbt type Gladiator ointmloet. Iin weerwil van hun numeriek© minderheid aanvaardden de Franschen den strijfd. In een verbitterd gevecht werden drie Engelsche vliegtui gen zeker en een vierde waarschijnlijk lijk neergeschoten. Een Fransch vliegtuig moestbinnen de vijlaindeiijke linies daJjen. Uit Beiroet wprdt voorts gemield', dat Fransche luchtmlachtafdeelingen, die Zon dag pas in Syrië waren aangiekomien, on middellijk an actie kwamen. Zij vi'elbn met succes Britsche schepen, die voor de Libaneesehe kust opereerden, aan. Ver scheidene treffers werdjen op die oorlogs schepen geplaatst. Ofi imbldt uit Beiroet: Oins luchtwap©n van de marine heeft Zondag om 19 uur een hevige® aanval gedaan op Britsche zeestr'ijldkrachten aain de kust. Een Brit sche torpedpboiat werd' ter hdogte van Sidon getroffen en ging in vlamrn'&n op. Een tweede torpedjoboot werd Ibjeschadigd1. Gisterochtend viroieg 'bijl het aanbreken van den dag kwamie® onze schepen met vij:- andelijike zeestfijdkirachte®, bestaande uit twee kruisers en vier torpedobaote® in contact. Wij leden geen verliezlen. Naar Reuter meldt, maakt het officieel© communiqué van het Britsche hoofdkwar tier bekend, dat de gevechten; in dejn cen- tralen sector van Syrië toegenomen zijln. DE DUITSCH-RUSSISCHE BETREKKINGEN zulian nader wordan toegelicht De verklaring Van Russische zijlde, wel ke door het Tass-agentschap werd' uit gegeven, behelzende dat Rusland zich strikt aan 'tinietjaianvalspact m!et Duitsch- land zal houden en omen geen reden heeft oirn aan te-nemen dat Diuitsohland ten) opzichte van dit pact ieen andere gedrags- lijjn volgt, is zjoinder twijfel een antwoord op de vele geruchten, welke in deze da gen over de Duitsch-Russsiche betrekkin gen in omloop zdjtn, meldt de cow. van de N.R.Ct. uit Beriijin. De Duitsche pers publiceert de RjUssi- sche verklaring iniet, daar men op het standpunt staat diat het hier een tegen spraak van geruchte® betreft, welke niet uit Duitschiand doch uit het buitenland afkomstig Zijjn. Men acht het voorts over. bodig nog eens ©en verklaring betreffende het Duitsch-Russisch© niet-aainvalspact te geven, daar Duitschiand zich strikt aan elk verdrag houdt, zoo lang uiteraard d© partner (dit ook doet. Niettemin moet men het als niet uitgesloten beschouwen, dat te geliegenertijld vain officieels Zijde een medede&ling volgt over den stand dier Duitsdh-Russische onderhandelingen en de relaties tussehen Duitschiand ©n Rusland in het algemeen. Duitsch weermachtsbericht Aanval op Cyprus Het opperbevel van de weermacht deel de Zondag mede: „Duikbooten hebben in het Noorden van den Atlantischen Oceaan vier vijan delijke koopvaarders en een tankschip met een gezamenlijken inhoud van 29.000 ton tot zinken gebracht. De luchtmacht heeft met succes havenwerken en wapen fabrieken in het Zuiden en Zuidoosten van Engeland gebombardeerd. Bij het afweren van vijandelijke vliegtuigen, die het bezette gebied 'binnen trachten te vliegen, hebben zich meermalen luchtge vechten ontsponnen, waarbij een vliegtuig van het type Bristol-Blenheim is neerge schoten. In Noor d-A f r i k a bedrijvigheid van artillerie en verkenningsafdeelmgen bij Tobroek. Lichte Duitsche en Italiaansche gevechtsvliegtuigen hebben de haven- en verdedigingswerken van Tobroek herhaal delijk met goed gevolg aangevallen. Op een Britsch vliegveld hebben zij ver scheidene op den grond staande vlieg tuigen met bommen en riiachinegeweer- vuur vernield. Een Britsche jager en drie gevechtsvliegtuigen zijn bij luchtge vechten en door afweergeschut neerge haald. In 't Middellandsche Zee-gebied heeft een afdeeling Duitsche gevechtsvliegers op 13 Juni met succes een aanval gedaan op militaire installaties en een fabriek op het eiland Cyprus. Ter hoogte van Beiroet hebben Duitsche gevechtsvliegtui gen een Britsch viooteskader aangeval len en op een zwaren kruiser een vol treffer geplaatst. In den afgeloopen nacht hebben zwak ke vijandelijke afdeelingen op eenige plaatsen in West-Duitschland brisantbom men laten vallen, die echter slechts wei- nag schade aanrichtten. Luchtstrijd tagan Britsch» oorlogtachapan Het opperbevel ^an de weermacht maakte gisteren bekend In den strijd tegen de Britsche scheep vaart heeft het luchtwapen nieuwe suc cessen'behaald. In den Atlantischen Oce aan ten Westen van Gibraltar bestreden gevechtsvliegtuigen een krachtig be schermd konvooi en vernietigden 5 vracht schepen met te zamen 21.000 brt. In Noord-Afrika viel de vijand aan het front van Solloem met vrij sterke strijd krachten aan. De aanval werd verijdeld door het afweervuur van de Duitsch- Italiaansche troepen in samenwerking met het luchtwapen. Volgens de voorloopige berichten werden 60 Britsche pantser wagens vernietigd. De gevechten duren voort. Duitsche duikbommenwerpers vie len met bijzonder resultaat sterke Vijan delijke kolonnes en concentraties' voer tuigen aan.. Duitsche jagers schoten in felle luchtgevechten boven het gevechts terrein 9 Britsche jagers 'en 2 gevechts vliegtuigen omlaag. In het Oostelijk bek ken van de Middellandsche Zee bestreden Duit.sche gevechtsvliegtuigen met bijzon- de? succes een formatie Britsche oor logsschepen. Zij brachten een lichten krui ser tot zinken door 4 bomtreffers van zwaar kaliber en beschadigden een zware kruiser. Duitsche gevechtsvliegtuigen vie len ,op het eiland Cyprus verscheidene vliegvelden doeltreffend met bommen en boordwapens aan. Pogingen van den vij and cm overdag de bezette gebieden binnen te vliegen, mislukten. Jagers scho ten drie van de aanvallende Britsche vliegtuigen .omlaag Twee Britsche ge vechtsvliegtuigen werden door patrouil levaartuigen en mijnenvegers en een door marine-artillerie neergeschoten. De vij and wierp vannacht op verscheidene plaatsen in West-Duitschlamd brisant- en brandbommen. De burgerbevolking leed geringe verliezen; er ontstond eenige onbeteekenende schade in woonwijken'. Nachtjagers schoten 2 Britsche vliegtui gen omlaag. Italiaansch weermachtsbericht Luchtaanval op Alexandria Het 375ste communiqué van het Itali aansche hoofdkwartier luidt „In den nacht van 13 op 14 Juni heeft de Italiaanfsche luchtmacht devloot- basis Alexandrië gebombardeerd. In Noord-Afrika hebben afdeelingen van de Duitsche en de Italiaansche luchtmacht herhaaldelijk bommen geworpen op de vestingwerken van Tobroek, waarbij groo te branden uitbraken. Boven Tobroek zijn twee Hurricanes neergeschoten. De vij and heeft luchtaanvallen gedaan op Beng hazi en andere plaatsen in Cyrenaicaj, Twee Engelsche vliegtuigen- zijn door Duitsche jagers neergeschoten, een derde toestel werd door het Italiaansche af- weergeschut neergehaald. De bestuurder werd gevangen genomen, j In het gebied van de Egeïsche Zee heb ben Engelsche vliegtuigen bommen op het eiland Rhodos geworpen, j In Oost-Afrika hebben wij in den avond van 10 Juni ë'en vijandelijken aanval op de rivier de Baro, in het gebied van Galla §>idamo, afgeslagen. Onze bewegin gen en die van den vijand worden be lemmerd door het slechte weer en den zeer slechten toestand der wegen. Bij Gondar beperkte activiteit der vijandelijke artillerie, die door onze artillerie be streden wordt. In de Middellandsche Zee heeft een Ita liaansche duikboot een watervliegtuig van het type Sunderland neergeschoten. Tijdens den strijd om Kreta heeft, naar thans blijkt, de onder bevel van korvetten-kapitein Logatelli staande duik boot een vijandelijk viooteskader aange vallen en door twee torpedo's een tor- pedobootjager tot zinken gebracht. Aanval bij Solloem Het 376e w©er!m'achtsbëricht luidt als volgt: In Noprd-Afrika heeft de vijand, di© sedert verscheidene dagen, ©en offensief voorbereidde, gisteren aan. het front van Solloem! een massale® aanval ingezfet. Overal Werd hij unlet aanzienlijk© verlie zen teruggedreven; de slag duurt voort. Duitsche ©n Italiaamsch© vli©gtuigen heb ben herhaalde mlaJCn. de havenwerken', versterkingen ©n kampementen voor To. broek getroffen. T© Mersa Matroeh rijla opslagplaatsen e® veid©digingsw©rk©n door onze vliegtuigen, gebombardeerd. Uit Oost.Afrika Wordt niets van, b©te©klenis getoield. i NIEUWE DUITSCHE ACTIE zal nlat tagan Engaland zalf garlcht zijn De nieuwe ontwikkeling van .de ge beurtenissen in Amerika, Nederlandsch- Indië en Syrië en de actie der Duitschers in het Oostelijk deel der Middelland sche Zee zijn de punten, die deze week in de wereldpers de eerste pagina's heb ben gevuld, meldt SPT uit Berlijn. Sumner Welles heeft een protest bij de rijksregeering aangekondigd. De laat ste berichten uit Japan over de onder handelingen te Batavia zijn minder som ber dan die der vorige week. Ofschoon het nu wel vaststaat, dat Josjizawa te ruggeroepen zal worden, blijkt ook, dat de mogelijkheid vopr nieuwe onderhan delingen blijft bestaan. Deze week kan een opheldering der positie brengen. Vandaag spreekt maarschalk Pétaln naar aanleiding van den eersten verjaar dag van' zijn regeering. Natuurlijk wordt de rede van den maarschalk met groote belangstelling tegemoet gezien. Het staat echter niet vast, of Pétain over de hou ding ten aanzien van Engeland en de gebeurtenissen in Syrië zal spreken. De nieuwe actie die wordt voorbereid, en die, volgens rijksminister dr. Göb- bels, Churchill zal verbluffen, zal blijkens aanwijzingen in de pers, niet gericht zijn tegen de Britsche eilanden zélf. „Duitschiand kiest zelf zijn positie en zijn doel", aldus - zegt men hier. Voor spellingen in deze zijn uit den booze. Dat de toestellen echter, die na de ver overing van Kreta, zijn vrijgekomen ge bruikt zullen wordon OïM. towoginc t© brengen jn het Afrikaansche front, kan als zeker worden aangenomen. Het Duit sche opperbevel zorgt steeds voor ver rassingen en het kiest zelf het oogenblik, waar deze verrassingen plaats vinden. „Binnen twee maanden weten wij echter meer", is alles wat de hoogste autoritei ten hieromtrent zullen loslaten. JAPAN EN AMERIKA Varklaring van admiraal Soaêtsoagoa Op een vergadering van den centrale® raad der beweging tot ondersteuning van de politiek van den keizer, heeft de voorzitter, admiraal Soeëtsoegoe in te genwoordigheid van minister-president Konoje gesproken over de Japansche vraagstukken van de binnenlandsche en de buitenlandsche politiek. Hij "zeide, dat een Amerikaansche deel neming aan den oorlog ook Japan tot oorlog zou dwingen. Op binnenlandsch gebied is de dringendste taak de verwe- j zenlij king van de nieuwe orde op ieder j gebied van het dagelijksche leven en het J bereiken van de hoogstens verdedig ings- j toestand. Op het gebied van de buiten- j landsche politiek moet Japan een defini- tieve beslissing nemen ten aanzien van China, de Zuidzee en het vraagstuk van een Amerikaansche deelneming aan den Europeeschen oorlog. Het pact van drie is gesloten door landen met gelijke denkbeelden en doel- einden. Het berust op het verlangen naar een nieuwe wereldorde, zooals ook de keizer heeft gezegd. Het laat geen ruimte voor overwegingen over voordeelen en nut. Indien dus de Vereenigde Staten aan den oorlog deelnemen, beteekent dit in overeenstemming met de Japansche traditie van trouw en eer, dat ook het Japansche rijk in den strijd gaat. Ook het vraagstuk van de Zuidzee kan niet stilzwijgend worden voorbijgegaan, om dat het voor Japan de beslissing tussehen dood en leven beteekent. Voor de op lossing dezer vraagstukken zijn derhalve de grootste vastbeslotenheid en paraat heid van het Japansche volk noodig. (DNB) De Portugeesche ministerraad is Zater dagavond in het paleis de Sao Bento bijeengekomen. In welingelichte kringen neemt men met stelligheid aan, dat het rapport van den Portugeeschen gezant te Washington, dr. Joaco de Bianchi, over zijn onderhoud met Sumner Welles, is besproken. Dit onderhoud, waarbij de Portugeesche nota naar aanleiding van Roosevelts uitlatingen over de Azoren en de Kaap Verdische eilanden is behan deld, wordt in Lissabon bevredigend ge noemd. (SPT) Ook Kroatië sluit zich bij het Driemogendhedenpact aan Nieuwe Duitsohe aotie zal niet tegen Engeland zelf gericht zijn Rede van den gouverneur-generaal in de Ned. Indischen Volksraad Kinderschoenen thans t/m maat 27 op bon 2 verkrijgbaar Vervroeging van de voetbalcom petities voor 1941 en 1942 Wanneer verduisteren? Heden (Dingdag)zon onder 22.05.Morgen (Woensdag)zon op 5.17, zon onder 22.06. Tussehen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 2,24, onder 15.31. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. OPENING VAN DEN IWDISCHPKJ VOLICSD.AAn Rad* van dan Gouvarnaur-Ganaraal SPT meldt uit Batavia: Ter gelegenheid van de opening van den Indischen Volksraad heeft de gou verneur-generaal van Nederlandsch-Indië, jhr. mr. A. W. L. Tjarda van Starken- borgh StachouWér, een groote rede uit gesproken, waarin hij een wijziging in de politieke structuur van Nederlandsch- Oost en West-Indië na afloop van dezen oorlog in het vooruitzicht stelde. Ver volgens gaf hij een kort overzicht van de gebeurtenissen in het laatste jaar en verklaarde, dat de Nederlandsche regee ring te Londen nog steeds als centrum moest worden beschouwd. „Nog steeds" zoo zeide de gouverneur- generaal, „zijn de voortzetting van den oorlog, de verdediging tegen lederen aan val, het behoud van het kiesstelsel en de handhaving van onze souvereiniteit de richtlijnen voor de politiek van Neder landsch-Indië". Voorts heeft de gouver neur uiting gegeven aan zijn vast ver trouwen, dat het ©economische leven in Indië normaal zal blijven, indien ten minste geen oorlogshandelingen noodza kelijk zijn. In politieke kringen te Tsjoengking wordt ami deze rede van den gouverneur- 1 generaal een zeer groote beteekenis gehecht, daar van weerskanten de wensch werd geuit de handelsbetrekkingen tus- schen China en Nederlandsoh-Indië te verbeteren. In verband hiermede schrijft het orgaan van de Tsjoengking-regeering, de Central Daily News, dat de betrekkin gen tussehen China en Nederlandsch-In dië sinds langen tijd zeer nauw zijn. Tegenwoordig leven 1,2 millioen Chinee- 1 zen in Nederlandsch-Indië, die een be- 1 langrijk aandeel hebben in de oeconomi- sche ontwikkeling van het land. I Ten gevolge van de hevige regens is de dijk van de Nethe in de buurt van Lier op twee plaatsen bezweken. Ver scheidene hectaren bouwland .werden 1 overstroomd, waardoor aan de gewassen j aanzienlijke schade is toegebracht. In de buurt van de sluizen moest des nachts een huis worden ontruimd. Er zijn geen personen om het leven gekomen. De brandweer en een aantal vrijwilligers slaagden erin de gaten in den dijk met zandzakken te dichten. i IM In 't proces tegen de Roemeensche leiders van den opstand in Jan. zijn de vonnissen geveld: 10 voortvluchtige beklaagden, bij wie Horia Sima, de chef van de legion naire beweging en voormalige plaatsver vangende minister-president, werden bij verstek wegens gewapenden opstand tot levenslange dwangarbeid veroordeeld. j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1