ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Inzending Advertentiën WOENSDAG 18 JUNI 1941 OPGENOi ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: tn Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve *a Zondags. 1797 - 1889 UiigaTe N.V. da Zierikzcesche Nieuw»bode, Zlerikiee, Schuith. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14671 ADVERTENTIES J Prljs: 22 cent» per regel, minimaal 88 cents. Bil contract speciale prijzen. Suo ces je» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.30 uur. HET STRIJDTOONEEL IN SYRIË RADIOREDE VAN PÉTAIN Damaicui, het oog van het Ooiten In het Zuid-Oosten van Syrië, waar zich de uitloopers van het Htermioini-gte- bergte, die worden aangeduid met den maami vam Dsjolan, uitstrekken langs het Meer van G©ntezareth, stuitten de Eng©l- schen op de eerste groote verdedigings linie vain Syrië, die van den Dizj©b©l; Dsjolan tot aialn den Oostelijtkem DZjebelI Diroes Joopt. Hier bevindt zich het aani- eengeslotemi gebied, waar die Dno©zen wo- metoi, die inmiddels hebb'en verklaard, dat zij Frankrijk zullen steunen. Ten Noords- Oosten vatti' het gebied der Droezen be gint de groote Syrische woestijn, die aan Irak grenst en in geografisch op- zich reeds tot Mesopotmië behoort. Dit gebied heeft in de 8ste ie©uw vóór Chr. tot Assyrië behoord. In de 2e eeuw na Chr. sto|nd het onder die heerschappij van de Seleukiedeln. Toemimlajals vormde het Zuid-Oostelijke gebied het centrum van eein groote keizerrijk; hier bevond zich de oase Palmyra, de Palmen- stad, die door Salomo is gesticht. Zij was in dien tijd een drukke handelsstad!, die reeds omstreeks 1100 vóór Chr. bij1 de Assyriërs bekend stoind als „Tadmiar". Thans is het e.efii' onaanzienlijk plaatsje. Vervolgens wierd dit gebied door de Romeinefn gebruikt als l©g(erp3jaia,ts voor hun legioeinen; idoior keizer Justinianus werd de stad Palmyrai voorzien va|n v©r- dedigingswerkein om' haar te beschermen tegen de aanvallen van de Bedouinem In de 8e eeuw werd zij! verwoest door de Arabieren, iini welker handen die opper heerschappij bleef berusten tot 1516, ijn welk jaar de Turken oinder Sultan Selim I haar ininam'en lete zich tot 1918 in het bezit er van wistetn te handhaven. In het groote dal, dat ligt tusseheni de bergketen Afn/tilibanon—Hermlon Dsjo lan e)ni het gdebied der Droezlen, aan dien.' Oostelijken voet van den Antilibanon, ligt Djam'asctis, de hoofdstad van Syrië, in het vlakke, vruchtbare land, aan een spoorweg, die van Beiroet naar Pales tina loopt. DamlasOus is ontelbare malen verheerlijkt door dichters; de stad wordt vergeleken mlet het Paradljjs i©n, betiteld als ,,Oog van het O ostein". Voor wie niet het Oosten ©n. Oostersche toestan den bekejnd is, valt hierop Wel het .eten en ander af' te dingen; doch dit neemt niet weg, dat de stad tot de schoonste, drukstbevolkste en rijkste van geheel Sy rië behoort Men treft er interessante bouwvallen aan (o;a. die va|n ©en reusachtigcn tem pel, aan Jupiter gewijld); voorts tjal van moskeeën ©a particuliere huizen, xniet ruimte, dopr marmeren zuilefn, omgeven bininenplaatsete. Die inrichting viain de hui zen foeripnert aan het Alhiatmbra. De mos keeën tailujnten ©veneens uit door hun kost bare inwendige versiering; hieronder neehit de minaret van de Omajaden- teibskee ieen eerste plaats i|n. Bazars ©n koffiehuizen, met tegelwerk bekleed© bronnen en de bonte, schilderachtige dracht van de Oosterlingen verleenen kleur en leven aan het stadsbeeld. Damas- 'Ous telt ongeveer 250.000 ipwioners, waar van de helft Mohatmtei'edainien. De stad Aleppo (Haleb), in het Noor- den van Syrië, valt voornalm'elijk daar door op, dat de Bagdadspoorweg spieeiaal om harentwil met e©n diepe bocht van haar richting afwijkt. De redem hi©rvan is, dat de z.g. Hedzjasspoorweg valh Aleppo uit Zuidelijke richting naar Hamla, Homs en Beiroet loiopt. Reeds bij! de Hettieten lejm Assyriërs was Aleppo, bekend als Cha, 1 abi De stad telt tmleer dan 200.000 iiniwoncrs en ligt aan idetni Oostelijken voet van het Syrische kustgebergte, nabij' de Weste lijke grens van de Syrisch-Arabische woes- tijtn, hoewel om de stad zelf heen eiete vruchtbare zóne in het leven is geroepen door middel van kunstmatige Watervoor. zienjjnig. Van Aleppo loopen die auto's door d© woestijn |niEu«r Irak. Het is een kinooppu|rit van tal vain wegen. Ook be zit Aleppo* een v]jegvel)d. Het uiterlijk van de stad vertoornt nog een imiddel©euwsdh beeld. Viestiimgmuren, poorten, karavainserails, m'oskeeën, baden en vorstelijke graftomben verleenten er een karakteristiek cachet aan. Middenin de stad bevindt zich e©in oude burcht op een oerouden, HettietisChien woomhteuvel. Sedert 1516 stond Aleppo, ©v©nals gehöel Syrië, onder Turkscfh bewiind tot 1918. hordonkt het éénjarig bostaan zijnor ragaaring Het DNB meldt uit Vichy: Ter gelegenheid van het feit, dat zijn j regeering een jaar geleden aan het be- I wind is gekomen, heeft maarschalk Pé- i tain een radiorede tot het Fransche volk gehouden, waarin hij zijn opioep van 17 Juni 1940 herhaalde. Hij zeide thans met vastere stom te kunnen spreken, pu Frank- rijk den weg naar boven heeft betreden. Helaas, zoo zeide hij, kan een groot aantal' Franschen nog niet inzien, dat Frankrijk zich verheft. Deze Franschen hebben wel een slecht 'geheugen, indien zij meenen, dat hun toestand thans tra- gischer is dan een jaar geleden. Pétain herinnerde aan het leed, dat Frankrijk kort na zijn ineenstorting heeft doorgemaakt, en wees er op, dat het grootste deel van het Fransche volk, dat toen in de verschrikkingen van den oor log vluchtte, naar zijn haardsteden is teruggekeerd. Ten bewijze van het Fran sche herstel maakte Pétain ook melding van den arbeid op landbouwgebied. Men is er in geslaagd, een mMioen hectare land te ploegen. „Gij kunt mij gelooven", aldus ver volgde hij, „indien' ik zeg, dat dit niet het oogenblik is om u verbitterd terug te trekken en u wanhopig in uzelf op te sluiten. Ge zijt niet verkocht, noch verraden of verlaten. Gij lijdt, en ge zult nog lang moeten lijdn, want wij hebben nog niet voor al onze fouten betaald. De beproeving, die wij doorstaan, is hard. Vele goede Franschen, in de eerste plaats de arbeiders en boeren, dragen diebe proeving waardig. Zij helpen mij in mijn zware taak. Maar ik heb nog een betere hulp noodig. Komt tot uzelf en legt uw angst af. Volgt mij, dan zullen wij op rijzen uit den nacht, waaTin een ver schrikkelijk avontuur ons gebracht heeft". SLUITING DER DUITSCHE CONSULATEN IN AMERIKA Sumlner Welles, de onderstaatssecreta ris in het AmJerikaamsehe ministerie v,an Buitenlandsch© Zaken, heeft den Duitsdhien zaakgelastigde te Washington medege deeld; dat alle Diuitsdh'e consul,ateini in de Vereenigde Staten, alsmledie ©enig© onder© meer of minder officieele bureaux, zoo- als de propaganda Jceteifcrale van d© Duit- sche Spoorwegen 'epi het Duitsdie nieuws bureau TransoZeaini, uiterlijk 10 Juli a.s. gesloten moetep warden. De maatregel Wordt gemotiveerd mlpt de verklaring, dat de werkzaamheden de zer instanties een gevaiar opleveren voor de veiligheid der Vereenigde Staten en voor de welvaart dier Ameiikaainsche bur- gets. De sluiting van het propiagtandabureaiu der Duitsebe Rijlksspoorwiegen en van het nieuwsbureau Train&ozieain is ©ein niet al te groote verrassingDie mogelijkheden dezer instanties om haar werk te ver richten waren in den afg©loopen Uijfd reeds eenige mial'ön besnoeid. De beide directeu ren van TransozSeian, dr. Zapf en dr. Tónn, werd©n indertüjld oted©r verdenking van spioinnage gearresteerd. De sluiting der 'Consulaten is evenwel een sensationeel besluit. Ofschoon 't niet gelijk t& steilten is* mlet ©en afbreken der diplomatieke betrekkingen, is het toch ©en maatregel, welke tpi nu toe tus- schen staten, die niet met elkander in oorlog waren, nog nojoit is voorgekomen. Wat de gevolg&n vain, d©zte uiterst scherpte beperking der Duitsch© rechten dóór de Amerikaansche regiering! bullen Zijln, is nog niet te overzien. Van cDuitsche zijde zijln Inog geen bijzonderheden te vierkrij!- gen over de|n indruk, welke het Ameri kaansche besluit i|tt de Wilheiteistrasse heeft gemaakt, noch pver de tegtenmaat- regelen, welke de djksregeerijng over weegt en «velntueel zal nltemten. i Duitsch weermachtsberlcht Horige govochten rond Solloom Het opperbeyei van de weiermacht m'aakte gisteren beke)nd: In Noord-Afrika durein, de gev®cht©n aan het froint van Sollaem; waar aan beide zijlden stterke strijdkrachtein' deep nemieln', voort. AfdeeJingen van de Dujtech- Italiaansche luchtmacht (hiebbaa zich met succes gemtengd in den strijjd op den began&n grond. Stuka's verstrooiden ko- lonn©s Britsche voertuigen ©n troepencon centraties. Geyeóhts- ©n verniielingsvlieg- tuigen bestreden een Britsche gepantser de afdeeling di« klaar stond om' aan het gevecht d©ei te neimlein. D© vijtendelijk© verliezen aan pantsterwagens zijln aanzien lijk gestegen. D© luchtmacht heeft ver scheidene havtens aan de Zuidwest- ten Zuidoostkust van Engeland en aan de Oostkust van Schotland gebombardeerd. Gevechtsvliegtuigen hebb'en in d©n afgte. loopen inaCht verscheidene Britdie vlieg velden mtet bommten bestookt. Bijl Ply- imouth is een koopvaarder van 3000 brt. door bomteien vernield. Aan d© Schotsche Oostkust werd ie©n vrachtschip ernstig beschadigd'. Pogingen van Britsche vli©g- tuigen om' overdag de Duitsch© B:Ocht oni het bezette gebied binnen flö vliegen, teiis- lukten onder zwaT© verliezen voor den vijland. Bij luchtgevechten! ©n dopr af weer wterd©n 15, door patrouillevaartui gen werden 2 Britsch© vliegtuigen meter- geschoten. In den afg©loioipen nacht heeft de vijland' op ©enige plaatsen in West- Duitschland brisant- en brandbommen la ten valleini. Verscheidene tmlenscbefn, zü|!n om het leven gefcome'n; - anderen wterden gewond. Verder w©rd©m in woonwijken1 huizen beschadigd'. Ook ie©nige fabrieken en spoorwieginstallaties werden getroffen. Nachtjiagers hebben 9 Britsch© vliegtuigen (neergeschoten. Tusschan 13 ©n 16 Juni heeft de vijand in totaal 53 vliegtuigen verloren'. Daarvan werdten er 48 door de luchtmacht en 5 door de marine nteer- geschoten. Itoi 'dezelfde periodic gingten 22 Duitsche vliegtuigen v©rloren. Italiaansch weermachtsberlcht Hardnekkig* gavachten om Soiloem Ie zijn weermachtsbericht nr. 377 maakt het Italiaansche opperbevel het volgende bekend: In den nacht van 16 op 17 Juni werd de vlootbasis la Valetta op Malta ge bombardeerd. In Noord-Afrika werd de strijd gis teren den geheelen dag aan 'het front van Soiloem op, hardnekkige wijze gevoerd. De vijand had tegenaanvallen van gepantserde Italiaansch-Duitsche strijdkrachten te verduren en leed aan zienlijke verliezen. Alleen reeds op den eersten dag van den strijd werden meer dan zestig Britsche pantserwagens ver nietigd. Italiaansch-Duitsche luchtforma- ties hebben actief samengewerkt met de troepen te land en daarbij talrijke geme chaniseerde strijdmiddelen vernietigd en beschadigd. Tijdens luchtgevechten wer den elf Britsche vliegtuigen neergehaald. Vijandelijke vliegtuigen bombardeerden eenige plaatsen in de zone van Bengazd. In Oost-Afrika worden de bewegingen van onze troepen in de zóne van Galla en Sidamo nog steeds belemmerd door het slechte weer. Van de andere sectoren valt niets nieuws te vermelden. OFFENSIEF IN NOORD-AFRIKA? [Do strijd mot pantsorwagons In aanvulling op het weermachtsberlcht van gisteren verneemt het D.N.B. nog, dat de Britsche leiding in het Oostelijk deel van de Middellandsche Zee thans aanzienlijke strijdkrachten in Syrië en Libye heeft samengetrokken, die daar in zwaro gevechten zijn gewikkeld. Wanneer het de bedoeling is geweest, daar, naar Duitsch voorbeeld, een „blik- semoorlog" te voeren, dan is uit het huidige verloop van de gevechten te constateeren, dat de Britsche operaties blijkbaar aanzienlijk langzamer verloopen dan men van Britsche zijde had verwacht In ieder geval wordt het zeer duidelijk dat de v,oor de eerste maal gemelde ster ke aanval van de Britten bij Soiloem als het voorspel van een groot Britsch offen sief in Noord-Afrika is. te beschouwenj. Kenmerkend voor de daar klaarblijke lijk beraamde doorbraak door het front der spilmogendheden is het in den strijd, werpen van een groot aantal pantser- v\&<7iTiS. dat ongeveer te vergelijken is met den beroemden strijd tusschen pant serwagen.0 te Kamerijk, in den wereld oorlog. De vijand heeft echter bij deze aanval len totdusvez als gevolg van den goed ontwikkelder, afweer ook aanzienlijkever- liezen aan pantserwagens geleden. Het is belangwekkend te constateeren, dat hot Duitsche weermachtsbericht tijdens den tweeden grooten slag tusschen pant serwagens bij Kamerijk van 20 tot 23 Mei 1940 nooit dergelijke groote verlies cijfers heef' gepubliceerd als thans bij den strijd tusschen pantserwagens bij Soiloem Op het Europeesche oorlogstooneel trek ken vooral de opmerkelijke successen van den Duitschen afweer tegen de aanvallen van het Britsche luchtwapen de aandacht. Bijzonderen nadruk moet worden ge Men wordt er nogmaals aan herinnerd, dat nè 9.30 uur op den dag van uitgaaf geen enkele advertentie meer kan worden aangenomen. Alléén familieberichten kunnen iets later worden ingezonden. De Directeur. legd op het feit, dat de afweer ook tij- dens den nacht is H>egenomen en dat door nachtjagers alleen negen vliegtui gen werden neergeschoten. DE STRIJD IN SYRIË Do Franfchon horovoron torroin Ofi meldt uit Beiroet: In het Zuiden j van Syrië is de aanvallende bedrijvig heid der Fransche afdeelingen, waarvan reeds gisteren melding werd gemaakt, in den loop van den dag nog sterker geworden. Deze af deelingen hebben ge opereerd 'bij Ezras en Kuneitra en in den Zuidelijken Libanon in den sector Merz- Ajoem, waarbij zij: werden gesteund door verkenning»- en bombardementsvliegtui gen De aangewezen stellingen werden vlot genomen. In het gebied van Kissoejé heeft een Fransche tegenaanval de verwachte re sultaten gehad en de terreinwinst mo gelijk gemaakt. De luchtmacht heeft ver kenningsvluchten ondernomen boven de -achterwaartsche verbindingen van den vijand in de woestijn. Ten Zuiden van Damascus en bij De- raa zijn Britsche colonnes en pantser wagens mei succes gebombardeerd. De Turksche omroep, bevestigt in een bericht uit Beiroet, dat Fransche troe pen de stad Merz-Ajoem ten Zuidwesten van Damascus na verbitterden strijd heb ben heroverd. Ook van' Engelsche zijde wordt dit bëricht bevestigd. In bevoegde Fransche kringen te Vichy dementeert, men de door de Engelsche radio verspreide bewering, dat de En gelsche luchtmacht boven Syrisch gebied in luchtgevechten is geweest met Duitsche jachtvliegtuigen. JOSJIZAWA BIJ DEN G.-G. Waarschijnlijk hot laatsto ondorhoud Domei meldt uit Tokio: In een radiotelefonisch onderhoud heeft de leider van de Japansche dele gatie, te Batavia, Jojsjizawa, de Nitsji- Nitsji Sjimbpen medegedeeld, dat hij op grond van zijn injstructies gisteren om 17 uur den Gouverneur-Generaal van Ne- derlandsch-Indië, jhr mr. A. W. L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, zou ontmoeten. De heeren Van Mook, direc teur van het bureau van oeconomisohe zaken, en Van Hoogstraten, chef van het departement van handel, zouden daarbij tegenwoordig zijn, terwijl Josjizawa ver gezeld zou zijn van den Japanschen con sul-generaal, Isjizawa. Op een vraag, of dit de laatste ontmoeting zou zijn, ant woordde Josjizawa: „Ik weet het niet Het kan zijn; het is ook mogelijk van niet, doch ik ben geneigd te gelooven, dat het de laatste ontmoeting zal zijn. Ik zal het Japansche standpunt uiteenzetten. Na het onderhoud zal mogelijk een verkla ring worden gepubliceerd, hoewel de in houd van de bespreking niet bekend kan worden gemaakt". Het DNB imteldt uit Lissabon: James Roosevelt is gisteren te Lissabon aangekomen, waar hij 's middags de Por- tugeesche pers ontving en verklaarde, dat hij rechtstreeks uit Cairo kwam en daar Harriman had ontmoet, met wien hij over i aangelegenheden van het naburige Oos- I ten en over Engeland had gesproken. 1 Op een vraag van een Portugeesch jour- nalist over de uitlating in de laatste rede van Jannes' vader over de Portu- geesche eilanden in den Atlantischen Oceaan, antwoordde deze, dat hij geen politicus was. Over twee of drie dagen keert hij naar de Vereenigde Staten terug Dr. Johan Wagenaar, de begaafde com ponist, dirigent en paedagoog, bekend om zijn humoristische doch ook om zijn ernstige composities, die gisteren te 's-Gravenhage, waar hij bijna vijï-en-twin- tig jaar woonde, op 78-jarigen leeftijd is overleden, was de nestor der Neder- landsche componisten en een paedagoog van eminente hoedanigheden. Radiorede van Pétain bij den jaardag zijner regeering Duitsohe consulaten in de Ver, Staten moeten 10 Juli sluiten Het strijdtooneel in Syrië speelt op antieken bodem Directe f 55 mill. in Mei bijna dan vorig jaar De taak der Ned. Bank. in de nieuwe ontwikkeling van Europa Wanneer verduisteren? Heden (Woensdag): zon onder 22.05. Morgen (Donderdag) zon op 5.17, zon onder 22.05. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 2,46, onder 16.35. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. Het DNB méldt uit Berlijn: De regee- ring der Vereenigde Staten heeft door een op 14 Juni uitgevaardigde verorde ning van den president de vermogens van Duitsche staatsburgers in de Ver. Staten geblokkeerd. Op bevel van de Duitsche regeering zullen derhalve ten aanzien van alle in het Duitsche rijk zijnde vermogens van staatsburgers der Vereenigde Staten met onmiddellijke in werkingtreding de noodige maatregelen genomen worden. o «o Door de Duitsche en Italiaansche saldi te blokkeeren hebben de Amrikaansche oorlogophitsers zoo schrijft het „Giordale d'Italia", den mogendheden van de spil geheel openlijk den oeconomischen oor log verklaard. Italië heeft de Amerikaan sche maatregelen in alle kalmte ter ken nis genomen en de vereischte tegenmaat regelen genomen. Vergelijkt men de zui ver financieele zijde van deze kwestie, dan blijkt hieruit, dat Italië een belang rijk voordeel heeft, want terwijl Ame rika in Italië 145 millioen dollar heeft belegd, bedraagt het Italiaansche vermo gen in Amerika 52 millioen dollar aan investteringen, tien millioen aan in be slag genomen schepen en een millioen dollar, aan in Amerika opgeslagen goe deren. Het "Ned. perskantoor meldt uit Sofia: De Bulgaarsche aardbeiencampagne is weer begonnen. De aardbei is hier eer der rijp dan in Midden- en West-Europa Vandaar, dat de aardbei voor Bulgarije een belangrijk uitvoerartikel is gewor den, Vandaar ook, dat de Nederlandsche glas-aardbei ©Reen 'nog ©en kans op dte internationale markt heeft, wanneer zij vóór 15 tot 25 Mei wordt afgeleverd. Volgens een bericht in de Times zal voor de regeering binnenkort een groo te schuilkelder worden ingericht. Een Glasgowsche tapijtfabriek heeft reeds een order ontvangen voor het vervaardigen van een tapijt voor dezen kelder. Het is, (addus de Times, nog niet bekend of de kelder in Londen of elders ge bouwd zal worden (SP.T.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1