Z1ERIKZE ESCKE NIEUWSBODE DONDERDAG 19 JUNI 1941 OPGENOI ZIER1KZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: In Zlerikzee f 1,60, elders 1 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen rasp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. da Zierihxeescha Nieuwsbode, Zlerikxee, Schuitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. i. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14672 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces] es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot "s morgens 9.30 uur. POLITIEKE PROBLEMEN Het is opmerkelijk, dat de Portugeesche eilanden in den Atlantischen Oceaan de laatste weken zoo vaak ter sprake wor den gebracht in de Anierikaansche pers. Dit heeft een zekere pnrust te weeg gebracht in Portugal; en ook andere lan den slaan deze Amerikaansche belang stelling voor gebieden, die de V.S. niet aangaan, scherp gade. Dit is niet zoo verwonderlijk, wanneer verantwoordelijke regeeringspersonen in Amerika openlijk niets meer of minder verlangen, dan dat de V.S. deze eilanden zullen bezet ten, onder voorgeven, dat Amerika er voor~zijn verdediging behoefte aan zou hebben. Dergelijke uitingen vormen geen ver schijnsel van den allerlaatsten tijd; der gelijke uitlatingen zijn meer vernomen aan gene zijde van den Oceaan. Het gevolg is tenslotte geweest, dat de Portu geesche „regeering zich tot de Ameri kaansche heeft gewend, ten einde deze te bewegen tot een officieel démentit Zij heeft er zonder veel omwegen op ge wezen, dat nog van geen enkele zijdé de eisch is gesteld aan Portugal, om be paalde deelen van zijn koloniaal gebied af te staan. Men verwacht dan ook van de Amerikaansche regeering, dat zij een eind zal weten te maken aan dergelijke „onverantwoordelijke praatjes". Overigens heeft men er veelbeteekenend aan toege voegd, dat de Portugeesche regeering voorzorgsmaatregelen heeft genomen om, als. het noodig mocht blijken, een even- tueelen aanval op deze eilanden met geweld van wapenen te keeren. Het is overigens de vraag, of de Amerikanen zich door dit dreigement zouden laten weerhouden,... Hoe komt het, dat de begeerte naar het bezit van de betreffende eilanden in Ame rika heeft post gevat? Men zal zich ongetwijfeld herinneren, dat de zooge naamde „Atlantische driehoek" den An- gelsaksers reeds lang door het hoofd speelt. Bij de militaire besprekingen, die in 1936 gevoerd werden door Engeland eenerzijds en Portugal anderzijds, kwa men de eilanden reeds ter sprake. Dat er te dien opzichte geen bepaalde over eenkomst werd getroffen, is alleen te danken aan de afwijzende houding, die de Portugeesche regeering te dien aan zien aannam. Het is bekend, dat de Ame rikanen een woordje meespraken bij de ze onderhandelingen en daardoor is het wellicht verklaarbaar, dat de Amerikanen thans begeerige blikken werpen ,op de Portugeesche eilanden. Welke eilanden zijn nu bij deze kwestie betrokken? Men spreekt van een grooten en kleinen driehoek in den Atlantischen Oceaan, In elk geval echter wijzen de punten van deze driehoeken naar Lissa bon, de Azoren en de Kaapverdische eilanden. De „groote" driehoek heeft ook de grootste strategische beteekenis. De plaats van Lissabon kan eventueel ook worden ingenomen door Lagos, de Zuid- Portugeesche vlootbasis, of door Gibral tar. Een enkele .blik op de kaart toont onmiddellijk aan, dat de meeste scheep vaartlijnen naar Zuid- en Midden-Amerika door dezen driehoek loopen, evenals de Zuidelijke route jnaar Noord-Amerika. Van deze eilanden uit, die meest ook na tuurlijke havens bezitten, zou dus een groote oorlogsvloot toezicht kunnen oefenen op een groot deel van het trans atlantische verkeer ter zee. Van nog veel meer gewicht evenwel zijn de eilanden voor het transatlantische verkeer door de lucht. Evenals de ter hoogte van Lis sabon Jiggende Azoren eventueel zou den kunnen dienen als springplank voor vluchten naar Noord-Amerika of de Ber muda-eilanden, zouden de Kaapverdische eilanden, die ter hoogte van -Dakar lig gen, het uitgangspunt kunnen worden voor de Zuid-Amerikaansche lijnen. In derdaad worden deze eilandengroepen reeds thans door de Amerikaansche Clip pervliegtuigen die de eenige lucht- verbinding vormen tusschen Europa en Amerika gedurende den oorlog regel matig aangedaan. Zonder deze eilanden zou er onder de gegeven omstandigheden bijna geen sprake kunnen zijn van een geregelden dienst over den Oceaan. JOSJIZAWA TERUGGEROEPEN Japan's «tan^punt nadar verklaard Nu de onderhamidelingen tusschen Ja pan ©n Nederlandsch-imdië zijn mislukt heeft Kenkitsji Josjizawa, de leider vafni de Japansche handelsdelegatie, 'gister avond den gouverneur-generaaljhr. Tjar- da van Stiarkewborch. Stachouwer, mede gedeeld, dat de Japiamsehe delegatie op 29 Juni met de „Nissyo Maroe" naar Tokio zal terugkeeren, overeenkomstig de van de regeering in Tokio ontvangen instructies. De woordvoerder vam het Cetóitrale Bu reau van Voorlichting van het kabinet heeft gisteren iia een officieel© verklaring! uitvoerig het Japansche standpunt met betrekking tot de handelsbespr ekingen tus schen Japan en Nederlandsch-Indië uit eengezet. De regeering, zlop verklaarde hij', he'^t zich in Mei valn het vorige jaar tot d& regeering valm Ned.Jindië gericht omi de levering te waarborgen) vatn die belang rijke grondstoffen en go©denen, wielikie mien met het oog op de bestaande toestanden van Ned.-lnidië kon verwachten. De re geering van Ned-Iudië h©eft bij® dezle ge legenheid haar voohnPmlen tot lactievle sa menwerking met Japan tot uiting ge bracht. De in September van het vorige jaar gevoerde onderhandelingen rijn van zéér uitgebreider' aard geweest len hebben niet alleen betrekking gehad op d© ktviesti© van den) ajankoop van grondstoffen, doch bovendien op de vraagstukken der uit breiding van de alglemden© handelsbetrek kingen, alsmled© van de J,apansch© deel neming aan Ned.-Indische ondernemingen, van het recht van nederzetting vopr Ja panners ien voorts op kwesties van scheep vaart en luchtverkeer. De Woordvoerder wees er in dit ver band op, dat er tusschen lander© imlo- gendhedaiu en Ned.Jindië reeds (égn lucht verkeer bestaat en dait in het bij'Zondler Engeland ien de Vereenigde Staten wat betreft hun deelneming aan ondernemin gen in Ned-Indië, vooral a,ain de petro leumindustrie, teemi opvallende activiteit aan den djag legden. Met de toenemende versterking van de economische crisis heeft eventwel de hou ding van Ned.Jndië het verloop van d© onderhandelingen steeds moeilijker g©- mlaakt. Het antwoord, dat door de re geering van) Ned-Indië op d©n zesden Juni is gegeven, was uiterst onbevredi gend. Batavi/ai houdt zich het reöhft voofr ocmi telkens naar eigen goeddunken de te leveren hoeveelheid goederen te ver minderen. Dit antwoord, 2^00 vervolgde de woord voerder, was niet geschikt omi daarop een internationale overeenkomst te bou wen. D© Japans-che regeering beOft daar om besloten, de onderhandelingen niet verder voort te 'Zetten en haar delega tie uit Batavia terug te roepen. Duitsch-Turksch vriendschaps verdrag gesloten Woensdag om 2100 uur is te Ankara door den Duitschen ambassadeur von Papen, in opdracht van de rijksrege'ering en door den Turkschen minister van Buitènlandsche Zaken, Saradjogloe, na mens de Turksche regeering, een vriend schapsverdrag tusschen Duitschland en Turkije onderteekend. Het verdrag heeft den. volgenden tekst: Het Duitsche Rijk en de Turksche.re publiek, bezield door den wensch de betrekkingen der beide landen te ba seeren op wederzijdsch vertrouwen en oprechte vriendschap, zijn onder voor behoud van de tegenwoordige verplich tingen van beide landen, overeengeko men, een verdrag te sluiten. Hiertoe heeft de Duitsche rijkskanselier tot zijn gevolmachtigde benoemd ambas sadeur Franz van Papen en de president van de Turksche republiek den minister van buitenlandsche zaken, Saradjogloe, die op grond van de hun verleende volmachten de volgende bepalingen zijn overeengekomen Artikel 1. Duitschland en Turkije ver plichten zich wederzijds de integriteit en onschendbaarheid Van hun staatsge- bied te eerbiedigen en geenerlei maat regelen te nemen, die direct of indirect tegen den anderen verdragspartner zijn gericht. Ahtikel 2. Duitschland en Turkije ver plichten zich in de toekomst om in alle vraagstukken, die hun wederzijdsche be langen raken, met elkaar in vriendschap pelijk contact te treden, teneinde blij1 het behandelen van dergelijke vraagstukken tot overeenstemming te geraken. Tegelijk met de onderteekening van het vriendschapsverdrag zijn de nota's gewisseld door de Duitsche en Turksche gevolmachtigden, over de oeconomische betrekkingen tusschen beide landen en de volgende verklaring door pers en radio van beide landm gepubliceerdMet verwijzing naar de gelukkige sluiting van het verdrag geven de wederzijdsche ge volmachtigden uitdrukking aan den wensch, dat de pers van beidelanden evenals de wederzijdsche radio in hun publicaties en uitzendingen steeds reke ning zullen houden met den geest van vriendschap en wederzijdsch vertrouwen, 'die de Duitsch-Turksche betrekkingen ken merkt. ("IJ DE STRIJD IN SYRIË Verbitterd* gevechten ten Zuiden van den Libanon Een woordvoerder van het Fransehe ministerie van oorlog, heeft Woensdag middag verklaard, dat ide militaire toe stand op het Syrische ootrlogstooneel zeer, bevredigend is. Het Fransehe tegenoffensief, dat se dert drie dagen op verschillende" punten van het front aan den ganig is, is over het geheel gunstig verloopen. Door afzonderlijke aanvallen werden in het bijzonder de verbindingen achter het front van den tegenstander bedreigd. In het Zuiden van den Libanon, in het bijzonder in het gebied van Merdsj Ajoem, dat door de'Franschen heroverd is, worden nog steeds .verbitterende ge vechten geleverd. Daarentegen hebben de bij Saiida (Sidon) in den strijd gewor pen Australische troepen geen nieuwe, aanvallen ondernomen, sedert de Brit- - sche vloot zich verwijderd heeft van dé Libaneesche kust. In het Zuiden van den Libanon schijnt een slag té woeden, waarover nog geen bijzonderheden bekend zijn. De berichten melden, dat aan beide zijden zware ar tillerie in actie is. Van een front kan geen sprake meer zijn, daar het den Fransdien is gelukt, zich aichter en tusschen de vooruitge schoven Britsche strijdkrachten te drin gen. De Franschen zijn, zoo zeggen deze berichten, even diep achter de Engelsche liniën doorgedrongen als de Engelschen zich op Fransch terrein bevinden. In een bijzonder ongunstige positie zouden zich de colonnes van de troepen van De Gaulle bevinden bij Kiswe, waar de Fran schen er in zouden zijn geslaagd het spoorverkeer bij Azras, ongeveer 48 .km. achter het front der „De Gaullisten" te verbreken. Duitsch weermachtsbencht Britsche doorbraakpoging verijdeld j Het opperbevel van de weermacht miaakte 'gisteren békend; j De mlet het zJwaarst© gebruik van ge pantserde strijdkrachten, ondempimlen po. ging van den vijland' om! door ops front aan de Egyptische grens h&en te breken en daardoor de 'Omsingeling van Tobroek te verijdelen, is onder buitengewoon he vige Britsche verliezen, vooral dap pant serwagens, imtislukt. De tegtepaanval van het Duitsche Afrika-c©rps, versterkt door Italiasamsche trpepep, is geëiindigd met een volledig© overwinning der vereenig de troepen. D© vijlapd is verslagen leri trekt zich terug. De bevelvoering iep de trolepen hebben gedurende deze gfevfechtep, welk© drie dagen duurden, zich in de wo©stijtn bif- zionder opderscbeidén. en geweldig© din gen geprestéérd. Het Duitschje ^ni Italiaain- sehe luchtwapen idroeg aanmerkelijk tot het succes biji. In dep loop van den. 17 Juni werden 14 Britsche vliegtuigen neer geschoten iep wierd de vüjland door on ophoudelijke aanvailliep van gevechtsfor maties ien duikbommenwerpers op ver scheidene plaatsvin genoodzaakt te wijiklep Duikbooten brachtep in het Noord©lijtk© en centrale d©el van den Atllantischenl Oceaan 5 Vijlapdelijke koopvaardijschepen imJet te karnen 31939 brt. tot zimlcem. Duit sche jagers behaalden ook gisterep bijl luchtgevechten aan de kust van Het Ka naal eeini overtuigende overwinning op het Britsche luchtwapen. Bij' d© poging van deP vijlapd omi met gevechtsvliegtui gen onder krachtig© bescherming vain jagers naar de bezette gebieden te vlie gen werden 21 Britsch© jagers neerge schoten. Het luehtwapep bombardeerde vliegvelden, hjchtdo©lstel|Ijpgen en hav©n- Iwerben ip het Oosten en Zuid-Oosten van het Britsche ellapd. Ten Oosten van Sunderland geraakte ©en groot tankschip in brapd door de uitwerking van bommen. De vijand liet vapnacht met zfwakk© strijdkrachten ip West-Duitschland bri- sant- dn brandbomlmeP vallen, waardoor verscheiden© burgers werdep gedood of gewond. Er opitstond uitsluitend mlate- j rieele schade in woopwijken. Naehtjagers I en luchtdoelartillerie schoten 26 aanval. lende toestellen omlaag. Daarmede vför. j loor de vijland gisterep tem vannacht 37 vliegtuigen. 3 ©igep toestell|en gingen ver loren. Italiaansch weermachfsbericht Strijd voor Solloem gunstig verloopen In 2Üjtni Weerntóchtsbericht no. 378 mlaakt het Italiaansch© opperb©vel het volgende b©k©pd!; In den nacht van 18 Juni hebben IcW Italiaansche vliegtuigep d© vliegvelden van (Malta gebombardeerd. In Noord-Afrika is de strijld voor Sollo emi geëindigd met ©ep volkomen sue des, na drie dagen van h©vige gevechten tusschen leeinOrziijjds d© gepantserd© Eng©l- sche strijdkrachten, die g©sieujnid werden door dé best© formlaties der luchtmacht uit het midden-Oosten en anderzijds de Italiaansch.Duitsche strijdkrachten t© land en in de lucht. Nadat de vijandelijke aanval gebroken Was, w©rd terstond niet ©en onweerstaanbare onstuimigheid door de Italianen1 en Duitseh©js ©en tegenaan val ontketend, welk© 'de vleugels ©n de achterhoede van d© /aiapvaliers bedreigt. De Eingclscheni l©den ziware verliezen, speciaal aan gepantserde strijdmiddelen'. Veertien Britsche vliegtuigen werdén lieer gehaald. Onze vliegtuigep rijn jalle op hun pupt van uitgang teruggekeerd. De -resten vap de vijandelijke strijdkrachten) probeeren terug te keecrep tot het punt van vertrek, Zij Worden achtervolgd door de strijdkrachten té lajnid en bestookt door de Italiaansch-Duitsch luchtmacht. In Oost.Afrika: piets -nieuws te ver melden. De Italiaansch© hooge commissaris voor Montenegro, graaf Mazzolini, heeft bij de ontvangst van een groep oud-officie ren van het Montenegrinsche leger ver klaard, dat de ooriogsvlag van koning Nikifa, de vlag van het onafhankelijke Montenegro zal zijn. (DNB) Tweeduizend Bulgaren uit Griéksch- Macedonië, die na het uitbreken van den oorlog door de gewézen Grieksche re geering naar het eiland Kreta waren ver bannen, zijn door de Duitsche troepen bevrijd. Er zijn reeds toebereidselen ge troffen om hen zoo spoedig mogelijk naar hun vaderland terug te brengen. - (DNB) Het DN.B. meldt uit Washington: De minister van oorlog, Stimson, heeft gis teren in het Huis van Afgevaardigden een crediet aangevraagd van 285 mil- lioen dollar voor vergrooting van de St. Lawrence rivier en de electrifsch© centrales aan deze rivier. De St. Lawi- rence rivier, zoo verklaarde de minister, is belangrijk voor het transport van oorlogsmateriaal uit het midden-Westen, terwijl, de electrische centrales stroom leveren voor de bewapeningsindustrieën|. I-li i i i 7 De hitte, die de Portugeesche hoofd stad plotseling heeft overvallen, heeft door haar onverwachte intrede een ster ken invloed op de bevolking gehad In een der buitenwijken vielen van een schoolklas, die 40 leerlingen telde, er '17 flauw. Toen de onderwijzer hen wil de helpen, werd hij ook door de warmte bevangen. (S.P.T.) Het geregelde vliegtuig Boekarest— Sofia is gisterochtend om 8 uur 20 bij het opstijgen op het vliegveld van Boe karest van geringe hoogte neergestort en verbrand. Alle inzittenden, twaalf pas sagiers en drie leden der bemanning, werden gedood. Onder de passagiers be vonden zich negen Duitschers, twee Bul garen en een Roemeen. Generaal Franco heeft in gezelschap van den minister van Buitenlandsche Zaken en dien van Openbare Werken, nevens den chef van het militaire en tiviele kabinet, de stuwinstallatie van Cijara geopend. Deze installatie ligt in de provincie Merida en heeft een ca paciteit van 1.08 milliard kub. meter water. Zij levert per jaar 46 millioen k.w.u. electriciteit en vergaart het water van de Guadalajara en alle zijrivieren tusschen Cijara en de Portugeesche grens. Zij bevloeit voorts 105.000 ha der land. De beteekenis der Portugeesohe eilanden in den Oceaan Duitsohland en Turkije aioten een verdrag van vriendsohap Japansche handelsdelegatie uit Nederlandsch Indië teruggeroepen Voorwerpen van tin, lood, nikkel en koper moeten worden ingeleverd De productieslag 1941 voor de radio nader uiteengezet Wanneer verdutsteren 7 Heden (Donderdag)zon onder 22.05. Morgen (Vrijdag) zon op 5.17, zon onder 22.05. - Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 3.11, onder 17.37. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. VOORWERPEN VAN TIN, LOOD, NIKKEL EN KOPER moeten worden ingeleverd In het Verordeningenblad is opgenomen éen verordening van den rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche ge bied betreffende de inlevering van me talen. Hierin 'ifrordt het volgende be paald: Artikel 1. (1) Iedere beschikking over zich in het bezette Nederlandsche gebied bevindende voorwerpen, welke geheel of voor een overwegend deel uit koper, nikkel, tin, lood of legeeringen daar van bestaan, is verboden. Het boven staande is eveneens van toepassing op metaalvoorraden, tot het gebruik waar van door het Rijksbureau voor nonferro- metalen goedkeuring niet is verleend. (2). Rechtshandelingen, welke in strijd met het in 't eerste lid vervatte verbod worden verricht, zijn nietig. Met rechts handelingen worden beschikkingen, wel ke bij wijze, van executie of beslaglegging geschieden, gelijkgesteld. Artikel 2. (i). De in het eerste lid van lartikel 1 bedoelde voorwerpen en metaal- voorraden moeten worden ingeleverd. (2). Tot inlevering is verplicht hij, die over het in te leveren voorwerp of de in te leveren metaalvoorraden beschik ken kaii, ongeacht of dezelve eigenaar, bezitter dan wel houder (bijv. huurder, bewaarnemer, expediteur %en dergelijke) is en ,of deze een publiekrechtelijk lichaam, dan wel een natuurlijke of rechtspersoon is. Artikel 3. In het bijzonder moeten wor den ingeleverd: 1). Door overheidsinstanties en bedrij ven: a). onbereid, onbewerkt en onafge werkt materiaal en afvalstoffen; b). alle roerende metalen voorwerpen, welke ge mist kunnen worden; c). alle eindpro ducten, welke zich bij handelsbedrijven (zooals warenhuizen, winkels) bevinden'. 2) Overigens: a). oud materiaal en af valstoffen, afkomstig uit de huishouding; b). alle roerende metalen voorwerpen, welke gemist kunnen worden, zooals aschbakken, bloempotten, -rekken, vazen en -bakken, bonbonschalen, bronzen voor werpen van eiken aard, borstelgarnituren, borstbeelden, emmers, eet- en drinkgerei, stoffers en blik, gongs, haardstellen en schoorsteenmantelgarnituren, kannen, ke tels en bakken, gebakschalen, bekers, luchters, metalen vazen, afbeeldingen in metaal, fruitschalen, rook-garnituren, doo- zen, schalen zeven, schrijfgerei en schrijf tafelgarnituren, Houders én standaards voor lucifers, presenteerbladen, tafelstuk ken, vazen, vogelkooien en -standaards en andere gebruiksvoorwerpen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1