NIEUWSBODE VRIJDAG 20 JUNI 1941 OPüENOl ZIER1KZEESCHE COURANT 1797 - 1889 DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, IS en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave N.V. da Zlaribxeeacha Nicnwiboda, ZUrlkxee, Schultb. B 94, Tel, 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looxc - Red.: M. J. Koateo, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14673 ADVERTENTIES Pri}«: 22 cent» pet regel, minimaal 88 cent». BIJ contract ipeciale prijien. Suo- ce»Je» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 1 morgens 0.30 uur. DE REORGANISATIE VAN EUROPA tot een oeconomiich onaantastbaar blok In de Berliner Börsenzeiting vestigt Karl Megerie d« aandacht op een artikjel in het Zwee-dsch© blad Aftoriblladet dat zich bezig houdt met de o©coriomische em politieke reorganisatie van Europa, onder het opschrift „Een Euiy>peBsche staten bond". De wereldstructuur bevindt zicih in een toestand van reorganisatie, of mlen •wil of niet. Dit proces is onafhankelijk! van den' afloop van den oorlog. Reeds de wereldoorlog en die w|ereld|ca,i, sis hebben geleerd, dat eelm economische structuur, die is aangewezen op lange toevoerwegen voor dep aanvoer dier be langrijke goederep, levensgevaarlijk is. Dat stelsel' he'Bft bijgedragen tot djeini strij'd oim! de politieke macht tusschen de landen De oorlog van thans heeft tot «en «afweer- actie geleid. Er valt een :aiIgleh©Ble mbbi- lisatie der (middel©n van het gehieieie Euro- peesche vasteland waar te nemien. Reeds in den wereldoorlog Zagen de klanten van Europa in, de overzaesdhe streken zich genoodzaakt, ©en industrie op te'bouwen. China, Brisch.Indië, Austra lië, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika ©n Oapada zijn daarmede begonnen. De Vefiefbnigde Staten gingen over tot dB energiek© uit- vo'érpolitiek. Daardoor is het oecjonoimi- sche levensgebied van Europa ingekrotm- pen en daaruit vloeide voort, 'dat men de eigen markt moest organiseren. Thans is dil proee in vollen gang. Een in klein© staten gesplitst Europa, dat wordt omringd door reusachtige wereldmarkten, kan zijn Politiek bestaan niet handhaven. Alleen ia een verbonden Europa zal inien niet succes een eigen markt kunnen org©- niseeren, ©en hooge levensstandaard en politieke veiligheid kunnen garand©er©n. Binnen dit stelsel' kunnen de afzonderlijke fciUropoacoliA r.Al In een zoo georganiseerd Europa zij© 4© Europeesche landen niet langer figuren op het schaakbord der wereldpolitiek, want een oorlog tusschen Europeesche staten Wordt technisch onmlogelijk. Het nieuwe Eur0pa Zal met autarkisch Zijn. Maar de behoefte aan de vitale goe deren moet het uit eigen, g©bi©d kunnen dekken. De iniet.vitale goedierien zlouden voor den wereldhandel worden overgela ten. Niettemin Zou ©en grodte wereldhan del (mogelijk Worden gemaakt door de prestaties der verschillende Europeesche volken en hun vindingrijkheid. Op dezen grondslag kan dan ook een wereldvrede gevestigd worden. De Palestijnsche haven Haïla Haar indis opkomst alt havenplaats Er is niets verwonderlijks in g©Lfegem, dat na Alexandrië, het voomaamfete steun punt van de Engelsche vloot in de Mid- dellandsehe Zee, ip het Noorden van Palestina Haifa, de voornaamste haven stad in dit gebied, door de luchtvloot' is aangegrepen'. Immers, men weet dat in Haifa de petroleumflieidiing, die de pe troleum' uit Mossel en Kerkoek aapvoert, uitmondt. In Haifa bevinden zich ook de groote raffinaderijen, dit speciaal voor de Engelsche vlOot ien het Engelsche luchtwapen werken'. Haifa ©n Alexandrië behooren dus, wat de petroleum' betreft, bij elkander, wamt' d© petroleum' wordt in hoofdzaak in ruwen toestand naar Egypte vervoerd, waar zich ©veneeinsi groote raffinaderijen' b©vhd©n. Haifa kan zich niet in iet bezit van een gujnstig gelegen ha vei verheugen. Vroeger mb©st©n de zeesclepein; op de reede buiten de haveta hun hding lóssen op lichters. Sedert 1933 ©citer zijn er nieuwe hav-etnW^rken aangeleid; en van dien tijd af spreekt mlefn van !en strate- gischen driehoek in h©t Oostdijke bek ken vap de Middell'andsche Zee: Cyprus- Haifa—Alexandrië. Binnen de ganzen van dezen driehoek voelde de Bnigefehe vloot zich veilig. Aan dit gevoel! ve|n veilig heid is een einde gekomlen door die op elkaar vol'gende aajnivalien op Aleandrië en Haifa. Haifa, Weinige tientallen jaren gleden nog een van die havennesten, welk mlen pleegt aan te treffen in het Nabije Oos ten, heeft zich i|ni dien korten tijk vrij Sterk ontwikkeld. Iini 1931 telde de stad meer dan 50.000 inwoners, waarover 16.000 Joden. Zij heeft eejni spoorweger binding zoowel met Syrië als met Je ruzalem. Adhter Haifa verheft zich de „Karmel" dat oorspronkelijk ,,tufoT ©- teekent, tot ©ein; hoogte van 550 m|eïr. Hier begint de hoogvlakte in het Nor- delijke dieel van het WestJordaapgebid in Palestina. Van hieruit is ook de op- marsch van de Engelsche troepen begon- ném, welke langs de kust oprukken in de richting vap Beiroet. Het Duitsch'Turksch verdrag Von Papan over da onderteekening De Duitsche ambassadeur von Papen heeft de Turksche pers via het Turksche telegraafagentsehap naar aanleiding van de onderteekening van het Duitsch-Turk- sche pact de volgende verklaring doen toekomen. Het door ons onderteekende verdrag en de naar aanleiding van de ondertee kening door den minister vqn buitenland- sche zaken tegenover de pérs afgelegde verklaringen verplichten mij uitdrukking te geven aan dankbaarheid, aangezien zij opnieuw de oude betrekkingen vol ver trouwen en vriendschap bevestigen, die onze landen eeuwen lang hebben verbon den en die slechts voorbijgaand konden worden vertroebeld door misverstanden ten aanzien van de politieke doeleinden, die de nieuwe orde van Europa en de stabiliteit van een duurzamen vrede na streven. Wij kunnen de beteekenis van dit verdrag in het bestek van de groote historische gebeurtenissen zien. Door dit verdrag verplicht het Duit sche rijk zich, tezamen met de met Duitsehland tot den strijd om een nieuwe op rechtvaardigheid gegrondveste orde verbonden landen, jegens Turkije en het Turksche volk het o verh e ers eh end e doel van de Turksche buitenlandsehe politiek, de onafhankelijkheid te erkennen even als de positie en den invloed, die Turkije toekomen op grond van zijn roemrijke geschiedenis en als brug tusschen het na burige oosten en het avondland. De ambassadeur gaf vervolgens uitdruk king aan zijn vreugde, dat met het thans gesloten verdrag de mogelijkheid iangs" vrêedzamen 'weg voort te zetten (sur terrain pacifique). Het Turksche volk is steeds doordrongen geweest van een sterk rechtvaardigheidsgevoel, waarmfed© het thans, buiten alle propaganda, deel neemt aan het historische proces van de nieuwe orde, dat de levende generatie heeft aangevangen. Daarom zijn ook de beide contracteerende partijen gekomen tot de recente overeenkomst om de uitla tingen van pers en radiostations te laten leiden door den .geest der wederzijdsche vriendschap, die de Duitsch-Turksehe be trekkingen karakteriseert. SLUITING AMERIKAANSCHE CONSULATEN in Duitichland an In da bezatta gabiadan Den Amerikaanschen zaakgelastigde te Berlijn is gisteren in het ministerie van buitenlandsehe zaken een nota overhan digd, waörin de rijksregeering er op i wijst, dat het gedrag van de Amerikaan- sche consulaire ambtenaren en van het Amerikaansche reisbureau „American Ex press Company" sedert langen tijd aanlei ding geeft tot ernstige protesten en dat de rijksregeering zich derhalve gedwon gen ziet de Amerikaansche regeering te verzoeken alle Amerikaansche ambtenaren en Amerikaansche employes van de con- shlaten der Vereenigde Staten in het Duitsche Rijk, alsmede in Noorwegen, Ne derland, België, Luxemburg, de bezette ■doelen van1 Frankrijk, in Servië en in1 de door de Duitsche troepen bezette deelen van Griekenland tot uiterlijk 15 Juli' 1941 uit deze gebieden terug te roepen en de 1 consulaten te sluiten. Teven,s wordt in de nota de sluiting geëischt van de American Express Com pany 'in de bovengenoemde gebieden en de terugroeping van het Amerikaansche personeel van deze maatschappij tot uiterlijk 15 Juli 1941, daar de American Express Company en het personeel hier van zich op een wijze hebben gedragen, die strijdig is met de belangen van het Duitsche Rijk. DE STRIJD IN SYRIË i Engelsch offensief tegen Damascus Want* de Britsche berichtendienst inleidt, hebben ide Bn]g©lseh©n 'gisterochtend, na dat generaal Deptz ■'Ben ultimatum van generaal Wilsoini had afg©w©z©n, een of fensief tegen Damascus 'geopend. Naar het DNB te Viehy, vern©e!mt, mei. den oimtrefnit den militairen toestand hu Syrië de laatste hier ontvangen berichten dat het front voor de Frarnschen een verdergaande 'gunstig© ontwikkeling heeft ondergaan. Overal kwajm. het tot f©lle gevechten, in het Noorden van Kiswe gisterochtend 'aanvallen, die echter met groote veriiezfen voor de EngeHschjen kon den worden afgeslagen. Een Frainsch oor logsschip heeft Australische tpolBpencoiru. ceutraties beschoten ten Zuiden van Saida In de berichten omtrent den militairen toestand, welke hiep worden ontvangen, wiordt ©r op gewezen, dat de stemfmiinig onder de Frajnische troepen in Syrië juist Ide laatste 24 uur belangrijk beter is ge worden len dat de strijdvaardigheid van de troep uitstekend' is. Italiaanschweermachtsberlcht Da slag om Solloam Het 379e Italia,a!nsoh© w©erm!achtsbe- ridht luidt aüs v0]gt: In NO0ird.Afrika blijft de luchtmacht de terugtrekkende resteni ,van de Bntsche troepen) bestoken. Men gaat thans over tot de zuivering van het terrein, terwijl de gevajojgenjen en1 het door don vijand achtergelaten materiaal, bijeengebracht worden;. Het aantal büiten gevecht gestelde vijandelijk© pantserwa gens bedraagt plan'. 200. Tijdens luchtgevechten' zlijn nog 6 vif alhdelijke toiesteiTejnj naergescbJotën, Gedu rende vier dagen; van de slag om| Solloem1 heeft de Britsdhe luchtmacht dus 42 toestellen v©rlor©n. De verdedi- gingSwerkep van-'Tobroek ©n Miersa Mai- troeh' rijin gebombardeerd'. Britsche toe stellen hebben opnieuw Benghasi gebom1- bardeerd'. In Oost-Afrika is de algtemeejn© toestand in het gebi©d van GaiEa ©m Sidamo onveranderd gebleven. Bedrijvig heid van artillerie rondom- G,ondar. i Dullsch weermachtsberlcht Alexandrië door Duitsche vliegtuigen bestookt Het opperbevel vam de Duitsche wider, mighj?-*- uédiiiugoV®eniieW real zjutum". von - Solloem) in Noord-Afrika zijn opnieuw Britsche pantserwagens vernietigd en in luchtgevechten zfös Britsche vliegtuigen) neergeschoten- In den ochtend van den 1 18en Juni hebben Duitsche geveehtsvli©g- j tuigen opnieuw militaire dp©lien van d© Britsche vlpatbasis Alexandrië met sue- ces bestoo'kt mlet 'zlwar© brisantbommen. In de wateren nondjoml Engeland heeft t de luchtmacht in dein afgeloop'en naicht twee vijandelijk© (koopvaarders mlet ©en gezamlenlijken inhoud van 5000 ton1, di© in ©en krachtig beschermd konvooi ten Noord-O,osten va|n Cromler voeren, tot zlinkein gebracht, Gevechtsvliegtuigen heb ben ml©t succes de havenwerken van Gr©at Yarmouth ©h vliegvelden in het Zuid-Oos ten van Engeland gebombardeerd. In- versterkte miat© zijn den laatstenj tijd overdag ©n des (nachts mijden g©legd voo? talrijk© Britsche havens. Opnieuw beeft de Britsche scheepvaart daardoor ernstige bel©mlmeriingen ondervonden en verliezen geloden. Afd©elingien gevtóchts- vliegers van de luchtvloot van generaal'- veldmaarsch'ailk Kesselring hebben in die operaties ©en bijzonder belangrijk aandienl' gehad. Duitsche jagers hebben gisteren over dag vier Britsche jagers ne©rgeschot©n.', toen Britsche vliegtuigen1 het bezfett© ge bied langs d© Ka|naalkust trachtten te naderen.'. D© vijand h©eft in den afgeloopen nacht ©en1 gerijng aantal brisant- ©n brandbom men op bet kustgebied van W©st.Duitsch- land laten vallen. Benig© burgers kwa men om hef levdn of werden gewond. In woonwijken, onder m©er te Hamburg ©n Breme(ni, werden ©enige gebouwen v©r- nield of beschadigd. Nachtjagers en af weergeschut hebben buitenigCwooh vlsfel succes gehad. 'Zij1 schoten- adht der aam vallend© Britsche to-Cstellen mieier. WINTERHULP-LOTERIJ draait op volfa toeran Deze zomerpauze aal Winterhulp hard noodig hebben, om het heele apparaat aan een grondige revisie te onderwer pen", zio© verteld© de directeur-generaal; van de stichting Winterhulp Nederland, de heer Piek, tijdens een vraaggesprek. „Wsmneer wij -op het oogenblik, behalve door onze loterij naar buiten niet veel van onze activiteit laten merken, dan wil dit echter geenszins zeggen, dat wij nu vacantie hebben genomen, Integendeel: er wordt deze vier- en-een-halve maand veel arbeid verzet. Men moet niet uit het oog verliezen, dat er in dè periode van 15 October toft 1 Mei acht groote collec ten, alsmede verschillende afzonderlijke acties op touw gezet zijn, terwijl de heele organisatie van Winterhulp nog in op bouw was. Wij krijgen nu gelukkig de gelegenheid om ons personeel en onze medewerkers ook verder te, scholen, want behalve de practische ervaring, die men in den eersten vfinter heeft opgedaan, is er vanzelfsprekend ook nog theoreti sche kennis noodig. „Blijft daar bij'de wexkZaamihbden voor de W. i -n t e r h u l.p-1 -o t e r ij dan nog vol doende tijd voor -over? „De loterij levert ons ondanks het groo te succes, niet zoo ontzettend veel werk op. Tenslotte hebben wij slechts het auteursrecht op de idee, terwijl wij"! ver der verdeeling van de loten over de bin nen- en buitendienst verzorgen. De rest doet de firma Joh. Enschede te Haarlem, die met haar langjarige ervarjng .op het gebied v,an het drukkeini van Waarde papieren, deze idee voor ons heeft uit gewerkt en thans onder voortdurend recherche-toezicht ook ten uitvoer legt. Er wordt voor gezorgd, dat elke serie van één millioen loten in totaal komen er ze? series een gelijk niet m een bepaald iijdvair~reelr£ Ais- prijzen er uit kunnen komen. In totaal zullen er 885,103 prijzen ge trokken wórden, tot een totale waarde van f 1,000,000. Hierbij zijn de prijzen voor de premie-loterij, welke aan het einde van -den zomer gehouden zal wor den, inbegrepen. Doch mlet al deze tech nische détails hebben wij zelfs, als stich ting, zoo goed als niets te maken. Winterhulp behoeft de loten,- welke ont vangen worden in verzegelde doozen. van 200 stuks, slechts te verdeelen over onze hoofdagenten in den binnen- en buiten dienst, die ze weer verder distribueeren over het agéntencoTps. Inmiddels is het nog altijd zoo, dat de loten niet snel genoeg gedrukt kunnen worden;^ de drukkerij is doorloopend achter bij de aanvragen". VERSCHILLENDE BERICHTEN Hoewel het onderzoek naar het bom bardement op Dublin geen aanknoopings- punt heeft opgeleverd voor de schuld van Duitsche vliegers, is de Rijksregee ring bereid aangerichte schade te ver goeden, Naar het DNB van bevoegde zijde ver neemt, bedraagt het totaal aantal der. bij de gevechten op Kreta in Duitsche han den gevallen krijgsgevangenen volgens de tot dusver verrichte tellingen 18,735 man. Onder hen bevinden zich 5608 Grie ken, 13,123 Britten en eenige leden van andere nationaliteit. De Britsche gevan genen bestaan uit 5659 Engelschen, 2883 Australiërs, 1593 Nieuwzeelanders en de rest uit leden van het Britsche rijk, wel ker nationaliteit nog niet nauwkeurig wordt vastgelegd. Vargadaringan van mindar 20 parsonan Naar aanleiding van de Woensdag af gekondigde verscherping der bepaling op het vergaderrecht diene nog het volgende ter verheldering: Tot dusver waxen alle vergaderingen waaraan niet meer dan 20 personen deel nemen, vrij. De thans aangebrachte re dactiewijziging heft deze vrijheid op voor deze kleine vergaderingen, indien deze uitgaan van staatkundige vereenigingen of van plaatselijke afdeelingen daarvan benevens voor dergelijke bijeenkomsten waarop staatkundige onderwerpen be sproken worden. In al deze gevallen moet dus uiterlijk 7 dag©n voordat de bij eenkomst gehouden wordt, daarvan een mededeeling worden gezonden aan den bevoegden procureur-generaal, fungee- rend directeur van politie en moeten de deelnemers schriftelijk worden uitgenoo- digd. Alle overige kleine vergaderingen blijven vrij. Grasdrogarij uitgabrand Het ANP. meldt: Door tot nu toe on bekende oorzaak brak gisteravond brand uit in de grasdrogerij van de N.V. Ont ginningsmaatschappij Overijssel, staande op een afgelegen plaats in het Staphor- sterveld. De brandweer van Meppel was spoedig met de autobrandspuit ter plaatse doch hoéwei zij met drie stralen het vuur bestreed, kon zij niet verhinderen, dat de grasdrogerij van binnen geheel uitbrandde. Zij was na een uur de situ- .atie meester. De kostbare installatie, die ruim f 65,000 heeft gekost, ging grooten- deels verloren. Deze grasdrogerij, die de tweede in Nederland was waarin gras- meel werd vervaardigd, werd pas in het voorjaar van 1940 In gebruik genomen. De beteekenis van het Duitsch- Turksoh paof uiteengezet Het clandestien slachten is een gevaar voor ons volk De reorganisatie van Europa tot een economisoh hecht blok Algemeene Vergadering der Z.L.M op 16 Juli te Goes Winterhulp Nederland loterij draait op volle toeren Wanneer verduisteren? Heden (Vrgdag): zon onder 22.06. Morgen (Zaterdag) zon op 5.17, zon onder 22.06. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 3.38, onder 18.38. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. D» Eng.l.ch, luchtaanvallen Gisternacht hebben wederom eenige dige schade aanrichten. In verband met -de mededeelingen in het Duitsche weermachtsbericht over de groote successen van het Duitsche lucht wapen, kan vermeld worden, dat een deel van dit succes boven Nederlandsch gebied behaald werd; onlangs zijn boven ons land binnen 48 uur tijds niet mind el1 dan 8 Engelsche vliegtuigen omlaag ge schoten. Da baschikking inzaka inlevering van metalen De beschikking betreffende de inleve ring van de metalen koper, nikkel, tin en lood, houdt ook in, dat de winkel en magazijn.voorraden van verzilverd© artikelen en andere van een legeering van genoemde metalen vervaardigde voor werpen door de bepalingen der beschik king geblokkeerd moeten worden -geacht, zoodat verkoop of aflevering niet mag plaats vin-den. Hedenmorgen wordt een bespreking gehouden tusschen de Duitsche autoritei ten en de directie van het Rijksbureau voor Nonferro metalen omtrent de meer gedetailleerde strekking van de beschik king, zoowel wat betreft particuliere als wat den handel aangaat. PREDIKBEURTEN Zondag 22 Juni. Ned. Herr. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, ds. Pijnacker Hordijk (Bereet. van ds. v. d. Poel) en 3.30 ure, Intrede ds. r. d. Poel. Kleine kerk. 10 ure, geen dienst en 7 ure, ds. Valeton. Lqth. Kerk. Geen dienst. Gerei» Kerk. 10.30 en 5 ure, ds. Leene. Ohr. Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Hoogendoorn. Gerei. Gen. (St.-DoMusstraat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Oud-Gerei, Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poststraat) Geloofsgemeenschap. 10, Heiligingedienst en 7.30 ure, Ver- loBsing8iamenkomst.. Donderdag 26 Juni. 8 ure, Heiligingsdienst. Leidster mej. O. Ras. Burgb. 11 ure, de heer Foeken, oand. tot den H. D. A.-J.-Polder. Xïeref. kerk. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. St.-Maartensdyk. Geen opgaat ontvangen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1