Goedkoop en doeltreffend „SUCCESJES" Met bon Zonder bon hebben wij: Firma W. MERLE ADVERTENTIES Dr H.van der Schroeft is AFWEZIG Inneming Vaeantiebons Veulenkeuring eene Schouwing Helioglas, Marmeren Schoorsteenmantels Fa Aug. v. Dijck-Petlt SUCCESJES Bekendmaking Fijne tafelzuren ..Naast de Beurs Cebuco's Couranten-Catalogus bakkers en slagers Abonneert U op dit blad van ontbeffiog is verleend en de aan dese ontheffing zoo noodig verbonden voorwaarden zijn nagekomenen 3e voor wat betreft de gestelde verbodsbe palingen, indien het verhandelen, het af. leveren of het ontvangen plaats vindt aan onderscheidenlijk door door de centrale als zoodanig erkende marktreehandelaren ter levering aan de centrale. Dit beslnit treedt in werking met ingang van heden. LAND- EN TUINBOUW Vaststelling aardbeien prijzen De Nederl. Groenten- en Frnitoentrale heeft met ingang van heden tot nader order de volgende regeling voor de aardbeien getroffen. Aardbeien, aangevoerd met dop, zijn uit sluitend bestemd voor de versohe consumptie in het binnenlandde maximumprijs hier van bedraagt f 0,50 per kg nettogewioht. Indien,bij ruimen aanvoer de prijs tot be. neden f 0,30 per kg mocht dalen, dan mogen deze tooh uitsluitend aan het binnen land worden verkooht. Aardbeien, aangevoerd zonder dop, zijn uitsluitend voor fabrieksbewerking bestemd; zij worden ingenomen tegen f 0,30 per kg. Deze voor de fabriek bestemde aardbeien moeten voor den voet weg zijn gepinkt het hieruit sorteeren van de betere vruchten voor andere doeleinden is verboden. Zonder toestemming van de Centrale mag aan de verwerkende industrie niets worden toe gewezen. Onder aardbeien zonder dop worden die variëteiten verstaan, welke andere jaren door de fabrieken werden gekocht. Goedkoop* vroege aardappelen Naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt, is heden de prijs van de vroege aardappelen voor de eerstkomende twee weken vastgesteld op 11 cent per kg. Behalve de vroege aardappelen zullen ook krielaardappelen verkrijgbaar worden festeld, waarvoor de prijs gedurende de e week van 23 tm. 28 Juni is bepaald op 67s oent per kg, nadien echter op 6 cent per kg. Bovendien blijven gedurende de eerst volgende twee weken behalve de vroege aardappelen ook oude aardappelen ver krijgbaar tegen de daarvoor vastgestelde Srijzen. Er wordt aan herinnerd, dat de uurste soort van deze oude aardappelen 8 oent per kg kost. De prijs van de vroege aardappelen zal na de eerste twee weken geleidelijk aan den prijs der oude aardappelen worden aangepast. De gemachtigde voor de prijzen vestigt er echter met nadruk de aandaoht op, dat zoolang de hoogere prijs van 11 oent voor de vroege aardappelen geldt, in geen ge val voor oude aardappelen meer mag wor den berekend dan de daarvoor vastgestelde prijzen. Beurs van Amsterdam van Maandag 23 Juni STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. L.K. Obl. 1 100 1940 I 4 99s/, 99% Obl. f 500 1940 I 4 99'%, 99% Obl. f 1000 1940 I 4 100 100 R«oep. f 100 1941 4 98% 98'%, Reoep. f 500 1941- 4 98% 98'%, Reep. t 1000 1941 4 98-9gl 98'%,gl Grootboek f 1000 31/, 91 Certif. T«n Insofar. 3 83'/, 83%, Grootboek f 1000 3 83'/, 83'/, Obl. f 100 1936 3 92'/, Obl. f 500 1936 3 92'/, Obl. f 1000 1936 3 94% 94% Obl. f 100 1937 3 86'/, 86% Obl. 1 500 1937 3 88 87'/, Obl. t 1000 1937 3 86% 86%. Obl.f 100 (3%) 1938 3 90 89% Obl.l 500(3'/,) 1938 3 90 90 Obl.f1000(3'/,) 1938 3 90% 90% Oertifioeten f 1000 2'/, 71% 71 Grootboek f 1000 2'/, 10%, 11%, PETROLEUM Beteelsohe Petr. Obl. 4'/, 96'/,gb 95% PREMIELEENINGEN Aasterdn'74 f 1003 Aauterdaa'14 f 1000 3 130'/, Aasterdftm'25 f 100 3 115 111 Aeasterdem'33 f 100 3 105'/, 103% Witte Krnifl 1888 76 IHDUSTRIEELEN V, d. Bergh J. 200 A 112 v. d. Bergh J. 200 B Da Grnytar A p.A. 14l8/4 1447/8 Da Grnytar B p.w.A. 150 151 Lavar Bros Unil. o.A 112 1157, Nadarl.FordAutom. A. 300 Nederl. Kabalfabr. o.A. 3567, 3548/« Philips Gam. Bazit e.A. 208 208 SCHEEPVAART Java-China-Jap.L. o.A. 137 143 Nad.Sehaapv.Dnia o.A. 162 1668/4 SUIKER Handelsv. A'dam e.A. 390 4048/4 Java Cultuur Mij. aA. 222 234 Heden overleed, zacht en kalm, onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgroot vader, de heer MARINUS VAN DE VOORDE, in den gezegenden ouderdom van bijna 85 jaar. Rotterdam, Hillegardusstraat 14b. Uit aller naam T. J. VAN DE VOORDE. Eertt heden geplaatst wegens omstandigheden. Met diep gevoel van smart deelen wij U mede, dat onze geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, ARU HAGE JACz na een smartelijk doch gedul dig lijden hedenavond is over leden, in den ouderdom van 77 jaar en 9 maanden. Btavenisse. Wed. A. HAGELuijk, JACOB HAGE. ADRIANA K. HAGE— v. Engelen. St.-Maartensdyk. KRINA V. HAGE—Hage. QURIJN W. HAGE. Staveniste. JOHANNE8 C. HAGE. WILHELMINA A. HAGE- Steendijk. PIETER J. HAGE. PIETERNELLA J. HAGE— Koeman en Kleinkinderen. Siavenisse, 22 Juni 1941. - Voor de vele bewijzen van be langstelling, OD6 bewezen op 17 Joni 1.1., betuigen wij onzen hartelfjken dank. F. A. JAGOBI. G. JACOBI—Zijp. Zierikzee, 24 Juni 1941. van 25 Juni—2 Juli De praktijk wordt waarge nomen door Dr Stolte Afd. Brouwershaven 28 Juni van 91/. 10'/, w.t. bij Ringelberg HET BESTUUR Openbare Verkooping. Notaris J. J. VAN DEN ENDE te Zierikzee is voornemens op VRIJDAG 4 JULI A.S., des namiddags te 3 uur in het hótel Storm te Bruinieee, ten verzoeke van eigenaren, in het OPENBAAR TE VERKOOPEN; Gemeente Bruinisse. Drie Huizen en Erven aan de Steinstraat, kad. sectie C, nos. 1795, 1796 en 1797, samen groot 2 are 51 o.a. Respectievelijk verhuurd aan de hoeren Kik, Stoutjesdijk en Bal. Bouwland aan den Molenweg, kad. C 2155, groot 57 are 90 o.a. (1 G. 130B R.) Verpacht tot r.o. 1947 voor f 66,66 per jaar aan den heer H. Hoog er- werf Cz. Tuin bij de Padjes, kad. C. 1883, groot 4 are 74 o.a. (35 R.) Pachter de heer J. de Jong tot 1 Januari 1942. Twee Tuinen b(j den Kruisweg, elk groot 4 are 55 o.a. (33s R.) kad. D 389 en 392. Pachter de heer Joost Haak tot 1 Januari 1942. Notitiën verkrijgbaar binnen enkele dagen. Onderlinge Paarden- en Veeverzekering „D. E. L." 2e ZITDAG te houden op Donderdag 26 Juni e.k. in Hótel //Juliana" Premie Paarden 30 ct Rundvee 20 ct Verzoeke beleefd eenig pasgeld mede te brengen. F. C, HANSEj Secretaris. is een advertentie in de rubriek Maandag in de nummers van Dinsdag - Woensdag - Donderdag Woensdag 25 Juni a.s., aan vang 2 uur (M.E.T.), op het Havenplein te Zierikzee. Bond van Paardenfokkers in Schouwen-Duiveland. De Burgemeester Strandvonder der Gemeenten Renesse en Noordwelle, roept voor de tweede maal recht hebbenden op, voor het navolgende strandgoed: 1 vat gasolie; inh. plm. 195 1., latten, ribben, battings, platen, kolders, balken, mast, roeiboot, roei riemen, luik, dopbers, 1 ledig ijzeren vat, alles ongemerkt. De Burgemeester strandvonder v.n., SCHOLDER. Renesse, 24 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders van Oosterland maken bekend, dat zij op Zaterdag den 5 Juli 1941, zullen houden oyer de WEGEN en VOETPADEN in deze Gemeente. Derhalve worden alle eigenaars en gebruikers van grondeigendommen uitgenoodigd, de wegen en voet paden, langs hunne gronden loopende, van onkruid te zuiveren, het bij staand houtgewas te snoeien en het snoeisel dadelijk op te ruimen. Wanneer aan deze eisohen niet of onvolkomen is voldaan, zal het ontbrekende, ten koste der eigenaars of gebruikers, van wege het ge meentebestuur worden aangevuld. Oosterland, den 24 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders voornpemd, De Burgemeester, A. O. VAN DER HAVE. De Secretaris, C. J. ZOETER. Aangeboden Alleenverkoop voor elk eiland Nieuw gep. Electr. App. met Kema keuring, zeer nuttig in huish. Brieven sp. letter P, bureau v. d. blad Voor de inmaak speciaal Verpakt in hygiënische, doorzichtige map, voor zien van kook wenken, gebruiksaanwijzingen en etiketten. PRIJS PER MAP: 15 CENT „De Nieuwe Boekwinkel" J. VOLKERI Tel. 168 oudere modellen, tegen zeer lagen prijs, goedkooper dan houten. Bergen-op-Zoom, Telef. 146 Van 1-4 regels f 0,70 Kameraden 1 Koopt en gaat naar uw kameraden dan doet u een goede daad. .Hok Zeel Maalmolens voor handkracht met prima kunstmaalsteentjes koopt U nergens beter dan bij J. Elenbaas, Poortvliet, Telef. 18. AangebodenPrima waterdicht leeren Pak, reikende tot de borst. Onverwoestbaar. Groote maat. Zonder bon of vergunning. G. M. Verkaart, Korte St.-Janstraat, Z'zee Bakkersknecht of aankomende gevraagd P. VAN POTTEN, Noordgouwe Biedt zioh aan Flinke Jóngen voor loopwerk, eenige uren per dag. Te bevragen: Post- straat 112, Zierikzee. Bestrijding Coloradokever. De Burgemeester van Zierikzee maakt bekend, dat: in verband met artikel 3 van de Coloradokever-wet 1934 een twee- malige bespuiting van alle aard appelvelden in deze gemeente nood zakelijk is. Deze bespuitingen moeten worden uitgeroerd met water, waaraan per 100 liter 400 gram lood- of oaloium- arsenaat is toegevoegd in een hoeveel heid van gemiddeld 750 liter per h a. of door het oaloiumarsenaat te ver mengen met Bordeaux8obe of Bour gondische pap of met andere koper- houdende middelen. De uitvoering moet zoo zijn, dat alle bladeren van de aardappelplanten met de yloeistoi bevochtigd worden en op zoodaoig uur en bij zoodanige weersgesteldheid, dat zij denzeliden dag nog kunnen opdrogen. De periodenwaarin de twee be spuitingen moeten worden uitgevoerd zijn bepaald op 30 Juni tot en met 8 Juli 1941 en van 17 Juli tot en met 26 Juli 1941. De verpliohting bestaat om de aardappelvelden te bespuiten of te doen bespuiten. Zij, die in gebreke blijven aan deze verpliohting te vol doen, zijn strafbaar. Zierikzee, 23 Juni 1941. De Burgemeester van Zierikzee, SCHUUR BEQUE BOEI JE. De Burgemeester van Zierikzee brengt ter algemeene kennis, dat blijkens beslui! van de Secretarissen- Generaal van de Departementen vau Justitie en Binneaiandeohe Zaken (No. 109 van 1941) voor het houden van vergaderingen, uitgaande van staatkundige- vereenigingen of van plaatselijke afdeelingen daarvan of waar staalkundige onderwerpen be sproken worden, OOK WAoiNEER DEZE DOOR MINDER DAN 20 PERSONEN WORDEN BEZOCHT, uiterlijk zeven dagen, voordat de vergadering gehouden zal worden, toestemming moet worden gevraagd aan den bevoegden Procureur- Gene raal, fungeerend Directeur van politie. Voor bedoelde bijeenkomsten geldt tevens de bepaling, dat de deel nemers SCHRIFTELIJK moeten worden uitgenoodigd en dat iedere uitnoodiging op NAAM moet zijn gesteld. Zierikzee, den 23 Juni 1941. De Burgemeester van Zierikzee, SCHUUR6EQUE BOE1JE. Oificieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart. Aflevering zeilen. De Directeur van de Sectie Con fectie van het Rijkstextielbureau en het Rijksbureau voor Wol en Lompen, Heerengraoht 470, Amsterdam, hier toe gemachtigd door den Seoretaris- Generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat met ingang van heden zeilen, bestemd voor binnen- en zeescheepvaart, alleen zullen mogen worden afgeleverd op een door de Sectie Confectie te verstrekken afleveringsvergunning. Deze afleveringsvergnnningen zul len alleen verleend kunnen worden aan hen, die ingeschreven zijn bij de Seotie Confectie. Zeilmakers, die nog niet zijn inge schreven, dienen onverwijld tot ge noemde Seotie het verzoek tot inschrijving te riohten. 21 Juni 1941, Officieele publicatie van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart Gebruikt hout. Ingevolge bekendmaking in de Nederlandsohe Staatscourant van 23 Juni 1941, No. 119, van den direc teur van het Rijksbureau voor Hout is het verkoopen en aflevereD van gebruikt hout, hetwelk zioh bevindt in of op dijk-' of zeeweringswerken ia of rond het JJsselmeer, den Wieringermeerpolder en den Noord- Oostpolder, voor zoover dit hout als rondhout op eenige plaats een diameter van 20 om. of meer heeft en bij vierkant behakt of bezaagd hout een doorsnede heeft van 18 bij 18 om en zwaarder, van dien datum af zonder vergunning van genoemden direoteur verboden. 21 Juni 1941, hebben wij Bon 66 Suiker 46 Thee of koffiesurrogaat 43 Rijst, rjjstgriea, gemalen rij at, rjjatvlokken, Puffed Rice, gemengd meel of Kindermeel 44 Havermout (los of verpakt) 45 Gort of gortmout 54 Vermicelli, macaroni of Spaghetti 55 Maizena, pudding, custard of griesmeel 57 Groene erwten, spliterwten, bruine boonen of capucijners 37, 97 Eieren 67, 77, 68, 78 Oude en jonge witte kaas Oude en jonge komijne kaas, Edammers 19 Vieeschk. Blikjes Leverpastei, blikjes rundvleesch, blikjes kalfspoulet 19, 20 boter- of vetkaart 9 bloemkaart Roomboter Bloem, bakmeel, koek, beschuit, enz. Waschcrême per pond 12 cent bjj 10 pond f 1,10 Lavona wasehmiddel per pakje 25 cent (uitjes, augurken, piecalilly) per flacon 30 cent Hagelslag gekleurd, per ons 12 cent wit per ons 15 cent Pakken witte Stroja 35 cent Gestampte muisjes per busje 30 cent Cacaodop-goeder per pakje 18 eent v. Houten's vlapoeder p. pakje 171/, cent Aanbevelend, Uitgave April 1941 Een losbladige catalogus van de vol ledige advertentie-tarieven en contract voorwaarden van de gebeele Neder landsohe Dagbladpers; uiterst overzichtelijk door uniforme rangschikking van tarieven en andere gegevens blijvend van waarde, ook bij verande ring van tarieven. Over deze nieuwe uitgave schreef een groote adverteerder ons: „Over bet losbladig systeem met ge gevens van de bij U aangesloten bladen hebben wij niets dan lof te zeggen. Wij hebben het onmiddellijk voor ons gebruik toegepast en laten voor alle andere tijd schriften en bladen welke niet bij Uw Bureau zijn aangesloten, losse bladen door onzen drukker vervaardigen met dezelfde indeeling als U in uw systeem aannam". Verkrijgbaar ad f 4.25 (storting op postrekening No. 1539 van den penningmeester der Neder landsohe Dagbladpers - Amsterdam) CEBUCO - Heerengracht 258 Amsterdam-C. - Tel. 43045-34670 Voor bedrijven in N.W. Duitschland worden on middellijk gevraagd: Daarvoor komen zoowel gehuwde als ongehuwde arbeidskrachten in aanmerking. Gegadigden dienen zioh bij het Gewestelijk Arbeidsbureau of baar bijkantoren aan te melden aldaar worden inliohtingen omtrent de arbeids- en loonvoorwaarden verstrekt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1