ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE DINSDAG 24 JUNI 1941 OPOENOI ZIERIKZEESCHE COURANT DE DUITSCH-RUSSISCHE OORLOG DE KERN. ABONNBMBNT Prijsin Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. de Zierlkzeesche Nienwebode, Zierikzee, Schnith. B 94, Tel, 33 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looze - Red.: M. J. Koeten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14676 advertenties Prije: 22 centi per regel, minimaal 88 cent., Bi] contract apeciale prijzen. Suo- ceaje* op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot V morgens 8.30 dut. HITLER MOTIVEERT ZIJN BESLISSING IN EEN PROCLAMATIE Zondagochtend is bij het aanbreken van den dag de strijd aan de Duitsch-Russische grens ontbrand. Naar in het Duitsche weermachtsbericht werd medegedeeld, waren toen de gevechtshandelingen begonnen. Eenige uren later, om halfzes, werd door rijksminister Goeb- bels de oproep van den Führer aan het Duitsche volk voor de radio voorgelezen, waarin Hitier zijn beslissing motiveert. Ds proclamatie Door zware zorgen gedrukt, tot maan denlang zwijgen gedoemd, is thans het oogenblik gekomen, waarop ik eindelijk openlijk kan spreken. Toen het Duitsche Rijk op 3 September 1939 de Engelsche oorlogsverklaring ont ving, werd de Britsche poging herhaald ieder begin van een consolidatie en daar mede een opgang van Europa, door den strijd tegen de sterste macht van het continent te verijdelen.. Zoo heeft Enge land eens in vele oorlogen Spanje te gronde gericht. Zoo voerde het zijn oor logen tegen Nederland, zoo bestreed het metbehulp van geheel Europa later Frankrijk. En zoo begon het, omstreeks de eeuwwisseling, met de omsingeling van het Duitsche Rijk en begon in 1914 den wereldoorlog. Slechts door zijn innerlijke oneenig- heid heeft Duitschland in 1918 verloren. De gevolgen waren verschrikkelijk. Nadat men eerst huichelachtig had verklaard, alleen tegen den keizer en zijn regiem gestreden te hebben, begon men na het neerleggen der wapenen door het Duit sche leger met het stelselmatig vernietir gen van het Duitsche Rijk. Terwijl de profetie van een Fransch staatsman, dat in Duitschland twintig millioen menschen te veel waren, d.w.z. door honger, ziek te of emigratie uit den weg geruimd moesten worden, schijnbaar letterlijk in vervulling ging, begon de nationaal-soei- alistische beweging met haar hereeni- gingswerk onder het Duitsche volk, waar mede het herstel van het Duitsche Rijk werd ingeleid. Garantiebeloftan Reeds in 1936 heeft Churchill gezegd, volgens de verklaring van den Ameri- kaanschen generaal Wood in een com missie van het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden, dat Duitschland weer te machtig werd en derhalve vernietigd moest worden. In den zomer van 1939 scheen Engeland het tijdstip gekomen te achten om de nieuwe voorgenomen vernietiging met de herhaling van een uitgebreide oipsingelingspolitiek tegen Duitschland te beginnen. Het systeem van de tot dit doel begonnen leugencampagne bestond hierin, andere volken voor bedreigd te verklaren, ze eerst in te palmen, met -Engelsche garantie- en bijstandbeloften en dan, evenals vóór den wereldoorlog, tegen Duitschland te laten oprukken. Zoo slaagde Engeland er in, van Mei tot Augustus 1939 de bewering de wereld in t3 sturen, dat Litauen, Estland, Let land, Finland, Bessarabië en ook de Oekraine door Duitschland onmiddellijk bedreigd werden. Een deel dezer staten liet zich er toe verleiden, de met deze beweringen aangeboden garantiebelofte te aanvaarden en ging hiermede over in het nieuwe omsingelingsfront tegen Duitschland. Onder deze omstandigheden achtte ik het voor mijn geweten en voor de ge schiedenis van het Duitsche volk te kun nen verantwoorden, dezen landen, of hun regeeringen, niet alleen de verzekering te geven, dat deze Britsche beweringen onwaar waren, doch bovendien de sterk ste macht in het Oosten nog in het bijzonder door een plechtige verklaring gerust le stellen ten aanzien van de grenzen onzer belangen. Rusland'c houding Nooit heeft het Duitsche volk jegens de volken van Rusland vijandige gevoe lens gekoesterd. Alleen, sedert meer dan twintig jaar heeft de joodsch-bolsjewis- tische clique van machthebbers uit Mos kou getracht niet alleen Duitschland, maar geheel Europa in brand te steken. Niet Duitschland heeft toen getracht zijn na- tionaal-soclalist.'sche wereldbeschouwing naar Rusland over te brengen, doch de joodsch-bolsjewistische machthebbers in Moskou hebben steeds weer gepoogd ons en anderen Europeeschen volken hun heerschappij op te leggen eh dit niet alleen langs geestelijken weg, doch in de eerste plaats door middel van mili taire macht. De gevolgen van het optre den van dit regiem waren in alle landen slechts chaos, ellende en hongersnood. Ik heb er daarentegen sedert twintig jaar naar gestreefd, met een minimum van ingrijpen en zonder eenige vernie tiging van onze productie tot een nieu we socialistische orde in Duitschland te. komen, waardoor' niet alleen de werk loosheid uit den weg wordt geruimd, doch ook de vrucht van den arbeid in stijgende mate den werkenden mensch ten goede komt. De resultaten van deze politiek van nieuwe economische en so ciale ordening van ons volk, welke door stelselmatig de tegenstellingen van klasse en stand te .overwinnen, als uiteindelijk doel naar een ware volksgemeenschap streeft, zijn in de geheele wereld uniek Het ,was derhalve voor mij in Augustus 1939 een zware stap, mijn minister naar Moskou te zenden om daar te pogen de Britsche omsingelingspolitiek tegen Duitschland tegen te werken. Ik heb dit slechts gedaan in het bewustzijn van mijn verantwoordelijkheid tegenover het Duitsche volk, voor alles echter in de hoop, tenslotte toch tot een duurzame ontspanning te komen en de offers, die misschien toch van ons geëischt zouden worden, te kunnen verminderen. Litauen Terwijl iniu Duitschland te Moskjop plechtig verzekerde, dat de betrokk'önj gebieden 'en landen, behalve Litaiujen, bui ten elk politiek belangengiebiied van Duitschland lagen, werd nog een spe ciale overeenkomst getroffen voor het geval, dat het Engelland zou lukken, Po len werkelijk tegen Duitschland in den oorlog te hitsen'. Doch' ook hier w©rd een grens aan die Duitsche laiamspraken gesteld, welke in geen 'Verhouding tot de prestaties van de Duitsche wiaipens stond. Reeds tijdens onzen. oplmarsch in Po len .echter maakten de Sovjet-machtheb bers plotseling, in tegenstelling met bet verdrag, ook aanspraken op Li tauen. Het Duitsche Rijk heeft nooit de bedoeling gehad, Litauen te blezJetten en beeft dan ook niet alleen ge£» der- gelijken eisch aan de Litaiuscbe regtee. ring gesteld, doch integendeel het ver langen van de Litaiuscbe regeering, Duit sche troepen) naar Litauen te ziendien, afgewezen^ aangezien dit niet overeen kwam met de doelstellingen van de Duit sche politiek. .Toch heb ik talj in dezen nieuwen Russischen eisch geschikt. Dit was evöntwiel slechts bet begin vajn steeds nieuwe afpersingen, wielbe steeds weer werden herhaald. Om deze problemenj echter definitief op te lossen en tevens duidelijk te 'kUn- I injen vaststellen, wiat het standpunt van Rusland tegenover Duitschland was, b©- nevens onder den druk van de steeds krachtiger mobilisatie aan onze Oostelijke grénis, heb ik den heer Mblotof uitge- inioodigd' naar Berlijn te konten. D© Rus- sische minister van Buitenlaindseh© Za- keni wenschte nu opheldering respecti©- vel ijk aan to estemmend antwoord' van Duitschland op de volgende 4 vragen Vragen van Mblotov le. Vraag MolotofZou de Duitsche garantie aan Roemenië in g©val van een Russischen inval op RoemCnië pok voor de Sovjet-Unie gelden? Mijim antwoord: De Duitsche garantie is algemeen 'en verplicht ons onvoor- waardeüjk. Maar Ruslatod, aldus vervolg- 1 de ik, heeft ohs nooit verklaard', dart het behalve Bessarabië, overigens mg be- j laingen in Roemenië bezat. Reeds die b© zetting van het Noordelijk© doel' van de Boekowina maakt© inbreuk op deZe verzekering. Ik meende derhalve niet dat Ruslafmd' thans plotseling nog bedoe lingen van verdere strekking tegen Roe- tawemiië kon hebben. 2e vraag Molotof: Rusland voelt zich oplnieuw doior Finland bedreigd. Rusland is vast besloten, dat niet te dulden. Is Duitschland bereid, Finland geenerlei bij stand te verleenen en vooral de Duit sche troepen, di© ter aflossing naar Kir- kenus op weg waren, terstond terug te trékken. i 1 1 'I j|§| Mijn antwoord: Duitschland! heeft nog steeds geefm politieke belangen In Fin land. Een nieuwe oorlog van Rusland tegen het kleine Finsche volk kan door de regeering van het Duitsche Rijk niet draaglijk beschouwd' worden, des temeer olmdat wij nooit aan een bedreiging van Rusland door Finland hebben kunnen g©- lopveb. Wij1 willen echter in het geheel miet, dait de Oostzee nogmaals -norllogs- tooneel wordt. 3e vraag Mblotof: Is DuitschfaJnd be reid tere te staan, diait Sovjet-Rusland Zijnerzijds ©en garantie aan< Bulgaiy geeft en lm©t 'dit do-el Russische tro©p©n [naar Bulgarije zendt, waarbij hij Mo lotof wilde verklaren, dat Zij' niet voor- Inemiens waren, na,ar aanleiding hiervan b.v. den koning terzijd© t© schuiven? Mijn antwoord: Bulgarije is ©en sou- vereipe staat ©n ik wist niet, dat Bul garije aan Sovjet-Rusland, ev©nals Roe menië aan Duitschland, .om ieen garantie had verzocht. Bovendien moest daar over mijn bondgenpoten raadplegen. 4e vraag Mblotof: Sovjet-Rusland heeft odder alle omstandigheden, vrijen.' door tocht doior de DardaneHten noodig ©n verlangt ook tot zijn verdediging d© be zetting van (enkel© belangrijke steunpun ten aan de Dardanellen, respectievelijk den Bosporus*. Gaat Duitschland daarmede ac- Ooprd of |niet? Mijn antwoord: Duitschland is ten al- led tijde bereid Zijn to©stem!ming tot .éeta wijziging van het statuut vanMontreux téni gunste van de staten laian de Zwarte Zee te v©rleenen. Dutschland is miet be reid ier mede aceoord te gaa^/dat Rus land steunpunten' aan d© Z©eëngten in bezit Inieemt. Hst Joego-Slaviicho conflict Indien er nog een laatste bewijs noodig mocht zijn, voor de coalitie tusschen En geland en Sovjet-Rusland, die ondanks alle afleidings- en camouflagemanoeuvres intusschen tot stand gekomen was, dan heeft het Joegoslavische con flict dit geleverd. Terwijl ik mijn best deed, een laatste poging tot pacificatie op den Balkan, te ondernemen, en in samenwerking vol wederzijdseh begrip met den Duoe. Joe goslavië uitnoodigde tot het driemogend- hedenpact toe te treden, organiseerden Engeland en Sovjet-Rusland samen dien coup, die deze Joegoslavische regeering in één nacht ten val bracht. Want nu kan aan' het Duitsche volk worden medegedeeld, dat de Servische coup tegen Duitschland zich niet slechts onder Engelsch, doch vooral onder Rus sisch v aandel voltrok. Daardoor heeft Moskou de bepalingen van ons vriendschaps verdrag niet slechts g e s c h o n id e n, doch ook op erbarmelijke wijze verraden. En dit alles terwijl de machthebbers op het Kremlin tot op het laatste oogenblik naar buiten, juist als in de kwestie-Finlamd of -Roemenië, vrede en vriendschap hui chelden en schijnbaar onschuldige démen ti's opstelden. Grenuchendfngen Al werd ik tot nog toe door de om standigheden gedwongen steeds te zwij gen, thans is toch het oogenblik geko men, waarop verder toezien niet slechts een nalatigheidszonde zou zijn, maar een misdaad tegenover het Duitsche volk, ja tegenover gansche Europa. Thans staan omstreeks honderdzestig Russische divisies aan onze grens. Sinds weken wordt deze grens voort durend geschonden, niet slechts bij ons, maar in het hooge Noorden evenzeer als in Roemenië. Russische vliegers, schep pen er genoegen in deze grenzen een voudig achteloos over het hoofd te zien, waarschijnlijk om ons daardoor te be wijzen, dat zij zich reeds heer en meester in deze gebieden voelen. In den nacht van 17 op 18 Juni heb ben Russische patrouilles weer verken ningen op Duitsch gebied gedaan en zij konden eerst na een vrij langdurig vuur gevecht worden teruggedreven. Thans heeft echter het uur geslagen, waarop het noodzakelijk wordt tegen dit complot van de Joodsch-Angelsaksische oorlogs- hitsters en van de eveneens Joodsche machthebbers der Bolsjewistische cew trale te Moskou op te treden. Da opmartch tegen Rusland Op idit ©ogenblik voltrekt zich een opmarsch, die in uitgebreidheid en om vang de grootste is, dien de wereld tot dusverre heeft gezien. Samen met Finsche kameraden staan de strijders der overwinning van Narvik aan de Noordelijke IJszee. Duitschedivi sies, Kinder bevel van den veroveraar van Noorwegen, beschermen, samen met de Finsche [vrijheidshelden onder hun maar schalk, den Finschen bodem. Van Oost- Pruisen tot aan de Karpaten strekken de formaties van het Duitsche Oostelijke front zfch uit. Aan de oevers van de Proet, 'aan den benedenloop van den Donau, tot aan de oevers van de Zwarte Zee yereenigen Duitsche en Roemeen- sehe soldaten zich onder het staatshoofd Antoneseu. Derhalve is de taak van dit front niet meer 'de bescherming van af zonderlijke landen, maar de beveiliging van Europa en daarmee de redding van allen! Ik heb derhalve vandaag besloten, aldus Hitier tenslotte, het lot en de toekomst van het Duitsche Rijk en van ons volk weer in handen van onze soldaten te leggen. Moge de Heere God ,ons juist bij dezen strijd helpen. Duitsch weermachtsbericht Rusiiiche vti'egaanvaflen afgeslagen Het opperbevel van de weermacht maakte Zondag bekend: Aan de Sovjet-Russische grens is het vandaag sdnds de ochtenduren tot ge vechtshandelingen gekomen. Een .poging van den vijand om naar Oost-Pruisen te vliegen, werd met zware verliezen afgeslagen. Duitsche jagers schoten tal rijke roode gevechtsvliegtuigen neer. In den strijd tegen de Britsche eilan den hebben in den afgeloopen nacht sterke formaties Duitsche gevechtsvlieg tuigen de haveninstallaties van Southamp ton gebombardeerd. Uitgestrekte bran den ontstonden in haveninstallaties, pak huizen' en bedrijven voor de voedselvoor ziening. Andere luchtaanvallen waren op vliegvelden in Noord-Schotland en in de Midlands gericht. Ten Noorden van Sun derland werd een groote vrachtboot zwaar beschadigd. Bij een aanval op de Engelsche kust kregen twee Duitsche snelbooten con tact met drie Britsche snelbooten, die na verscheidene treffers afzwenkten. Gistermiddag vloog een gering aantal Britsche gevechtsvliegtuigen onder sterk escorte van jagers naar de Fransche ka naalkast. In hevige luchtgevechten scho ten Duitsche jagers 26 Britsche vliegtui gen neer. Luchtdoel- en marine-artillerie haalden nog twee toestellen omlaag. Lui- tenant-kolonel Galland behaalde in deze gevechten' drie luchtoverwinningen. De vijand heeft in den afgeloopen nacht met zwakke strijdkrachten brisant- en brandbommen op enkele plaatsen in West-Duitschland laten vallen zonder noemenswaardige schade aan te richten. Het opperbevel der weermacht maakte gisteren bekend: In het Oosten veriaopen de gevech ten vaii het leger en het .luchtwapen tegen het Roode leger volgens de be oogde plannen en succesvol. In het Oos telijk deel van de Oostzee traden mo- tortoxpedobooten op in de kustwateren van de Sovjet-Unie 'en brachten een schip der kustwacht en vier vijandelijke koop vaardijschepen van in totaal 5.950 brt. tot zinken. In de Zwarte Zee werd een formatie Duitsch-Roemeensche lichte zee- strijdkrachten bij een verkeimmgsactie f zonder succes door een kustbatterij der I Sovjets beschoten. I In den strijd tegen Groot-Brittannië brachten onderzeeërs in het Noordelijk deel van den Atlantischen Oceaan en 1 ten Westen van Afrika zes vijandelijke 'i koopvaardijschepen van in totaal 26,500 brt. tot zinken. Het luchtwapen vernie- j tigde in het zeegebied rondom Engeland drie vrachtschepen van te zamen 11.000 brt en plaatste bomtreffers van zwaar kaliber op twee andere groote koopvaar- dijschepen. j Gevechtsvliegtuigen vielen in den ai- i geloopen nacht haveninstallaties aan de Theemsmonding, vliegvelden in Noord- Schotland en militaire doelen aan ide Engelsche Zuidoostkust met groot suc ces aan. Bij een overdag gemaakte vlucht van enkele Britsche gevechtsvliegtuigen onder bescherming van jagers, naar de Kanaalkust, werden bij luchtgevechten elf door luchtdoelartillerie en een patrouille boot twee Britsche vliegtuigen neerga schoten, Hitier motiveert zijn beslissing in een uitvoerige proclamatie Op eenige bonnen worden brand stoffen beschikbaar gesteld Regeling der prijzen van vroege aardappelen en aardbeien Schoolartsendiensten voor de pro vincie Zeeland aangekondigd Aanvoer van mosselzaad op korten termijn verdient aanbeveling Wanneer verduisteren? Heden (Dinsdag): zon onder 22.06. Morgen (Woensdag) zon op 5.18. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 6.18, onder 22.12. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste' kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. Laritste kwar tier Woensdag 6 Ju li. Nieuwe maan Donderdag 24 Juli. In Noord-Afrika vielen gisteren Duitsche en Italiaansche vliegtuigen vij andelijke stellingen en opslagplaatsen bij Tobroek aan. In den afweerslag bij Sol- loem van 15 tot 17 Juni werden 237 Britsche pantserwagens vernietigd. Bo vendien konden twaalf voor het gebruik gereed zijnde pantserwagens, tien stukken geschut, 74 vrachtauto's en talrijke hand vuurwapens en munitie worden buitge maakt. Verscheidene honderden Britten werden' gevangengenomen. Een vrij sterke formatie Duitsche ge vechtsvliegtuigen bestookten in den nacht van 22 op 23 Juni het Britsche vloot- steunpunt Alexandrië met bommen van' alle kaliber. In het havengebied wer den aanzienlijke vernielingen aangericht. Britsche gevechtsvliegtuigen wierpen in den afgeloopen nacht een gering aantal brisant- en brandbommen in het Weste lijk gebied van het Rijk. Te Bremen en andere plaatsen ontstond schade aan ge bouwen in woonwijken. Nachtjagers en luchtdoelgeschut scho ten drie der aanvallende toestellen neer. Het Roode luchtwapen wierp met zeer zwakke krachten bommen in Oost-Prui sen zonder noemenswaardige uitwerking. Luitenant-kolonel Mölders behaalde gis teren zijn 72ste overwinning in de lucht. Italiaansch weermachtsbericht Dj<mma ontruimd Het 382ste communiqué van h©t Ita liaansche hoofdkwartier luidt: Ini den afgeloopen nacht hebben af- deelmgen van onze luchtmacht het ar senaal van Burmula op Malta gebom bardeerd. Im Noord-Afrika heeft de luchtmacht va'ni de As aanvalien gedaan op opslag plaatsen, batterijen ©n versterkingen te Tobroek. lm de zón© van Boeg-Boeg zijn gemechaniseerde strijdmiddelen ©n Brit sche troepenconcentraties getroffen. I|ni Oost-Afrika hebben onze troepen iini het gebied van Gallia 'en Sidamo de stad Djimmu ontruimd, die tot open stad verklaard is, om verli©z©nj onder de bur gerbevolking te voorkom©u. Onze troe pen hebben stellingen verder naar h©t Western betnokk®n. Het kleinie Italiaan sche garnizoen dat te Djimma was ge bleven, heeft de stad aan de Enged- schein overgegeven en wapenleer verkre gen. Op dén Atlantischen Oceaan hebben oinsae duikbooten in een collectieven aan val gedurende de eerste helft van Juni op ee;a belangrijk vijandelijk konvooi, waarvan melding werd gemaakt in h©t weermachtsbericht vaiiu 6 Juni, 15 schie pen met ©en gezamenlijfcen inhoud van 98.000 torn tot zinken gebracht, ©en vij andelijken torpedoboot jager getorpe- teerd en een groot tweemotorig vlieg tuig (neergeschoten» Deae duikbooteh stom,"

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1