NIEUWSBODE DONDERDAG 26 JUNI 1941 OPöENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: In Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitb. B 94Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14678 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents pet regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue* ces]es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.30 uur. DE DUITSCH-RUSSISCHE OORLOG Duitscha trospsn diep in Rutland doorgedrongen Omtrent de korte mededeeling in het Duitsche vveermachtsbericht: „In het Oos ten ontwikkelen zich de operaties der Duitsche weermacht onder groote suc cessen volgens de plannen", wordt aan het DNB van welingelichte militaire zijde geschreven Ongeacht de ook op de andere fron ten voortgaande gevechtshandelingen staan de gebeurtenissen aan het nieuwe Oostelijke front op den voorgrond. Ter wijl in het bericht van het opperbevel van het Sowjetleger van 23 Juni een reeks bepaalde gegevens worden ver strekt, houdt het Duitsche opperbevel der weermacht zich zeer gereserveerd. Dit is in overeenstemming met een gebruik, zooals dat nog bij alle groote gevechts handelingen aan Duitsche zijde kon wor den waargenomen. In tusschen kan men uit de ontvangen berichten zien, dat de groote offensief beweging van de Duitsche weermacht tot dusver door de Sowjettroepen niet kon worden tegengehouden. Ondanks den taaien tegenstand heeft het Duitsche leger door zijn onvergelijkelijke infanterie met haar geschoolde stoottroepen, ge steund door de pioniers en de artillerie en door pantserstrijdkrachten een diepen deuk geslagen in de Sow jet-grensstellin gen. Wanneer het legerbericht van de Sow- jets van enkele frontdeelen beweert, dat haar tegenaanvallen den Duitschen op- marsch hebben teruggeworpen, geschiedt dit klaarblijkelijk volgens beroemde voor beelden, zooals wij dat reeds bij onze vroegere tegenstanders in Polen, in het Noorden, in het Westen en op den Bal kan hebben beleefd. De volgende dagen zullen leeren, wie gelijk heeft gehad- tn. ieder geval kan er aan worden herin nerd, dat het Duitsche weermachtsbericht in de afgeloopen oorlogsmaanden steeds onaantatstbaar «en steekhoudend is ge bleken. Het totale overzicht over de gebeurte nissen der twee dagen doet zien: 1. Systematisch optreden der Duit sche weermacht. 2. In eenige sectoren wanhopige tegen stand der Sowjettroepen. 3. Superioriteit van het Duitsche Iucht- wapen. Van de Duitsche weermacht kan wor den geconstateerd, dat haar trefkracht, haar uitrusting en haar ervaringen be proefd zijn in den strijd. De eerstvol den de dagen zullen toonen, welke af weerkracht de Sowjettroepen vermogen te plaatsen tegenover deze ontketende Duitsche macht. Zooveel schijnt thans reeds zeker te zijn, dat van een syste matische offensieve beweging der Sow jettroepen tot dusver niets is te bespeu ren. Het initiatief ligt 'bij de Duitschers. Duitsche eenheden zijn, naar verder van bevoegde zijde aan het DNB wordt medegedeeld, op 23 Juni na door de vijandelijke grensstellingen te zijn heen gebroken, op een Sowjetdivisie gestuit. Nog vóór de Duitsche troepen zich goed en wel voor den Strijd gereed konden maken, stortte de divisie onder het Duitsche vuur ineen en werd in de pan gehakt. In gereedheid staande Sowj et- pantserstrijdkrachten werden door het Duitsche luchtwapen uiteengedreven. De Duitsche verliezen bij deze gevechten wa ren buitengewoon gering. In het strijdgebied van een Duitsche aanvalsgroep aan het Oostelijk front zijn op één dag na betrekkelijk korte gevech ten, waarbij de bolsjewisten den strijd van kortbij aanbonden, verscheidene hon derden gesneuvelden en vele duizenden gevangen Sowjetsoldaten geteld. VERLIEZEN DER SOVJETLUCHTMACHT bovtn Duittch- en Rum«engch gebied Het D.N.B. meldt uit Berlijn: Pogingen van Sowjet-gevechtsvliegtui- gen, om naar Duitsch en Roemeensch gebied te vliegen, zijn ook Dinsdag met buitengewoon zware verliezen vo,or de Sowjets verloopen. Een groep van zeven Sowj et-vliegtuigen werd door Duitsche jagers bij Tilsit volkomen neergeschoten. Van 20 machines, die naar de 'Roemeen- sche kust bij Constanza vlogen, werden er acht door jagers neergehaald. De rest vloog toen weer over zee terug. Een af zonderlijk Sowjet-vliegtuig, dat zich ver toonde in de buurt van een vliegveld tin het Noorden van Noorwegen, viel even eens ten offer aan de Duitsche jagers. De in het Oosten in den strijd gewor pen deelen van het Duitsche luchtwapen hebben op den derden gevechtsdag met de grootste kracht ingegrepen in de ge vechten op den grond en den landtroepen door het breken van den vijandèlijken tegenstand op vele plaatsen den weg ge baand. Niet alleen gevechtsvliegtuigen, maar ook jagers vielen de vijandelijke pantserwagens aan, waar zij zich ver toonden. Met even groot succes werden aan het geheele fr.ont troepenconcentra ties met bommen bestookt en met board- wapens beschoten. Ravitailleeringscolon- nes werden vernield, zoodat vele wegen verstapt werden door de puinhoopen. Vliegtuigen namen deel aan de verken ning, lichtten de legerformaties in om trent den toestand vóór het front en sloegen aanvangende vijandelijke tegen acties uiteen. Zware slagen werden ook toegebracht aan de achter het front lig gende verbindingswegen van den vijand. Op den derden gevechtsdag aan het oostelijke front Zijn weer zware aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtuigen gericht op spoorlijnen en rollend materiaal van den vijand. Op één traject werden 17 treinen getroffen en voor een deel in brand geworpen, op een andere plaats zes treinen. Al deze treinen waren vol troepen en voertuigen. Een groot aantal locomotieven werd met bommen vernield, io.m. 17 door één luchtvloot. Vaak werden rails op open trajecten, maar ook heele stations met alle aanwezige installaties vernield. Aan het oostelijk front hebben, naar het D.N.B. verneemt, gevechts- en jacht vliegtuigen van één enkele Duitsche lucht vloot Dinsdag 81 Sowjet-pantserwagens vernietigd. MOSKOU EN LONDEN Oorlogsconfer«ntie in uitzicht gestald Het D.N.B. meldt uit Berlijn: In het Britsche Lagerhuis is Dinsdag naar de Engelsche berichtendienst meldt, een debat gevoerd over den politieken toestand. Nadat minister-president Chur chill in zijn inleiding verklaard had, dat |hij hoopte nog in den loop van den zomer een oorlogsconferentie van het empire bijeen te kunnen roepen, heeft minister van buitenlandsche zaken Eden gesproken, over de betrekkingen tusschen Engeland en de Sowjetunie. Uitgaande van de bekende Angelsak sische propaganda-stelling, dat Duitsch- land naar de wereldheerschappij streeft en ook de strijd tegen de Sowjetunie slechts een middel tot dit doel is, her innerde Eden er aan, dat reeds in 1933 Engeland met de Sowjetregeering te Moskou was overeengekomen, een verkla ring af te leggen, behelzende dat er geen belangenconflicten in de een of andere belangrijke kwestie van de internationale, politiek tusschen beide mogendheden be stonden. De toetertijd vastgestelde richtlijnen gel den, zoo verklaarde Eden, thans meer dan ooit. Engeland heeft bij talrijke ge legenheden in het verleden de mogelijk heid van een samenwerking met de Sow jetunie ter tafel gebracht en mogelijke hinderpalen getracht uit den weg te rui men. In dit verband bestreed Eden des ondanks, dat er eenigerlei overeenkoml- sten tusschen Engeland en de Sowjet unie betreffende den Balkan bestaan heeft doch bevestigde aan den anderen kant echter het reeds door Churchill verkon digde feit, dat de Britsche regeering met het oog op z.g. aanvalsplannen van Duitschland zich met Moskou in verbin ding had gesteld „voor het afwenden van het gevaar, dat de Sowjetunie bedreigde". Eden persoonlijk heeft met toestemming van den minister-president den Sowjet- ambf.ssadeur te Londen aan de hand van inlichtingen op de hoogte gesteld en gewaarschuwd. Eden legde den nadruk op de rol, die de Britsche ambassadeur Cripps bij de gedachtenwisseling tusschen Moskou en Londen heeft gespeeld en verklaarde: Sir Stafford Cripps heeft door zijn invloed en zijn voorbeeld aan de Sowjetunie het bestaan van den dringenden wensch der Britsche regeering om tot een normali- seering der wederzijdsche betrekkingen te komen, bewezen. Wanneer Cripps naar Moskou terugkeert, zal hij fungeeren als adviseur en leider van de hulp, die de Britsche regeering bereid is thans aan de Sowjetunie te verleenen. Hierover wordt thans onderhandeld. De Sowjet regeering heeft door haar ambassadeur reeds toegestemd in het zenden van oeconomische en militaire missies naar de Sowjetunie. OFFICIEELE BEKENDMAKING Duitsch weermachtsbericht B.tred.nd. bijzonder* maatregelen in de verboden gebieden In de bekendmaking van 7 Mei 1941 betreffende de in het bezette Nederland sche gebied' bepaalde verboden gebieden heb ik er op geweze.v, dat het verblijf a. op de Westfriesche eilanden: Texel, Vlieland1, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Siemonssand', Bosch plaat, Rottumerplaat en Rothimaroog; b. aan de Nederlandsche kust ten zui den van Hoek van Holland tot aan de Belgische grens en op de in dit gedeelte liggende eilanden (provincie Zeeland en het zuidelijke deel der provincie Zuid- Holland ten zuidwesten van de Nieuwe Waterweg—Oude- Maas—Dordtsehe Kil), slechts geoorloofd is aan personen van Duitsche of Nederlandsche nationaliteit, die aldaar hun vaste woonplaats hebben. Tevens bepaal ik, dat de in de ver boden gebieden wonende buitenlanders en statenloozen, dat wü zeggen alle per sonen, «die niet in het bezit zijn van dé Nederlandsche of de Duitsche natio naliteit, zich iederen' Maandag in de diensturen bij het hoofd van de gemeen telijke politie (Orlspolizeibahörde) in de plaats hunner inwoning moeten aanmel den. De eigenaren' van herbergen, hotels en andere verbltffsgelegenheden waar men overnachten kan in de verboden gebie den' zijn verplicht bij nieuwe gasten de persoonsbeschrijving op het invulbewijs met de gegevens van de inidentiteitspa- pieren te vergelijken -en -te controieeren, of de gast de benoodigde geldige vergun ning en eeri identiteitsbewijs met foto niet in zijn bezit heeft, dan is de eige naar verplicht onmiddellijk de politie hiervan' in kennis te .stellen. Dit geldt De gasten moeten onmiddellijk na aan komst hunne papieren gedurende den nacht aan dengene, bij wien zij wonen, •in bewaring geven. Personen' beneden den vijftienjarigen leeftijd behoeven geenerlei vergunning. Personen beneden den 20-jarigen leef tijd, die een school bezoeken of him leer tijd aldaar doormaken, of die hunne ouders of familie geregeld bezoeken, kunnen een' vergunning verkrijgen die een half jaar geldig is. Hetzelfde geldt ook voor werknemers, die om hun werk plaatsen of hunne woonhuizen of de woonplaats van hun familie te bereiken, de grenzen van de verboden gebieden moeten overschrijden. Overtredingen tegen de bepalingen zijn in overeenstemming met artikel 1 van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied nr. 20/1941 houdende de strafbaarheid vanwege overtredingen tegen militaire of politioneele bepalingen, overtredingen en worden met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste WOO gulden of met een van deze straffen' gestraft, indien niet ingevolge andere bepalingen een hoogere straf ver beurd is. Bovendien worden die perso nen, die zich 'zonder vergunning in de verboden gebieden ophouden', gearresteerd en verwijderd. Deze strafbedreiging treedt in werking op den dag harer openbaarmaking. Den Haag, 21 Juni 1941. De commissaris-generaal voor de open bare veiligheid get. RAUTER, SS-Gruppenfükrer. Italiaansch weermachtsbericht Luchtactie boven Tobroek Het 385e wieenmjachtsbericht luidt als volgt: Üni Noord-Afrika activiteit van de ar tillerie aap het front van Tobr«ek. Het luchtwapen van de As heeft op de reede voor a|niker liggende schepen, aüis- fmede voertuigen', luditafweersMlingtën en tmiuiniitiedepois van Tobroek gebombar deerd. Onz© bommenwerpers ön torpe- dovliegtuigiep hebban vijandelijke schepen tusschen Tobroek en Sidi -el Barani aian- gevalem en '®en kruiser getroffen. In deni nadht van 23 op 24 Juni hebben Engelsche vliegtuigen bommen geworpen op Beinighasi en Tripolis. In Oost-Afrika hebben onzie troepen, die Djtama ont ruimd hebben, zich vereenigd met de troepen/ zich zich in het Westen van Galla en Sidaimo genesteld haddein en zettep hun hardnekkige^ tegenstand voort, Haïfa met bommen bastookt Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: In het Oosten nemen de gevechten van het leger, het luchtwapen en de marine tegen de Sowjetweermacht een zoo gun stig verloop, dat groote successen te verwachten zijn. In het zeegebied om Engeland vernietigden gevechtsvliegtuigen twee vrachtschepen van te zamen 11.000 brt., welke deel uitmaakten van krachtig beschermde convooien voor de Britsche Oiostkust. Voorts plaatsten zij bomtreffers van zwaar kaliber op twee andere koop vaardijschepen. In den afgeloopen nacht bombardeerde het luchtwapen met goed resultaat belangrijke militaire inrichtin gen in het havengebied van Liverpool. Bomtreffers in docks, ravitailleeringsbe- tirijven en opslagplaatsen verwekten groo te branden. Andere luchtaanvallen waren gexiicht op havenwerken aan de Tyne /en de Theems, alsmede op vliegvelden in Zuid Oost Engeland. Een sterke formatie Duitsche gevechtsvliegtuigen bestookte in den nacht van 24 op 25 Juni de Britsche vlootbasis Haifa met bommen van allerlei kaliber. Bij een aanval van Britsche gevechtsvlieg tuigen onder bescherming van jagers op het bezette gebied, werden gisteren in de avonduren 13 Britsche vliegtuigen in luchtgevechten en twee door luchtdoel artillerie neergeschoten. Britsche vlieg tuigen lieten vannacht brand- en brisant bommen vallen op West en Noordwest Duitschland. De burgerbevolking leed eeni ge verliezen aan dooden en gewonden. Er ontstond geen schade aan inrichtin gen van militairen aard .of inrichtingen welke van belang zijn voor de oorlog voering. Nachtjagers en marine-artillerie Afzonderlek" vliegende toesteilen bombar deerden woonwijken van Memel en Ko ningsbergen. De aanval maakte overwe gend slachtoffers onder krijgsgevangenen. Verscheidene gebouwen werden verwoest of beschadigd. ZWEDEN BUITEN HET CONFLICT Duitsch-Fimch vsrzoek tot vervoer van een divisie ingewilligd In aansluiting aan de gisteren gehou den speciale zitting van den Rijksdag is het volgende offieieele communiqué uitgegeven: „In den toestand, die door den tus schen Duitschland en de Sowjetunie uit gebroken oorlog is ontstaan, zal Zwe den onwrikbaar zijn streven er op rich ten zijn zelfstandigheid en onafhankelijk heid te bewaren en zich buiten het oor logsconflict te houden. De nieuwe toestand heeft ons echter voor zekere speciale kwesties geplaatst. Zoo is van Finsche evenals van Duitsche zijde gevraagd om toestemming tot het vervoer van een tot een divisie beperkte troepeneenheid uit Noorwegen naar Fin land langs den Zweedschen spoorweg. De regeering heeft met toestemming van den Rijksdag, rekening houdende met den ter beveiliging van de Zweed» sche souvereiniteit noodzakelijken vorm, dit verzoek ingewilligd". Het DNB meldt uit Stockholm: Men mag slechts hopen, dat de bevrij ding van de bolsjewistische terreur zoo snel mogelijk zal geschieden, verklaart „Svenska Dagbladet". Want wanneer een binnenrukken en een bezetting door het Sowjetleger reeds een vreeselijke aan gelegenheid voor de bevolking is, wordt zijn terugtocht niet zijn meedoogenlooze gewelddaden en vernielingen nog iets veel ergens. In het Kremlin, zoo schrijft het Zweedsche blad verder, schijnt men ook reeds zijn bezinning te verliezen, wanneer men de Prawda de volgende salvo's laat afvuren: „Finland en de Finnen, die de Sowjets zoo edelmoedig, zoo genadig niet vernietigd hebben, zullen evenals de Roemenen volkomen van den aardbodem weggevaagd worden". Zulke dreigementen, aldus „Svenska Dagbladet", zijn kenmerkend genoeg voor de aanstichters en de regeering, die ze inspireeren. Overigens zullen alle goede Zweden het eens zijn, in de overtuiging, dat een regime, dat zulke voornemens heeft tegen ons broedervolk, slechts te recht door het lot moet worden getrof fen, dat het Finland ten deel wil laten vallen. j }JJ LUiJJi Verliezen Sovjetluchtmscht boven Duitsch - en Roemeensch gebied Zweden houdt zich buiten het Duit8oh-Sovjet Russisch conflict Mondeling handelsverdragtusschen Japan en Nederlandsch-lndië De olandestiene slachtingen en de sluikhandel in eieren en granen Bizondere maatregelen in het verboden gebied aangekondigd Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag): zon onder 22.06. Morgen (Vrjjdag) zon op 5.19. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 8.19, onder 23.27. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli Laatste kwartier Woensdag 16 Juli. Nieuwe maan Donder dag 24 Juli. BELGIË'S BEVOLKINGSCIJFER Vfaamich volktgedeelte houdt zich beter dan Waalsch De statistieken over de Belgische be volking in 1940 toonen opnieuw aan wat in de laatste tientallen jaren reeds was opgevallen dat het Vlaamsche volksdeel in aantal toeneemt, terwijl het Waalsche verzwakt. Over het tweede half jaar blijkt, dat het sterftecijfer in de Vlaamsche en de Waalsche provincies ongeveer gelijk is: ongeveer 20.000. De geboortecijfers in de Vlaamsche gebieden zijn echter aanmerkelijk hooger dan die van de Waalsche. In de vier 2uiver Vlaamsche provincies dus afgezien van de provincie Brabant met haar gemengde bevolking overtreft dit cijfer van de Waalsche provincies met 15.000. Dit is een bewijs, dat de groei van het Vlaam sche volksdeel tegenover het Waalsche sterk toeneemt. Overigens toont het Belgische bevol kingscijfer duidelijk, dat het aantal huwe lijken en dat der geboorten voortdurend achteruitgaat, terwijl het sterftecijfer ge stadig toeneemt. Hierbij spelen natuur lijk de economische omstandigheden een rol, die niet uit het oog mag worden verloren. Vooral in de laatste twee jaar was de economische toestand slecht; en deze werd nog slechter «door de mobili satie. Zoo daalde het aantal huwelijken van 54,473 in 1939 tot 35,531 in het jaar 1940 een verschil van 18,942. Het aan tal geboorten bedroeg 110,994 in 1940, tegen 127,177 in 1939. Het aantal sterf gevallen nam toe van 115,130 in 1939 tot 135,889 in 1940. Dit hooge cijfers was natuurlijk te wijten aan den oorlogstoe stand, hetgeen wel hieruit blijkt, dat het hoogste punt werd bereikt in Mei 1940. De reeds vroeger geconstateerde daling van het Belgische bevolkingscijfer heeft zich bestendigd en is door den oorlog nog geaccentueerd. België telt 8,3 mill, inwoners; het geboortecijfer voor 1940 bedraagt slechts 13,4 per 1000 inwoners. Vermoedelijk is dit het laagste cijfer in geheel Europa. Volgens een mededeeliirg van het mini sterie van buitenlandsche zaken heeft de Deensche regeering haar gezant in Mos kou en het gezantschapspersoneél aldaar instructie gegeven naar Denemarken terug te keeren. De president der Portugeesche repu bliek generaal Carmona, zal, naar in poli tieke kringen te Lissabon verluidt, bin nenkort naar de Azoren. gaan om door zijn bezoek de nauwe verbondenheid van het moederland met zijn Atlantische eilanden tot uitdrukking te brengen. (DNB), i i I i_.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1