radio-programma de volgende actie in het nabije oosten ss 'n Gedaante- 24 verwisseling dagorder van göring j de;inkomstenbelasting verschillende berichten Donderdag 5 Juni HILVERSUM I. 415,6 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 •gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 dagopening (voor bereid door het Vrijz.-Prot. Kerkcomilé); 8,25 gram.; 9,15 voor de huisvrouw; 9,25 gram.; 11 voor den boer; 11,20 zang met pianobegeleiding; 12 Amusementsorkest en soliste; 12,40 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1,00 Orkest Eloward en gram.; 2 De Arnhem- sche orkestvereeniging; 3 voor die vrouw; 3,20 piamovoondracht; 4 gr.; 4,30 „Groot© instrumentalisten in het verleden"; 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beurs berichten; 5,30 Omroeporkest en soliste; 6,15 boekbespreking; 6,30 Ramblers; 7,00 BNO: vragen van den dag; 7,15 Omroep orkest; 7,45 sport en> lichamelijke opvoe- Idling; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 spie gel van den dag; 8,30 Omroeporkest; 9,30 berichten Engelsch; 9,45 gram.; 10—10,15 BNO: uitzending in de Engelsche taal: National features of the Netherlands. HILVERSUM II. 301.6 M. 6,45 gram.; 6,50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7,45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 10 morgen dienst (voorbereid door de Christ. Ra dio Stichting); 10,20 pianovoondiracht; 10,40 declamatie; 11 Amabi'le-sextet; 12 berichten; 12,15 Klaas van Beeck en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws- en economi sche berichten; 1 Omroeporkest; 1,45 or gelconcert; 2,15 Schrammelkwairtet; 2,35 Omroep-Harmonie-orkest; 3,10 gram.; 3,30 voor de zieken; 4 graan.; 4,30 voor de jeugd'; 5 Lezen van Christelijke lectuur (voorbereid' door de Christ. Radio-Stich ting); 5,15 BNO: nieuws-, economische- en beursberichten5,30 Ars Nova et An- tiqua, solisten (opn.); 6,45 graimf; 7 BNO: persoverzicht voor binnen- en buitenland' 7,15 De Jonge Acht; 7,30 Ik was er zelf bij; 7,45 De Jonge Acht; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 Omroep-Symphonie- orkest; 9,40 voor den boer; 9,55 gram.; 10 BNO: nieuwsberichten, sluiting. Syrië, Egypt® of Cyprui? „Er bestaan geen onnembare 'eilanden meer", heeft Rijksmaarschalk Göriing in zijn dagorder aan de luchtmacht gezegd. Deze woorden geven een aanduiding van de beteekenis, welke in verantwoorde lijke militaire leringen te Berlijn aan de verovering van Kreta wordt gehecht. Algemeen heerseht te Berlijn de over tuiging, dat het Duitsche offensief in de Middellandsche Zee met de grootste energie zal worden voortgezet. Wat Kreta zelf betreft, is de blijdschap over de overwinning groot, al overschat men deze in verantwoordelijke kringen geenszins. Op typeerende wijze wordt deze ge- üachtengang tot uiting gebracht in een artikel in de „Frankfurter Zeitung". Het blad constateert, dat niemand in Duitsch- land zich tot een onbezonnen onderschat ting van den tegenstander zal laten ver leiden. De strijd' in de wateren om Kreta wordt van historische beteekenis geacht, maar toch aarzelt men te Berlijn volgens de SPT, deze gevechten, waarin de Duitsche luchtmacht haar superioriteit heeft be wezen, beslissend voor den afloop van den oorlog te noemen. Men houdt er bovendien rekening mede, dat Engeland zijn positie in Irak en Libye niet zonder slag of stoot zal prijsgeven. Welingelichte kringen achten de mogelijkheid zelfs vrij groot, dat Engeland in de naaste toe komst een actie zal ondernemen om Syrië te bezetten. Uit de uitlatingen :der Duitsche avond- Men moet in het gehoorzamen even veel waardigheid weten te leggen als in het bevelen. i FEUILLETON Juffrouw Heilbron glimlachte: Bertha, kind, meer hoef je mij niet te zeggent Bertha wendde zich af en keek uit het venster. Zij zag juist voor den ingang van het hotel een taxi stilhouden, waaruit heel wat bagage kwam; ook een zak met golf stokken. Er komt zeker weer een nieuwe gast in het hotel, zei ze. Ik geloof..O, juffrouw Heilbron; hij is het 1 De oude dame trad nu ook aan het venster met een vlugheid van beweging, die men niet meer van haar. verwacht zou hebben. I ij! Ja, hij is 'tl 't Zal mij' benieuwen, ,wat hem terugvoert. Beider blikken ontmoetten elkaar en de glimlach op het gelaat van Huug's tante deed Bertha ook glimlachen hoe zeer zij ook haar best deed Om ernstig te blijven. Juffrouw Heilbron zei: j Ik geloof, dat er nietls anders op zit, dan maar rustig af te wachten. Eén ding is zeker: ik zal hem niet ach- bladen blijkt, dat de bewegingen van de Engelsche vloot in het Oostelijke bekken van <ie Middellandsche Zee sterk de aan dacht trekken van Duitsche militaire kringen. Waarschijnlijk zullen in de ko mende dagen, nu een deel der Duitsche luchtstrijdkrachten door het beëindigen van de actie op Kreta is vrij gekomen, aanvallen doen op de Britsche zeestrijd- krachten. Dit zou een inleiding kunnen zijn voor den grooten strijd tegen de Engelschen in het Naburige Oosten. «Er zijn gten onneembare eilanden» De rijksmaarschalk van het Gnoot-Duit sche Rijk «m opperbevelhebber dier lucht- im'adht heeft, aldus het DNB, leen dag-, order uitgevaardigd, wiaarin hij! zegt: „Een groote ejni roemrijke daad in de geschiedenis van ons jonge wapen is volbracht. Op Kreta waaien onze over- winningsvlaggen. Gijl, 'mijn valschermja gers ©n luchtlandingstroepengij!, tmÜjn vliegers, hebt in samenwerking met u'wi kameraden van het leger onder uw be proefde aanvoerders van alle rangen, vaorbeeldefooz© daden volbracht. Met o;n- gekenden trots en diep gelukkig meld ik den Führer de tenuitvoerlegging van Zijn bevel. 'Voor de geheel© w©re)!d heb't glji het woord van defn Führer bewaarheid: „Er Zijln geöm onneembare eilanden". Ik wist, dat mijfn moedige, in harden strijld beproefde luchtmacht slechts de zege kent. Zon OiloCst ook deze feerstei Overzeesdhb operatie den vijlamd als ©en wonder i|n 'enkele dag©n verpletteren. Ook hieraan hebben de Italiaamsdhe imdriine lew afdeelingen van het Italia ansche leger ten de Italiaamsche luchtmacht h^ar aainideief gehad. Valschermjagers, bezield van 'n toome- loozer. strijdlust. hebt ge, geheel' op u- zelf aangewezen, in een heldhaftigen en. verbitterden strijd, den sterkeren vijand verslagen. Alteenstaiande strijders hebbdn onder oen' gloeiende zlotn len op ©en rots- achtigen bodem bovenmensehelijke dingen gepresteerd. Uw kracht was het onwrik bare natioinianl-socialistische vertrjoiuwien op de overwinning ien de zekerheid van d© trouwe hulp der kameraden iira de lucht, 1 die den hem©! sdho,oniveegdien ©h onver- motid met transportvliegtuigen, versterkin gen aanvoerden. Ondier den bommenre gen van; onze gevechtsvliegtuigen ver- stoimde het vijandelijke gesdhut, vlulchtte j de v'ijfand uit zijfrn versterkte stellingen, i gingen Britsche ©©rings- en koopvaaj - idijlschepen, die hulp wilden.' koimV' n, 1 onder. In de oude wapenbroederscl ap, j uit de groot© dagen van Nairvik hei.oten vliegers en bergjagers het eiland be dwongen; en Engeland uit d©Ze b lang rijke stelling in het Oosten der f l i d del- landsche Zee geworpen'. I Kameraden, het geheele Duits Jhie volk is vervuld van de grootste be*/|opdering en ieeni grenZenlooze dankba? heid voor uw jongste overwinning. Met (onz© lucht macht gedenkt Dnitschlanid bewogen en trots de helden, die inu dm strijld om Kr«ta hun leven ©n hun gi zondheid h(eb- 1 ben geofferd. Voorwaarts in d'Cn geest der overwinnaars van K sta. L©v© de Führer." Jenny, Diolly, oen van d© beide Doilly- sisters, ls levenloos im haar woning ge vonden. Haar zwager, dan n an van Rosy, Dolly, Zeide, dat Zijd schooi? zuster reeds ©enigen tijki Zi©k was en e an depressie- leed. De officinale lljkschouv er heeft nog niet medegedeeld, of eein g< echtelijk on derzoek naar de doodsoor: nak 'zal Wor den ingesteld, (U.Pr) Naar het ANP uit Bar jfn mleLdt, ge looft men te Berhjln niet, dat met den wapenstilstand tusschen E igeland ©n de Engelsche satellieten; van d miieuw© Inak- keesche ^Sregeering het i arzet van de tnaiomiale 'kringen in Iraik' 1 agen Engeland ten leiinide is. Deze opva ting huldigde m'en gisteren Zöer .algem© n in politieke kringen) aldaar, waarbij' n ten ier vooral; OP wees, dat niet de Iruati. male krachten den wapenstilstand hebben gesloten. Hl II IBI— terna loopen, nu hij mij zoo weinig ridderlijk behandeld heeft l Ik ben echt boos op hem en dat zal ik hem toppen jookt i i Ik geloof anders niet, dat u, zqo heel erg boos lis en als 1 uhne maar eenig berouw toont, zult u hem wel heel gauw vergeven. O, ja, als hij mij: zijn verontschul digingen biedt l In ieder geial wist hij ook niet dat ik komen zou. Gedurende een; half uur spr. ken beiden over Huug Kühne; uitsk fcejnid pv^r hèm1 ,©n het is |mog de vra g wi'e het meeste genoot vajm deze <cjpr versatib. Eindelijk st|o|nid juffriOuW He lbrpn op Nu kan ik het jniiet lang :r uithou den. Hijl heeft ruim den tijd ihad, om om iets te gebruiken. Nu r,a ;k eeinsi naar hem' kijken'. Gai je m/e of .vacht: je, tot ik hem hier breng; Als u het goied vindt. Zal ik liever... Een luid kloppen op' de d®ur deed juffrouw Heilbron niet glinsterende oog-ep fluisteren: Dat is Huug! Bininen! De deur ging o/ejn ^n Kühne zei: Toevallig z- g ik uw na;am', tante en.... O, neem r ij! piet kwalijk, ik wist Piet. dat u moe alleen was... Hijl leek nie" Op zijn gemak en na een paar miwarien vroeg de oude dame: Wat schi elt er aan, Huug? Niets tap fcetje! Ik heb alleejni ver- Een overgangsregeling Tegelijk met het Besluit op de inkom stenbelas ing 1941 is in het Verordenin genblad afgekondigd een besluit, dat don naam di iagt van Invoeringsbesluit in- komstenb. lasting 1941. Het regelt drie onderwerj en. In de e :rste plaats bevat het bepalin gen over het berekenen van het zuiver inkomen en van de belasting voor het jaar 1941 ejn ten deele ook voor 1942, In de ,weede plaats bevat het bijzon derheden over de wijze, waarop voor 1941 vorloopige aanslagen zullen tot stand kf men, In de derde plaats regelt het de reeds eerder ter sprake ge brachte wijze van berekenen van de laat ste on heffing op de oude inkomstenbe- lastinf Wa het eerste onderwerp aangaat js op t( merken, dat de nieuwe inkompten- belas .ing voor het eerst zal worden ge- heve l over het inkomen van het kalen der j iar (belastingjaar) 1941 en dat de oud< inkomstenbelasting in theorie al het inkc men heeft belast dat tot en met 21 Dec mber is genoten. In theorie, want bij .iet bepalen van dit inkomen moest, volgens de oude wet worden uitgegaan van een heele reeks onderstellingen. Hi t werkelijke inkomen, dat in het jaar 1940 is genoten, zou eigenlijk nimmer tot maatstaf voor de belastingheffing strel ken, indien het invoeringsbesluit hieri i niet op een bijzondere wijze voor zag. Kennelijk heeft dit besluit het niet billijl geacht dat, de personen, die in 1940 aanzienlijke bedrijfswinsten hebben gema \kt, over deze winsten in werkelijk heid nimmer belasting zouden betalen. Uit ;aande van het feit, dat de belaS- tingp ichtigen hun inkomen over 1940 toch moet ai aangeven in verband met het vast: tellen van voorloopige aanslagen voor 1940, heeft men kunnen bepalen, dat zekere bestanddeelen van het inko- me l van 1940 worden overgeheveld naar he, jaar 1941, indien zij aanmerkelijk rreer bedragen dan in 1941. De eerste f 1000 van het verschil wordt Piet overgeheveld. De 'overheveling vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de definitieve aanslag over 1941. Bij den voorloopigen aanslag voor 1941 wordt het inkomen van 1940. op de gewone wijze berekend, als uitgangspunt genomen. De overheveling, zooals deze in het invoe ringsbesluit is neergelegd, kan wel eens tot onbillijkheden leiden, vooral indien het jaar 1941 buitengewoon slecht voor 'den belastingplichtige is. Voor deze gevallen zal nog een nadere regeling worden getroffen. Bij de over heveling worden alle inkomsten uit eigen onderneming en uit arbeid in aanmerking genomen. Echter wordt loon (in den ruimsten zin) buiten beschouwing gela ten, voorzoo ver het niet tantième is. Het loon wordt echter ten volle bij de ver gelijking medegeteld, indien dit meetel len in het. voordeel van den belasting plichtige is. Het invoeringsbesluit bevat voorts nog een bepaling, welke er toe strekt onver- rekende verliezen, welke bij bestendi ging van de oude Tnkomlstenbelasting verrekenbaar zouden zijn geweest, ook voor ide nieuwe inkomstenbelasting ver rekenbaar te maken. gUniforme>egeling Een voordeel van de nieuwe heffing is haar uniforme regeling voor het ge heele land. Een ieder kan zijn belasting uit de tabel aflezen. Voorheen was het voor een belastingplichtige bijkans on doenlijk zelf. zijn belasting te berekenen). Men had immers behalve de Rijksinkom stenbelasting met zijn verschillende op centen te doen met de Gemeentefondsbe lasting en opcenten. Het belastingverschil der gemeenten is thans vervallen, zoodat een einde is gekomen aan belastingvlucht naar „goedkoope" gemeenten, terwijl de noodzakelijkheid van forensenbelasting e.d. is verdwenen. Pe rubriceering der gemeenten in drie klassen bestaat niet meer. Van toeslag indien belastingplich tigen samenwonen is ook geen sprake meer. zuimd u t© kussen; maar dait ;euvei is gauw genoeg hersteld. Ja, ziet u, tainta Ihoudt bijzonder véél», van. wat zij nb^mt: „de goede, oud'e .gewppnteini", lichtte hij! W Toen ging hij1 weer zitten en begon te praten. Hij had zóó veel te verteHJeml, dat de dairies er heest geen woord tus- s'dhen hoefden te voegen. Van de eerste de beste pauzb m'aiakte juffrouw Heilbron gebruik, om' hem te vragen: Vertel 'mij nu eens even, waarom je hier zoo onverwachts bent weggegaan? De lust fom t© trekken had zichi blijkbaar van mij' meester gem!aakt, tante! En waarom heb je ge«n aidires ach tergelaten? Omdat ik niet wist, waar ik1 zbu heengaan. Ik (heb eerst ©en fietstocht ge maakt. Ik ging dan altijd' 's morgens bij tijds weg ©n reed door, tot ik lust voel de, ergens halt te houden. Ik heb Greet beloofd, dat ik niet la 't Zo,u thuis komten, Zei Bertha', op- staa. "'de. I Haan gastvrouw drong er bij' haar op aan, inioj wat te blijV©n, maar ze was vastbesloten. Nu, g\ <id dan, Zei juffrouw Heilbron eindelijk, iria ïr da|n moet" Huug je thuis brengen. Kühne wilde "ets zeggen-, m'aar Bertha wap hem) te vlug af: Hoe berekent men thans zijn belasting? Men zoekt in de volledige tabel het volg nummer der schaal op waarachter het inkomen is aangegeven. De belasting kan dan worden afgelezen. Éen ongehuwde wiens inkomen minder bedraagt dan f 475 betaalt geen belasting. De grens ligt voor een gehuwde zonder kinderen bij f775 enz. Geen belasting betalen: de ongehuwde bij ink. lager dan f 475 de geh. z. k. f 77E met 1 lcmd f 976 2 fll?5 3 f1375 4 f1625 5 f1975 6 f3175 7 f4525 8 f5425 9 f6175 10 f6775 f600 „11f7375 f600 12 f7975 Met gehuwde belastingplichtigen (groep II) worden gelijkgesteld de ongehuwde belastingplichtigen die vóór 1 (September van hei kalenderjaar "den leeftijd van 65 jaar hebben bereikt en zij die gehuwd geweest zijn en uit wier huwelijk een kind is geboren (het is noodig dat het kind nog in leven is). Om als gehuwde belastingplichtige in aanmerking te ko men, moet het huwelijk gedurende ten minste een derde gedeelte van het kalen derjaar hebben Persoonsbewijt ••rit na 1 Januari 1942 verplicht De Staatscourant vajn gisteren b^vat ©en uitvoeringsbesluit Persoonsbewijzen III van d©to secretaris -generaal van bin- ndnlan'ds'che zaken, wiamhij1 wordt be_ p.aald, idjait het steeds bij! zich -dragOni van eefni persoonsbewijs is verplicht van 1 Januari 1942 af. (Het eerst© uitvoeringsbesluit had be paald, dat m'en [na 1 October 1941 van ©en persobnsbewij's m|oiest zijh voorzien. Red.) Engeliche bommen Gedurende de Pi)nkst©rdagen, in h|et bijlzonder ip den nacht van Maandag op Dinsdag, is d© Einigelsoh© luchtmacht bo.- ven io]ns land actiever geweest dan ge- ruirrien tijld tevionen1- Er is een tameiijk groot aantal brisant- en brandbommen uitgeworpen: de meeste hebben Weinig of geen schade aalnigericht. In een stad' in het Westeln d«s lands, waar eeniga brisantbfominein; ©n ©en grqot aantal brand bommen (nieergekomfen is, is er ledhter w©l schade van b©teeke&ids en zijn er o.ok slachtoffers te betreuren. Drie wootnhui- 'zen Zijlre door brisantbbirrim©n ingestort, 10 andere Zwaar beschadigd. BoV^dien is aan 175 lalndere huizen lichte schade (in hoofdzaak gebrpjk^n ruiten) toege- 1 bracht. j Onder de bewoiniers van de ingestorte huizen Zijln: drie idoioden ien vier gewon den. Door bramdblomnien is e%i tamelijk groot aantal branden gesticht, waarvan de-meeste vrijwel aanstonds konden wor den gebluscht. De overige waren van ochtend ini de vroegte bedwongen. Een wissel van eert tram w<erd beschadigd. De N.Z.H.R.M. in 1940 De Noord- ien Zuid-HoUanidsdhe red ding JVJaatsdhappij' heeft haar jaarverslag over 1940 uitgebracht. In het af geloop en jaar heeft zij' bewezen, dat zij niettegen staande de moeilijke omstandigheden haar werk kan volbrengen. De bemanningen hebblen inimmer geaarzeld in zee te gaan, al dreigden huin ook nog andere gevaren dan die va'n' de 'branding alleen. De red- dingbiooten van de NZHRM kwamen 108 keer in actie ©ni 244 ttnenschien konden in veiligheid wordejn gebracht. Dit Zijln. Ik kan best alleen gaan; ik benl dadelijk thuis. En ik ben Zeker, juf frouw Heilbron, dat u heel 'Wat te ver- tellen heeft aan den heer Kühnie. Laat ik u niet zijn gezelschap onthouden. Juffrouw Heilbron glimlachte Ja, ik heb hem veel te zeggen, m'aar dait kan nog wel wat Wachten, Ik zou nu eenmaal graag zien, dat Huiug je thuis bracht 1 Geeft u maar to,e. juffrouw P&n- nimgs, raadde Kühne aan. Mij|n gezelschap zal u heel wat minder 'l;ast b'e20rgen(, dan dat u den. strijld aanbindt tegeni haar ifzereh 'doorzettingsvermogen Ondeugend Zei B©rtha: Nu, we kunlnen wiel sarnlen hier weggaan, mlaar daim kan ik u nog altijld' terugsturen! Denkt u, dat dit mlaar Zóó gemak kelijk gaat? Ik heb Ook e^nigszin^ iden aard van m'ijjn tante! HOOFDSTUK XII. Dus ondeTinambn Bertha en Huug sa men den tocht naar „Het Anker" en juffrouw Heilbron, die de jongelui uit geleide had gedaan, tot aan den hoofd ingang van het hotel, keek zeer verge noegd, toen Ze weer op haar kamfer was. Onderweg sprak Kübne h^el gewioon; miaar toen Ze dicht bij! het hek kwamen!, werd hij) o-p eens vreem|d'-stU; 25oo zegt h©t jaarverslag, recordcijfers,, waaruit duidelijk blijkt, wélke hooge eischen in 1940 -aan personeel en mate rieel werden gesteld. Onvrij g«bl«d De aandacht wordt er op gevestigd^ dat, met inwerkingtreding van 10 Juni, het vervoer van verschillende goederen naar ©n in bepaald onvrij1 gebied langs de Belgische grens aan beperkende be palingen onderworpen is. Dit heeft ten doel te verhinderen, dat goederen wór den aangevoerd, welke voor clandesife- nen uitvoer Zijh bestemd. De betreffende bepalingen zuU&n voor- loopig gelden voor de vollgbnde soorten van goederein', voor zoover de uitvoer verboden is of onder het uitvoermbiOo- polie valien: le. Alle soorten visch, schaardi^renf, pluiihvee en konfijhen; 2e. Alle goederen, wélkte naar hun aard bestemid Zijln, al of naet be- of verwerkt, te dienen voor consumptie voor menschen of dieren, unlet uitzondering van levende dieren. i Het verboden gebied zal tot iniader or der omvatten: de geheele Westersdh©lde en vele gemeenten in Z.-VIaanderen. Extra ei Gedurende het tijdvak van Woensdag 4 Juni tot eins onlet Zondag 8 Juni a.s. geeft de met „51" genummerde bon van de, .bonkaart algemeens", recht op het koopen van én ei. D« N«d«rlandsche Jeugdhetbergen Op het oogenblik zijn de volgende jeugdherbergen voor het trekkersverkeer geopend. Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Ap- pelsga, Arcer,. Arnhem, Beegden. Delden, Deventer, Eindhoven, Eysden, Gorinchem Gouda, Haarlem, Harlingen, Heemse-Har- denberg, De Kaag, Kampen, Kortenhoef, Lunteren, Lochem, Nijmegen, Oldebroek, Rhenen, Scheveningen, Schoorl, Sneek, Utrecht, Vaals, Wieringen en Zwolle. Men kan verwachten, dat de jeugd herbergen te Meppel en Hoogeveen even eens binnenkort in gebruik gesteld wor den, de jeugdherberg te Epe zet ge durende de geheele-maand Agustus haar deuren voor de trekkende jeugd open De volgende route wordt speciaal voor fietsers aanbevolen Amsterdam, Schoorl, Wieringen, Har lingen, Sneek, Appelsga, Heemsen (Har- denberg), Zwolle, Kampen, Apeldoorn. Deventer, Delden, Lochem, Arnhem, Amersfoort, Amsterdam. Verdronken Dinsdagmiddag werd op het politie bureau te Enschede kennis gegeven dat een jongen bij het zwemmen in het Twente Rijnkanaal zou zijn verdronken). Omistreeks half vijf begaf de 32-jarig© H. L. uit Den Haag, die tijdelijk te Enschede vertoeft, zich te water en slaagde er in het lijk boven water te brengen. De levensgeesten waren toen geweken. Het slachtoffer bleek te zijn de 12,-jarig© J. S. uit Enschede. In officieel© kringen van Ned.-Indië verklaart /mfen. zloo meldt het Japaintsehe blad „Tokio Asahi Sjimhloen" uit Bata via, dat men Waarde hecht aalni de voort- Zetting vaini de vriendschappelijke betrek kingen imlet Japan. De door d© Japan-? ners weergegeven.' pessimistische beoor deeling van het verdere verloop d©r han delsbesprekingen, Zoo zegt men in Ned.- Indië verder, is ongegrond. Wanneer Ba tavia op de Japansche verklaringen nog niet geantwoord heeft, vindt dit uitslui tend zijim oorzaak in technische redenen. De Nederlandsdh-Indische overheid is op het oogenblik er mede bezig, ©em defi nitief standpunt te bestud'&eren. II!1 Naar het DNB uit Genève meldt, wordt het uiit Engelsche bron afkomstige be richt, dat de opperbevelhebber der Brit sche troepen op Kreta, die Nieuw-Zee- ilandSche luitenant-generaal Freyberg, bij een vliegtuigongeval om het leven zou zijn gekomen, thans door Reuter officieel tegengesproken. i Het lijkt mij zoo lang, dat ik Wijk verliet, Zei h'ijl eindelijk. Dat is heel natuurlijk, antwoord de ze kalm'. Verrast keek Huug haar aan: Waarom'? Bedoelt u, dat ik....»? Ik bedoel alHeèn, dat het al een! heelen tijld geleden is, dat u ging, zoo dat dan ook heel natuurlijk is, dat het lang lijkt 1 Ol Hijl keek zóó teleurgesteld, dat hlet [haar leed de&d voor hèm. Ze stak hem de hand toe en zei: Maar het wordt al laat en tante of liever gezegd onze tantes wachten op ons. j - Ik zal u toch gauw weerzien? Vurig verlangen klonk uit zijn stem en even draalde zij. Maar toen viel het haar weer te binnen, hoe hij ineenjs was weggegaan, zonder haar goeden dag te zeggen, nadat hij haar toch eerjst sterk den indruk had gegeven dat hij zeer op haar gesteld was; en dit stemde haar harder jegens hem. Misschien, antwoordde ze dus. Maar het is ook heel best mogelijk, dat we el kaar nooit weer zullen ontmoeten. Als tanfe's voet beter is, gaan we waarschijn lijk weg. Juffrouw Petersen is nog niet terug en ik geloof niet, dat we langer moeten blijven. ,1 (Wordt vervolgd

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1