ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Inzending Advertentiën DONDERDAG 5 JUNI 1941 OPGENO] ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN I ABONNEMENT 1797 - 1889 Prijs: in ZIerikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. UitgaveN.V, da Zlerikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schnitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. 4e Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14660 ADVERTENTIES Prijs22 cent, pec regel, minimaal 88 cent.. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DE FRANSCHE KOLONIËN Da toestand in Syrië Na-ar het DNB uit Vichy meldt heeft generaal Weygand, die, zooals gemeld, aan den Dinsdag gehouden ministerraad heeft deelgenomen, een uitvoerig verslag uit gebracht over den toestand in Afrika. In het bijzonder, zoo verklaart men in Fransche politieke kringen, zou hij tij dens zijn onderhoud met den maarschalk en admiraal Darlan geraadpleegd zijn over den toestand in Syrië. Van Fran sche zijde, zoo wordt verklaard, bereidt men zich wat Syrië betreft, op alle even tualiteiten voor, nu de Engelschen hun luchtaanvallen op Syrische steden en vliegvelden onverstoorbaar voortzettenen bovendien in een berichten-cam-pagne over Syrië klaarblijkelijk een voorwendsel zoe ken om een eventueele operatie tegen Syrië te ondernemen. „Frankrijk is niet slechts in woord en geschrift, maar ook door handelingen in zijn koloniale rijk bedreigd". Deze op vatting uitte men gisteren te Berlijn onder verwijzing naar de kabinetszittimg, die Dinsdag te Vichy is gehouden. In dit verband herinnert men van Duitsche zijde aan de luchtbombardementen, die Frankrijk steeds heeft moeten doorstaan, zooals eerst onlangs te Sfax. Op een vraag van buiten'landsche journalisten werd gisteren in de Wïlhelmstrasse ver klaard, dat de bijzondere gemachtigde voor Noord-Afrika waarschijnlijk vol doende onderwerpen voor besprekingen te Vichy had, want bij de vroegere anti- Fransche handelingen van Engeland komen nog de aanvallen .in woond en geschrift, waarmee Londen Frankrijk heeft bestookt en blijft bestoken. Boven dien zijn van zekere zijde begeerige blik ken op Dakar geworpen. DuUsch weermacMsbericht Op K^eta werden 13000 gevangenen gemaakt Ket opperbevel van de weeririadhi m'aakte giserien bekend: Bij; de gevechten op het eiland Kreta werden, na tot dusverre vastgesteld, meer dan 8000 Britten. '6n 5000 Grieken, gevangen genomen. Talrijke gepantser de gevechtswagens en stukken geschut, alsmede groote hoeveelheden munitie, kleeding en levensmiddelen warden buit gemiaakt. Het luchtwapen heeft gisteren1 industrieele installaties in het graafschap Essex en in Zuid-Engeland gebombar deerd. Ten Noordoosten van de Orka den hebben gevechtsvliegtuigen in den afgeloopen nacht «een koppv.aardijjsehip van 4000 brt. tot zinken gebracht -en voor de Noordkust van Schotlafnd twee groote vrachtbooten zwaar beschadigd'. In dèn nacht van 2 op 3 Juni hebhenj torpedovliegtuigen tw©e treffers geplaatst op een vrij; groot Britsdh oorlogsschip. In den afgeloopen nacht war^n -doel treffende aaInvallen gericht op de ravi- taileeringshav-en Hull1 On op -de haven installaties aan de Engelsche Zuid- en Oostkust. In Noord-Afrika levendige we- derzij'dsche activiteit van d'e artillerie vo-or Tobroek. Formaties Duitsche bom menwerpers ©n torpedovliegtuigen vielen op 2 Juni herhaalde malen doelen Bij Tobroek aan en vernietigden in de haven 'n transportschip en plaatsten een treffer op een Britsdie lu chtd o'eibatterij!. De vijland heeft overdag in.oeh des nachts boven hef Duitsche rijksgebied gevlogen. In -de periode van 31 Mei tot 3 Juni, verloor de vijland 20 vliegtuigen:. Hier van werden 14 in luchtgevechten -d-o-or nachtjagers en luchtdoielartillerie en 2 door mijnenvegers neergeschoten, terwijl de rest op den grond werden vernield. In diezelfde periode gingan tien eigen vliegtuigen verloren. Italiaanschweermachlsbericht Het weerma-chtsbericht 364 luidt als völgt: In den afgeloopen nacht hebben onze vliegtuigen bommen laten vallen op de bases van het eiland Malta. In Noord- Afrika zijn nieuwe luchtaanvallen onder nomen op de basis Tobroek. Batterijen geschut en voor anker 'liggende schepen zijn getroffen. Een schip raakte im brand. Een ander schip is na een aanval ten Oosten van Tobroek in brand geraakt. In het gebied van Sotloem hebben onze jagers twee vijandelijke toestellen van het type-Hurricane neergeschoten. Een vijandelijke bommenwerper is omlaag ge haald -door het afweergeschut van onze torpedojagers. In den nacht van 3 Juni heeft de vijand een luchtaanval onderno men op Benghasi. In Oost-Afrika blijven onze garnizoenen en onze mobiele ko- lonnes overal taai verzet bieden aan den vijand en overal een onvermoeide activi teit ontplooien. In het gebied van Galla en Sidamo activiteit van ide artillerie aan beide zijden van de oevers van de Omo-Bottego. EX-KEIZER WILHELM II f De bijzetting geschiedt Maandag te Doorn Het DNB m!eldt uit Doom, dat de bij zetting vala het stoffelijk overschot van ex-keizer Wilhelm II, wiens overlijden gisteren is gem'eid, aaanstaandiem Maan dagmorgen zal geschieden in de slotka pel van Dpjorin, die voor deze gelegen heid provisorisch wordt ingericht. Vol gens dein wiensdh van den overleden'6 '*s de kring va|n de deelnemers -aan de, plechtigheid beperkt tof de naaste familie. Toch worden ppk énkele delegaties uit Duitschland verwacht. Friedri-dh Wilhelm Viktor Albert von HohenZollertn.' wiend pp 27 Januari 1859 t-2 Berlijn geboren als oudste zoon van den lateren keizer Friedrich III eh zijjn ge- mlalin Victoria, een dochter v,an kjojningin Victoria van Engeland. De jonge prins genokt z!ij(n opleiding aan het gymlniasi,um te Cassel 'en de universiteit te Bpnn, waar hiji twl^e j:aar studeerde. Intusschen was hij reeds op 18-jarigen leeftijd tof officier van het gardoregimOnt te Po-tsdam benoemld, stond later -eenigen tijd -aan het hoofd van het regim'ent gardehuzaréini en steldle zich te gelijkertijd p,p de hoogte van de onder scheiden takken van staatsbestuur. In 1881 huwde hij' unlet prinses Auguste Viktoria van Sleesw'ijk-H olseim-Spnderburg Augustenberg en een jaar later werd zijln eerste zo-on g^bpfen, -de latere kroon prins Wilhelm'. Na den dopd van zlijn vader kwam! Wilhelm1 II op 15 Juni 1888 aan de re- geering. Verscheiden10 kanseliers hebben -elkaar tijldens de regeeriinig van Wilhelm1 II na 'het aftreden van' Bjsm|arck op 20 Maart 1890 opgevolgd. De volgende staatslieden hebben het kanselierschap yam hjet Duit sche Rijjk bekleed: van 1890 tot 1894 generaal Gaprivi, vala 1894 toit 1900 prins Hohenlohe, van 1900 tot 1909 prins Bü- low, van 1909 tot 1917 Bethmk|nn-Hpll- Weg, in 1917 Michaëlis ,ejni Graaf Herling en i(n) 1918 Max von Baden. In de dagen der Duitsche i-neepstprting begaf de kei zer Wilhelm' II zich pp 10 November 1918 naar Nederland, waar in het aldaar gelegen Amtenojnigen op 28 Npvember 1918 -de formaliteiten va|m Zijln troonafstand wenden vervuld. Na -den -dood va|ni d-e Keizerin in 1921 trad Wilhelm II een jaar later fini he'd huwelijk met prinses Hdrmiina van Sdhö- naich-Kamlath. Sin-ds Zijlni vertrek uit Duitsöhland heeft Wilhelm' II p«p het aap een Nederljand- sche adellijke familie behporende kasteel te Doom gewoond, waar hij gisteren is o-verleden. Tijldens den wereldoorlog stond de vroegere keizer in het middelpunt d'er vijandelijke propaganda, welke vooralop -de bewering steunde, dat Wilhelm1 II de schuld droeg aan defni op-rlog. Daarte genover hebbejni de inmiddels door de toenm'aals oorlogvoerende mogendheden gepubliceerde documenten aangetoond, dat het 't streven der regeering van Wejzfer Wilhelm geweest is, de botsing met En geland dn met de andere vroegere ge allieerden te vermijden-. Wilhelm II zelf werd door het uitbreken van den oorlog verrast tijdens een- reis naar het Noorden1. De Duitsche bladen wijden groote aan dacht aan het overlijden; van dPn Duit- schen ex-keizer, zop mleldt het DNB. In uitvoerige artikelen wordt de leyensl|opp van Wilhelm' II met de pojïtieke ge beurtenissen) van Zijln tijd geschilderd. Daarbij verkljaiart Im'en, dat de politiek van Wilhelm' II er niet in is geslaagd het web van Enigeland's omsingeling te verscheuren. In dit verband bbtoogt de Deutsche Allgm'eneime Zeitung, dat in 1914 geen sprake kan. Zijn geweest v,an Duit sche schuld aan demi oorlog. Steeds her haalde pogingen, om met Engeland tot een vergelijk te -komen strandden, zop schrijft het blad, pmdat Engeland nooit bereid was ondubbelzinnig Zijln stand punt te bepalen. De Engelsdhen hebben door hun houdiimg in voorjaar en Zolmër 1939 bijl een overeenkomstige situatie npgm'aals bevestigd, wiaiarom -het huh pok destijids te doen was: Duitschlainid belet ten zich te verheffen, en het vernietigen. Na den wereldoorlog, Zoo vervolgt het blad, heeft Wilhelm II dUn opbouweni- den arbeid vahi den Fü|hrer mët be- iwondering en gloeiende (hpop vopr de toekomst van het Duitsche volk gevolgd. Het DNB mfeldt over d'e laatste opg-en- blikken van, den gewezen keizieir, dat na eeh kortstondige verbetering gedurende het Weekeinde, welke ©en volledig her stel li-et verwachten, Dilndag in de i|aite avonduren &&n ernstige versliechting van den toestand' intrad. Tem©voIge van een longembölie ontstond lepn snel' verval van 'krachten, welke het van nature sterke lichaam van den patiënt verzwakte en een diep© bewusteloosheid vferpprzaakte, waaruit de gewezen keizer (niet meer ontwaakt is. Na de schijnbar© verbete ring van; enkel© dagen geledien-, Weilke bij! den patiënt den wiensch -ha,d dofPn op- komien -om het ziekbed te verlaten, wa ren -een reeks van naaste verwanten, o.a. de zpons van Wilhelm', we©r uit Dpom afgereisd, Zo-odat Zijl de laiatste urm niet aan het ziekbed kolnden vertoeven. Aan het ziekbed wanen aanwezig, toen de dood intrad, de gemalin van den keizer, Prinses Hermlitnie, Zij|n dochter, de her togin van Braunschweig, Prins Louis Fer dinand, een kleinzoon- On prinses Hen- riette. de ©chtgenpote va|ni prins FranZ Jozef, eveneens een kleinzoon. Het be richt van het pveriijlden heeft in Dppm een levendige deelneming bijl de beyol1- king gewekt, daar Wilhelm II veel voor de plaats ged,aian had. AMBTELIJKE BEKENDMAKING Op grond van de verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied nr. 20 1941 wordt 1. aan de Joden in den zin van par. 4 der verordening van den Rijkscommis saris nr. 189 1940 wordt verboden: a; het publieke 'baden in zee-, strand-, zwembaden en overdekte badinrichtingen; b. het betreden van- publieke plantsoe nen -en lokalen, evenals het huren van kamers in publieke logeergelegenheden (hotels, pensions, logementen) in zee- en strandbadplaatsen en andere dergelijke plaatsen; c. het bezoek aan paarderennen als toeschouwer. Handelingen in strijd met -dezen maat regel zijn overtredingen en worden met hechtenis van maximaal zes maanden en boete tot f1000 of met een van beide gestraft, voor zoover niet volgens an dere bepalingen een hoogere straif is bepaald. Deze regeling is gisteren in werking VLEESCH enVLEESCHWAREN De secretaris-generaal van het depar tement van landbouw en visscherij ves tigt er nogmaals met nadruk ide aandacht op, dat de met Eén rantsoen vleesch gemerkte bonnen1, welke onbeperkt gel dig zijn, recht geven op het koopen van een heel rantsoen vleesch (honderd gr., been 'inbegrepen) of een heel rantsoen vleeschwaren, dus op een hoeveelheid, welke tweemaal zoo groot is als die, welke kan worden gekocht tegen afgifte van een genummerde bon van de vleesch- kaart. Evenzoo geeft met Eén rantsoen vleeschwaren gemerkte bon recht op het koopen van een heel rantsoen vleesch waren dus op een hoeveelheid, welke tweemaal zoo groot ds als -die, welke kan worden gekocht tegen afgifte van de voor vleeschwaren bestemde genum merde bonnen van de vleeschkaart, die slechts op een half rantsoen vleeschwaren recht geven. DE SLUIKHANDEL moét da kop wordan Ingadrukt In een dezer dagen gehouden pers conferentie heeft dc gemachtigde voor de prijzen, mr. H. C. Schokker, een uit eenzetting gegeven van de taak van zijn dienst en daarbij een overzicht gegeven van het resultaat, dat na een half jaar hard werken is verkregen. Ook kondigde hij nieuwe maatregelen aan, welke in het belang van den consument genomen die nen te worden. De gevaarlijke spanningen, die eenige maanden geleden nog in het samenstel der prijzen traden, zijn op het oogen- blik grootendeels bedwongen. Men kan wel zeggen, dat men het prijsniveau in de hand heeft gekregen. Dit is voor een Men wordt er nogmaals aan herinnerd, dat nè 9.30 uur op den dag van uitgaaf geen enkele advertentie meer kan worden aangenomen. Alléén familieberichten kunnen iets later worden ingezonden. De Directeur. niet gering deel het gevolg geweest van de wijze, waarop de dienst van den gemachtigde voor de prijzen kon worden gebouwd, n.l. door de prijsvorming en de prijsbeheersching in één instantie te vereenigen. Sinds Februari werden 1330 tuchtbe- schikkingen gewezen met een totaal be drag aan boeten van 640 000 gulden. Technisch geeft dit feit eenige voldoe ning, doch het ideaal is pas bereikt, in dien de inspecteurs der prijsbeheer sching werkloos zijn geworden, omdat er geen overtredingen meer zijn. De kracht kan niet liggen in de rol van wrekende gerechtigheid, maar in een soepele, opbouwende co-ordinatie van de belangen van consument en producent Daardoor zullen de goederen in onze volkshuishouding op rechtvaardige wijze kunnen worden verdeeld. De goeden niet te na gesproken aldus mr. Schokker zijn er nog ta melijk veel producenten en handelaren, die weigeren bepaalde artikelen te ver- koopen, of die voorraden achterhouden, omdat zij van meening zijn daarmede in de toekomst door een stijging der prijzen op meer lucratieve Wijze handel te drijven dan op dit oogenblik. Dit is zeer ongewenscht en onder de tegen woordige omstandigheden in geen geval toelaatbaar. De goederen welke er zijn, zullen in den handel moeten worden ge bracht, daar, waar er behoefte naar is en tegen prijzen, welke er voor gelden Een tweede maatregel, welke op dit ter rein in voorbereiding is, betreft een ver bod van gekoppelde verknopen. Een tweede gebied, waaraan in de volgende periode extra veel aandacht zal worden besteed is dat van den sluik handel. De gemachtigde voor de prijzen doelt hierbij niet uitsluitend op den sluikhandel in het groot. Deze gaat met groote winsten gepaard en is uiteraard a-sociaal en zelfs misdadig. Vooral zal hij ook aandacht besteden aan heel een voudige overtredingen, als bijv. het koo pen van een ei zonder bon voor een prijs, welke wellicht slechts enkele cen ten hooger is dan de officieel vastgestel de prijs. De huisvrouw, die er haar eer in stelt, pnder alle omstandigheden haar gezin van het noodige te voorzien, zal er spoedig toe geneigd zijn haar hart sterker te laten Spreken dan haar verstand. Dit is eenerzijds wellicht begrijpelijk, maar men moet inzien, dat één ei per week en per persoon neer komt op acht millioen sluikhandel-eieren per week over het ge- heele land. Hetzelfde geldt voor aard appelen en boonen en tal van andere eerste levensbehoeften. Het zijn dus juist deze eenvoudige vergrijpen, welke den groothandel in ver boden goed mogelijk maken. Daarom is ook de kleinste overtreding van de dis tributiemaatregelen en prijsvoorschriften verwerpelijk. Men heeft zich in de komende maanden tot taak gesteld een onverbiddelijken oorlog te voeren tegen den sluikhandel. In de William-mijn in Whitehaven in Cumberland vond, naar Reuter meldt, Dinsdag een ontploffing plaats, ten gevolge waarvan vele mijnwerkers, -die in de afgelegen mijngangen ver onder den zeespiegel' werkten, werden afgesneden. Hulpmanschappen van alle mijndiistricten der Cumber 1 and-streek hebben zich ijlings naar het tooneel van het ongeluk be geven en men heeft eenige mannen naar de oppervlakte gebracht, die ernstige brandwonden hadden gekregen'. In een ziekenhuis te Lima is de oud ste man van Peru, de vroegere sergeant der cavalerie, Fernando Lodesma, ge storven. Lodesma moet den leeftijd van 124 jaar bereikt hebben. Hij laat uit twee huwelijken 33 kinderen achter, zijn jong ste zoon is 48 jaar. Syrië bereidt zich thans op alle eventualiteiten voor De sluikhandel in ons land moet de kop worden ingedrukt Stoffelijk overschot van ex-keizer wordt te Doorn bijgezet. Algem, vergadering van het Prov. Zeeuwsche Groene Kruis te Goes [Het voetbalprogramma voor den komenden Zondag Wanneer verduisteren 7 Heden (Donderdag) gaat de zon om 21.56 uur onder. Morgen (Vrijdag) komt zjj op om 5.20 uur. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. De maan gaat onder om 3.42 uur en komt op om 17.55. Volle maan Maandag 9 Juni. Laatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. VERSCHILLENDE BERICHTEN Engslfcha luchtaanvallen In verband met den Engelschen lucht aanval op Nederland in den nacht van 2 op 3 Junii, heeft de directeur-generaal van Winterhulp Nederland, na zich in de morgenuren van de situatie op de hoogte te hebben gesteld, f5000 ter be schikking gesteld als eerste 'hulpverlee ning, ter verdeeling onider de getroffen gezinnen. In den nacht van Dinsdag op Woens dag hebben enkele Britscbe vliegtuigen boven ons land gevlogen. De hier en -daaT neergeworpen brisant- en brand1- b ommen hebben slechts onbeteekende schade aangericht. Onbewaakte o/erwag Op den overweg bij Ra a lte, is Woens dagmorgen een uit de richting Zwolle komende vrachtauto door een uit Zwolle komende trein gegrepen en ongeveer 200 meter meegesleurd. De auto werd totaal vernield. 1 j De chauffeur kwam met den schrik vrij, doch -een mede-inzittende, de heer R. de V. uit Stiggerda, werd zwaar gewond uit de cabine gehaald. Hij is naar het ziekenhuis te Raalte overgebracht. Men vreest voor zijn leven. Zeilboot omgeslagen Vermoedelijk door een verkeerde ma noeuvre is Dinsdagmiddag op het Alk- maardermeer een zeilbootje, waarin de heer Kortlever, hoofd van de Christelijke school- te Sint Pan eras, zijn twee zoontjes en een vriendje van dezen waren gezeten, omgeslagen. Het vriendje wist zich zelf te redden. De heer Kort lever bracht zijn twee zoontjes op den kant, doch vlak bij den wal verdween hij zélf door uitputting in de diepte. Het stoffelijk overschot is nog niet ge vonden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1