NIEUWSBODE VRIJDAG 6 JUNI 1941 OPöENOi ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reap. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. d* Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierlkiee, Scbultb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose Red.: M. J. Kosteo, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14661 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. BIJ contract speciale prijzen. Sue- ces]es op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.80 uur. POLITIEKE PROBLEMEN Nu Kreta in Duiitsche handen is, wor den de Engelsche verbindingswegen door de Middellandsche Zee met het Nabije Oosten in ernstig gevaar gebracht. Nog meer dan toch reeds het geval was, zullen de Engelschen daarom trachten, het voor de oorlogvoering benooidigde materiaal langs andere wegen aan te voeren: naar Egypte, Palestina en Trans- jordanië door de Roode Zee en naar Irak en eventueel Syrië door de Perzi sche Golf en verder per spoor naar het Noorden. Waarschijnlijk zul dus de B agdadsp oorweg, die reeds zoo veel stof heeft doen opwaaien, weer eens sterker de aandacht trekken. Het plan om dezen spoorweg aan te leggen is omstreeks 1900 opgevat. Aan sluitend op het spoorwegnet in het eigen lijke Turkije zou de lijn over Mosoel en Bagdad naar Basra aan de Perzische Golf loopen. Zoodoende zou een snellere verbinding tot stand komen tusschm Europa en Indië, terwijl tevens de wel vaart van die landen, door welke de lijn liep, zou worden verhoogd. Na een feilen strijd tusschen Engeland en Frank rijk wist Duitschland in 1903 de concessie los te krijgen van Turkije, dat vóór den wereldoorlog al de landen tusschen Istamboel en de Perzische Golf in bezit had. De wereldoorlog maakte aan het werk, een einde. Het traject van Istamboel tot Nisibin, aan de huidige Zuidgrens van Turkije, was gereed. Het middenstuk tot Bagdad ontbrak en gedurende den oor log hadden de Engelschen een lijn aan gelegd van Bagdad naar de Perzische Golf. De verdeeling van het Turksehe Rijk had op den verderen aanlieg van den spoorweg een zeer nadeeligen invloed; niemand had eigenlijk belang 'bij het transitoverk'eer door het gevormde com plex van landen. Toch is de spoorweg ten slotte gereed gekomen: in Juli 1940 werd op de grens van Syrië en Irak het laatste traject voltooid. De bezetting van Kreta heeft den Bag- dadspoorweg weder sterk in beteekenis doen stijgen als verbindingsweg tusschen de Perzische Golf eemerzijds en Turkije anderzijds. Ongetwijfeld kan deze spoor lijn met haar bewogen geschiedenis, als deze landen in den maalstroom van den oorlog mochten worden medegesleept, nog een belangrijke rol spelen. Syrië blijft voor alle betrokkenen een lastig probleem vormen, ook al is in Irak een betrekkelijke rust ingetreden. Zullen de Engelschen probeeren, dit ge bied binnen te dringen? En wat zullen de gevolgen van een dergelijke actie zijn? Reeds van oudsher werd Syrië be schouwd als de belangrijke landbrug tus schen de Middellandsche Zee en de Perzische Golf. Van het Noorden naar het Zuiden strekt het Syrische 'gebied zich, in ruimen zin genomen1, uit van Klein-Azië tot aan het schiereiland van Sinai. Het eigenlijke mandaatsgebied Sy rië—Libanon, onder Fransch beheer, maakt echter slechts een deel uit van het kustgebied. De ongeveer 350 kilom. lange strook langs de kust van de Middellandsche Zee van Syrië—Libanon begint onder het autonome sandsjak Alexandrette en loopt verder, via de havens Latakije, Taraboelds, Beiroet en Saida tot aan de grens van Palestina, ter hoogte van Haifa en Akka. Van dit punt uit loopt de grensweg Oostelijk en Noord-Oostelijk voorbij Palestina, Transjocrdanië en Irak, tot ver in de vlakte van Mesopotamië. Het eigenlijke Syrië loopt van de kust af niet meer dan ongeveer 200 kilometer landinwaarts. Het Noordelijke kustgebied van het mandaatsgebied wordt aange vuld door het Ansarije-gebergte, waarin de Islamietische Nosariërs huizen. De Zuidelijke helft wordt gevormd door den vruchtbaren Libanon met de Christelijke volksstammen van de Maronieten en de half-Islamietisehe Droezen. Hierachter ligt de Anti-Libanon, bewoond door Ara bische herders en kleine landbouwers. Deze zet zich naar het Oosten voort door het Haurangebergte, den z.g. Dzjebel Droes, waarin het grootste deel van de stammen der Droezen verblijf houdt. In het Oosten ten slotte trekken Arabische Bedoeïnen met hun kudden door steppe en woestijn. Er kan imtusschen geen twijfel aan bestaan, of de Franschen zullen zich met de wapenen in de hand verdedigen in dien Syrië zou worden aangevallen. Of zij sterk genoeg zullen blijken, om aan den Engelschen druk weerstand te bie den, is een andere vraag. Deze vraag dringt zich te meer op den voorgrond, omdat het bekend iis, dat zich onder de Syrische ambtenaren en ook in het leger elementen bevinden, die in het ge heim sterk sympathiseeren met de bewe ging van De Gaulle. Nu zou nog de mogelijkheid bestaan, dat Frankrijk de hulp van Duitschland inriep. Hoe dit land daarop zou reagee- ren, valt moeilijk vooruit te zeggen. De bewering, dat Duitschland reeds troepen in Syrië zou hebben geland, wordt van Duitsche zijde tegengesproken; trouwens: ook Frankrijk ontkent dit. In de Wilhelm- strasse schijnt men de meening te zijn toegedaan, dat de verdediging van Syrië een kwestie is, welke uitsluitend Frank rijk zelf aangaat. j j Voorloopig staat er niets vast over een Engelschen aanval, het is zelfs twij felachtig, of de Engelschen hiervoor over de noodige troepen zouden kunnen beschikken. Met de mogelijkheid van een dergelijken stap moet evenwel rekening worden gehouden. HET EILAND CYPRUS haaft goed# wegen Dit eiland ligt ongeveer 600 kilometer ten Oosten van Kreta en is sedert 1925 een kroonkolonie van Engeland. Het ligt als een massieve rechthoek in de Ooste lijke bocht van de Miiddellandsche Zee. Een lang, smal schiereiland, dat zich uitstrekt naar het Noord-Oosten, wijst in de richting van Syrië. Het 'eiland, dat door 350.000 Grieken wordt bewoond, heeft een lengte van 230 en een breedte van 96 kilometer; zijn oppervlakte bedraagt ongeveer 9600 vierkante kilometer. Het wordt door- sneden door twee bergketens, dn de richting Oost-West. In het Noorden be staat dit gebergte uit kalksteen; de hoogste bergtop, de Kornos, is ongeveer 1000 meter hoog. Het Zuidelijke gebergte bestaat uit basalt en bereikt zijn grootste hoogte in het Troodosgebied (2000 meter). Tusschen de beide berg ketens strekt zich een vlakte uit, die op bepaalde plaatsen een breedte heeft van 40 kilometer. Deze vlakte draagt over het algemeen een woest karakter. In vroeger eeuwen heeft de beschaving, naar blijkt uit opgravingen, op een zeer hoog peil gestaan. Landbouw e!n veeteelt vorm'en de hoofd middelen van bestajan. Verder houden de Cyprioten ziéh bezig m©t spons vis- scherij, tegelbakkerij en het wi|niniein van asbest ©n gips uit die bergen. Nicosia, de bescheiden hoofdstad, is het beginpunt van een smialspoorw©g ter lengte van ruim! 122 k.m. Het wegen net. ter lengte van unieer dan 5000 k.m., is buitengewoon goed in ord© gehouden. De militaire bevestigingen spelen op Cy prus een belangrijk© rol. De Engelschen hebben er ini©t alleen steunpunten voor de marine opgericht, doch ook vlieg velden aangelegd en kustbatterijlen ge ïnstalleerd. Door zleekabeüls is het ver bonden! met Alexandrette en Haifai. Duitsch weermachtsbericht Luchtaanvallen op Engeland Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Onze duikbooten hebben in het Noor den en het midden van den Atlantischen Oceaan vijandelijke koopvaardijschepen van een gezamenlijken inhoud van 24000 ton tot zinken gebracht. Motortorpedobooten vielen aan de Eji- gelsche kust een formatie lichte Britsche zeestrijdkrachten aan en brachten uit de ze formatie in een stoutmoedigen aanval een <£oor torpedoboot jagers krachtig be schermd Britsch hulp oorlogsschip van on geveer 6000 ton tot zinken. Tegenaanval len van de vijandelijke torpedoboot jagers bleven zonder succes. Het luchtwapen bombardeerde imi den afgeloopen nacht voer den oorlog be langrijke installaties in midden- en Zuid- Engeland Bijzonder doeltreffend waren aanvallen op de industrieele installaties van Birmingham en de havenwerken van Chatham Overdag werd aan de Schot- sche Oostkust het vliegveld Wick met succes met bommlen bestookt. Bij! den» aanval op een fabrieksinstallatie in Noord- Schotland werd een werkplaats door vol treffers vernield. Het aantal gevangenen en de hoeveel heid oorlogsbuit op Kreta nemen toe. In Noord Afrika hebben batterijen van het Duitsche Corps in Afrika concentra ties vijandelijke voertuigen bij Tobroek alsmede verscheidene in de haven lig gende Britsche transportschepen doeltref fend onder vuur genomen. Aan het front van Solloem werd een vijandelijke storm troep afgeslagen. Duitsche luchtdoelartillerie en||jacht- vliegers hebben! 2 Juni Britsche amwallen op een vliegveld bij Tobroek afgeslagen en drie der aanvalleLde vijandelijke jacht vliegtuigen vemietgd. De vijand heeft gistermiddag en gister avond tevergeefs getracht naar de be zette gebieden te vliegen. Hierbij kwam het tot ettelijke luchtgevechten, in het verloop waarvan zes vijandelijke ge vechtsvliegtuigen werden neergeschoten Een enkel vliegtuig drong tot Sleeswijk Holstein door. In den afgeloopen nacht heeft de vijand noch boven het Duitsche rijksgebied noch boven de bezette ge bieden gevlogen. Italiaanschweermachtsbericht Geslaagde Itailaansche aanval in Oost-Afrika In het weermachtsb©richt (nummer 365 maakt het Itjaliaansche (Opperbevel het vagende bekend: lm Npord-Afrika heeft p|nze artil lerie aanzienlijk© schjade veroorzaakt aan de installaties «ern d© versterkingen va(n d© vesting Tobroek. OinZe vliegtuigen heb ben loplnieuw schepen en installaties van die basis gebombardeerd. Im de AegeïsCh© Zee hjebbtejni vij andelijke vliegtuigen vannacht bommen geworpen op het ©ilamid Rhjodos en eefnig© schade aangericht. In Oost-Afrika dreven twee van .onze Cololnmes in een gezamenlijk op treden de vijandelijke strijdkrachten in het gebied van Galliai ©ini Sidamoi op de vlucht. In eeto) anderen ajamval hebbeni onze kolfohaale afdelingen zware ver liezen aan het regiment Nigeria toege bracht. OnZe jagers schoten ©en vlieg tuig van het Hurricane-type m©er. Een ander vliegtuig is dioor olnize miachim©- geweren [neergehaald. De brandstoffenvoorziening in den komenden winter Op een verzoek van het R,K. Werk- liedtnverbond in Nederland, om zooveel mogelijk te bevorderen, dat reeds in de zomermaanden brandstoffen voor den ko menden winter zouden kunnen worden opgedaan mede om daardoor aan d;e moeilijkheden vam> transport ©.d'. in den winter te ontkomen heeft de secre taris-generaal van handel, nijverheid en scheepvaart als volgt geantwoord: „Het ligt inderdaad in het voornemen, rteds binnenkort met de distributie van vaste brandstoffen voor het a.s. winter seizoen een aanvang te maken. Te dien einde worden dan ook thans reeds maat regelen getroffen om tot een spoedige uitreiking van de nieuwe brandstoffen- kaarten te kunnen overgaan. Tenzij deze plannen door een ongunstig verloop van 'de toolenpositi© niet tot uit voering zouden kunnen komen, mag er derhalve op worden gerekend, dat het publiek bij den aanvang van het nieuwe stookseizoen over een beperkten winter voorraad de beschikking zal hebben". Niet-commercieele vereeni- glngen en stichtingen 15 d.z.r wordt do tormijn van aangltte gesloten Op grond van de verordening 145/40 hebben Zich ruimi 120.000 organisaties bij den commissaris voor inaet-coimlmerci,ael© vereanigimgén en stichtingen aamigtemCld. Nochtans is uit eöni daartoe djoor d©n commissaris voornoemd ingesteld' onder zoek gebleken, dat er nog verenigin gen, bofniden, organisaties ©n stichtingen zijh. die verzuimd hebbeni zich als zoo danig op te gev&ni bijl d©n bevoegden procureur-generaal. De commissaris stelt dez© nalatige be sturen of personen, di© met de dage- lijlksche leiding varu niet-oomlmercieele or. ganisaties belaist Zijfrn, alsnog in de ge legenheid zich pinyerwijild te melden. De straf bepalingen ztijki dian niet van toe passing. Deze termüjin van aanmelding wjordt gesloten op 15 deZ©r. Na dien datum wordt artikel 6 der verordening 145/40 van kracht, djat luidt: „PeTsonca, die d© opgave niet tijldig doen, of die bijf de opgave oiniware of onvoldoende gegevens verstrekken, wor den gestraft mlet gevangenisstraf vanl ten hoogste twee jaar etii mlet een geld boete van tem hoogst© twee duizend gul den, of mjet ©én dezer straffen". VERSCHILLENDE BERICHTEN Engalscha bommen op ons land In den loop van Woensdagavond vlo gen -enkel© Britsche toiestelïlén boven ons land. Hier en daar werdén brisant- eni brandbommen1 neergeworpen. De mééste deden generlei schade. Op ©én plaats «i het Westen des lands werd het 'em placement va)n een station aangevallen,' en een! poging gedaan om de spoorbaan te beschadigen 'en het verkeier te on derbreken. Dit gelukte infet. Het verkeer Werd slechts kortstondig onderbroken en de spoorbaan wias sjnel hersteld. Huizen in de omlgeving liepen glasschade op en ofnder de burg8rb'evolking Zijh tien gekwetsten te betreunén. Zware brand Woensdagnacht heeft te Eindhoven een groote brand gewoed, waarbij ver scheidene perceelen zijn uitgebrand. Te twee uur werd op het hoofdbureau van politie medegedeeld, dat in café Boxmeer, bewoond door den heer M Cremer eir eigendom van de Gulpen- sche Bierbrouwerij, brand was uitgebro ken. Spoedig stond het gebouw in volle vlam. In allerijl moesten de bewoners van de belendende perceelen hun woning ontruimen. De brand sloeg over naar de fotozaak van den heer Van der Heyden waarvan de bovenétage uitbrandde. Ver der brandde uit de eerste en tweed© étage van de sportzaak Van Kempen- Van Lier, benevens de eerste en tweede étage van het vroegere café Giesbers, waarvan iöok een gedeelte door de firma Van Kempen in gebruik genomen was Vervolgens gingen in vlammen op de eerste en tweede étage van de toonzalen der firma Lodewijks' Meubelhandel. De gemeente- en politiebrandweer be streed het vuur met groot materieel De oorzaak van den brand is onbekendj Vermoed wordt, dat kortsluiting het vuur veroorzaakt heeft. De eigenaar van café Stad Boxmeer is niét verzekerd. f 1000 prijs Winterhulp-loten Een iiniwoner van Oudenbosch is wel op heel ongewone Wijize de geluk- kige winnaar geworden van ©en prijs van duizend' gulden uit de Winterhulp- loterij!. Hij' zat met een kennis in een; café ja-klaar, toen dem bezoekers Win- terhulploiten werden, aangeboden. De ken nis 'kocht er twee éni schonk het andere weg aan Zijn m'etgez©]. Haastig werden de couverts geopend ©m de mletgezel bleek toen r©cht te kunnen doen gelden op duizend gulden. Zijin vreugd© was na tuurlijk groot. Of de gelukkige winnaar Zijfn minder fortuinlijken weldo©ner een deel van den pr'ijls heeft afgestaian, ver meldt de historie ni©t. In de maanidelljksche publicatie van, het Amlerikaansche ministerie van bui- tenlanidsehe Zaken over den export van oorlogsmateriaal Wordt voor het ©erstj IJsland als afnemer van wapens, mu nitie em ander wapCnmtaiteriaal genoemd. Volgens e©ni b©richt uit Washington aan de „Rheinisch Westf. Ztg." zijn in April van dit jaar exportlicenties voor' IJsland verleend tot ©ca bedrag van 1.56 mill, dollar. Hiervan werd 1.33 m'illioen ge bruikt. Militair© orders béslaan het groot st© deel van dit b©drag. Bijl den Amierikaanschen senaat is een Wetsontwerp ingediend', dat ten doel heeft. ongew©nschte vreemdelingen buiten het land te houden,. Dit wetsontwerp is een verscherping van de bestaande inlaat- regelen betreffende immigratie. Het ver hindert de toelating in d© Ver. Staten van buitenlanders, dié ervan worden ver dacht een gevaar o,p t© leveren voor de openbare v©iligheid of die géén vol. doende redenen voor hum bezoek aan de Ver. Staten kunn©n opgeven. (SPT) De Ljomdensche berichtendiemst dieelt 'mede, dat volgons gegevens van het mi- nisteri© vaini gezondheid 1.315.000 vrou- wen ©n» kinderen geëvacueerd zijln uit j de in gevaar verkeerend© gebieden en dat een ongeveer even groeit aantal zich vrijWillig naar eirudere, minder in gevaar Zijtnde gebieden heeft begeven. (DNB) Gebrek aan steenkolen heeft dl© direc tie der Portuge^sche spoorwegen tot nieuwe bep©rkimgen van de dienstrege ling genoodzaakt. De sneltrein Lissabon- Bordeaux loopt voortaan nog slechts vier maal per wieek. Op allie andere lijmen! is de dienst eveneens beperkt. (DNB) Syrië, de landbrug tusschen Mid dellandsche Zee en Perzische golf Het eiland Cyprus en zijn betee kenis in de Middellandsche Zee Scholen, leerlingen en leerkrachten bij het L.O. en U.L.O. onderwijs De brandstoffenvoorziening voor den komenden winter Algemeene vergadering Provinciale Zeeuwsche Schoonheidscommissie Wanneer verduisteren? Heden (Vrijdag) gaat de zon om 21.58 uur onder. Morgen (Zaterdag) komt zjj op om 5.19 uur. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. De maan gaat onder om 4.16 uur en komt op om 17.55. Volle maan Maandag 9 Juni. Laatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Naar SPT uit Sjanghai meldt, hebben de Engelsche ©n, Chineescba bladen in Sanjghai veel aiaii|dacht besteed aan de mededeêling uit Washinjgton dat onge veer 100 lange afstam(dsbomm©nwerpers en jachtvliegtuigen, lm©t Amerikaamsche piloten ©m mcehaniciens aan boord op weg z!ijin maar Tsjio,enking. Deze vlieg tuigen zull©n: gebruikt worden om de Japansche aanvallen op de w©g door Birma af te slaian. In verband hiermted© wtj'ze de bladen op de uitlatingen van den offiei©elen Japansche'ni woordvoerder t© Tokio dit dit feit e©n onvriendelijke daad van de Ver. Staten tegenover Japan noemde. Die bladen zien hierin een verhoogde span ning tusschen Amerika en Japan wat betreft de expansiepolitiek dezer beid© mogendheden] ©n twijfelen ier ni©t aan, dat het hierdoor vroeg of laat tot ©en botsing mbet 'komen. De „Daily Telegraph" méldt, dat de Labourpartij' op de zOo even beëindigde jaarvergadering mlet 430.000 tegen, 19.000 stemman e©ni miemorainduni heeft aange nomen, dat „een total© overwinning tot noodzakelijke voorwaarde van ©en recht vaardigen vrede" proclameert. Naar aanleiding van haar wensch de oiorlogsproductie tot een maximum! helpen opvoeréni, hebben de vakvereeni- gingeni zich vr'ijlwillig bereid verklaard afstand te doen van vel© voorwaarden, waarvoior iïij in vredestijd fel h©bbeni gestreden. (DNB) PREDIKBEURTEN Zondag 8 Juni. Ned, Herr. Kerkt Zierikzee. Nieuwe!kerk. 10 ure, de. Valeton (Bed. H. Doop). Kleine kerk. 10 ure, ds. SU zen van Dreiflohor. Luth, Kerk, Geen dienst. Gerei, Kerk. 10.30 en 5 ure, ds. Voorneveld van Haamstede. Chr, Geref. Kerk, 10,30 en 6.30 ure, ds. Hoogendoorn. Geref. Gem. (St.-Domusstraat) 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Woensdag 11 Juni. 4.30 (w t Huwelijksinzegening en 8 ure, ds. v. Stuivenberg van Ierseke. Oud-Geref. Gem. 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poststraat) Geloofsgemeenschap. 10, Heiligingsdienst en 7.30 ure, Ver- lossingssamenkomst. Donderdag 12 Juni. 8 ure, Heiligingsdienet. Leidster mej. O. Ras.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1