BONS, DIE GELDIG ZIJN BOTER, MARGARINE en VET. - Gedurende het tijdvak van 26 Mei- li Juni geeft bon 17 van de boter en van de vetkaairt recht op het koo pen van 250 gram boter. Op bon 18 van de vetkaart per 250 gram boter 15 cent reductie. De bon, welke recht geeft op slaolie is bon „17" van de boter- en vetkaart, welke geldig zal zijtn van Maandag 26 Mei tot en met Woensdag 11 Juni a.s. Op bon „17" van de boterkaart zal in bovengenoemd tijjdvak 25Ö gram boter of 200 gram slaolie of raapolie verkrijg baar ziïjm en op bon „17" !van de vet kaart 250 graim boter of 250 gram mar garine of 200 gram slaolie^ of raapolie. BROOD. Bon 22 van dei broodkaart: 9 tol en met 22 Juni 200 "gram brood of twee rantsoenen gebak per bon. Van Maandag 26 Mei t/m. Zondag 22 Juni geeft elk der met 24 genum merde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van 100 gram brood of een rantsoen gebak. AARDAPPELEN De met „05" genum merde bonnen van de aardappelkaart. geven tezamen recht op het koopen van 11/2 kg aardappelen. De verbruiksperiode van deze bonnen loopt van 9—15 Juni. BLOEM. Bion „08" va|n de bloemkaart geeft tot en mét Zofcdag 15 Juni a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of "zelfrijzend bakmeel EIEREN. De met „53" en „88" genum merde bon van de „bonkaart algemeen" geeft recht op het koopen van één ei De verbruiksperiode van de bons loopt van 9—15 Juni. KOFFIESURROGAAT en THEE. Van 26 Mei t/m. 22 Juni bon „34" 250 gram koffiesurrogaat of 40 gram thee. SUIKER De met 42 genummerde bon der bonkaart algemeen, geeft recht op het koopen van 1 kg. suiker van 9 Juni tot en met 6 Juli. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Bon 18 van de vleeschkaart 8 tot en met 15 Juni per twee bonnen 100 gram vleesch, been inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren. Bon 18 worst 815 Juni per twee bonnen één rantsoen vleeschwarenj. MELK. De met „20" genummerde bon van de melkkaart geeft recht op het koopen van 13/i liter melk. De verbruiks periode van deze bon loopt van 9 tot en met 15 Juni. KAAS. De met „67" ©n „77" gOniummerde hosunien vajn de bonkaart „algemeen" g©- ven recht op het koopen van 100 gram kaas. De verbruiksperiode dezer bonnen loopt van 2 Ju|ni tot en met 15 Junil (kooptijid tot ©n met 29 Jutni). RIJST. Van 19 Mei tot ein mét 15 Juni op bon 32 vajn de bonkaart algemeen! 250 gram rijst, rijstebloem, rijstgries of gruttenmeel per bom. Komptijd 17 Mei tot en met 15 Jufni. PEULVRUCHTEN Ter aanvulling van het aardappelrantsoelni wordt ülp bon „52" van de bojnkaart algemeen, van 2 Juni tot en met 22 Juinii a.s. een extra rants- soen van 500 gram peulvruchten beschik baar gesteld. ZEEP. Bon „35" 150 gram toeüetzieep in de nieuwe samenstelling, of 120 gram huishoudzeep, of 150 gram zachte zeep, of 250 gram zeeppoeder, tof 300 gram zachte zeeppast©. 125 graim zeepvlokken, 250 gram waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep 129 Juni. De bon geldt ook voor gezinswasch per 20 kilogram droog wasehgoed. De wasscherij' moet dezen bon innemen. TELEGRAMMEN I FINANTIEEL NIEUWS OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN. VASTGESTELDE MAXIMUMPRIJZEN. Baricht No. 9. De volgende prijzen mogen ten hoogste aan het publiek in rekening worden gebracht Ansjovis t Flacons inhoudende 10 stuks f 0,52 11 n 15 - 0,65 11 11 20 a - 0,84 11 n 25 - 1, 11 11 40 - 1,45 Kealeohe potteD, inhoudende 100 stuks - 3,60 7i blikken, inhoudende 4 kg netto - 9,25 V* 2 r 4,75 lU 11 X 11 11 2,60 7i n 38/4 a if - 8,85 Va ff n l7/s nu..- 4,60 1U 11 1/ 1B/iö ff 2,60 Ansjovispastei in tuben 1 Ansjovispastei 1jl tuben (ca. 65 gr.) - 0,64 V, (oa. 32 gr.) - 0,38 vermengd met andere vieoh, zgn. ansjovisvisohpastei: 7i tuben (ca 65 gr.) - 0,45 Va u (ca. 32 gr.) - 0,27 Ansjovisfilets Vx blikken 33/4 kg netto- 14,50 Va 17/s ff ff- 7.50 Va 11 1 ff - 4,25 1/s ff Vt 11 11 1»90 li potjes 0,35 11 - 1,90 Vi ff 0,20 1,10 Filets in lust per 7$ kg (los uitgewogen) 2, IN AL DEZE PRIJZEN IS DE OMZETBELASTING INBEGREPEN. HET VRAGEN VAN HOOGERE PRIJZEN 18 STRAFBAAR. BEWAAR DEZE OPGAVE EN GEBRUIK HAAR. Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken. 5 Juni 1941. LAND- EN TUINBOUW Het rooien ven vroege aardappelen De Staatscourant van Vrijdag bevat het -rooiiverbod vroege aardappelen 1941, vastgesteld bij besluit van den secretaris generaal van 'landbouw en visscherij. Krachtens dit besluit is het rooien van vroege aardappelen en daarmede gelijk gestelde aardappelen verboden. Het verbod geldt niet, indien: a. het rooien geschiedt op of na een - door de Stichting Nederlandsche groen- j ten- en fruitcentrale vast te stellen datum 1 of i b. vam het verbod ontheffing is ver- leend door of vanwege de centrale en de voorwaarden, zoo noodig aan deze 1 ontheffing te verbinden1, zijn nagekomen, 1 of c. het betreft aardappelen, geteeld onder glas; Het besluit is gisteren in werking ge treden. iij j i 1 MMD t,l Coöp. Suikerfabriek «Putterihoek» In de op 4 Juni gehouden algemeen© vergadering van de Coöp. Suikerfabriek Puttershoek werd de Balans en de Ex ploitatierekening 1940-'41 op de door het bestuur vastgestelde cijfers goedgekeurd, benevens de Statutenwijziging van de artikelen 21, 22 en 23. Eveneens werden aangenomen de wij ziging van de artikelen 11 en 13 van het Huishoudelijk Reglement. Als bestuursleden werden herkozen de heeren W. G. Boot te Haamstede en D. Jansen te Werkendam, terwijl in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer S. Overwater, werd ge kozen dhr. A. Kruithof te Goudzwaard. Tot lid van de Commissie van Toe zicht werd herkozen de heer F D. van Vessem te Bruinisse en als plaatsver vangend lid1 de heer R. W. Dam te Strïjën. Gekozen werd als plv. lid in de vacature C. M. Steehouwer, die in 1940 als bestuurslid werd gekozen, dhr. J. Wijerse te Oost-Voorne. ONLUSTEN IN ENGELSCHE GEVANGENIS. Naar het blad „Daily. Mail" méldt, zijii Woensdag j.l. inu de gevangenis van Farkhurst in de buurt van Newport on lusten olnder de gedetineerden ontstaan, welke ongeveer 24 uur duurden. Mili tairen moesten te hulp worden geroepen oml het verzet te breken. ITALIAANSCH OORLOGSCREDIET GOEDGEKEURD. De vereenigde Kamercommissies voor de begroeting ©m voor d© weermacht hebben Vrijldag het wetsontwerp goed gekeurd, dat voorziet in de verdane fi nanciering der oorlogskosten der Ita- iiaansdhe miairiine ten bedrage vajn 21 millioen lire. DE VEREENIGDE STATEN EN DEN OORLOG. Het Amerikaansche Huis valni Afgevaar digden heeft de aaiinvullende motie op de hangende b'egnooting voor het Ame rikaansche leger ten bedrage van tiefnj milliard dollar van de halnid gewezen^ In deze imjotïë werd 'éëni verbod geëiséht op het sturen van Amferikaainsche troepen naar overzeesöhe landen. FORD SLUIT EEN DAG De fabrieksleiding van de F,ord Motor Cy heeft bekend gemaakt, dat zij zich genoodzaakt ziet het bedrijf te River Rouge en 16 andere fabrieken heden Zaterdag— stil te leggen. Deze aan- daagsch') sluiting, zoo deelt de directie mede, is noodzakelijk geworden, omdat door de staking schaarschte aan motoren is ontstaan. De fabrieken 'kunnen i.p.v. 5350 motoren, die dagelijks gemaakt moe ten worden, slechts 4500 motoren gereed maken. Door het gebrek aan motoren moesten Maandag j.l. reeds 9 fabrieken het werk neerleggen en Vrijdag 2 an dere fabrieken de productie staken. De sluiting van het bedrijf ;op heden staat gelijk met een verlies van 25000 werk dagen. MARKTBERICHTEN Coöperatieve Veiling Zierikeee Veiling vam 6 Juni. Postelein f22—23; Asperges f51—77; Spinazie f7; per 100 k.g. Wortels f 13 per 100 bos. Bloeimlk|oiol 1® f 16; id. 2e 11? id. stek f2.10—9; Kropsla f 1..90 3; Kaskoimlmers a f 13id. b f10; id. c f6.50; per 100 stuks. Tsjoenking beleefde gisternacht den eersten nachtaanval van dit jaar. 72 Ja- pansche bommenwerpers deden een aan val op de stad in acht golven van negen vliegtuigen. Elk wierpen vijf uur lang bommen op de oude stad en de moderne I voorsteden. Er ontstond een half dozijn branden. Tijdens den luchtaanval zijn, J naar officieel werd bekend gemaakt, in een overvolle schuilkelder 700 personen gestikt. (U.P.). Naar volgens United Press in goed ingelichte kringen te Stamboel wordt gezegd, is een overeenkomst gesloten tusschen de regeeringen van Diuitschland en Turkije, op grond waarvan Turkije levensmiddelen zal leveren aan de door Duitschland bezette Grieksche eilanden in ruil voor Duitsche machines'. Volgens een bericht van het blad „To kio Asahi Sjimboen" uit Batavi'a, zou de woordvoerder van de Nederlandsche de legatie voor de handelsbesprekingen met Japan verklaard hebben, dat het ant woord van Nederlandsch-Indië ieder oogenblik verwacht kan worden en dat het Japan ongetwijfeld tevreden zal stellen. (D.N.B.) NIJVERHEID EN TECHNIEK R. Koole Zoon's Bank N.V. In het jaarverslag over het jaar 1940 deelt de directie mede, dat zij aanvan kelijk vreesde, toen ons land het vorig jaar in den oorlog werd betrokken, dat de bedrijfsresultaten een groote teleur stelling zouden teweegbrengen. Door de vrij spoedige heropening van de effecten beurs en het herstel van. het bedrijfs leven in de tweede helft van 1940, kan de n.v. met het eindresultaat tevreden zijn. Niettegenstaande de hooge winst belasting stelt de directie voor een dividend van 4 pet. uit te keeren. Blij kens de balans bedroeg de bedrijfswinst over 1940 f 7325,641/2- Aan de beurt van aftreden als commissaris is de heer H. E. Beelaerts van Emmichoven, terwijl commissarissen voor stellen hun college dit te breiden met de benoeming van den heer FT. J. Doeleman te Zierikzee. SPORT Synthetisch» rubber Ook in de V.S. werden in den laat ste tijd ernstige proeven genomen met de vervaardiging van Buna, het synthetische 'gummi-product, dait uit Duitschland af komstig is. Ofschoon er geen bepaalde berichten zijn gepubliceerd, waaruit de ervaringen zouden kunnen blijken, 'die men met dit product heeft opgedaan, zijn de V.S. zonder eenigen twijfel sterk geïnteresseerd bij de fabricage van Buna. De proefnemingen zijn reeds begonnen in 1934, toen, volgens een bericht van het U.S. Department of Commerce, be gonnen werd met een hoeveelheid van 10 ton. Deze proefneming werd onge twijfeld met succes bekroond, want in 1937 bedroeg de productie van synthe tische 'gummi reeds 4000 ton. In bedoeld jaar werd een zeer hoog invoertarief vastgesteld, voor natuurgummi. Met be hulp van de hieruit verkregen inkomsten werd de oprichting van gummïfabrieken gefinancieerd, waar synthetische gummi werd vervaardigd. Dit had tot gevolig dat de fabricage in 1938 tot 10,000 ton was gestegen en ki 1939 tot 25,000 ton. Op het oogenblik zal er ongeveer 60.000 ton worden geproduceerd. Het United States National Bureau of Standards heeft een dertigtal artikelen, vervaardigd uit synthetische rubber, on derzocht en verklaart, dat, dn algemeenen zin gesproken, synthetische rubber op elk gebied de natuurlijke rubber kan ver vangen. In verschillende gevallen zelfs kan de synthetische rubber beter wor den gebruikt, daar zij beter bestand is b.v. tegen hitte en olie. INGEZONDEN STUKKEN (Van ingezonden stukken, geplaatst of ongeplaatst, wordt de copy niet terug gegeven. Op anoniem of zonder duide lijk geschreven handteekening toegezon- I den stukken wordt geen acht geslagen. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te verkorten, of te veranderen op een wijze, die naar haar meening ze geschikt maakt voor opne ming, zonder dat de bedoeling gewij zigd wordt). 1 i BUSLICHTINGEN DER STADSBUSSEN Bus Kraanplein: 5,24 (Ma 4,54), Fd 7.3 Zo 8,59, 11,49, 18,24, 22.39 (Za niet). Bus Nieuwstraat: 5,19 (Ma 4,49), 7.29, Zo 8.54, 11,44, 17.19, 22 34 (Za niet) Bus 't Vrije: 5,29, (Ma 4,59), Fd 7,39 Zo 9,04, 11.54, 17.29. 22,44 (Za niet). (Fd. feestdagen, Zo. Zondagen), BILJARTEN De officieus© wereldkampioen© biljarten, mej. Schrier, gaf gisteravond in „Con- öordia" ©en d&mloinstratie van haar kun nen pp h©t groene laken. Dat dit haar to,evertrouwd is, hebban de biljartlief hebbers kunnen eonstateeren. Zijl spélde tw©e partijen libre tegani tws0 leden der plaatselijke biljardclub, van 300 en 400 ca ramboles, waarbij' haar hopgste series! resp. 125 ©n 20.2 waren. Vanzelfsprekend was hier niet tegen te spelen. In de pauze werd' eeni queue yerloot. waarna een partijtje driebandenspelwerd t&n. beste gegeven. Hierb'ijl bleek ook het „ruimere" spel haar toevertrouwd. Jam mer, dat haar tegenstander Zooveel pech had. Hierna dankte de heer Bos naméns de biljartclub mej. Schrier voor haar prach tige prestatie en overhandigde haar ©en. bouquet bloemen. Voor het einde gaf mej. Schrier nog eenige fantasiestooten t©n beste, waaronder eenige puike mias- sée's ien ointmioetingsstppten. Vooral het m'asseeren gaat haar bijéomder gemakke lijk af. Vopr biljartliefhebbérs is het een avond van onverdeeld1 genot geworden. Hed%i. (Zaterdag),avond wordt mfeer belangstel ling verwacht. VOETBAL. Noordgouwa I Zierikzee I Voor den Zondag te spelen wedstrijd tegen Noordgouwie I is het eerste elftal van Zierikzee van links naar rechts als volgt samengesteld: A. Hage d.; J. J. Dogger en M. de Looze a.; J. B. Buijze, M. W. Catshoek en P. A. Ribbens m.; P. Wïllemse, P. L. van Doorn, D. C. Viergever, I. Nieskens en J. Volkeri v. Deze opstelling is dus dezelfde als die waarin Zierikzee tegen Zonnemaire Ihad moeten uitkomen, welke wedstrijd even wel niet kon doorgaan. Ongetwijfeld is dit een sterk elftal, doch niettemin zal het in deze ontmoeting zijn handen vol hebben, daar Noordgouwe op eigen ter rein een zwaren tegenstander is. Hierbij komt nog dat het uitkomen van Vier gever niet vaststaat, zoodat hiervoor misschien een ander opgesteld zal moe ten worden. Als de gastheeren volledig uitkomen zullen de puntjes ongetwijfeld duur zijn. In verband met haar kans op het kampioenschap echter zullen de roodzwarten en wel alles opzetten om de beide puntjes binnen te halen. Aan spanning zal het dus wel niet ontbreken en bij gunstig weer zal de belangstelling dan ook wel groot zijn. Z'enkze# II I.V.O. I In het sportpaïk ontvangen de Zierik- zeereserves IVOI, voor welke ontmoe ting zij als volgt zullen uitkomen: L. Gillesse Jr. d.; C. Peute en Joh. Koe- voets a.; Chr. Peute, A. Alburg en S. Mosselman m.; N. Barrevoets, A. Ver ton, J. van Dijk, P. Sies en C. v. d. Westen Jr. v. Reserves: Gebrjs Verloo. Nu de weersomstandigheden gunstiger schijnen te worden dan de vorige maal bestaat er kans dat er ook een spannen der wedstrijd te aanschouwen zal zijn dan toen. IVOI won destijds met 5—2, wat wel iets geflatteerd was. Niettemin geven we haar ook nu de beste kansen, maar als de Zierikzeeverdediging op dreef is, zal het nu niet zoo gemakkelijk gaan. Verder zullen de roodzwarten er wel alles op zetten om te trachten het on geslagen record der kampioenen te bre ken, wat dezen natuurlijk tot eiken prijs zullen willen verhinderen. Gaarne spreken we de hoop uit dat er een mooie, enthou siaste partij voetbal te aanschouwen zal zijn en dat de sterkste na fairen strijd zal winnen. AARDAPPELGRIES Een nieuw perspectief op het gebied der voedselvoorziening Met intensieve belangstelling iel onge twijfeld de mededeeling ontvangen worden, dat de N.V. Stijfsel- Glnoosefabriek „Sas van Gent" te Sas van Gent er na moeiiamen arbeid in geslaagd is, op het terrein van de voedselvoorziening een nieuwe bron aan te boren. Tegen Aagasta»/September a.s. namelijk hoopt zij aan haar bedrijf een nieuwe afdeeling toe te voegen, welke zioh zal bezighouden met de vervaardiging van Aardappelgries, een prodnot, dat, volger 0 een nieuw procédé waarover ootrooi ii aangevraagd, verkregen kan worden nit alle soorten aardappelen (hieronder óók begrepen nitsohot mits gezond) en dat, behalve als uitstekend voedsel met hooge voedingswaarde, óók in broodbakkerijen, koekfabrieken e.d. toepassing zal kunnen vindeu. Het behoeft geen betoog, dat dit nieuwe product van het mensohelijk vernuft wijde perspectieven opent, niet alleen op het gebied van de voedselvoorziening, doch óók in velerlei andere riehtiDgen. De landbouwers zullen in normale tijdsomstandigheden hun overschot aan aardappelen steeds bij de nieuwe industrie kunnen spuien en óók voor hun afval, het z.g. „krielff (dat zijn de kleine aard appelen tot 30 m.m., die thans door de consumptie niet worden* opgenomen en deswege voor dierlijk voedsel worden ge bruikt) steeds afzet kunneD vinden. Bovendien zullen de broodbakkerijen, koekfabrieken e. d. in bet nieuwe prodnot een welkome grondstof begroeten. Ook belooit de nieuwe industrie een blijvende opleving teweeg te zullen brengen op de arbeidsmarkt, daar vele handen bij het vervoer, de verwerking eto. werk zullen vinden. Nu moet men vooral eohter uit het voorgaande niet afleiden, dat aardappel gries een soort oorlogsproduot is met al den aankleve daarvan, dat men bij terug keer van normale omstandigheden liefst maar weer zoo spoedig mogelijk opzij zet en vergeet. IntegendeelDit nieuwe pre paraat is, om zijn uitstekende hoedanig heden, bestemd om óók n& den oorlog - en dè.n voor&l - bij de voedselvoorziening een groote en voorname rol te spelen. Het produotieprooes is er namelijk geheel op geriobt om aan het product de grootst mogelijke voedingswaarde te verzekeren. De aardeppelen tooh worden verwerkt velgens een procédé waardoor niét alléén de mineralen en eiwitten behouden blij ven maar eigenlijk geen enkel voedzaam be standdeel van den aardappel verloren gaat, zooals tot nog toe meestal gebeurt zoowel bij het huishoudelijk gebruik als bij verwerking tot aardappelmeel e. d. Men verkrijgt zoodoende een smakelijke voedzame substantie, die zioh uitstekend leent voor het maken van purée, orcquette8 e.d. Dat de opzet in alle opzichten serieus is, moge o.a. blijken uit het feit, dat de afzet van het nieuwe product zal worden geregeld in overleg met de regeering. Ook heeft de N.V. Stijfsel- en Glnoosefabriek „Sas van Gent" zioh het alleenrecht verzekerd om de voor de bereiding van het nieuwe product benoodigde grondstof (voorloopig alleen „kriel", daar oonsumptie-aardappelen mo menteel onder de distributie vallen) op te koopen ia Zeeland, de ZuidhollaDdsohe eilanden tot den Nieuwen Waterweg, Noord, Merwede en West-Brabant. Naar wij vernemen, is de opdracht voor het vervaardigen van de benoodigde tech nische installaties reeds geplaatst en wordt alles in het werk gesteld om in Augustus a.s. bedrijfsklaar te zijn. Moge de nieuwe industrie ten volle aan de hooggestemde verwachtingen beant woorden en er toe bijdragen om de voedsel voorziening voor streek en land veilig te stellen, daarmede tevens de ondernemende directie van de fabriek een welverdiend suooes verzekerend. Beurs van Amsterdam r»n Vrijdag 5 Jnni STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. L.E. Obl. 1 100 1940 I 4 99% 99% Obl. f 500 1940 I 4 99% 99% Obl. f 1000 1940 I 4 100 100 Reoep. f 100 1941 4 97% 97% Reoep. f 500 1941 4 97%gb 97'%, R.oep, 1 1000 1941 4 98 98gl Grootboek f 1000 3V. 91 Oertif. r.n Ineohr. 3 81s/, 81% Grootbo.k f 1000 3 82 Obl. f 100 1936 3 92 Obl. f 600 1936 3 92 92'/, Obl. f 1000 1936 3 93% 93% Obl. f 100 1937 3 83% 83% Obl. f 500 1937 3 85'%, 86 Obl. 1 1000 1937 3 83 83%. Obl.f 100 (31/,) 1938 3 87'/,, 87%, Obl.f 500(3i/j) 1938 3 87%. 87%. Obl. f 1000 (31/,) 1938 3 88 88 C.rtifioiten 1 1000 21/, 69% 69% Grootboek 1 1000 21/, 70 PETROLEUM B»tufioh« P.tr. Obl. 4'/, 96!/i. 96 PREMIELEENINGEN AB8t.rd.ai '74 f 100 3 Aast.rd.b '74 f 1000 3 1301/, Amsterd.b '25 f 100 3 106s/,gb 110 ab.t.rd»m '33 f 100 3 lOl'/.gb Witt. Kraifl 1888 77V, INDUSTRiEELEN T. d. Bergh fc J. 200 A 112 t. d. Bergb A J. 200 B D. Oruyt.r A. p. A. 137gb D« Oruyt.r B. p. w. A. 1508/, L.r.r Bro. Unil. o.A, 115 1106/. Nederl. Ford Aatom. A. 283 280 Nederl. K.belf.br. o. A, 359s/, 349 Philip. G«b. B.ilt A. 203 198 SCHEEPVAART J.r.-Obln.J.p»n L.o.A. 140 N.d.Soh.apT. Dni. o.A. 165 161 SUIKER Hnd.i.r.r. A'd.b o.A. 400 394V, J.t» Galtiar Mij. A. 247 2381/,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3