'n Gedaante verwisseling Uit Stad en Provincie RADIO-PROGRAMMA Zondag 8 Juni HILVERSUM I. 415,5 M. 8 Gewijde muziek, gram.; 8.30 BNO: nieuwsberichten); 8.45 gram1.; 10.15 piano- voordracht; 11 zang met pianobegelei ding; 11.30 Het meisjeskoor „De Krekels" 12 De Romancers; 12.45 BNO: mieuws- en ©oooiCttnl berichten; 1 Nederlandsch Verbond voor Sibbekurtde; 1.15 Zang en Viool; 2 Het orkest Eloward; 2.45 Radio- toioneel; 3.30 Musiquette; 4 gram1.; 4.45 Cabaretprograirtma; 5.30 Voor de jeugd 6 „Die Front reicht ihrer Heimat jetzt die Hand", voor leden van de Duitsche Weermacht; 8 BNO: (nieuwsberichten, 8.15 Spiegel van den dag; 8.30 Octet- cpncert; 9.30 berichten Engeisch; 9.45 gr. 1010.15 BNO: Engelsche uitzending „An American sees Holland". HILVERSUM II. 301.5 M. 8 gram.; 8.30—8.45 BNO: nieuwsberich ten; 9 Rondom het orgel; voorbereid door de Chr. RadiostichUng; 9.30 mor genwijding, voorbereid door de Chr. Ra diostichting; 10 Zondagmorgen zonder zorgen; 12 Cyclus „Kent gif uw Bijbel?" gram. voorbereid door de Chr. Radio stichting; 12.15 Wognums Koor en gram. 12.45 BNO: nieuws era economische be richten; 1 Het omroeporkest; 2 „U eni de muziek"; 2.15 gram.; 2.30 Residentie orkest; 3.45 gram.; 4 boekenpraatje, voorbereid door het Vrij'z. Prot. K©rk- comité); 4.15 Studiedienst, voorbereid door het Vrij'z. Prot. Kerkooirtité; 5.30 ANP; sportuitslagen; 5.35 Het ensemble Bandi Balogh; 6 Declamatie; 6.10 D|e Ramblers; 6.45 Sport van den dag; 7.10 gram.; 7.30 Het Concertgebouwjorkest8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gram.; 8.30 „Der Bettelstudent", operette; 9.30 radio- to oneel; 10 BNO: nieuwsberichten, slui ting. Maandag 9 Juni HILVERSUM I. 415,5 M. 6.45 gramofoon; 6.50 ochtendgymnas tiek; 7 gram.ofoon; 7.45 ochtendgym nastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 dagopening, voorbereid door het Vrij'z. Prot. Kericcomité; 8.25 gewijde muziek gram.; 8.45 gram.; 9.15—9.20 voor de huisvrouw; 10 Jac. St offer's sextet; 10.40 declamatie; 10.50 Het Omroeporkest; 11.30 declamatie; 11.40 gram.; 12 Het trio, „Pro Arte"; 12.40 Almanak; 12.45 BNO: nieuws on economische berichten; 1 Zang met pianobegeleiding; 2 Het orkest Eleward 3 vrouwenuitzending; 3.45 gram.; 4.45 voor de jeugd; 5.15 BNO: nieuws-, ©co- mische en beursberichten; 5.30 Musiquet te; 6 gram.; 6.30 Ensemble „D© Jonge Acht"; 7 BNO: Economische vragen van den dag; 7.15 Voor de kleuters; 7.25 gram.; 7.45 Politiek weekpraa|tj>©; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 Spiegel van den dag; 8.30 Het omroepkoor en -orkest; 9.30 berichten Emgelsdh; 9.45 grant.; 10— 10.15 BNO: Engelsche uitzending „Things worth knowing about Holland". HILVERSUM II, 301.5 M. 6.45 gramofoon; 6.50 ochtendgymnas tiek; 7 gramofoon; 7.45 ochtendgym nastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gram.; 10 morgendienst, voorbereid door de Chr. Radiostichting; 10.20 gram'.; 11 declamatie; 11.20 Zang en piano,; 12 be richten; 12.15 Orgelspel ©n zang; 12.45 BNO: nieuws- ,emi economisch© berichten; 1 Het Russisch orkest „Slawa"; 2 Heft Stedelijk Orkest van Maastricht; 4 D© Ramblers; 4.30 „Orlando, di Lasso", vraag gesprek met gram.; 5 Voor jongens en meisjes, voorbereid door de Chr. Radio- stichting; 5.15 BNO: nieuws-, economi sche en beursberichten; 5.30 Cello, ien piano; 6 Gesprekken! mlet luisteraars, voorbereid door het Vrij'z. Prot. K©rk- comité; 6.15 De Romancers; 6.45 gram.; 7 BNO: Friesch praatje; 7.15 Leden v,an het Gooisdh kamermuziekgezelschap; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 gram!.; 8.30 Ons schemeruurtje; 9.20 Voor d©n boer; 9.55 gram,; 10 BNO: nieuwsberichten, slui ting. FEUILLETON 27 (slof) En juffrouw Heilbron? Ik geloof dat zij het was die mij op hel idee heeft gebracht. Ze beweerde altijd dat een meisje mij nemen zou ;om mijn geld, dat slechts een vrouw een andere vrouw goed beoordeelen kon en dat zij het jonge meisje tot ge zelschapsdame wilde nemen, dat zij de geschikte persoon voor mij achtte, om haar in den dagelijkschen omgang te leeren kennen. Dit en mijn sterke ge lijkenis op haar heeft mij zeker tot die dwaze maskerade doen overgaan. Gedurende enkele minuten zat Bertha diep na te denken, terwijl hij' dicht bij haar stoel staande met ernstigen blik naar haar keek. Hij was slechts vervuld van die ééne gedachte: zou deze dwaasheid nu heel zijn verdere leven moeten verwoesten? •Want als zij hem afwees, was het leven hem niets meer waard. Eindelijk kon hij haar stilzwijgen niet langer dragen en zei: Ik weet, dat je slecht over mij denken moet; maar geloof mij: ik heb er toch niets slechts mee bedoeld li Dat weet ik, maar soms doet mén kwaad uit onbedachtzaamheid en dan moet men toch de gevolgen daarvan dragen, R«lz«n naar hat verbodan gabled Van bevoegde zijld© wordt het vol geur de medegedeeld: Zooals bekend is voor het reizen, naar de z.g. verboden landsdeelen (o.a. de Zeeuwsch en Zuid.Hollandsch© en Wad deneilanden) het bezit van een bijzondere vergunning vereischt. Deze vergunning moet bij' den gevolmachtigde vanj den Rijkscommissaris in de betreffende pro vincie (Polizeioffizier) worden aange vraagd door tusscJhenkiomJst van den bur gemeester der gemeente, welke mieni WenscJht te bezoeken. Gebleken is, dat in v©lé gevallen der- dergelijke aanvragen niet tijdig worden ingediend. In dit verband wordt er op gewezen, dat tenminste veiertie® dagen vóór het tijldstip van den aanvang van de reis de betreffende vergulnming mloet worden aangevraagd. Deze term'ijh be hoeft echter niet in acht te wondert genomen in spoedgevallen, b.v. ernstige ziekte of overlijden van familieleden ©n dringende zakelijk© besprekingen. RECHTZAKEN 25000 botte wtgtns prijsopdrijving van melkpoeder Een n.v. te Rotterdam, die voor den oorlog voornamelijk gecondenseerde melk fabriceerde, ging zich in den loop van het vorige jaar toeleggen op den groothandel in melkpoeder. Het melk poeder werd in haar fabriek verpakt en via een verkoopkantoor in den handel gebracht. De prijzen, welke de onderneming vroeg, gingen evenwel ver uit boven de toelaatbare. In totaal heeft Zij op deze wijze bijna 100 000 kg. melkpoeder afge leverd. De inspecteur voor de prijsbeheérsching heeft de onderneming deswege gestraft met een boete van f25 000, daarbij re kening houdende met het te veel ont vangen bedrag. Bftleediging van hat Duitiche Rijk Een join©© boschwachter ©n zijln vrouw, iwionefnd© in de buurt van Breda, had den zich te v©rantWio,ord©n w©gems hjet feit. dat zij zjdh op 8 Maart tegenov©r een aantal Duitsche militairen en eenige in dienst van d© Duitsche W©erin'acht zijinde Nederlanders beleedigind oyer het Duitsche rijk en de Duitsch© weermacht hadden uitgelaten'. D© verdachten ontken den, doch de getuig©®! drie Nederlan ders ie® ie©®1 Duitsche onderofficier stemden i® hu® verklaringen geheel over een. De Staatsanwalt vorderde tegen den ®i'an acht e® tegen d© vrouw twee maan den hechtenis. Die rechter veroordeeld© de vrouw Conform den, eisch ©n de® hia®' tot zes maanden h©chte®is. Naar een Engelschen zander geluisterd Het Duitsche landgerecht heeft leletni 'Zaak behandeld tegeuu ©en iechtpaar uit De® Haag, dat er van. beschuldigd werd iiru de maanden December en Januari ©lenige malen naar ©en Engelschen zender tej hebbe® geluisterd. Het echtpaar gaf de ten laste gelegde feiten tol©. De Staatsanwalt vroeg vopr ied©r van de verdachten ©en boete van f3000 ©n inbeslagneming van het radiotoestel. De rechter v©roordeelde d©n mam tot f1500 ©n de vrouw tot f1000 boete met inbeslagneming van het radiotoestel. 3$ 3$ 33 33 33 Breng nooit verborgen kwaad van iemand aan den dag' Hem schendt ge, en werpt meteen een vlek op Uw gedrag. Dat hangt er van af, of de persoon jegens wie men het kwaad bedreef, be reid is te (vergeven; is dat niet zoo? Bertha knikte. En je wilt toch wel niet te hard over mij oordeel en? Kan je miji niet vergeven? O, Bertha, ik heb je zoo lief. Bederf niet mijn gëheele leven ,om die kleine dwaasheid die ik beging! Waarschijnlijk was Bertha het nu wel geheel met zichzelve eens, dat zij het hem vergeven zou, maar zij meende dat het heilzamer op hem zou werken als hij nog eenigen tijd in spanning werd gelaten. Dus schudde ze,langzaam het hoofd. Het is zoo gemakkelijk om ver giffenis te vragen Maar degene, die ze schenken moet, wacht de moeilijkste taak! j Dat weet ik. Maar die wordt ook weer de belooning geschonken vóórhaar vergevensgezindheid Waarin bestaat die dan? En op geheel anderen toon voegde ze er toen ineens bij: „Bedoelde u soms, dat u zelf de belooning is? O, Bertha, zeg mij toch: houd jij' ook van mij? Zonder die vraag rechtstreeks te be antwoorden begon ze weer, met op zettelijke terughoudendheid: Wat ik nog altijd niet begrij'p is, hoe u, op klaarlichten dag, het huis kon verlaten als „juffrouw Petersen" en dan een oogenblik later weer kon ver- Bdhijtae® als de „heer Kühne"? leiband' moest dan toch juffrouw Petersen bij Onder voorzitterschap van den plaats vervangende® pr©mier, admiraal Darlan, is gisterochtend te Vichy. ©en kabinets raad gehouden. Naar i® welingelichte krin gen verluidt, aldus het DNB, hadd©® de beraadslaginge®i in de eerste plaats be trekking op de situatie" in Syrië. Voorts neemt mean aan, dat de kabinets raad de jongste persverklaringen van den Aroerikaamsdhe® minister va® buitenland- sChe zaken, Gondell Huil, ov©r Frankrijk heeft behandeld. Naar het ANP uit Vidhy ïmleldt. he©rschf volgens de laatst© hi©r uit Beiroet aange- ko®üe® berichten vopr de Syrische kust een druk verkeer van de Brits Ch© vloot, dat de® schijlm wekt. alsof e©n vlopt- cordon voor de kust wordt gelegd ©nj tegelijkertijd landi®gsm!amo©uvres worden ondernomen. Men m©rkt hierbij' op, dat de kruisende ©enheden schijlnen te steunen op ©en bijzonder sterke luchtafweer ©n. met het oog hierop zijn uitgezocht. De Roemeensche radio heeft officieel bekend gemaakt dat voor iedere sabo tage van het oeconomische plan der re geering de doodstraf uitgesproken zal worden. Men maakte bekend dat ont dekt is dat 13,000 varkens en runderen clandestien zijngeslacht en onderhands aan de bevolking verkocht. Ook 160.000 ton graan zou buiten de distributie om zijn verkocht. In de uitzending werd verklaard dat dit de laatste waarschu wing van Antonescu aan de bevolking beteekent en dat in de toekomst on- verbiddellijk de doodstraf voor derge lijke 'delicten zal worden uitgesproken. - (U.P.) Japan is Donderdagnacht en gisteroch tend geteisterd door een typhoon. 4100 huizen zijn overstroomd1, zes booten gekenterd en een persoon gedood. Er is tot nog toe geen melding gemaakt van zware schade aan den oogst. Gister middag klaarde, de lucht pp. Tijdens een verblindenden xegenstorm, die Zuid-Ja pan met een snelheid van 15 a 16 meter per seconde heeft geteisterd, is 72,2 mil limeter regen gevallen, hetgeen neerkomt op de- hoeveelheid regen van een maand, thans in 24 uur gevallen. De gewez©n Amerikaansche g!eza®t te Brussel, Cudahy, die als journalist voor ©enige AmJerikaamsche bladen iei©n reis <10,00* Europa heeft gemaakt, had een) interview mlet Hitier, dat deZer dagle® in Life verschijlnt. Hitier herhaalde o.a. dat j konvooieering van het Am©rikaa®sche oor- liogsmiateriaal naar Engeland slechts één ding kam bete©k©n©!n: de Duitsche oior- loigsbodemis zullen alles dioie® om tever- j lendenen, dat het mlateriaal Engeland be reikt. wat pok: jr.de gevplg©n zijln', aldus SPTi uit Berlijln. De aardbeving in het gebied van Muggla in westelijk Anatolië heeft groote schade aan gebouwen veroorzaakt, doch volgens officieele inlichtingen slechts aan drie menschen het leven gekost. Acht personen werden gewond. Daarentegen zijn in Muggia en omliggende dorpen 525 woonhuizen verwoest en 539 bescha digd De bevolking moet "kampeeren in tenten. (D.N.B.) Het Kroatische Staaitshojofd, dr. Ante Pawelitsj, is per speciale® tr©in te S.al'Z- 1 burg aangekoirrie®!, waar hij! gistermid- j dag idoor de® Führer vpor een. alleszins uitvoerig onderhoud werd ohitvange®, - waaraan pok rijksmaarschalk GÖring e® de minister van buitenlandse®© zaken von Ribb'entrpP' de©liniam©n. (ANP) De Hotsji Sjimboen meent te kunnen aankondigen, dat Molotow nog in den loop van den zomer een bezoek aan Tokio zal brengen, ten gevolge waar van een verdere uitbreiding van de Ja- pansch—Russische betrekkingen kauwor den verwacht. - j u op de kamer hebben zien komen, öf op: „Het Anker"? Kühne lachte. Hij liep naar dat deel van het priëeltje, dat 'het dichtst hij het strand was, bukte zich en drukte op een veer in den vloer. Onmiddellijk sprong er een valdeurtje open. Met de grootste verbazing sloeg Bertha hem gade en trad toen wat dichterbij. Kijk, hier heb je nu, wat ik noem: mijn onderaardsche woning. Ze tuurde naar beneden en zag daar een soort kelder. Daar is volop ruimte, zooals u ziet en een pad daar vandaan, zóó gevaarlijk, dat niémand van de buiten- wereld het ooit ontdekken zal, leidt naar de duinen. Hier verwisselde ik van klee- ren bij het gaan en het komen. U schijnt uw plan dan wel meester lijk in elkaar gezet te hebben. Het valdeurtje was er al eer ik ©r aan dacht, het huis te nemen. Het had heel wat maanden leeg gestaan en op een dag dat ik op de duinen was, ontdekte ik den uitgang. i Dit kon ieder ander opk gedaan hebben Neen, want het was een zeer lastige klimpartij, zoodat het honderd tegen één was, dat iemiand van den anderen' kant die afdaling zou aandurven! Wat een gewaagde onderneming dan toch. Ze had u wel het leven kunnen kosten Zou je dat erg gevonden hebben? Die vraag negeerend, zei ze: Wat eigenaardig, om er zoo iets op na te houden! GEMEENTERAAD TE ST.-PHILIPSLAND Openbare vergadering van den Raad op Woensdag 4 Ju®a. Alle 5ied©n ware® aanwezig. Ingekomieini stukken: Een verzoek va® J. M©i|er, beambte der begraafplaats I, om eervol ontslag als zoodanig rn'.i.v. 1 Juli 1941, zu'lkls in verband mlet Zijln afkeuring door d©n Pensioenraad. Op voorstel van B. en W. wordt dit ontslag eervol verleend, onder dank voor de aan de gemeente bewezen diensten Een voorstel van B. en W. nm ©en instructie voor de beambten der be graafplaats vast te stellen. Nadat d©z© instructie is voorgeleze® ontstaat nog een' korte bespreking, tengevolge waarvan nog ee1® klein© aanvulling plaats heeft. Tenslotte wordt deze m.a.st. goedge keurd. Voorlezing van de e©nige ingekömie® sollicitatie voor beambte der begraaf plaats mo>. I, ®.l. dhr. Andr. Neelle, h©eft nu plaats. B. e'n W. bevel©n deze per soon ter benoeming aan. E©n bespre king ontstaat nog over het feit va.ni vervanging. Dit punt wordt in de in structie geregeld. Na stemming blijkt» dat dhr. A. Neele rn.ast. is benoemd. Vaststelling va® het kohier d©r hon denbelasting he©ft thans plaats tot eeri bedrag van f 240. Van A. C. Jenoiejnse is ©en verZo-ekl binnen gekomen om op grond van art. 13 der L.O.-wet 1920, vergoeding vojor het vervoer van Zijja kind©ren naar die Bij!Z- School te A.J.-Polder te imiogen ont vangen:. Waairschijlnlijk zülllen de kost©® per kind ien. per jaar f 20 b©drag©hH Het vervoer g©schiedt per train® Op voorstel van B. «en W. wioirdt be sloten de gevraagd© vergoedinjg te v©r- leene®!. waarbijl zij tevens voorstellen om de vervoerkosten vpor het zooinitje van F. P. Feleus ook terug t© brenge®i op f20 per jaar. M.a.st;. wordt dit goed gekeurd. Een circulaire van het D©p. van Bin nen!. Zaken betreffende het .wfegruime® van sneeuw en ijls. Daarin wordt ver zocht de Alg. Politieverordening aa® te vullen op de Wij'ze zooalis i® ©en daar bij! gevoegd model staat aangegeveni. Hieruit blijkt o.a., dat het bij vorst of dreigende vorst verbode® is, de open bare wegen te schuren of te dweil©® of water daarop te w©rpien. Eventmii® mag men sneeuw of 'ijls, afkomstig van gebouwen 'eniz. naar d'e® openharen weg loverbrenge®!. Bijl sneeuwval of gladheid is (m©n ver plicht binnen den door B. en W. ge paalde® tij'd sneeuw ie® ij's weg te rui men van het openbaar voetpad, alsmede dat weggede©lte op voldoende wij^e met zand, asch, turfmolm, zaagsel of andere daarvoor bruikbare stoffen te bestrooien M.ant. wordt deZe w'ij'ziging aamgeno- m'en. Een circulaire va® Ged. Staten dezer Provincie inzake heffing e® invordering van rechten voor inenting tegen typhus ©n paratyphus. M.a.st. wordt deZe verord©ni®g vast gesteld, overeenkomstig de geigieve® richt lijden.. Op voorstel van B. en W. wordt aan J. C. de Roöij', met ingang van 1 Mei 1941, eervol ontslag verleend als agent der arbeidsbemiddeling, in verband met opheffing va® deze functi©. Een voorstel va® B. en W. oim m©t ingang van 1 Juli ,a.s. ee® k'asgeldl©©, ni|®g aa® te gaa® va®' f 10.875, wortdti ml.ast. aangenomen. Eveneens wordt m;.a.st. b©slote® tot toekenning va® ee® kindertoelage aia® d© daarvoor in aalrtmlerking 'komende Amb tenaren. Nadat niet vol® 'de rondvraag is ge bruik gemaakt, sluit de voor2. de ver gadering. De vorige eigenaar van „Bet An ker", was een eigenaardig mensch. Hij is nu dood1 en het huis behoort aan zijn weduwe, -die hier nooit komt. Ik denk, dat het hem heel wat hoofdbre kens en wat tijd heeft gekost om dat listige pad te fabriceeren. Meer is er eigenlijk niet te vertellen. Behalve dan dkt. toen Frans schreef dat hiji hi©rkwani(, het noodzakelijk was, dat juffrouw Pe tersen zoo gauw mogelijk zou vertrekken. Wat deed u zooonverwacht weg gaan, als u toch geen reden hadt, om niet goedendag te zeggen? Ik meende, dat... Iemand had mij gezegd, dat het vergeefs wachten zou zijn op hetgeen ik verlangde. O,- dan heeft Greet toch gelijk ge had, mevrouw Erdt is waarschijnlijk uit jalousie tusschen ons gekomen? Ja, maar toen ik Frans in Amster dam ontmoette, zei hij, dat ik mij' vergist hadduskwam ik dadelijk terug. Eerst moest ik hem uitleggen. Verlegen hield hij op. Nu, ik moet gaan, zei Bertha. Goe dendag, mijnheer Kühne; ik dank u zeer voor uw belangwekkende inlichtingen. Maar je hebt mijn vraag nog niet beantwoord. Je kunt toch niet gaan, eer je dat gedaan' hebt! Uw vraag? Welke dan? Bertha, ik wil je altijd bij mij houden! Je hebt mij immers ook voor levens lang geëngageerd, totdat Ze zag aan zijn blik, dat hij haar niet begreep en lachende antwoordde zij SCHOUWEN Als over 'tland va® Schouwen De zomerzon®© glo©it, En 't zoele Zuidenwind)© Langs weg e®' dijken stoeit. Dan is 'tee® vreugd te toeven Op 'thong© dnoge duin En Schorau te bewonderen: Eén groot© groe®© tuin!! Als nmzaïk, zóó liggen De akkers zijl aan zij Vlas, uien, klaver, koren1, Papaver en karwei. Er kabb'len koele gojlfjes Op 't schrale schelpenstra®id Er sling're® smalle weg©n Door 'tvriicht'bre, vlakke land! Langs dijken grazen schapen; In 't weiland koe en paard. Een grijZe reiger staat er Te visschen aan een v,aart. Er vliegen fel© starre®. En meeuwe® sto©r van vlucht; De koekoek roept! Een leeuwrik Klimt juublend i® d© lucht! Er doez'Len vree'ge dorpjes, Met torens groot e® klein; En miooie molens malen Met wieken rank van lij|n! Een visschersboiot drijft droomïg Op zee; z'is bijlna glad! En ginds in lichten nevel Ligt io,ud en trouw: de stad! De stad mfet mjoinstertore®, Met gracht ©n brug e® poort; Stad van noblesse en stembiing Die bij! ons Schouwe® hoort! De Stad, wa/arin verlede® En heden sam'enieeft! Waar over plein e® straten De sfeer van Schouw©® Zweeft! 't Geheel soiled oirtsllbten Door duin e® berm' ©n dijtk. Wat is o®s Schorau schjootne! Wat is ons Schouwen rijk! Arnhem'. M. TUITEN. BRUINISSE. De tram B 4, van de dienstregeling der RTM die 8 uur 35 te Zijpe arriveert, stopte voorheen niet aan de halte Bruinisse. Op initiatief van wethouder van Vessem is hierin thans verandering gebracht en stopt deze tram thans wel aan genoemde halte. SCHERPENISSE. Burgeri. Stand over Mei. Geboren: Marinus Ja®, z. va® Mf. G. Zandee—Dekk©r; JoZua, z. va® L. K. v. d. Werf—Ticheml. Overleden: Jacobus van Houdt. 83 j., wed. va® Janna vt d. Velde. Ingekomen: A. J. v'. d. Klooster ©n echtg.e uit Poortvliet; P. C. Dekkers uit Ossendrecht.Vertrokk©niJ. Verkerkenaar Dinteloord; J. v. d. Weel© naar Goes; A. A. Noiordijke naar Nieuw- e® St.- Jo,osland; J. J. va® Gtoirsel naar Thol©®; J. M. Verburg naar Goes. STAVENISSE. Burgeri. Stand over Mei. Geboren: Jan, z. van L. Eerland en J. M. Moerland; Jacob, z. van C. Hage en P. Klaasse; Jacob, z. van M. J. Leuna en P. W. Stoel; Levenloos kindje van D. Ridderhof en J. L. van Oeveren; Maatje, d. van C. Moerland en K. Wes- dorp. Gehuwd: I. G. Dorst, 34 j. en L. Hage, 34 j.; C. Priem, 24 j. en P. A. Hage, 22 j. Overleden: A. P. Stouten, 69 j., echtgen. van Adr. 'de Graaf. Vertrokken: Anth. Fierens en gezin naar Nieuwerkerk; Maria Hage naar St.-Maar- tensdijk; C. F. Moerland en gezin' naar Wolphaarsdijk; J. L. Stoutjesdijk naar Middelburg; I. Dorst naar Goes. Je hebt mij immers gevraagd levens lang je gezelschapsdame te zijn, tot...? i Nu begreep hij het en ook de toe stemming die er in haar woorden be sloten lag. I O, liefste!... Ja, we zullen elkaar gezelschap houden, ons leven lang! Ja, antwoordde zij plechtig; ons leven lang! i Ze spraken af, dat ze hun verloving voorloopig geheim zouden houden voer iedereen. Voor velen zou juffrouw Pe tersen en haar verdwijnen voor altijd 1 een geheim blijven. Greet zal zich al afvragen, wat mij overkomen is, zei Bertha, toen ze het huis naderden. Niet. zoodra had zij dit gezegd, of de deur ging open en haar zuster vloog er uit. 1 I I 1 1 i Heb je juffrouw Petersen? Toen ze Huug zag, hield ze op en hij ant woordde Juffrouw Petersen was er niet, maar dat moest ik er wel op ver zinnen, anders zou Bertha niet bij mij1 gekomen zijn. O? riep Greet. En heeft u verder niets te zeggen? Bertha zal voortaan niet meer de gezelschapsdame zijn van „juffrouw Pe tersen", maar van iemand anders Hoera! riep Greet en dit wel zóó luide, dat tante Hilda de trap af strom pelde om te zien, wat het was dat haar dien juichkreet ontlokte. EINDE. !j

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2