IZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 7 JUNI 1941 OPGENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in Zlerikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 18 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 UitgareN.V. da Zierllueesche Nieuwsbode, Zierlkiee, Scbnitb. B 94, Tel, 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14662 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces) ia op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. POLITIEKE PROBLEMEN De ileutelttelling van het Britiche Wereldrijk Donkere wolken beginnen zich samen te pakken boven de Nijldelta en het Suez- kanaal. Zij trekken steeds verder en wer pen hun schaduw reeds over het Noord- Oostelijke deel van Egypte, dat meer en meer wordt blootgesteld aan een Duitschen luchtaanval. Het Iaat zich aan zien, dat Engeland zich zeer spoedi? voor de noodzakelijkheid zal zien ge steld, deze sleutelstelling van het Em pire tot het uiterste te verdedigen. Egypte is voor ,ons allen een vertrouwd begrip geworden. De sfinx, de pyramiden Helicpolis en Toet-Ank-Amen, Alexandrië en Kairo dit alles is voor ons een terrein, waarop wij ons thuis gevoelen';. Wat de Engelschen betreft: die hebben altijd minder belangstelling aan den dag gelegd voor de oude dan voor de nieuwe Egyptische geschiedenis, sedert in 1882 de Britsche troepen Egypte bezetten „bij wijze van maatregel ftan tijdelijken aard". Nadat de Engelsche overheersching van Egypte eenmaal een feit was geworden, heeft zij zich in steeds sterker mate 'doen gevoelen. De aanbouw van katoen is onder dwang van de Engelschen uit gebreid tot een derde van de bebouw bare oppervlakte des lands, ten koste van den graan en groentenbouw. Werd er vroeger veel tabak verbouwd in, Egyp te: sedert 1889 is dit hoe langer hoe minde'- geworden als gevolg van een Engelsch verbod. De tabak, waarvan de „echte Egyptische sigaretten" zijn ver vaardigd, is afkomstig uit.... Griekenland. De Egyptische buitenlandsche handel be vindt zich geheel in Engelsche handen. Hoe zou het ook anders kunnen? Enge land beheerscht de haven van Alexandrië, evenals het Suezkanaal. Niet minder dan twee derden van d,e bebouwbare oppervlakte van Egypte wordt gevormd door het Nijldal2400 vierkante kilometer. Want van de 994.300 vierkante kilometer, die Egypte en het schiereiland van Sinai beslaan, bestaan er 959.130 uit woestijngebied, terwijl slechts 35.170 vierkante kilometer geschikt zijn voor landbouwdoeleinden. Op deze betrekkelijk beperkte oppervlakte zijn bij na 16 millioen menschen opeengedrongen. Egypte wordt „een geschenk van den NijP' genoemd, met het oog op de aan slibbing van deze rivier en om het ze- genbrengende water van den Nijl. Het door een systeem van stuwdammen ge regelde water van den Nijl maakt het mogelijk, dat men drie maal per jaar den oogst binnenhaalt. Alle groote ste den van Egypte Kaïro met 1.300.000 inwoners, Alexandrië met 682.000, Port Said met 126.000 liggen alle in het gebied van de Nijl-delta. De boerenbevolking, de Fellach, leidt een kommerlijk bestaan, in weerwil van het feit, dat het land zoo vruchtbaar is Het voordeeligste object is nog altijd het Suezkanaal. Deze onderneming maakt een zeer groote nettowinst, waar van echter 15 pet. in de Egyptische schat kist vloeit, terwijl 71 pet. in den vorm van dividendenaan de aandeelhouders komen. In het jaar 1934 bijvoorbeeld be droeg de winst 370 millioen francs. Se dert het begin van dezen oorlog even wel is deze bron van inkomsten zoo goed als opgedroogd. Het bezit van Egypte echter beteekent voor Engeland veel meer dan de win;st die het behaalt door het Suezkanaal en het aanplanten van katoen op groote schaal. Het Suezkanaal immers vormt den koristen weg naar Indië en daardoor een sleutelstelling voor het Britsche Rijk. Wat de Nijldelta en het Suezkanaal beteeke- nen voor Engeland, heeft Churchill niet lang geleden in het Lagerhuis onder woorden gebracht. Hij zeide: „Niemand kan in twijfel verkeeren over de groote beteekenis van de redenen, waarom wij voor het bezit van den Nijl strijden Het verlies van het Nijldal en het Suez kanaal, het verlies van onze stellingen in de Middellandsche Zee en Gibraltar zouden de zwaarste slagen zijn, die wij' ooit zouden kunnen krijgen". Zoo ziet ongetwijfeld het geheele En gelsche volk de situatie. Van hoog tot laag is men zich in Engeland bewust van de onschatbare waarde van de Nijl delta en het Suezkanaal. Groot-Brittannië zal al zijn krachten mobiliseeren om te verhinderen, dat zij in handen van den vijand vallen Dultsch weermachtsberlcht Luchtaanvallen op Alaxandrië Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: Het Iuchtwapen zet den strijd' tegen de Britsche ravitaileeringsscheepvaartmet goed succes voort. In den afgeloopen nacht hebben gevechtsvliegtuigen voorde Schotsche Oostkust uit krachtig be schermde vijandelijke konvooien drie koopvaarders met een totalen inhouid1 van 158.000 brt. tot zinken gebracht en vier andere groote schepen zwaar be schadigd. In het gebied van de Middeb landsehe Zee hebben formaties van het Duitsche luehtwapen in den nacht van 4 op 5 Juni een bizonder succesvollen aanval gedaan op het EngelsChe vloot- steunpunt Alexandrië. Door bomtref- fers in de buurt van id<e Britsche olie- opslagplaatsen ontstond een grootebrand die door de bemanningen nog langen tijd na het vertrek kon worden waar genomen. In Noord-Afrika bestreed de Duitsche en Italiaan9ehe artillerie Britsche ge- schutssteHingen, muni tie-opslagplaatsen en installaties voor de watertoevoer, bij Tobroek, niet goede uitwerking. Door den vijandi werden overdag noch des nachts gevechtshandelingen boven het Duitsche rijksgebied verricht. Italfaansch weermachtsberlcht Gibraltar en Malta bestookt Het 364e weermachtsbericht luidit als volgt: Gedurende den nacht van 6 Juni heeft de Italiaansche luchtmacht de vesting Gibraltar, alsmede de vliegvelden van Halifax en Micabba op het eiland Malta gebombardeerd. Een Italiaansche torpe doboot heeft in het centrale bekken der Middellandsche zee een vijandelijke duik boot tot zinken gebracht. Gedurende den nacht van 5 Juni hebben vijandelijke vliegtuigen bommen laten vallen op het eiland Rhodes in de Dodekanesos. in Noord-Afrika werd aan het front van Solloem een vijandelijke aanvalspoginig verijdeld. Onze bizonder actieve artille rie heeft schepen, welke in de haven van Tobroek gemeerd lagen, gebombar deerd. Luchtformaties bestookten opnieuw de verdedigingswerken van Tobroek met bommen. Een Hurricane machine werd door onze jagers neergehaald'. Vijande lijke vliegtuigen Meten bommen vallen op Benghasi en Derna. In het gebied van Bardia heeft men een troep Engel sche soldaten, onder bevel van een offi cier gevangen genomen, die met een motorboot van het eiland Kreta waren gevlucht. In Oost-Afrika bombardeerde de vijand intensief, maar met gering re sultaat, onze versterkingen langs de ri vier de Omo 'in den sector Abaldi. DE PERSOONSBEWIJZEN Het kofmit (herhaaldelijk voor, dat d© pasfoto's, nojodig vopr de persojpnsbe- wij'Zeii, do,or dein, betrokken ambtenaar 'inbeten worden afgekeurd, da,ar zhj' niet aan ide gesteld© eiscbem voldoen. Dit is onaangenaam 'en veroorzaakt tijldv®rlies, hetgeen voorkomen kan worden door van te voren de foto's t©r keuring voor te leggen, zloodat tmiem, wamn'&er men op geroepen wordt, spoedig klaar is en, de werkzaamheden h©lpt bevorderen/. De eiscfhen, waaraan ©en foto mloet voldoen, volgen hieriond©r: 1. Afmetingen.' nauwkeurig 3V2 e.M'. breed bij 4i/2 ©.M. hoog; 2. De foto m!ag uitsluitend het hoofd en lev&nitweel het bovendeel vain de borst van den af geboeiden persoon weergeven;. 3. De foto mloet den afgebeeldem per soon zonder hoofdbedekking weergeven 4. De afbeelding van h©t hoofd moet 2 e.M. in dwars doorsnede of grooter rijh. 5. De foto mjoct den afg©beeldem p©r- soon half „en face" en half „©n profili" (zoogenaamd driekwart) near rechts too- ineni, zloodanig, dat het linkeroor duide lijk en geheel zichtbaar is. 6. De beeldtrekkein raibeten scherp en niet geretoucheerd rijta (geen wazige of z.g. kunstfoto's. 7. De foto rnfoet den afgebeeldem per soon duidelijk kenbaar weergeven. 8. Gelijkmatige (z.g. egal©) klbur; witte, althans lichte achtergrond; 9. De foto mlag ge©n inievenafbeeldingen bevatten (geen andere personen, geert! huis, geen landschap, ge©n hond, enz. enz.) 10. De foto mag geen stempelafdruk bevatten, ©f de©l van een stempelafdruk', j 11. De achterzijde d©r foto's mloet zijn van wit of roomkleurig (chamois), ge- he©l blanco papier, zomd©r stempelafdruk, opdruk of anderszins. Het gebruik van zoogenaamd© fpto- miatom of pnlyfoto is niet toegestaan. Men do,et (het beste de foto, aan bo venstaande eiscfhen te toets-en, of nog beter ze ter voorkeuring even te laten zien, opdat rnieO op het oog©nblik dat mbn opgeroepen; wordt om het Persoohs- bewiijis af te halen, z©ker is dat dez!e| in orde is. Voldoen de foto's indet strikt aan bo venstaande eisch©n, 'da(n inbeten dez© on voorwaardelijk worden afgekeurd. DE INKOMSTENBELASTING van han, dia in da loonbelasting vallen Nu het Besluit op de Inkomstenbelas ting 1941 is verschenen, doet zich voor hen, die over 1941 reeds in de Loonbe lasting zijn betrokken, de vraag op, of zij ook iets te maken zullen hebben met deze nieuwe Inkomstenbelasting. Zooals men weet, is de Loonbelasting een voorheffing op de Inkomstenbelas ting. Zoodat men dus mocht verwachten, dat voor ieder belastingplichtige, dus ook voor hen, die in de Loonbelasting zijn betrokken, aan het einde van het jaar beoordeeld' zou worden, of zij voldoende hebben bijgedragen tot de staatslasten. Dit is niet het geval schrijft een mede werker aan het HM. Het systeem van de nieuwe Inkomsten belasting is aldus: In iden loop van het belastingjaar wordt een voorloopige aan slag vastgesteld. Daartoe worden aan giftebiljetten uitgereikt of wordt ambts halve beschreven. Het gaat daarbij in het algemeen om voorloopige 'gegevens. Is het jaar ten einde, dan wordt op nieuw een aangiftebiljet ter invulling toe gezonden ter verkrijging van d'e juiste irikomstencijfers over het dan juist ver- loopen belastingjaar of heeft ambtshalve beschrijving plaats voor de juiste inkom- steneijfers. Blijkt dat de aanslag naar de juiste cijfers (dus over het zuivere in komen iif het belastingjaar, di. dan de definitieve aanslag) hooger is dan de voorloopige aanslag, dan moet het ver schil binnen een maand na de dagteeke- ning van het aanslagbiljet worden bijbe taald. Is de definitieve aanslag lager, dan wordt het teveel betaalde terugge geven. i f 1 Is de nieuwe Inkomstenbelasting een maal in werking, dari zal het aangifte biljet voor de definitieve cijfers van het verstreken jaar tevens dienstig zijn voor de vermelding van de gegevens benoodigd voor den voorlooplgen aanslag van het dan ingegane nieuwe belastingjaar. Voor het belastingjaar 1941 zal men dus twee maal een aangiftebiljet ter invulling ont- vangen, doch voor vólgende belasting jaren slechts één. Wi» voor aangifte of beichrijving in aanmerking komen 1, Voor het ontvangen van een aangifte biljet of voor ambtshalve beschrijving komen in het algemeen in aanmerking personen: a. die uitsluitend niet aan de Loon belasting onderworpen inkomsten andere inkomsten genieten ten bedrage van f 200 of meer; l c. die in het genot zijn van een ïoon- imkomen van f 4000 of meer; d. die, eventueel samen met hun echt- genoote, twee of meer werkgevers heb ben; en nog enkele andere gevallen. Hieruit volgt dus, dat geen aangifte biljet ontvangen en ook niet ambtshalve beschreven worden de personen, die uit sluitend looninkomen hebben, mits dit minder is dan f 4000. Terwijl ditzelfde gelidt voor hen, die naast een loon van minder dan f4000 andere inkomsten (b.v. uit effecten, vast goed) hebben, waarvan het jaarbedrag beneden f200 blijft. Daar nu deze personen geen aangifte biljet hebben behoeven in le vullen en evenmin ambtshalve beschreven zijn, zul len zij geen aanslag ontvangen in de Inkomstenbelasting en volstaan zij dus met de betaling van hun Loonbelasting. Zou dus iemand een loon hebben van f3500 en een voordeel uit vast goed of effecten genieten van f180, dan be taalt hij alleen Loonbelasting naar f3500 en ontvangt geen aanvullingsaanslag over d© f 180. DE ARBEIDSDIENST vooralsnog niat algamaan varpl/cht geit aid In een dezer dagen gehouden perscon ferentie heeft de commandant van den Nederlandschen Arbeidsdienst, majoor J. N. Breunese, een samenvatting gegeven van Jietgeen tot nu toe is bereikt en tevens het een en ander verteld van het geen in de toekomst zal worden gedaan Commandant Breunese verklaarde, dat men over de afgeloopen periode tevre den kan zijn. Immers in de drie maan den, nadat de Nederlandsche Arbeids dienst de eerste kampen had geopend, is er reeds veel bereikt. Op 3 Maart werd begonnen met vier kampen en na dien datum zijn er regelmatig in de ver schillende deeleii van ons land kampen verrezen, waar de vrijwilligers uit de Nederlandsche jeugd arbeidden in dienst van de gemeenschap. Op, 3 dezer waren er in totaal reeds 17 kampen, welk aan tal thans weer wordt uitgebreid, zoo- dat Dinsdag 10 Juni 24 kampen betrok ken zullen zijn door een bevolking van pl'.m. 4000 jongens. Vervolgens kwam de commandant op eenige vragen, die hem bereikt hadden in verband met de onlangs verschenen verordening. Ten aanzien van den ver plichten arbeidsdienst verklaarde hij, dat deze voorloopig niet aan de orde komtl. In de eerste plaats is deze technisch onmogelijk, door het ontbreken van de gelegenheid om de jongens onder te brengen. Een jaarklasse kan geschat worden op 60000 man, zoodat tweemaal pe? jaar dan 30 000 man gedurende een half jaar zouden moeten worden on dergebracht. Onder de huidige omstan digheden is het niet mogelijk de aan bouw van de kampen in een aanzienlijk sneller tempo te 'doen gebeuren. Indien alles voorspoedig loopt, hoopt men 'dit jaar in totaal 60 a 70 kampen in werking te hebben,' met een bevolking van 10 a 20,000 jongens. Voor het onder brengen van een halve lichting zijn een kleine 160 kampen noodig. Ten tweede is daar het gebrek aan leiders. De ar beidsdienst staat of valt met het kader, en het voornaamste zijn zeker de kamp commandanten, daar deze een zelfstan dige positie innemen. Daarom is het nood zakelijk dat de tijd tot de invoering van den verplichten arbeidsdienst wordt ge bruikt om een zoo goed mogelijk kader te vormen. Zijn deze twee voorwaarden vervuld, dan zal de verplichting worden ingevoerd. Voor dien hoopt men de kampen te kunnen vullen met vrijwilligers VERSCHILLENDE BERICHTEN V#rdronk®r> Donderdagavond bemerkten voorbijgan gers, dat in het Oosterhamrikkanaal te Groningen een meisje te water lag. Terstond begaf zich de 20-jarige woon- schuitbewones- H. de J. te water. Deze wist de drenkeling, de 13-jarige Antje E. te redden. Het meisje had veel water naar binnen gekregen en werd in het Academisch Ziekenhuis opgenomen. Toen de vader zijn dochter hier bezocht, vroeg hij haar, of zij' wist waar haar zusje, de 5-jarige Maartje was. Deze was nog niet thuis gekomen. Antje vertelde, dat zij met haar zusje aan het vischjes van gen was en dat Maartje daarbij plotse ling in het water was gevallen. Zij was haar zusje nagesprongen, doch meer wist zij zich niet te herinneren. De vader spoedde zich hierop naar de politie. Deze ging dreggen en haalde na geruimen tijd het lijkje van het meisje onder de woonschuit vandaan. Donderdagmiddag is d;e 17-jarige A H. A. te* Leiden, die de zwemkuhst niet machtig was, bij het baden in den Rijn, onder de gemeente Zoeterwoude, verdronken. Arbtid voor do onvolwaardigon Het werk voov de onvolwaardigen in Zeeland .wordt thans geregeld. Te Vlis- singen is een afdeeling opgericht, die het werk op het eiland Walcheren zal behartigen. Te Goes kwam een afdeeling tot stand, die het overige deel van de provincie Zeeland, omvat. Uit ingewonnen inlichtingen bleek reeds, dat er alleen op Zuid-en Noord-Be veland 750 onvolwaardigen zijn (daarbij Inbegrepen de oude menschen en zij die uitkeering genieten krachtens de Inva liditeitswet). Zoodra het mogelijk is, zal een consultatiebureau worden opge richt. 1 i Nijldelta en Suezkanaal, sleufel- sfellingen van hel Britsche wereldrijk De arbeidsdienst vooralsnog niet algemeen verplicht gesteld De Inkomstenbelasting voor hen die in de loonbelasting vallen Het rooien van vroege aardappelen wordt voorloopig verboden Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag) gaat de zon om 21.B9 uur onder. Morgen (Zondag) komt zjj op om 5 uur 19 en gaat zij onder om 21 uur 59. Maandag komt zjj op om 5 uur 19. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Zondag gaat de maan onder om 4 uur 55 en komt hij op om 20 uur 32. Maandag gaat hij onder om 5 uur 41 en en komt hg op om 21 uur 42 (Volle Maan). Laatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. KERKNIEUWS Geref. Kerk. HAAMSTEDE. 10.30 .en 3.30 uur, Caimck W. den Boer vaini B|Odegrav©n. Prijslijsten aan bakkerswagens Aangezien de bepalingen van hetprijs- aanduidingsbesluit 1941 niet voldoende f blijken te zijn doordrongen tot de bak- kerij, vestigt het Centraal Bureau voor het bakkersbedrijf er de aandacht op, dat .krachtens dit besluit niet alleen de artikelen in de winkels op de voorge schreven wijze moeten zijn geprijsd, doch dat de voorschriften dienaangaande ook gelden voor den verkoop door middel van bakkerswagens aan huis 1 De bakkerswagens zullen in verband hiermede moeten zijn voorzien van op duidelijk zichtbare en leesbare wijze aan gebrachte prijslijsten, waarop vermeld staan alle, in den wagen vervoerde arti- kelen en daarvoor geldende prijzen. Da lugubers vondst De 58-jarige Amsterdammer, die in ver band met het vinden van een vrouwen hoofd' iin het Merwedekanaal verleden week door de politie te Rotterdam is gearresteerd, verdacht van moord op zijn echtgenoofe (van wie het gevonden hoofd zou zijn) lieeft gisteren voor den rechter-commissaris te Amsterdam be kend, deze gruwelijke misdaad te hebben bedreven. j i Frauduleuze slachtingen I De ambtenaren v,an d©n crisiseointróle- dienst rijlni in Twenth© ©en groot oom!- plot op het spoor gekomlen van heime lijke slachtingen). Bij1 tientallen personen uit de buurt van Etnische dé rijh mlet medewerking van' het parket te Almelo huiszoekingen gedaan. Er rijn verschei dene personen iin bewaring gesteld'. Bijl een Doieti<ndi©mlsehen landbouwer is een heimelijk geslacht rund ontdekt, dat klaar l ag ©»m; verkocht te worden. H©t dier leed dermate aan tuberculose, dat de etter duidelijk te zien was tusschen, de veziels van het vleesch. De geïn1..politie te De venter h©eft een landbouwer aang©houden, die kalfs- vleesch vervoerde in melkbusjes. In sa- hiienwerkwug met ambtenaren van den eri- sisoontröledieinst had de politi© ontdekt, dat dit vleesch in Deventer was geslacht en op deze wljte© werd rondgebracht aan verschillend© hot©l!s. De daders züjln in bewaring gesteld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1