ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 11 JUNI 1941 RIN OPöENOl ZIERIKZEESCHE COURANT ITALIË EEN JAAR IN DEN OORLOG DE KERN ABONNEMENT Prijs: in ZIerikzee f 1,60, elden f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen reep. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. ds Zlcrlkxeeeche Nieuwsbode, Zierikxce Schuitb. B 9^, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14665 ADVERTENTIES: Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.30 uur. MUSSOLINI HERDENKT HET FEIT - OOSTAFRIKA ZAL HEROVERD WORDEN - AMERIKA IN FEITE REEDS IN OORLOG Ter gelegenheid van het feit, dat het een jaar geleden was sedert Italië ging deelnemen aan den oorlog, heeft de Duce Dinsdag een redevoering uitgesproken, waarin hij dezen verjaardag een denk- waardigen en plechtigen dag noemde. In zijn i*ede gaf de Duce een in bijzon derheden afdalend rapport in de zitting van de fascistische en corporatieve ka mer over de phasen van den oorlog, die zich van Februari af hebben afge speeld aan het Albaneesche front en aan de fronten in Afrika. Na een uitvoerig overzicht te hebben gegeven van den veldtocht in Griekenland en Albanië, welke einde October van het vorig jaar aan ving eni eerst in April van dit jaar eindigde, en van de gemeenschappelijke operaties der spilmogendheden op den Balkan, zeide de Duce, dat de uit schakeling van Engeland een diepgaande wijziging van de politieke kaart in dit deel van Europa heeft doen ontstaan. Deze veranderingen zullen een gunstig effect hebben wanneer allen maat weten te houden. Mussolini ging kort in op de gebieds- veranderingen der verschillende Balkan- staten en de daaraan grenzende staten, waarbij hij in het bijzonder wees op de schepping van Kroatië. Wij had den, zoo zeide de Duce, onze grenzen van Fiume tot aan de Albaneesche ber gen kunnen vooruitschuiven. Dat zou ech ter een fout zijn geweest, aangezien de geschiedenis getoond heeft, dat de in lijving van al te groote minderheden een zware belasting beteekent. Onder stormachtigen bijval van de kamer ver klaarde de Duce dat Griekenland be hoort tot het Italiaansche leefgebied en dat het land in overeenstemming met het Duitsche opperbevel door Italiaansche troepen bezet zou worden. Da strijd in Afrika Ten aanzien van de gevechten inOost- Afrika zeide Mussolini, dat hij niet wist, wanneer en hoe Italië zijn Oost-Afri- kaanseh gebied zou heroveren, maar dat Italië dit door de Italianen gecultiveerde en met zijn bloed gedrenkte land zou heroveren. De gevallenen zouden niet on gewroken blijven. De verovering van Kreta noemde de Duce het winnen van een belangrijk steun punt voor de operaties van het luehtwa- pen in de Middellandsche Zee, hetgeen de definitieve verdrijving van de Engel sehen uit het Oosten van de Middel landsche Zee en daarmede de beëindi ging van het conflict essentieel zal ver gemakkelijken. Bij het hierop volgende overzicht over de betrekkingen van Italië met de met Italië verbonden en bevriende mogend heden liet de Duce onder langdurig ge jubel van de kamer het licht vallen op de nauwe kameraadschappelijke samen werking tusschen Duitschland en Italië. Alle aanwezigen stonden van hun zetels op en barstten los in storm achtig gejuich voor Duitschland en zijn Führer. De stemmen zoo verklaarde Mussolini, die speculeerden op oneenigheden tus schen de spilmogendheden, zijn thans tot zwijgen gebracht. Beide volken voeren thans een enkelen oorlog en zuHen ook na den oorlog kameraadschappelijk ver der samen opmarcheeren. Da buitanlandfcha politiek Ten aanzien van Japan wees de Duce op de door den minister van buiten- landsche zaken, Matsoeoka, afgelegde verklaring, dat Japan bij een aanval der Vereenigde Staten op de spil niet on verschillig zou toezien, vooral, naar Mus solini zeide, daar Japan' precies weet dat ook zijn lot op het spel staat. Met betrekking tot Spanje zeide Mussolini: Spanje kan er niet van af zien deze unieke gelegenheid aan te grijpen om het onrecht, dat vroeger jegens Spanje is gepleegd, weer goed te maken. Toch moet Spanje in volle dige vrijheid zijn beslissing nemen. Italië zal nooit druk uitoefenen op Spanje. Het falangistische Spanje weet, waar zijn vijanden en waar zijn beproefde vrienden staan. Omtrent de betrekkingen van Italië met Turkije zeide Mussolini dat Italië de voor anderhalf jaar begonnen politiek van overeenstemming en samenwerking met Turkije ook thans nog als actueel beschouwt. Overgaande tot de Ver. Staten ver klaarde de Duce, dat een formeele oorlogsverklaring der regeering van Washington geenszins invloed zou uit oefenen op den tegenwoordigen toestand aangezien de Ver. Staten zij het ook niet de jure, dan toch de f a c t oi.reeds in oorlog zijn. Ook een volledige in terventie der Ver. Staten zou thans te laat komen en Groot-Brittamnië de over winning niet meer kunnen verzekeren, maar op zijn hoogst een verlenging van den oorlog en een uitbreiding van de oorlogstooneelen beteekenen. In geval van oorlog zouden de Vereenigde Staten in zoodanige mate totalitair gevormd wor den, als dit in Europa noch door het fascisme, noch door het nationaal^socia> lisme geschied is. Woordelijk verklaarde Mussolini: Wanneer men SuMa al® het type van den klassieken dictator be schouwt, is Sulla tegenover Roosevelt slechts een bescheiden dilettant. Aan het slot van zijn redevoering wees de Duce onder stormachtigen bijval op de inwendige aaneengeslotenheid en hechtheid van het Italiaansche volk en verklaarde „Engeland kan dezen oorlog niet winnen, omdat het alle posities in Europa heeft verloren, die door de Ver eenigde Staten niet kunnen worden ver vangen. In dezen strijd tusschen het goud en het bloed zal het bloed overwinnen". JAPAN EN NED.-INDIE Tokio zal de handelsdelegatie uit Batavia teruggeroepen Het resultaat van een conferentie in het ministerie van Buitenlandsche Zaken, die verscheidene uren duurde en waar aan Matsoeoka deelnam, is naar Domei meldt dat de terugroeping van Josji- zawa en de geheele handelsdelegatie uit Batavk onmiddellijk aanstaande is. Matsoeoka heeft verklaard, dat Japan een besliste houding ten aanzien van het vraagstuk-Ned.-Indië moet aannemen. Hij verlangde ook met betrekking tot alle andere kwesties een vastberaden bui tenlandsche politiek. De geheele Japansche pers zet haar aanvallen op de houding van Batavia voort. Zij verlangt opnieuw de terug roeping der Japansche delegatie. Verscheidene bladen richten in dit ver band heftige verwijten tot de Vereenigde Staten en Engeland en dringen er op aan, dat de Japansche regeering tegen over deze beide landen de noodige maat regelen zal nemen. De afwijzing van den Japanschen eisch door Nederlandsch- Indië beteekent op dit oogenbJjk, aldus de „Kokoemin Sjimboen", meer dan het afbreken van handelsonderhandelingen, zij' is een bedreiging van de Japansche po litiek en bovendien het begin van den oorlog om de hegemonie in het Westen der Stille Zuidzee tusschen Japan en het Engelsch—Amerikaansche kamp. Het blad verlangt, dat de onderhandelingen onmiddellijk worden afgebroken en dat doeltreffende maatregelen worden geno men, die tevens een antwoord aan de Vcieenigde Staten en Engeland moeten zijn. In bevoegde politieke kringen te To kio ziet men, volgens S.P.T., in het sta ken der besprekingen tusschen Japan en Nederlandsch-Indië niet zoozeer een tee- ken, dat Japan zijn pogingen opgeeft, dan wel het begin van een herziening der Japansche houding en mogelijk een overgang tot andere methoden. Tokio staat voor beslissingen van gro,o- te draagwijdte en Matsoeoka zal thans moeten beslissen, welke koers moet wor den gevolgd. Het doel van Japan is nogsteeds van economischen aard, aldus verklaart men in deze kringen. In genoemde kringen is men voorts van oordeel, dat de kwestie, waaiom het in de eerste plaats gaat, niet zoozeer het bepalen betreft van de aan Japan te leveren hoeveelheden olie, dan wol het vaststellen van de hoeveelheid rubber en tin, die Japan jaarlijks uit Neder landsch-Indië zal kunnen betrekken. In dit verband wordt gewezen op het feit, dat de Vereenigde Staten als koopers van deze grondstoffen in Nederlandsch- Indië een voorkeurspositie wenschen in te nemen. Nederlandsch-Indië, aldus wordt be toogd, moet blijkbaar in de eerste plaats rekening houden met' de wenschen van president Roosevelt, ofschoon de Neder- landsch-Indische regeering zeer goed be seft, dat de Japansche behoeften aan rubber en tin niet door Indo-China en en Thailand alleen kunnen worden ge- dekl. DE STRIJD IN SYRIË Duitichland wacht voorloopig af Fransdhe luchteskaders uit N.-Afrika züjtn ma een mjojeilijk® vlucht in Syrië aam- gekoimien, maar O.F.I. uit Beiroet meldt. Naar te B.eiroiet verklaard wjomdt, züjln de Engelschem i®n de Gaulïle.troiepiejtt se dert Maandag niet verder voioruitgeko- mlen. De Frainschen h©bbein, naar zijl be richten, leen aanzienlijk aantal lieden van het Manebester.regimjent ten de Grena diers Guards gevangen genomlen. Naar beweerd wordt, war©n de gevangenen, zeer verbaasd, toiOn jzfijl ojnitdiekten dat hun tegenstanders Fransch'%, inplaats van de door hela verwacht®. Duitschjers waren. Naar SKT0eldt, Zijfn de tel®fo,onver, bindingen tusschen TurMjle «n Irak ver breken als gevolg van een door de Fransdhe autoriteiten in Syrië uit mpli- taire overwegingen genomlen maatregel. De telegrafisch® verbindingen züjln echter nog intact. Er wordt echter niet verheeld, dat) mjen de Vidhy-regbering nauwelijks in staat acht Syrië op ook m|aar ©enigs - zins afdoende wij'ze te helpen. Indien Damlaseus gevallen is, is daarmed® prac- tisch ook het lot van Beiroet bdslist. De 'mogelijkheid, dat gen®raa:l Demitz zich, zal Weten te handhaven zal daardoor zeer kleun worden en Zijln kansen wor den hier zeer sceptisch besch(o,uwd. Ten aanzien van den Eng®sehem aan val ui Syrië is men in Duitsche poli tieke kringen nog st©eds van mleenimgj, schrijft de N.R.Ck, dat dit in de eerste plaats een aangel®gemheid is, waarmted© de |^ege®ring te Vidhy zich mioet bezig houden. Hieruit kan. mlen eomcludeeren, dat het in de bedo®ling ligt, zich voor loopig niet in het conflict te mldngen, al wil dit uiteraard niet zeggOn, dat? Duitschland irn Zijln passieve houding steeds zal blifven volharden. De opmlars'ch der Engelsch® troepeni en het leger van den Franschen gen®j raai de Gaule in de Libanongebieden fedbijmt, ina de vele berichten daarom trent, (niet zonder succes te zfij(n. Die voortroepen staan reeds voor Daim'aseus en de val van deze stad zal zeer bin nenkort te verwachten ziijln. In dit ver band wijlst mten er hier ®ohter op, dat naar gelang de BngelsdhCn meer naar het Noorden vorderen en de Turksch© grens naderen (düs Europeesoh gebied) de politieke belangstelling van Duitsch land voor het conflict in Syrië moet groeien. Naar hetgeen admiraal Darl'an Dinsdagavond Zou zeggen is men te Ber- Iiijin teni hoogste nieuwsgierig. CHURCHILL IN 'T LAGERHUIS «Engeland heeft in Syrië geen territoriale bedoelingen» Het DN.B. meldt uit Stockholm: In de vergadering van het Engelsche Lagerhuis heeft de premier, Churchill, bij den aanvang van het debat over de algemeenc situatie gezegd, dat hij gaarne een „voorloopige verklaring" over de si tuatie in Syrië zou afleggen, maar de berichten, waarop hij wachtte, waren nog niet binnengekomen. Na het algemeen debat, waarbij vooral de voormalige minister van oorlog, Hore Belisha, scherpe critiek oefende op de Engelsche oorlogspolitiek en strategie, legde Churchill een uitvoerige verklaring af, waarin hij volgens den Britschen berichtendienst o.a. betoogde, dat de re geering er naar streeft zonder ophouden oorlogsmateriaal naar het Midden Oosten te zenden en daar vooral een sterk lucht- wapen te brengen. Overigens kon hij nog geen uitvoerige mededeelingen doen, daar de vijand anders belangrijke aan- wij2ingen zou krijgen. Nopens de critiek op den uitslag van do gevechten op en om Kreta verklaarde Churchill, dat generaal Wavell en anderen van meening waren geweest, dat Engeland's vooruitzichten op de over winning gunstig waren, maar misschien zal de affaire Kreta ten slotte nog niet zoo nadeelig voor Engeland afloopen). In dit verhand erkende de Britsche pre mier, dat de Duitsche valschermtroepen geen Nieuw-Zeelandsehe uniformen heb ben gedragen Dit was een „misverstand". Churchill vond het betreurenswaardig dat Australische en Nieuw-Zeelandsche troepen op Kreta zulke zware lasten had den moeten dragen. De Britsche verlie zen sop Kreta bedroegen volgens hem lö.000 dooden, gewonden en vermisten, waarbij de Grieken en Kretenzers niet meegerekend zijn. Het bevel aan de R. A.F. tot vertrek van Kreta was volgens bewering van Churchill een gevolg van het besluit van den bevelhebber van het luchtwapen in het Midden-Oosten, nadat de opperbevelhebber op Kreta, generaal Freybtrg. dit had voorgesteld. De premier behandelde vervolgens den inval i li Syrië. Hij beweerde dat En geland geen territoriale bedoelingen heeft De militaire situatie in Syrië qualifi- ceerde hij als „goed" en de opmarsoh naar Syrië was, naar hij beweerde, doel loos geweest, als niet tevoren de verde diging van Egypte gewaarborgd was. Den critic; van de politiek der regee ring hield Churchill voor, dat geen re geering ocrlog kan voeren, als men haar doorloopend op de handen kijkt en Zij kan verwachten een dolkstoot in den rug le krijgen. Duitsch weermachtsbericht Luchtacties in 't Kanaal en N.-Afrika Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Het luchtwapen heeft aain de Brit)-, sche Zuidkust ien in den Atlaintisch®nl Oceaan twee vraditbOiOite,n. met 10.000 brt. in totaal tot zinken gebracht. Twee andere koop vaard'ijlsChepen werden op den Atlainitisdhen Oceaan 'en ter hoogte van Portland z'op zwaar beschadigd, dat aangenioimlem kap. worden dat ziijl verlo ren züjta gegaan. In het Bristjolkanaai kreeg een bewapend vijlandelijk tankschip een bomvoltreffer. Ip Noo.rd-Afrika werden vijandelijk® stoottroepen bij' de Duitsdh.Italiaansche stellingen voor To- bTpiek afgeslagen. Formaties van het Duitsdh.Italiaansche luchtwapen bombar deerden Britsche luchtdoelb atterijieni ®n verdedigingsinistallaties bij1 Toibro®k en Mersa Matroe. In hidhtgev®chten boyen het Kanaal m NjOprd-Afrika, alsmted® bij ppgingeni om1 de bezette gebieden te na. deren, verloor d® vSjianid 10 vliegtuigen. Hiervan werden ®r dpor jagers 7 en doior de ludhtdo®lairtilleri® 1 neergescho ten. Patrouillevaartuigen schoten op de Noiordzee twee Britsche geyechtsvli©gtui- gen neer. Hierdoor heeft deze flottiïl© patrouillevaartuigen in 'drie dagen vier Britsche gevechtsvliegtuigen neergescho ten. Overdag poch des nachts warden door den vijlaind boven het Duitsch® rijks gebied gevechtshandelingen verricht. Bij! de oorlogvoering tegen, de Britsche ra- viailleeringssdheiepvaart hebben de vlï®g- formaties van gepera;aLob®rst Stumpflf b'ij'zondere successen behaald. In de wenk van 1-7 Juni hebben zij 11 stoomschepen m'et e®n gezamehlijtken inhoud van 80.000 brt. tot zinken gebracht en 15 and®re schepen zwaar beschadigd. Hierdoor heb ben deZe form'ati'es sedert 1 Februari 1941 in totaal 33 koopvaarders mtet e®p totaal inhoud vap 208.000 brt. vernie tigd en 86 schepen b^chajdigd. Itallaansch weermachtsbericht Ddlkbootiucc«si«n t«g«n vijandelijk konvooi Heit 370e weermachtsbericht luidt als volgt: In het centrale bekken van de Middel landsche zee en ten Zuid-Westen van Malta hebben onze vliegtuigen een ge vecht met vijandelijke jagers gevoerd. Een vijandelijke jager werd neergescho ten; een van onze toestellen is niet op zijn basis teruggekeerd. Aan het front van Tobroek in Noord- Afrika zijn weinig beteekende uitvalspogingen van den vijand snel verijdeld. Onze artillerie heeft, met zichtbaar resultaat, batterijen en munitievoorraden in de vesting ge bombardeerd. Italiaansch-Duitsehe lucht- formaties hebben aanvallen gedaan op luchtafweerbatterijen en verdedigings werken bij Tobroek en Mersa Matroe. Te Tobroek werd schade aangericht en bra ken branden uit. Twee vijandelijke vlieg tuigen van het type-Hurricane zijn door Duitsche jagers neergeschoten. In den naicht van 8 op 9 Juni heeft de vijand nieuwe luchtaanvallen gedaan op Tripolis en Benghasi, In het gebied van Galla Rede van Mussolini over een jaar oorlogvoering van Italië Churchill's verklaring over den strijd op Kreta en in Syrië Japan's oordeel over de betrek kingen met Nederlandsoh Indië De uitbreiding van Rotterdam op de oevers van den Waterweg Het binnenlandsch verbruik van groenten en fruit Wanneer verduisteren 7 Heden (Woensdag)zon onder 22.01. Morgen (Donderdag): zon op 5.18. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan onder 8.48, op 0.13. Laatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. en Sidamo in Oost-Afrika wordtnog steeds hevig gevochten. De bewegingen der Italiaansche en Engelsche kolomies duren gehinderd door slecht weer voort. In de streek van Gondar heeft de vijand het fort van Debra Tabor met bommen en machinegeweervuur bestookt en de vesting opnieuw gesommeerd tot over gave, die werd' geweigerd. Op den At- lantischen Oceaan hebben Italiaansche duikbooten een belangrijk vijandelijk kon vooi aangevallen en 9 stoomschepen met een gezamenlijken inhoud van 63000 brt. tot zinken gebracht. BRUGGENBOUW IN DENEMARKEN E«n brug tusschen Esbjtrg en Faro Reeds lang vóór den oorlog b®stond het plan. ieep brug t© slaan tusschen het eiland FapÖ en d® aan de Over zijde van de Sopd gel®gen haven Esbjerg Door de omstandigheden is d® uitvoering van dit plani vertraagd; doöh thans schijlnt het te zullen wo,rd®p verwezenlijkt. H©t Deensche ministerie voor Openbare Wer ken inamlelijk heeft het tot in bijzonder heden uitgew®rkte piap voor den aanleg van deze brug goedgekeurd. Volgens dit project zullen zoowel te Esbjerg als te Fanö twee dammen wor den geconstrueerd, ter lengte van 800, resp. 4000 nieter l©ngte. In het midden zullen deze beide dammen worden ver bonden! door '©en b'rug van 300 m®ter lengte. Op deze wijize zal de Sond, die pp bet smalste gedeelte 1500 nieter breed is, worden overbrugd. De di®pte van dit water bedraagt gemldd®ld 6 meter. Op deze wiijlze zal h®t 'eiland Fanö, dat tot dusverre met Esbj®rg is ver bonden door middel van e®n overzet, veer, e®n directe verbinding krijlg©n met het Deenseh® vasteland en aansluiting aan de do,or Esbjerg loopend® lijln van den Jutlandsclien spoorweg. Vooral voor de druk bezochte zeebaden op Fanö zal deZe dam van grppt belajng ziijln. In. de toekomst is de directe verbinding met Fanö van groote beteekenis voor de haven van Esbjerg. Deze havenstad heeft zich in stifgend® lijn ontwikkeld', ■in den loop van de achter ons ligg®nde 50 jaar. In 1890 telde ziij) ni®t m®er dan 4000 inwoners; thans iev®nw®l heeft het aantal inwoners de 28.000 re®ds over schreden. De stad is de Zetel van verschiLianH de reederijen. Men, treft ter een aantal scheepswerven aan en Zij! is een Cen trum' van zeevisscherij!. Vóór dien oorlog Werden hier groot® hoeveelheden* veie, spek, boter ©n kaas naar Engeland ver scheept. De kosten van aanleg worden geschat op 10 millioen kronen- Men h®eft be rekend, dat 300 afbeid®rs er van dfrie tot Vijf jaar werk aan Zullen vinden.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1