Van je familie moet je 't maar hebben CONCERTZAAL-BIOSCOOP ADVERTENTIES HET HUIS schuur en erf, In lossing Rubberlaarzen Werkschoenen Klompsokken P. Bezuijen J. Hogerheijde Crown Stylo W. de Vries Rz SUCCESJËS Ufa Journaal Tobis nieuws Aetherschip Westland ?11 e «elfde verschillen, welke tossohen de ge neraties van heden en vroeger werden geconstateerd, doen xioh voor bij een ver gelijking tusschen de plattelands- en de stadsjeugd. Stadskinderen groeien en rijpen sneller en worden gemiddeld grooter dan kinderen van het land. ONZE VOLKSHUISHOUDING Onder den titel //Twaalf maanden Nederlandsche otconomie", schrijft dr. Hans Fisohböok, commissaris-generaal voor financiën en oeoonomie, in de Deutsche Zeitung in den Niederlanden, die ter ge legenheid van haar 1-jarig bestaan op 5 Juni j.l. sedertdien een aantal overzichten op Tersohillend gebied publiceert, onder meer het volgende Evenals in den oorlog 1914'18 ver wacht Engeland in de eerste plaats resultaten van zijn blokkade, die oorspron kelijk alleen voor het Duitsohe Rijk was bestemd. Door de gebeurtenissen van Mei verleden jaar is Nederland binnen dien kring getrokken en de Duitsohe leiding is thans in staat, ook de oeconomisohe lolitiek van het Nederlandsche gebied te iepalen. Ook thans schijnt men er in Nederland nog voor te willen zorgen, dat geen noodzakelijke goederen uit Neder land naar het Duitsohe Rijk gaan, evenals vóór 9 Mei het geval was, toen er een organisatie werd gesticht om te garan deeren, dat geen voor Duitsohland belang rijke goederen zonder toestemming van Engeland uit Nederland naar Duitsohland zouden gaan (die van overzee naar Neder land werden vervoerd Red) Daartegenover is het Duitsohe standpunt ondubbelzinnig het volgende: De econo mische oorlog, die overigens niet door Duitsohland is begonnen, is van Duitsohe zijde aanvaard en zal met alle economische middelen, die Duitsohland ten dienste staan, worden gevoerd. Het spreekt vanzelf, dat de economische krachten van de door de Duitsohe weermacht bezette gebieden pre cies evenzoo voor den strijd, doch nu aan Duitsohe zijde moeten worden ingezet, zoo als de veroverde kanonnen van het Neder landsche leger thans aan de Duitsohe mili taire oorlogvoering dienstbaar zijn. Dr. Fisohböok wijst er dan verder op, dat hij herhaaldelijk heeft uiteengezet, dat de doelstellingen van de Duitsohe oorlog voering evenals voor iederen Duitsoher, ook voor het Duitsohe civiele bestuur in Nederland het eerste gebod vormen. Daarom kan men zich bij de Duitsohe autoriteiten niet beklagen over de gevolgen van de Engelsohe blokkade en zoo mogelijk een voorkeursbehandeling vragen. Wanneer de in Nederland aanwezige benzine-voorraden ter beschikking van het Duitsohe Rijk komen of de grondstoffen voor margarine ter verbetering van de Duitsohe vetvoor» ziening worden gebruikt, dan komen klachten daarover precies op hetzelfde neer als klachten over het verlies van de uitrusting van het vroegere Nederlandsche leger. Het Duitsohe bestuur in Nederland doet intussohen zooveel mogelijk om het Neder landsche oeconomisohe leven, binnen de getrokken grenzen, zooveel mogelijk te bevorderen. Van Nederlandsche zijde ver wachtte men, na Mei 1940 in verband met het gebrek aan grondstof, een belangrijke stijging van de werkloosheid boven het peil van 1940. Dr. Fisohböok had echter onmiddellijk vertrouwen in een betere ontwikkeling en al heeft het langer ge duurd dan hij had voorzien, men heeft de werkloosheid met succes bestreden, ofschoon de Nederlandsche arbeiders aanvankelijk bezwaren hadden tegen werk in Duitsohland waar nog gelegenheid daartoe genoeg is. Inzake de werkloosheid hangt alles af van twee factoren, n.l. de bereidheid van Ne derlandsche arbeiders om te werken, waar daartoe gelegenheid is en verder van de organisatorische prestaties van de Neder landsche autoriteiten op arbeidsgebied. In de ontwikkeling van beide factoren heeft dr. Fisohböok vertrouwen. SPORT VOETBAL. NED. VOETBALBOND. Het programma voor as. Zondag 15 Juni luidt KAMPIOENSCHAP. VAN NEDERLAND. EindhovenP.S.V.—V.S.V. Groningen Be QuickA.D.O. Afdeeling II. Promotie-competitie 2e klasse. RotterdamOvermaas—C.V.V. Afdeeling III, Enschede RigtersbleekP.E.O, Deventer: Go AheadVitesse Afdeeling IV, MaastrichtStandaardMiranda RoosendaalR.B.G.Pious Vriendschappelijk. Slnoto I W.H.S. I Zaterdagavond a.s. wordt te Nieuwerkerk een vriendschappelijke wedstrijd gespeeld tusschen Sinoto en de vertegenwoordigde ploeg van St.-Annaland, W.HS. Sinoto kan helaas, zooals steeds dit sei zoen, niet op haar sterkst uitkomen wegens afwezigheid van enkele spelers. Toch kan een zeer intressante ontmoeting verwacht worden, daar Sinoto op haar effectvol terrein thuis is alajgeen ander, terwijl boven dien eenige radicale plaateomzettingen wellicht gelukkig blijken. Desondanks aohten wij W,H,S. iets sterker. De ploegen zijn als volgt opgesteld: W.H.S.Jo Verhole d., A. Soeters en I. Rijnberg a., C. v. d. Meer, J. Burgers en M. den Engelsman m., J. Slager, J. den Engelsman, G. Heijboer, A. Visser en J. Kurvink v. Sinoto (waarschijnlijk): O. Lievense d., J. Barendregt en L. Lievense a., J. van Klinken, L. van Klinken en W. van Doese laar m., C. Clarisse, M. Quist, J. Ooster ling, Gebr. Clarisse v. De wedstrijd vangt aan om 7.45 uur (w.t.) KORFBAL SDKB. Afdeeling I. 2e klasse Het 3e twaalftal der K.V. Strand vogels te Renesse is tot de competitie toegelaten. Voor a.s. Zaterdag 14 Juni is ingelast de wedstrijd: Strandvogels III— D.I.N.D.O.A. I (8 uur, terrein Strand vogels). FINANTIEEL NIEUWS Handel in Amerikaansche fondsen verboden Met ingangHvan 1 Juli a.s. In opdracht van den Secretaris-Generaal van het Departement van Financiën wordt medegedeeld, dat in de Nederlandsche Staatscourant van heden zal worden bekend gemaakt, dat met ingang van 1 Juli 1941 de handel in certificaten van Amerikaansche aandeelen, zooals deze sinds 1 Mei j.l. plaats vond, verboden zal zijn. Tot 1 Juli 1941 zal de handel met kettingverklaring mogelijk blijven; de hier voor verleende algemeene vergunning van het Deviezen-Instituut blijft tot dien datum van kracht. Met ingang van 1 Juli 1941 zal, overeenkomstig de voorschriften van het Deviezenbesluit 1941 elke beschikking over certificaten van Amerikaansche aan deelen sleohts met speciale vergunning van 't Deviezen-Instituut voor elk bijzonder geval veroorloofd zijn. Voorts zullen alle prolongatiën, voor schotten in rekening courant en andere geldleeningen, waarvan het onderpand geheel of gedeeltelijk bestaat uit certifi caten van Amerikaansche aandeelen, on geacht of zij al dan niet voor een be paalden tijd gesloten zijn en ongeacht eventueel tusschen partijen gemaakte af spraken met ingang van 16 Juli '1941 onmiddellijk opeisohbaar zijn. Beurs van Amsterdam ran Woensdag 11 Jnni STAATSLEENINGEN NEDERLAND V.K. Obl. i 100 1940 I 4 99«/s Obl. f 500 1940 I 4 99»/„ Obl. f 1000 1940 I 4 lOOi/i, Rooep. f 100 1941 4 97"/» Reoep. f 500 1941 4 97«/i, Reoep. f 1000 1941 4 98i/8gl Grootboek f 1000 31/, 91 Oertif. ran Insebr. 3 81s/. Grootboek f 1000 3 81'/, Obl. f 100 1936 3 92 Obl. f 500 1936 3 92'/, Obl. f 1000 1936 3 93'/. Obl. f 100 1937 3 84 Obl. 1 500 1937 3 867, Obl. 1 1000 1937 3 84 Obl.f 100 (31/,) 1938 3 88gl Obl.l 500 (37,) 1938 3 88 Obl. f1000 (37,) 1938 3 887, CertiBoaten 1000 27, 69'/ls Grootboek f 1000 27, 697, PETROLEUM Bataalieh. P.tr. Obl. 47, 95»/u HYPOTHEEKBANKEN Dtreehtsehe 37, 927. Westl. H T.V. 37, 927, Zeenwsobe 37, 91gb PREMIELEENINGEN AaastardaH '74 f 100 3 Aassterdaa '74 f 1000 3 1307, Amst.rdaM '25 f 100 3 110 Amsterdam '33 f 100 3 1057, Witt. Kruis 1888 79 INDUSTRIEELEN r. d. B.rgh J. 200 A 112 r. d. Bergb J. 200 B Da Gruyt.r A. p. A. 138 Da Grnyter B. p. w. A. 1488/, Ler.r Bros Unil. o.A. 114 N.d.rl, Ford Autom. A. 280gb Nodorl. Kabellabr. 0. A. 350 Philip. Gut. B.iit o.A. 194 SCHEEPVAART Jara-Okina-Japan L. 0.A. 140 Nad. Sohaapr. Uni, o.A. 1601/, SUIKER Handel.rar. A'dam o.A. 3807,-5 Jara Ooltnnr Mij. a A. 232 L.K. 997, 997, 100 V» 97"/» 97 98s/i«gl 82 827, 937, 847, 867» 83»/» 877, 887» 88'/» 69"/» 697, 967, 92'/, 92'/, 91'/, 1487, HO»/, 290gb 3481/, 2021/, 162gb Hartelijk dank voor de vele waardeering en het medeleven op mijn 77ste geboortedag. J. CORBEEL Kinderen en verdere familie Zierikzee, 12 Juni 1941. Heden behaagde het den Heere, uit ons midden weg te nemen onze geliefde Vrouw en Moeder, Behuwd- en Groot moeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante, NEELTJE VAN DER WAL, geb. van der Vliet, in den ouderdom van 64 jaar. Uit aller naam, A. VAN DER WAL. Dordrecht, 6 Juni 1941, Matena's pad 75 zwart. Notaris M. C. VAN DEN BOUT te Renesse zal op Vrijdag 20 Juni 1941, 11 Vi uur (M.E.T.) in het Oafé Boot te Serooskerke (S.) ten verzoeke van de Fam, H. BOD BIJL, in het OPENBAAR VERKOOPEN: Gemeente Serooskerke i Aan den weg naar Sohelphoek (onbewoonbaar verklaard) groot 5 a. 63 o.a. (401/, r.). Te veilen1° de gebouwen voor afbraak2° het erf en 3° de- ge bouwen en erf te zamen. a.s. Dinsdag of Woensdag SALPETER Gebrs. de Rijke, Zonnemaire Hier uw adres voor en Alles nog prima kwaliteit Op bon 1 en 2, uit voorraad leverbaar. op den Hoek - Telefoon 98 A.s. Maandag te Burgheluis in lossing kalk-ammon, chili-salpeter en natron-salpeter Bestellingen kunnen tot Zaterdag avond worden ingeleverd GEBR. LANDEGENT Visohhandel, Mol, telefoon 157 Heden versohe schol, geschikt om te koken Versohe baksohar 50 ot per kg Versohe wijting om te koken 50 ot per pond Een vulpen die even prettig schrijft als een potlood voor oopieerwerk en gewoon schrift. Doorzichtig reservoir. Het perfecte schrijfinstrument Prijs 5,90 Vraagt ziohfzending bij Boekhandel Zierikzee Van 1-4 regels f 0,70 N.V. Koophandel ZierikzeeDordt Rotterdam eiken Woensdag en Zater dag van Rotterdam en Zierikzee. P. A. RIBBENB Wxns. Het Is verboden, gras te snijden sian de Slootweg, Nieuwerkerk Zaterdag 14 Juni 8 uur Zondag 15 Juni 3 uur en 8 uur Een wedloop om de erfenis van den millionnair AMBROSIUS BROWN. Vermaakt U met deze tot komische verwarring en grappige voorvallen aanleiding gevende geldjacht I Voorprogramma 5e TREKKING HAIGHTON CO. jf Wettige Premieleening 1912 Jf? 5e KLASSE. 10e LIJST TREKKING VAN DINSDAG 10 JUNI 1941 HOOGE PREMIEN X 1000.— 15521 X 400.— 6827 16515 18444 18770 X 200.4417 18132 19891 20791 X 100.— 1929 3592 4353 7582 9534 14741 15780 16351 17048 18950 76 1110 1771 2886 3484 4137 497C 138 257 1150 1302 1965 2038 2911 3520 3529 4157 4260 5020 5035 6039 6078 6104 6494 65C4 6524 7124 7129 7709 7824 8481 8751 9443 9470 PREMIEN VAN ƒ70.- 7884 8760 9543 514 1405 1406 2328 2372 3004 310l 3607 3701 4496 4569 5304 5543 6148 6179 6679 6711 7232 7237 595 756 949 1014 1531 1549 1648 1682 2607 2633 2683 2799 3228 3243 3325 3331 3744 3868 3959 4056 4753 4807 4829 4908 5624 5733 5883 6025 6263 6273 6421 6470 6881 6957 7058 7065 7399 7581 7655 7703 8229 8238 8251 8323 8415 8949 8996 9022 9108 9354 9867 9896 9931 10026 10037 567 1515 2418 3167 3743 4636 5553 7372 8781 8843 9683 9833 10097 10197 10333 10396 10422 10783 10914 lïïöÖ 11361 11547 11664 11723 11870 11993 12062 12178 12231 12208 12306 12384 12427 12598 12609 12719 12741 12759 12968 13018 13068 13136 13181 13187 13188 13191 13267 13375 13450 13511 13547 13696 13825 13842 13978 14058 14214 14258 14277 14732 14742 15089 15113 15245 15280 15295 15316 15793 15868 15933 16061 16562 16582 16708 168ofi 16993 17012 17024 17182 17192 17194 17271 17354 17529 17559 17588 17613 17653 18142 18161 18271 18290 18463 18545 18557 18607 18766 18781 18790 18798 18976 19130 19235 19259 19272 19273 19286 19359 19437 19454 19477 19673 19971 19980 20029 20180 20220 20301 20350 20390 20525 20694 20715 20748 20758 20818 GEEN PREMIEN 105 185 195 271 448 454 787 825 844 877 887 926 1032 1047 1071 1078 1092 1094 1178 1207 1208 1232 1254 1272 1343 1368 1383 1386 1436 1479 1612 1620 1633 1739 1757 1759 1880 1883 1891 2046 2050 2070 2121 2153 2155 2222 '2243 2288 2422 2461 2483 2491 2533 2569 2700 2747 2787 2789 2790 2818 2945 2956 2959 3007 3021 3053 3184 3201 3205 3219 3248 3253 3304 3322 3348 3360 3366 3368 3650 3651 3662 3674 3716 3723 3923 3944 3951 3960 3968 3970 4071 4073 4087 4097 4136 4154 4356 4360 4366 4411 4450 4491 307 324 326 751 755 757 1001 1002 1020 1136 1137 1156 1310 1320 1333 1585 159l 1607 1806 1808 1864 2087 2091 2114 2322 941 1125 1276 1508 1777 2081 2311 2590 2606 2644 2673 2838 2873 2892 2895 3066 3071 3169 3175 3258 3263 3274 3295 3382 3571 3574 3593 3741 3860 3896 3899 4035 4039 404i 4043 4232 4312 4337 4339 4536 4545 4547 4570 4878 4932. 4940 4948 5147 5149 5152 5209 5226 5244 5267 5278 5283 5306 5325 5360 5382 5412 5425 5441 5449 5473 5483 5514 5515 5525 5536 5588 5626 5699 5740 5790 5794 5814 5852 5956 5976 5982 6063 6106 6332 6143 0156 6158 6170 6186 6225 6248 6253 6258 6328 6365 6372 6378 6379 6393 6415 6481 6484 6501 6505 6509 6564 6583 6650 6724 6731 6834 6877 6928 7002 7010 7022 7107 7108 7120 7141 7161 7163 7280 7319 7328 7343 7420 7454 7601 7542 7571 7610 7668 7811 7816 7823 7827 7833 7872 7883 7909 7989 8033 8035 8085 8112 8114 8325 8365 8377 8409 8466 8486 8546 8560 8572 8604 8620 8625 8732 8788 8813 8824 8935 9016 9023 9117 9185 9193 9214 9224 9242 9279 9288 9323 9371 9376 9407 9431 9491 9495 9522 9537 9556 9569 9606 9726 9767 9825 9838 9841 9856 9871 9877 9883 9922 10045 10054 10061 10122 10131 10186 10209 10231 10323 10350 10392 10431 10479 10507 10587 10600 10611 10623 10700 10736 10747 10795 10797 10803 10870 10913 10936 10973 10992 11024 11037 11046 11056 11132 11160 11211 11237 11266 11276 11292 11294 11314 11334 11359 11370 11378 11382 11384 11407 11431 11483 11498 11504 11537 11573 11586 11610 11678 11706 11716 11739 11762 11803 11829 11839 11853 11857 11862 11976 11983 11986 11989 12000 12019 12028 12061 12129 12166 12173 12192 12219 12240 12305 .12373 12387 12412 12454 12496 12518 12728 12750 12779 12781 12887 12921 12928 12929 12979 12983 12996 13003 13024 13076 13083 13085 13094 13113 13117 13123 13259 13263 13270 13298 13299 13301 13306 13361 13399 13440 13456 13460 13462 13473 13476 13549 13559 13575 1358G 18589 13627 13669 13693 13707 13710 13867 13881 13897 13909 13946 13976 13981 14001 14007 14028 14042 14063 14078 14083 14110 14142 14156 14172 14175 14202 14237 14240 14242 14247 14254 14287 14289 14423 14426 14464 14465 14502 14521 14533 14535 14564 14568 14575 14584 14630 14643 14661 14675 14689 14699 14702 14739 14805 14817 14833 14924 34926 14999 15047 15080 15091 15092 15218 15228 15250 15291 15315 15331 15333 15348 15357 15375 15384 15426 15427 15469 15494 15534 15611 15627 15717 15723 15769 15855 15976 16016 16028 16086 16151 16161 16173 16194 16208 16263 16310 16406 16434 16568 16570 16607 16617 16662 16724 16733 16755 16780 16817 16828 16873 16935 16951 17076 17135 17146 17191 17211 17276 17292 17387 17531 17672 17578 17586 17628 17661 17682 17684 17698 17699 17712 17779 17801 17850 17853 17916 17980 18043 18049 18069 18102 18160 18270 18301 18323 18325 13338 18357 18380 18416 18433 18452 18453 18463 18497 18519 18524 18547 18589 18596 18601 18668 18707 18764 18769 18877 18887 18935 18968 18982 18990 18992 18995 19025 19034 19049 19097 19098 19150 19185 19280 19281 19322 19373 19390 19412 1953C 19569 19588 19589 19611 19021 19657 19660 19667 19695 19739 19761 19808 19832 19853 19889 19916 19938 19943 19946 19953 19990 19992 20003 20017 20023 20224 20232 20379 20422 20471 20480 20549 20550 20572 10595 20597 20604 20606 20065 20672 20677 20696 20755 20840 20915 20922 ONGECORRIGEERD Verbetering 5d'e klas, 9de Hjst: Premie van f 70.— 6406 ontbreekt. - Hotel Juliana vraagt een net persoon voor plein-en andere werkzaamheden Te hour gevraagd te Zierikzee: Een nette Burgerwoning, van alle gemakken voorzien. Te bevr. Fa. De Moojj Mommaas, Havenp., Zxee

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 4