BONS. DIE GELDIG ZIJN BOTER, MARGARINE en VET. - Boter. Bon „19" em „20" van de bo- terkaart: 12 Juni tot en niet 29 Juni a.s.„ 250 gram boter per bon. Bon „19" eini „20" van de vetkaairt: 12 Juni tot eia met 29 Juni a.s., 250 gram boter per bon met 15 ceinit reductie) per 250 gram. BROOD. Bon 22 van de broodkaart: 9 tot en met 22 Juni 200 gram brood of twee rantsoenen gebak per bon. Van Maandag 26 Mei t/m. Zondag 22 Juni geeft elk der met 24 genum merde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van 100 gram brood of een rantsoen gebak. AARDAPPELEN De met „05" genum merde bonnen van de aardappelkaart. geven tezamen recht op het koopen van 11/2 kg aardappelen. De verbruiksperiode van deze bonnen loopt van 9—15 Juni. BLOEM. Bon „08" van de bloemkaart geeft tot en met Zondag 15 Juni a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel EIEREN. De met- „53" en „88" genum merde bon van de „bonkaart algemeen" geeft recht op het koopen van één ei De verbruiksperiode van de bons loopt van 9—15 Juni. KOFFIESURROGAAT en THEE. Van 26 Mei t/m. 22 Juni bon „34" 250 gram koffièsurrogaat of 40 gram thee. SUIKER. De met 42 genummerde bon der bonkaart algemeen, geert recht op het koopen van 1 kg. suiker van 9 Juni tot en met 22 Juni; met het oog op den inmaak. VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Bon 18 van de vleeschkaart 8 tot en met 15 Juni per ttwee bonnen 100 gram vleesch, been inbegrepen, of een rantsoen vleeschwaren. Bon 18 worst 8—15 Juni per twee bonnen één rantsoen vleeschwaren. MELK. De met „20" genummerde bon van de melkkaart geeft recht op het koopen van 13/.4 liter melk. De verbruiks periode van deze bon loopt van 9 tot en met 15 Juni. KAAS. De met „67" ©n „77" genummerd© bommen van de bonkaart „algemeen" go vern recht op het koopen van 100 gram kaas. De verbruiksperiode dezer bonnen loopt van 2 Juni tot en met 15 Junil (kooptijd tot en met 29 Juni). RIJST. Van 19 Mei tot en met 15 Juni op bon 32 van de bonkaart algemeen! 250 gram rijst, rijstebloem, rijstgries of gruttenmeel per hop. Kooptijd 17 Mei tot en met 15 Juni. PEULVRUCHTEN Ter aanvulling van het aardappelrantsoen wordt op bon „52" van de bojnkaairt algemeen, van 2 Juni tot ©n met 22 Juni a.s. een extra rants- soen van 500 gram peulvruchten beschik baar gesteld. ZEEP. Bon „35" 150 gram toiletzeep in de nieuwe samenstelling, of 120 gram huishoudzeep, of 150 gram zachte zeep, of 250 gram zeeppoeder, of 300 gram zachte zeeppaste. 125 gram zeepvlokken, 250 gram waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep 1—29 Juni. De bon geldt ook voor gezinswasch per 20 kilogram droog wasöhgoed. De wasscherij' moet dezen bon innemen. RECHTZAKEN Rechtbank te Middelburg Mi. L. K., 56 jaar, landarbeider te _N ie u- werker k, verdacht van „eenvoudige be- leediging. Vrijspraak. Ter terechtzitting der Arrolnldisséments- Rechtbank t8 Middelburg z'ijln b©ëedigd als hulp-Officier van Justitie: de h©erein| J. Rooze, opperwachtmeester der Maré- dhaussée te Haamstede, M. de Jonga, en A. Nnteboiont, wachtmeesters der Ma. réchaussée t,e idem en H. de Jonge, wacht meester der Maréchaussée te Ziprikziee. KERKNIEUW S Ned. Herv. Kerk. ZIERIKZEE. Ds. Pijlnacker Hordijk hoopt a.s. Zondag ini de Nieuwe Kerk gelegen heid te gevén tot doopsbediening. Aan gifte Vrijdagavond bij M.. J. Heljlbber, Koster, Appelmarkt. POORTVLIET. Vorige week Zonda? werd voor de diaconie een gift gecol lecteerd van f 10. Tengevolge vani ©en overstrooming is de stad Albana, in Texas, zijtn volgens berichten der Associated Press, twaalf personea om het leven gekomen. Door het breken van een stuwdam Zijln 35 hui zen iragestoirt. De Duitsche vlootvoogd, admiraal Lüt- jens, heeft bij1 den ondergang van het! slagschip „Bismarck" den heldendood ge. vonden. Tot zijtn opvolger heeft de Führer en opperbevelhebber der wieermacht den chef van den staf der oorlogvoering ter zee, admiraal Sdhniewimd, benoemd. Een zware ontploffing heeft zich voorgedaan in ©en Servische opslagplaat van buitgemaakt materiaal in de middel- eeuwscJhe citadel van de Servische stad Semendria (Smed©rovo). Het ongeluk heeft eenige honderden dooden ien gewonden geëischt onder de burgerbevolking. vulde zich mlet licht. De kal© rotspunten maakten zich los uit de duistere omhul ling van den nacht en leken als door een schijnwerper te worden bestraald. Francis Floyd opende zijn oogen en toen hij zijn pijnlijke ledematen voelde, herinnerde hij zich zijn nachtelijk avon- tuur. Naast hem, eveneens als een bal 'in elkaar gerold, zijn knieën hoog opge trokken, zat James Cookerel. Zijn mond stond half open en een zacht gesnurk bewees, dat hij er voorloopig nog wei nig voor voelde tot de wreede werke lijkheid terug te keeren. Het kostte den professor eenige zelf overwinning hem wakker te schuddenj. „Hallo, James, vlug uit de veeren, mijn jongen!;" Cookerel knipperde slaperig met zijn oogen en bromde als een hongerige wolf,. „Uit do veeren, zeg je? Man ik voel me als geradbraakt!, Een kop thee op bed kan er vanmorgen zeker niet op over schieten?!" Een onderdrukt gekreun van de plaats van den piloot deed hun het gesprek af breken. Floyd klauterde naar voren. „Morgen mister Hamilton! Nog steeds pijn? Ik hoop, dat u ten minste hebt kunnen sla- penl" TELEGRAMMEN DUITSCHE BOMMEN OP ENGELAND. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Woensdagnacht voor den oorlog belang rijke objecten in Midden-Engelandi en een aantal vliegvelden op het Britsche eiland met succes aangevallen. Men kan aannemen dat aanzienlijke verwoestingen zijn veroorzaakt. Volgens de Britsche berichtendienst strekte de activiteit van de Duitsche luchtmacht zich Woensdagnacht over een tamelijk groot gebied van Engeland uit. Bijzonderheden waren nog niet be kend. In de Midlands en in het Noorden en Oosten van Engeland moet' eenige schade zijn aangericht. ENGELSCHE BOMMEN OP. DUITSCHLAND. Woensdagnacht zijn vijandelijke vlieg tuigen in verspreide linies boven West en Noord-Duitschland verschenen. Zij richtten hun aanvallen in hoofdzaak op het industriegebied van het Rijnland 'en van Westfalen. De vijand liet een aantal brisant- en brandbommen vallen, waar door eenige personen werden getroffen en eenige schade werd aangericht. Vol gens de tot dusverre ontvangen berichten zijn twee Britsche vliegtuigen neerge schoten. BRAZILIAANSCH VLIEGTUIG GEVALLEN. Bij 'Beien, in den Braziliaanschen staat Para, is een Braziliaansch watervliegtuig gevallen. De zes inzittenden zijn om het leven gekomen. NOORSCH STOOMSCHIP GETORPEDEERD. Volgens mededeelingen in scheepvaart kringen 'te New York is het voor Enge land varende Noorsche motorschip „Tene- riffe", groot 5655 ton, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan tot zinken gebracht. „Associated Press" meldt dat de bemanning is gered. DE STRIJD IN SYRIË. Naar de Britsche berichtendienst viol- giens het DNB uit Berlijiai meldt, züj'n da geallieerde troepen, die langs de Syrische kust opereeren, op feilen tegenstand ge. stooten. HANDELSVERDRAG TUSSCftEN JAPAN EN SOVJET.RUSLAND. Domei meldt dat tussChen Japan ©n Sovjet.Rusla/nd een handelsovereenkomst yoor den tij|d vajni Vijf jaar is gesloten. 1, 1._ 1 HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ 12 Juni. f 50.000 op 6696 f 1000 met premie van f30.000 op 42Q3 f1000 op 6933 11713 12297 15407 17206 f400 5389 5655 77.05 7968 12621 f200 7447 9997 11250 19173 20780 f 100 1018 2049 3681 7626 7958 '9849 10621 13327 15382 16043 16323 18442 18631 18825. RIJKSINSPECTEURS VOOR DE GEMEENTE-FlNANClËN Blijkens mieded'Beli)nigen in het weekblad voor den Nederlainidsdh'Sin bond van ge- meente-ambteiniaren, ligt het iin idie ben doelihg vanwege het" rijk ambtenaren aan te stellen, die [mi ieder© provincie het toe zicht op de gemieente-fiinianciën zullen uit oefenen. Het is ook m'ogelijlk, dat in een provincie m'eer dam één inspecteur zal resideeren.- Deze fuimctionnarissear Zullen een Imieuw contact tot stand m©©ten> bren gen tusscheln de hst mleest bij1 deze ma terie betrokken departemleiniten in Dien Haag (financiën en binnenlaindsche zalc®m), de provinciale griffiëm en de gemeenten. .Men begrifpt. dat vain deze ambtenaren veel tact zal worden gevergd. De ge- 'meentebiesturelni'zullen allicht genieigd zijh te gelooven. dat imu ©en tijld van itnm'en- I gend medebestuur zal beginnen. Mien mag aanimeïiüen. dat dit niet de bedoeling van j het nieuwe instituut is doeh hb'® dikwijls j zal de uitwerking valm een iOipzet afwijken. De maatregel zal wellicht rao©ten wordieini verklaa,rd uit een behoiefte vain het d'®- i partemient vam financiën aan vooruitge- j schoven stellingen, nu d® gemleentön, wegens de afschaffing! vaih haar fteiastihgf naar het inkomen inog meer 'dan vroe ger op rijlksuitkeieringein zijn .aangewezen. Men z'al dus door intensief toezicht tot groiotere exact® kennis van plaatselijke toe standen 'willen 'komen. En misschien kan het instituut ook leiden) tot het inzicht, dat op deze wijlze d© verantwoordelijkheid van de gemeenten naair rijksautoriteiten 1 wordt verplaatst. steenen sou men eohter niet gemakkelijk van het rechte pad afraken, omdat de sporen van voorganger» diepe geulen in den woeatynbodem hebben geploegd. Het eenige wat gebeuren kan, ie, dat een zandstorm de weg weer gelijkmaakt met zijn omgeving. WaoDeer de bodem vlak is en de grond rotsachtig en hard, gaat a Ilea meestal goed Een ramp zijn c oh tor de pistes door de zandwoestijn, welker stof voortdurend in beweging is en voertuigen en zijn inzitten den met taaie hardnekkigheid brgeleidt. Bet gebruik van de piste breDgt met Z'oh mee, dat zij dagelijk» breeder wordt, soms van oorspronkelijk vier, tot aobt meter. Jaar in jaar nit snorden de auto's van de ItaliaaDsohe politietroepen langs deze wrgen soms bewoog de karavaan van de - woestijn bewoner zioh ër langzaam voort. Maar met den oorlog veranderde dit allesde sporen werden dieper ingereden, de ondergrond werd fijngemalen en al gauw begonnen de chauffeurs voor het stof uit te wijken. Men ging naast de piste rijden. Nu werd de weg van aoht metertien meter breed. Dit spel her haalde zioh telkens^ tot er ten slotte Diets meer aan te doen viel. Men rijdt laDgs de twee witte linten, met aohter zioh een ondoordringbare muur van stof, dat on barmhartig de auto's binnendringt en zioh op de luchtpijpen legt. Na een rit van eenigen tijd, ziet iemand er uit alsof hij leveDd begraven ia geweeBt. Het stof heeft gezioht en kleeding met een dikke vaal- kleurige laag meel bedekt, die men sleohts met groote moeite na herhaaldelijk was- eohen en dat met weinig water, in de woestijn kan verwijderen. Neen, voor plezierritjes zijn de pistes der woestijn allerminst aan te bevelen, want behalve onmensohelijk stoffig is het wegoppervlak verre van effen. Wortels van doornstruiken vormen overal heuveltjes en de harde en zachtere beetanddeelen van den bodem zijn verantwoordelijk voor een aaneenschakeling van kuilen en gaten. De wagen danst en spingt, kreunt in zijn voegen, rammelt en schudt. En over het geheel blakert het niets ontziende blikkerende zonlicht. De wind, nu eens koud dan weer brandend heet, blaast het stof van de piste de lucht in en mengt het.zoo door elkaar dat een dichte nevel over den weg hangt. TOONEEL EN FILM MARKTBERICHTEN Boterprijs-commissie fl,01. Alrikaansche woestijnwegen Autoritten door stof gekenmerkt Herhaaldelijk is reeds in berichten en beschrijvingen van den toestand in Libya melding gemaakt van het belang van de 1836 kilometer lange Litorana, den grooten asfaltweg, die na den dood van Balbo tot Via Balbia is verdoopt. Men kon lezen, dat langs dezen weg de strijd in dé woestijn van Noord-Afrika werd gewonnen of verloren. Immers deze strijd wordt vrijwel uitsluitend gevoerd om het bezit vau de plaatsen waar water te vinden is en langs deze plaatsen loopt de Via Balbia. Toob, hoe belangrijk de groote asfalt weg langs de kust ook is, yan niet minder belaDg, vooral waar het er op aankomt taotisohe manoeuvres en strategische om- singelingsbewegingen uit te voeren, is het vrij groote aantal «wegen" dat op de Via Balbia uitkomt, en die, hoewel zij niet verhard zijn, tooh voor voertuigen van velerlei aard berijdbaar zijn. Een oorrespondent van de «Rheinisoh WeBtf. Ztg." brengt verslag uit van een tooht langs deze woestijnwegen, die «pistes" worden genoemd ^n die te herkennen zijn, doordat zij met witgekalkte steenen zijn afgebakend. Ook zonder «deze Het ging.! antwoordde de piloot met een flauw lachje, terwijl hij zich op richtte op zijn' geïmproviseerde leger stede, welke zijn beide passagiers met behulp van eenige wollen dekens in ord© hadden gemaakt, nadat het hun niet zon der groote moeite gelukt was het vlieg tuig weer in een ietwat behoorlijken stand te brengen. E11 hoe staat het met de pijn?" Hamilton betastte voorzichtig zijn voor hoofd, dat iets boven het rechteroog een flinke buil vertoonde. i Ik heb een gevoel, of de China Clip- j per in mijn hoofd rondtolt en mijn lin ker arm schijnt wat gekneusd te zijn. j Ik moet u nog wel bedanken, sir, dat u -» I Onzin, Hamilton! Dat was immers vanzelfsprekend. Laten Wij' nu liever m/afar eens beraadslagen, wat ons te doen staat. Denkt u, dat uw krachten toereikend j zijn om de machine weer vlot te krij- gen? Cookerel, die intusschen zijn plaats had verlaten en om het vliegtuig was heengeloopen, stak zijn hoofd .over den rand. 1 Dat zal ons weinig baten! beant woordde hij de vraag van den professor!. Ik vrees, dat we met een gebroken propeller niet heel ver zullen komen. Mooi! riep Floyd ontsteld. Wat nu? Er ziji: twee mogelijkheden, meende Cookerel zakelijk, nadat hij den brand in eer sigaret had gestoken. Of we binden het noodzakelijkst© op onzen rug bereiken of wij wachten hier tot ze en probeeren te voet het Gainermeer te ons komen halen. Ik persoonlijk voel meer voor het laatste. Edward Hamilton was achter Floyd uit de kist geklommen. Nu liepen zij alle drie naar voren om de schade in oogen- schouw te nemen. De piloot brak ©en stuk van d©n ver splinterden! propeller, dat er los bij' hing, af en wierp het rnlat eeim vloek op d'©n grond. Ik heb u daar even in ©en. ge noeglijke situatie gebracht! Het zou rntij een lief diinig waard zijln geweest, .als ik die ontdekking voor mlijlzelf had gehou den! U vergeet, dat ik !h©t was, die u, tot deze nachtelijk© vlucht overhaalde. Het motordefect Is tenslotte wiet uW schuld. Bovendien lijkt het mij ©ven nut- teloos als belachelijk om, ons hi©r over d© schuldvraag het h(o,ofd te breken. Hoe groot is ije afstand m|aar h©t Gainer jmleer? Cookerel haalde d© llaindkaart. welke een paar scheuren had opgeloopen, uit de machine ©a spreidde haar zorgvuldig NEDERLANDSCHE TOONEELSCHRIJFKUNST De secretaris-generaal van het departe ment van volksvoorlichting en kunsten stelt voor alle Nederlanders, die den drang in zioh gevoelen voor het eigenheemsohe tooneel te schrijven, de gelegenheid open, voor den lsten Augustus van dit jaar een werk van hun hand aan het departement in te zenden. Nadat uit deze inzendingen een keuze is gemaakt, zal het hoofd van de afdeeling theater en dans de vertoo ning van het beste en gesohikste stuk (eventueel stukken) door een beroepsge zelschap, als ook de eventueeie opneming in het speelplan financieel begunstigen. Aan de uitverkorenen zal een vergoeding van onkosten enz. worden verleend. Boven dien zullen de talentrijke geroepenen, wier werk nog niet kan worden bekroond, een blijk van aanmoediging genieten. De stuk ken, die voor uitvoering in aanmerking komen, dienen vakkundig géschreven te zijn, geboren uit den Nederlandsohen geest. PREDIKBEURTEN Zondag 15 Juni. Kerkwerve. 3.30 ure, ds. Veen (Doop en Coll. noodl. kerken en pers.) Serooskerke. 11 ure, ds. Veen. Burgh. 11 ure, de heer Foeken, oand. tot den H. D. Renessê. Evangelisatie. 10.30 ure, ds. Steenbergen van Biezelinge. Haamstede. 11 en 8 ure, ds. den Hol lander. Geref, kerk. 10.30 en 3 30 ure, ds. Voornevefd Geref. gem. 11 en 3.30 ure, Leesdienst. Eikerzee. 11 ure, ds. Bosohloo. Geref. kerk. 11.10 en 4,10 nre, ds, v. d. Berg in het zain|d uit. M©t zijln wijsvinger tipte Ihijl op een bepaald© plaats. Dat zal' om- geveer h©t punt Zijini, Waar 'wij' ions op het ©ogenblik bevi'nd©n. En dat hier 'is het Gain©r-m!eer. De afstainid bedraagt dus (ongeveer honidend mijten. Dat wil dus zeggen, dat wij! oims op een marsch vaini tenminste vij'f dagen) zouden nroeteim voorbereiden. Ten ©eni®nm:ate onmogelijk! consta teerde Floyd. Wij' m!og®n inïet vergeten, dat wijl veel te w,einig levensmiddelen en, vóór alles, g©en water hebb'eni!. Cookerel wierp d© rest van zijlni sigaret weg- Dan blijiven; wij' hi©r! Wijl kunn'©n er op r©k©n©ini, dat er reeds morgen, misschien zelfs al wel1 vamidaag, naar oms zal wiorden gezocht. Stellig! veTz©k'®nd© Hamilton. Ma^r u vergeet, dat niemand' het zal durven Tjskeeren iin| d©zen zandkuil te landien! Dat is ook niet inioodigl Men kan er gevoeglijk mie© volstaan oins vain het noo- dige water ©n wat levensmiddelen t® voorzien ©ni ons van het Gaim©r-meer een paar mlenséhen tegemoet t© sturen, Floyd lachte spottend. Niet slacht be dacht. James. Maar hoe wil je d© be manning van het vliegtuig van j© w©n- schen in kennis stellen? Wijl bezitten h© laas geen r.aidi©, Cookerel krabde zioh verlegen op. hét Brouwershaven. 11 ure, ds. Niook Blok. G«r«/» kerk. 11 en 4 ure, ds. den Boer. Zonnemalre. 11 ure, ds. Tonsbeek. Geref. kerk. 11 en 4 ure, ds. v. d. Linde. Noordgouwe. 10.30 ure, ds. v. Griet- hoijseo Drelsehor. 11 nre, ds. Biezen. Ouwerkerk, 11 nre, ds. Heijboer. Nieuwerkerk. 3 ure, dhr. de Jooge, evuDgelibt te Terwolde (Extra ooli.) Geref. kerk. 11 en 3.30, Leesdienst; 7 ure, ds. VeDewa. Geref. gem. 11, 3 en 7 ure, ds. Barth. Oosterland. 11, dr. Weeda en 3.30 ure, idem (i>oopsbed.) Geref. kerk. 11, de. Veuema en 4 ure, Leesdienst. Geref. gem. 11, 3 30 en 7 nre, Leesdienst. Sirjansland. 3 are, ds. Biezen van Dreisohor. Bruinisse. 10 ure, de heer de Jonge, evaogoiiBt te Terwolde. Geref. kerk. 10 en 5 ure, ds. ÜDger. Geref. gem. 10, 2 en 6 ure, Leeskerk. Oud-geref. kerk, 10, 2 30 en 6 ure, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. kerk, 11 en 3.30 ure, ds. Spoelstra. St.-FUlpelaad. 11, Leesdienst en 3.30 ure, ds Veraohoor Ooopsbed Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Oud-geref. kerk. 10 30, 3.30 en 7 ure, ds. Blaak. Tholen. 10 en 2 30 ure, ds. Batelaan. Geraf. kerk. 10 en 6 ure, ds. Brinkman van Wassenaar. Geref. gem. 10, 2.30 en 6.30 ure, Leesdienst. Vrije geref. gem. 10, 2.30 en 6 30 are, Leesdienst. St.-Maartensdjjk. Ned geref. gem. 9.30, 2 en 6 are, dhr. v. d. Gruiter van Oost burg. Oud-Vossemeer. 11 en 3.30 ure, ds. v. Eist, Geref. kerk. 10.30 en 3.30 ure, ds. Vreugdenhil. Oud-geref. kerk. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Poortvliet. 11, ds. Verschoor en 3.30 ure, Leesdienst. Geref. kerk. 11, 3.30 en 7 ure, ds. Steenblok. Geref. gem. 11, 3.30 en 7 ure, Leesdienst. Scherpenisse. 11, Leesdienst en 3.30 ure, ds. v. Griethnysen van St -Annaland. Geref. gem. 11, 3.30 en 7.30 ure, Leesdienst. Stavenisse. 11, Leesdienst en 7.40 ure, ds. Batelaau van Tholen. Oad-geref. kerk. 11.10^ 3.40 en 7.10 ure, Leeskerk. St.-Annaland. 11, de. v. Griethuysen (Bed. H. Av.) en 7 30 ure, idem (Öankz.) Geref. gem. 11.10, 3.40 en 7.10 ure, Leeskerk. Kunsten en Wetenschappen Toanamanda lichaamilangta dar manichan In een berioht van het A.N.P. uit Berlijn wordt het een en ander medegedeeld om trent de onderzoekingen, welke in de Frankfurter Universiteitskliniek zijn ver richt naar de toenemende lichaamslengte der mensohen. Er blijkt uit dat heden ten dage de kinderen bij hun geboorte grooter zijn dan vroeger. Tot dusver nam men als gemid delde grootte van een pas-geboren kind 50 om en a Is gewicht 61/, pond aan heden bedragen zij resp. 5iy2 om en 3400 gram, dus 150 gram meer dau vroeger. Ook is geconstateerd, dat de kinderen sneller groeien. De gemiddelde grootte van een paar duizend zesjarige Neurenbergsohe volkssohoolkinderen bedroeg in 1925 1.13 meter, in 1937 eohter gemiddeld 3 om meer. Bij een vergelijking tussohen 14 jarigen valt er zelfs een onderscheid van 5 om te oonstateeren (van 1.46 m op 1.51). In dit verband is tevenB de vraag opge lost, of deze toegenomen groei niet later wordt genivelleerd. Dit is eohter niet het het geval. Ook de grootte der volwassenen van thans overtreft gemiddeld de vroegere met 2 om. Er zijn heden aanzienlijk meer reoruten, die 1.70,1.80 en meer meten, dan in het begin van deze eeuw. Dooh niet alleen de liohaamsgrootte en het lichaamsgewicht zijn toegenomen, maar ook de biologische ontwikkeling in het liohaam geschiedt sneller. Heden ten dage breken de eerste tanden spoediger door, de stem vormt zioh eerder, en eveneens allo overige teekenen van het physieke rijp-worden. Deze waarnemingen worden evenwel nog op een belangrijk punt onderscheiden. De- hoofd, miaar Hamilton slaagde er weldra in zijlrn beide passagiers g©rust te stellen 'Hebt u daar toaar g©en zorg over. Wijl, piloten, seinen im d©rgelij|k© noodgevallen met onze armen. Daardoor 'kunnen w'ijl ons (heel goed verstaanbaar maken. Mooi, 25oozei Floyd, kennelijk op gelucht. Dan blijlft oins dus voorloopig niet veel anders te doen dan rustig af te wadhten. Laten wij' intusschen maar eens zien. wat wij; aan proviand bij ons hebben. Het resultaat van deze inventarisatie was niet bepaald moedgevend, maar wan neer zijl zich mlet ©enj paar tabletten chocolade, wat biscuit en ©enige bananen tevreden stelden', zouden zij1 toch wel tot den volgenden dag kunnen rond ko men. Tot hun groote verrassing vond'®n Zijl ook inog een flesöh whiskey ©n van sigaretten ©ni tabak was m®n verloopig voldoende voorzien, dank Zijl miss Hugs- ley, die haar vriend Oook©rel twee groot© doezen had toegestopt. Intusschen was de zon boven d©n rand van het gebergte uitgestegen ©n wierp zij. haar verzengend© stralen in het dal. Drie mannen legd©n hun vliegkleeding af. (Wordt vervolgd)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 3