noodlanding 4 in de woestijn RADIO-PROGRAMMA Vrydag 13 Juni HILVERSUM I. 415,5 M. 6.45 gram.; 6.50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8.15 schriftlezing en me ditatie (voorbereid door de Christ. Radio- Stichting); 8,25 gewijde muziek (gr. pl.); 8,40 gram.; 9,15—9,20 voor de huisvrouw; 10,40 declamatie; 10,55 gram.; 11 het Sylvestre-trio; 12 gram.; 12,15 orgelspel; 12,40 almanak; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 De Romancers; 1,40 gram.; 2 het \Jtrechtsch Stedelijk Orkest; 4 lezen in den Bijbel (voorbe reid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité); 4,20 het ensemble Jonny Kroon; 5,15BNO: nieuws-, economische- en beursberichten: 5,30 voor de jeugd; 5,45 kamermuziek; 7 BNO: vragen van den dag; 7,15 voor de kleuters; 7,25 gram.; 7,30 sport; 7,45 gram.; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 Spiegel van den dag; 8,30 De Ramblers; 9 Fragmenten uit de operette „Frauen im Metropol"; 9,30" berichten Engelsch; 9,45 gram 10—10,15 BNO: Engelsche uit zending: „Economie news from Holland" HILVERSUM II. 301.5 M. 6.45 gram.; 6.50 ochtendgymnastiek; 7 gram.; 7.45 ochtendgymnastiek; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 gram.; 11 voorde kleuters; 11,20 zang met pianobegelei ding; 12 berichten; 12,15 Klaas van Beek en zijn orkest; 12,45 BNO: nieuws- en economische berichten; 1 Bram Kwist en .zijn mandolinisten; 1,30 gram.; 1,45 het Amabile-sextet; 2,30 gram.; 3 vrou wenuitzending; 3,45 gram.; 4,30 voor de. jeugd; 5 gramj.;- 5,15 BNO: nieuws-, eco nomische- en beursberichten; 5,30 het amusementsorkest; 66,15 boekbespre king, voorbereid door de Chr. Radio- Stichting); 6,45 toeristische raadgevingen; 7 BNO: economische vragen van den dag; 7,15 gram''; 8 BNO: nieuwsberichten; 8,15 zang met pianobegeleiding; 9 boekbe spreking; 9,15 gram.; 9,20 orgelconcert; 9,55 avondwijding (voorbereid door het Vrijz. Prot. Kerkcomité); 10 BNO: nieuws berichten, sluiting. NEDERL.-INDIË EN JAPAN Het DiNB meldt uit Tokio: In eeni zitting, die ruim vier i<ur heeft geduurd, heeft het Japansche kabinet, naar officieel wordt medegedeeld, die de finitieve houding van Japan tegenover Ne- derlandsch.lndië vastgelegd. De publicatie van de nieuwe instructies voor de Japan, sche delegatie zou binnenkort verwacht kunnen worden. In welingelichte kringen verluidt, dat besloten is tot het terugtrekken van de Japansche delegatie, en dat alle daaruit Óok in 1934 werden de handelsbespre kingen met Japan te Batavia evenals nu afgebroken, zonder dat toen een definitieve overeenkomst tot stand kwam De Indische delegatie kon ook destijds niet aan alle Japansche eischen voldoen. Toch werden er positieve resultaten be reikt op scheepvaart- en handelsgebiedj. Ook in dien tijd richtte de Japansche pers zich in zeer onaangename bewoor dingen tot Indië. Zelfs wendden Japan sche officieel6, personen zich, ovier het hoofd der Indische regeering heen, tot de Inlandsehe bevolking, om deze in politiek opzicht te beïnvloeden. Nadat de Indische regeering op het onoorbare van dit optreden had gewezen, is daar aan toen een einde gekomen. De Ja- pensche p^rs bleef nog eenigen tijd zeer scherp van toon. Op den duur heeft dit meeningsverschil de oude en goede ver standhouding tusschen beide landen ech ter niet bedorven. Ook ditmaal duurden de onderhande lingen, die blijkens de jongste berich ten zijn gestaakt, geruimen tijd. De olie- Laat het begrip der kinderen ontlui ken als een bloem, breek het niet open als een oester. FEUILLETON door Hans Hirthammer Het srih'ijlnt te kloppen,! schreeuwde hij1 den professor iini het oor. Tamelijk Oostelijk van het Gainer.m^er. Ma,ar wij weteh immers zieker, dat daar niets an ders te vimdein is dan ©en ontoeganke lijk gebergte ©n m'et zajndmassa's opge vulde dalem! Professor Floyd gaf geen antwoord. Hijl knikte slechts kort en verdiepte zich wear in zijn kaart. Toen de aangegeven tijd verstreken was, verliet Hamilton de route, welke hij tot dusver had gevolgd. Hij boog met een scherpe bocht naar links af en vloog daarna zigzag en op geringe hoogte bo ven de zwijgende, vaal schemerende woestijn. De beide mannen bogen, ondanks de bijtende koude, hun hoofd over den rand van de cabine en staarden ingespannen naar omlaag om niets te missen van overeenkomst is echter een belangrijk partieel ©n positief resultaat. Toch meepen wij te kunnen oonstate©ren, schrijft het Hbl., dat, in aanmerking (nemend© den) gewijzigden toestand- in den Pacific, de .begeleidende verschijnselen o.a. de toon van de Japansche pers niet erger zijn dan destijds. De Japansche bladen heb ben zich nu wel ongeduldiger, maar te vens minder vijandig getoond dan in 1934. Maar men is in de huidige omstandighe den wellicht spoedig geneigd als een bedreiging op te vatten, wat een typisch Japansche manier is om te trachten in vloed op onderhandelingen te oefenen. Open incidenten, zooals in 1934, bleven, voor zoover ons bekend, ditmaal echter uit. Ook in 1934 kwam reeds een politiek element in het geding: Japans expansie- zucht in zuidelijke richting. Ook ditmaal wordt er van zulk een streven, zij het dan ook als economisch uitbreidingsplan bestempeld, blijk gegeven. Ook ditmaal zijn er vele tegenstrijdige berichten ge weest, die de sfeer der onderhandelin gen kunnen hebben vertroebeld. Japan sche persberichten achtten ree'ds eerder geen mc gelijkheid tot overeenstemming meer aanwezig, maar toch werd dan uit Tokio weer medegedeeld dat Josjizawa de onderhandelingen zou doorzetten. Vol gens de laatste berichten zijn de onder handelingen nu echter gestaakt, en zou de Japansche delegatie' wellicht worden teruggeroepen. t)e Japansche regeering zou dan binnenkort definitief haar hou ding bepalen. Japan heeft echter zoo vaak en zoo nadrukkelijk zijti vredelievende bedoelin gen uiteengezet, dat wij vooralsnog niet kunnen aannemen, dat het in strijd daar mede zou gaan handelen, alleen omdat het op bepaalde punten van economi sche voorziening niet alles kan verkrij gen wat het wenseht. Tenslotte moet een economisch vergelijk tusschen twee ge lijkwaardige partijen toch op weder- zijdsche behoeftenbevrediging berusten. De Indische regeering zal, overtuigd van het belang van goede betrekkingen met Japan, ongetwijfeld ten aanzien van de Japansche verlangens zoo tegemoetko mend zijn geweest als in overeenstem ming te brengen viel met Indië's eigen behoeften en belangen, politiek en eco nomisch. En deze zijn onder de tegen woordige; uiterst moeilijke omstandighe den natuurlijk bijzonder gecompliceerde Oorlogsbalans over de eerste maanden van dit jaar Het Duitsehe opperbevel publiceerde gisteren een samenvattend overzicht van de oorlogssuccessen tegen Engeland in de eerste maanden van dit jaar. Hierin wordt om, verklaard: jeï? IStaöllR^cJi!nwetrmacht"in den strijd tegen Engeland te land, ter zee en in de lucht nieuwe groote over winningen bevochten. De voornaamste taalt van de vloot, de vernieling van de vijandelijke levensaders door den han delsoorlog, werd in ononderbroken aan val door strijdkrachten onder en boven het water volbracht. Duikbooten vielen op den Atlantischen Oceaan van de kus ten van Groot-Brittannië tot heelemaal aan de Westkust van Afrika 19 kon vooien aan, dreven ze in een taaie ach tervolging, die vaak verscheidene dagen duurde, uiteen en vernietigden ze ten deele ,op weinige schepen na. Daarbij werd het Britsche linieschip Malaya, dat midden op den Atlantischen Oceaan een konvooi probeerde te beveiligen, door torpedotrefers zwaar beschadigd. In totaal werd in de eerste vier maan den van dit jaar door onderzeeërs 978.000 b.r.t. door strijdkrachten boven het wa ter 493,000 brt., dus tezamen 1.471.000 brt. door de marine, tot zinken gebracht. Daarbij komen de zeer groote, in bijzon derheden nog niet te constateeren ver liezen, die de vijand door mijnen in afgelegen en naburige wateren heeft ge leden. Voorts kon een alleszins groot aantal waardevolle prijzen door zeestrijd krachten op Duitsehe steunpunten afgele verd worden. De marine heeft 71 vijandelijke vlieg- hetgèen daar beneden aan bijzonders te zien zou kunnen zijn. Het landschap droeg kennelijk een bergachtig karakter. Ruwe rotsspleten en kammen wierpen hun scherp omlijnde schaduwen in de blauwe diepten der dalen. Maar nergens was ook maar een tee- ken van leven te zien, nergens ontwaar de men zelfs de geringste aanwijzing dat zich in deze troostelooze woestenij van zand een menschelijke nederzetting zou bevinden. Hamilton echter scheen zijn vergissin gen niet 'te willen inzien of althans voor- loopig* nog niet te willen toegeven. Hij liet de machine nog lager dalen, zoodat zijn beiden passagiers de vrees bekroop, dat zij tegen de steile rotswanden van het verradelajke bergland te pletter zou den slaan. Cookerei krabbelde haastig een paar regels op een blaadje uit zijn notitie boekje en gaf diit naar den voor hem zittenden bestuurder. „Stel voor, dat wij omkeeren. U schijnt u toch te hebben vergist. Hindert niet, maar wij voelen er weinig voor aan een van deze ongezellige steenhoopen te blijven plakken. Een beetje hooger dus alsjeblieft en dan rechtsomkeert naar Bombay!" Toen. Hamilton van deze boodschap tuigen neergeschoten, waarvan 52 door marine-artillerie te land en 19 door strijd krachten ter zee. Tegenover deze suc cessen bedroegen de verliezen van de marine in deze periode een torpedo boot, drie duikboojen en drie kleinere oorlogsvaartuigen. Niet minder succesvol is de luchtoor log tegen de Britsche marine en koop vaardij geweest. Bij aanvallen overdag en 's nachts werden rondom Groot-Brit tannië en op den Atlantischen Oceaan acht Engelsche oorlogsschepen tot zin ken gebracht en 24, waaronder twee krui sers en acht torpedojagers, beschadigd. Bij onvermoeide activiteit tegen kon vooien en afzonderlijk varende gewa pende koopvaarders brachten gevechts vliegtuigen, waaronder met grooten ac tieradius, en stuka's in hetzelfde gebied 170 schepen van omstreeks 764.000 brt. tot zinken. In totaal verloor Éngeland van het begin van het jaar tot eind April op dit terrein van den strijd aan eigen qf beschikbare scheepsruimte door gevechtshandelingen van de Duitsehe ma rine en het luchtwapen 2.235.00 brt., ter wijl meer dan 1.200.000 brt. werd be schadigd. Met fle grootste hevigheid zette het luchtwapen daarnaast den strijd tegen het Britsche eiland voort. 38 in omvang steeds toenemende groote vergeldings- aanvallen waven gericht op Engelsche vork eerscentra, havens en industriegebie den. De hoofdstad Londen was het doel van 30 luchtaanvallen, waaronder 12 groo te vergeldingsaanvallen. Het zwaartepunt van de vergeldingsaanvallen van het luchtwapen nu lag op de voor den oor log belangrijke Britsche havens met hun werkinstallaties. Dat haar prestatiever mogens hierdoor zeer sterk benadeeld werd, lijdt geen twijfel. Bijzonder hevig werden ook de sleutelposities van de Britsche oorlogsindustrie getroffen. Deze industrie is daarmee in. haar productie vermogen nog meer belemmerd. Een reeks succesrijke aanvallen op de uit gangspunten van het Britsche luchtwapen verminderde de trefkracht daarvan. Duitsehe formatiesjagers en afweer geschut vfreerden de aanvallen van den tegenstander op Duitsch gebied en op de bezette gebieden met toenemend suc ces af. Door Duitsehe luchtdoelartillerie werden tot eind April 97 Vijandelijke vliegtuigen omlaag gehaald. Het aantal der in luchtgevechten boven Groot-Brit tannië en het vasteland neergeschoten Britsche vliegtuigen bedraagt 271. Voorts werden 73 Britsche vliegtuigen op den grond vernield. Bij elkaar verloor het Britsche lpchlwapen alleen al op dit strijdtooneel tijdens de eerste vier maan den van dit jaar 441 vliegtuigen. De verliezen van het Duitsehe luchtwapen be droegen nog lang geen 50 procent hier van. VERSCHILLENDE BERICHTEN Doodelijlc ong«luk Dinsdagavond' is de arbeider J. Sluiter uit Smilde in bewusteloos toestand aap. igetnoffen op de terreinen van de aard appelmeelfabriek te B, eiïietn. Kort daar. na is Ifayl overleden. Daar hoofdwonden er op duidden, dat den irian in d© fabriek een ongeluk Was overkomfen, stelde de marechaussee ©en grondig onderzoek jn. De justitie heeft het lljik in beslag geno men. Die man was 46 jaar oud en vader1 van dertien kinderen. D« inkomstenbelasting Zeer binnenkort z'ijln nadere regfelinigten te wadhten. als aanvulling op het besluit betreffend© de inieuwie inkomstenbelasting, houdende richtlijnen ten aanzien van de afschrijvingen bij bedrijven 'en onderne mingen. Hierbij; zullen bepaalde percenta ges worden vastgesteld. Deze percentages zullen geen enkel verband houden met den omvang van de gemaakt© winst, Jongan overreden De 7-jarige zöon van den héér P. Mink te Scharst,erbrug (Fr.) reed Dinsdag imet een melkwagen mee. Ter hoogtei van het schoolgebouw wilde hij er af kennis hadi genomen, schudde hij gede cideerd zijn hoofd. Cookerei zuchtte en wierp zlijln1 reisgenoot teen wanhopigen blik toe. Floyd glimlachte. Hij mocht dat hard nekkige volhouden van Hamilton wel, nu alles zoo gemakkelijk bleek te verloopen. Als die jonge man er van overtuigd was dat rijn stad werkelijk Plotseling sloeg de motor af. De onverwachte stilte, waarin nog slechts het snorrend geluid van den pro peller hoorbaar was, had een schier ver lammende uitwerking op de beide man nen. Met wijd geopende oogen van ont zetting staarden zij naar den breedem rug van de piloot. Hamilton trok aan de compressor- pomp en toen deze poging zonder re sultaat bleef, had hij nog juist tijd het stuur om te werpen. Met de draagvlakken bijna loodrecht omlaag, ging het vliegtuig door de bocht om daatno dicht langs den steilen wand, welke den Noordelijken uitgang van het dal afsloot, omlaag te glijden. Wij moeten een noodlanding maken l schreeuwde Hamilton, zonder zich om te keeren. Ik weet niet, wat de motor plotseling mankeert. James Cookerei ontwaarde een zeld zaam onaangenaam gevoel in zijn maag streek. Een fijne verrassing! riep hij springen. Hij1 werd overreden, een wtel ging hem over het hoofd. Spoedig np het ongeluk is de jongen overleden. N«d*'lsncLch» SI»g«rtbond De Ned. Slagershond, w©lke Dinsdag in het jaarbeursresta(irant t6 Utrecht in een feestelijke bijeenikiomst zijn gouden jubile'um' heeft gevierd, heeft gisteren in Tivoli aldaair zijtn vijftigste jaarl'ijksche vergadering gehouden. In rijlni openingswoord zeide d© heer E. Weima, de voorzitter, dat het slagers- bedrijf in het afgeloop©.n jaar zoodanig door abnormale omstandigheden is b©- Iheersdht, dat uit den gang d©r zakenl mioeilijk een oonclusi© is te trekken. Het af geloop en jaar was vol zorgen, h©t be drijf werd aan banden gelegd, doch wij1 moeten toegeven, aldus spr., dat de toe stand, gerien de oorlogsomstandigheden, nog erger had kunnen zijln. D© tegen slagen hebben juist dén bond, versterkt, nieuwe led'éni traden bij honderden to© en spontaan werd f38.000 bijleen gebracht voor de leden, di© van oorlogsomstandig heden slachtoffer zijln1 geworden. Er is veel geklaagd ov©r de distribu tie; maar men vergeet zpo licht dat de oorlog dezen 'maatregel noodig maakte. Men klaagt over de kwaliteit, over de» vastgestelde verkoopsprijzen. In sommige kringen inleent men dat thans het pro bleem! der overbezetting aan de ord© moet komen, doidh naar sprekers meening zal eerlang, tengevolge van de toepassing van de vestigingswet van overbezetting geen sprake m©er zijln. Op het gebied der bedrijifsuitgaven rnloet er, aldjüs spr., thans iets gebeuren. Tegen de drastisch©' beperking van den ontzet zijln geen in terne bezuinigingsmaatregelen .opgewas sen. Het is dringend noodig, dat hefe brutoi-winstpercentage wordt verhoogd en de op de slachtdieren drukkende over- heidslasten worden verlaagd. Uil Stad en Provincie Z1ERIKZEE. Het Prov. Bureau Zeeland van de Wiinterfhilp Ned©rland deelt ons het volgende mede: Aanvragen voor geitensubsidies dienen vóór 22 Juni a.s. bijl de plaatselijk© fok- vereenigiPgén of. alwaar Zoo een ver©eni- ging iniet is gevestigd, bijl dien burge meester. te rijln ingeleverd. Na di©n da tum zullen geen subsidie-aanvragen meer in behandeling worden genomen,. RENESSE. Met imganig van Juni is onze dorpsgenoot, dhr. A. Horst, aange steld als controleur vanwege de bestrij ding der Coloradokever, rayon Schouwen. BRUINISSE. De vorige we©k werden aangevoerd uit de Waddenzee ongevi©er OC OO -fco» moaaclaaad, vopHp^ld im <3l*io kwaliteiten, resp. voor zoov©r verkocht fl.30, fl.55 of f2.05 per ton. Geen ver zending van mjosselen. OUD.VOSSEMEER. Burg. Stand over Mei. Geboren: Anthonius Johannes, z. van Verhees ©m A. M. Koetsenruijter; Retro- nella Adriana,, d. van A. A. Aarden en iM'. E. Schillemams; Maria Antoinette Jo hanna, d. van J. M. Goorden en E. A. M. Borée; Marinus Leeudert, z. van J. J. Vos en H. de Groen; Abraham1, Z. van A. Hommel ,en Mi. Nuts. Gehfuwd: M. Mj. v. d. Vute, 29 j., en Mi. Jpbse, 25 j. Over leden: Adriama Heijbo^r, 77 j., wed. van Mi. J. Bevelander; Elizabeth MJ-, 5 ml., d. van J. J. Quist eni C. v. Overveld; Fn©« derika Rijlstenbil, 74 j., wed. van* J. vj. Putte. Loop dér bevolking. IngekomenJ. C. de Wit van Klaaswaal; J. op den Brouw van St..Maartensdijk; C. Uijl van Dirks- land. Vertrokken: J. J. Schoep naar Ber gen op Zoom; wed. H, W. v. d. Mast naar Bergen op Zoom1; M. Smallegang© naar 's-Gravenhage; J. C. Ampt naar Goud zwaard; T. A. v. Beek naar StjAntna- land; J. S. Istha naar Tholen. Benoemd tot melkdomtroleur, onze dorpsgenoot dhr. J. A. Verheés Ez|. SCHERPENISSE. In de gehouden ver gadering van de afdeeling Thplen—St.- half angstig, half geërgerd. U kunt hier toch niet landen; het is daar be neden stikdonker! Professor Floyd bleek d© man met de sterkste zenuWén. Maak mister Hamilton to-üh niet nerveus! Er is nu eenmaal geen ander© mogelijkheid dan te pröbeeren met zoo weinig mogelijk sChad© aan den grond te 'komen. In een vlotte glijWludht gleed de mlachi. ne in de diep© duisternis van het naar drie zijlden door rotsen ingesloten dal. Hamilton wis er zich ten volte van van bewust, wat het beteekömdia op d©n zanderigem grojid, in het holst van d©n nacht en in een wildvr©emide omgeving een landing te riskeer en, maar ler bleef hem1 niets anders ©ver. Hijl probeerde het vliegtuig Zoolang het ging, in de lucht te houden, maar toén hijl op eenigo hond©rden meters afstand een rotsbarrière !m©ende te onderschei den, greep hijl, onmiddellijk besluitend, het hoogteroer ©n liet de machine! daten. De bruine vlakte omd©r hen kwam' elke seconde dichterbij'. Oinlb©wust, hun Zenu wen tot het uiterst6 gespannen, hi©ld©n de passagiers hun adem in ©n toen gebeurde het. Eerst o©n knOrsend, oorverdoovend ge luid, dan een, geweldig gekraak en op hetzelfde ©ogenblik voelde James Coo kerei Zich door e©n geheimzinnige kracht Filipsland vani den smedenbond, waar 23 van de 27 smiedein aanwezig waren, werd m.aat. besloten de v©reenïging opnieuw op te richten. Er werd een, bestuur ge kozen bestaande uit de heenen M. P. La- rooij', St.-Awn'aland, voorzitter; B. Knook1, St.-Maariensdijk, seer.; A. Duine, Sch©r- penisse, peinn.; M. van B©ek, St.-Anna- land, en C. Rombout, Oud.Vosseme©r, commissarissen. Binnenkort zal er weder om' een vergadering gehouden worden waarbij' dun eerni hoofdbestuurslid van den bond aanwezig zal zijln. De opperman A. P. S. had het op-' geluk ©enig© dagemi geleden rijn elleboog te stooten. Aanvankelijk had hij er geen letsel van. doidh thans heeft hijl het werk moeten staken, omdat zijh arm b6gon op te zetten. Génieeskundige hulp w©rd in geroepen. Bijl de landbouwers D. C. Duij'nhou- wer, Joh. Hage en Jan Rijlstenbil Jacz. zijln de irn hyn bezit zijnde dekstieren goedgekeurd ©n toegelaten'. LAND- EN TUINBOUW D« primes van de groentenwareld Hoe komt de asperge zoo blank én, zoo recht? I i De blanke kleur is een gevolg van het feit, dat ze een ondergrondsch sten geldeel is, dat tijdens den groei zorg vuldig van het licht wordt afgesloten en ze is recht, daar men haar kweekt op goed losgemaakten zandgrond, waar door ze zich zonder moeite kan heen- werken. De bloemen zijn geel-w.it en hangend, haar vruchten worden vermiljoen-rood van kleur en haar zaden zijn driehoekig en zwart. Men zaait op zaaibedden, waar in de jonge aspergeplantjes soms zelfs 2 of 3 jaar blijven staan. Dan verplant men ze op haar blijvende plaats, in,een „aspergebed". De kweeker legt de „bed den" aan, door vóóraf losgemaakten grond 1 voet diep uit te graven. De tusschenruiimten tusschen de bedden hoogt hij op met de verkregen aarde. Na voe dingsstoffen aan den grond te hebben toegevoegd, wordt tenslotte tegen beide zijden van de greppel een rij planten geplaatst, tegen h©t uitdrogen met e©n laag aarde bedekt. (Westl. methode). In den winter, die op het aanleggen van het bed volgt, 'worden de greppels met aarde gevuld, zoodat het tweede jaar het terrein geheel vlak komt te liggen. In het voorjaar van het derde jaar begint pas de eerste oogst. Men heeft dah uit de ruimten tusschen de bedden zooveel aarde gehaald, dat de planten met een laag van 30 cm. dikte zijn opgehoogd en de bedden zien er dan uit als kleine dijkjes. De eerste stengels hebben omstreeks half April, be gin Mei, de oppervlakte van het bed bereikt ejn nu let de kweeker zëër goed op, want zoodra de stengels boven de aarde uitkomen, krijgen ze een blauw achtige kleuir en verliezen vap haar han delswaarde, hoewel ze dan voor het gebruik even goed geschikt zijn. De aspergekweeker heeft echter 'n praetisch middel bedacht, om dit blauw- worden te voorkomen. Door middel van een goed geschaafde plank maakt hij de bovenkant der b©dden glad en (ev©n voordat een stengel, die de oppervlakte nadert, boven den grond kan komen, ziet men daar een barstje in de aarde komen. Dam wordt de aarde tot aan den voet van den stengel weggegraven, waarna deze met de hand van den wor telstok wordt getrokken, of met een speciaal mes wordt afgesneden (het zg. „asperge steken"). Daarmede zijn de goede zorgen voor onze Prinses der groenten evenwel nog niet ten 'einde,' want een gemakkelijke dame is ze waarlijk niet! Na den oogst moet ze bewaard worden op een koele plaats, gewoonlijk in kuipen of beton nen bakken met water, dat voortdurend ververscht wordt. Vervolgens wordt ze „opgebost" en tenslotte verkoopt men haar op de groentenveilingen. uit rijn zitplaats getild, iin een grooten boog door het luchtruim geslingerd en, mlet een smak in het mulle zand geworpien Een poosje bleef hij onbeweeglijk lig gen. slechts vervuld van d© gedachte, dat hij! nog leefde ©p dat alles vrij goed was afgeloopem. Dan edhter deed zijn on gerustheid over het lot van zijln mietge. zeilen hem overeind" krabbelen. Dicht biji hem ontwaarde hij eénj don kere gestalte. Hallo, Francis! Floyd ging rechtop zitten en spuwde een lading zand uit, die h©mi in demi mjond was gekomen). Aha. James? Alle botten nog ©P hun plaats Zij schudden elkaar de haind en haast ten zich daarop maat het vliegtuig. Damned, die arme Hamilton schijnt er leelijlk aan toé te zijln! De machine stond loodrecht o,v©reind en had zich miet den n©us van den pro peller in den grond geboord. Op de plaats van den bestuurder lag Edward Hamilton. Het lichaam hing half buiten boord. Floyd greep den arm van dén piloot en vioelde Zijn pols. Goddank, hijl leeft! ztei hij ntet een zucht van verlichting. Het donkere gewelf van den hemel

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 2