ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE Inzending Advertentïën DONDERDAG 12 JUNI 1941 .RIN OPCENOl ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: to Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp, 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. da Zlerlkzeeache Nicnwabode, Zierikzee Schuitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosteo, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14666 ADVERTENTIES i Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc cesje* op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot "s morgens 9.80 uur. darlan richt zich tot het fransche volk Samenwerking met Duitichland noodzakelijk Admiraal Darlan, de plaatsvervangende minister-president van Frankrijk heeft zich Dinsdagavond in een radiorede tot het Fraui9che Volk gericht. Hierin heeft hij een dringend beroep gedaan op de natie om de regeering bij haar zware taak te steunen. Deze taak is drievoudig: de verbetering van den huidigen toestand van het Fransehe volk, de voorbereiding van den vrede in de mate, waarin de overwonnene dit kan doen, de voorbe reiding van de toekomst van Frankrijk in het nieuwe Europa. Wat het eerste betreft wees Darlan op de beteekenis van de tusschen Duitsch land en Frankrijk gesloten wapenstil stand en zeide hieromtrent o.a. het vol gende: Aangezien de wapenstilstand een door Duitschland en door ons onderteekend verdrag is moeten wij, indien wij hem willen verzachten, met Duitschland onder handelen. De maarschalk heeft mij be last met deze onderhandelingen. Hij keurt de voortzetting goed. Waarom, zegt hij, aanvaarden de Duitschers als overwin naars onderhandelingen? Omdat Duitsch land, dat den wederopbouw van Europa nastreeft, weet, dat het dit alleen doel matig kan doen indien de Europeesche naties, die tot deelneming aan dezen we deropbouw worden geroepen, dit vrij willig doen. Duitschland beheerscht zijn. overwinning om het ons mogelijk te maken onze nederlaag te overwinnen. Laten wij dus deze nederlaag weten te beheerschen en denken aan het Frank rijk van morgen. Dit zal voor u, geloof ik, voldoende zijn om u de noodzaak duidelijk te ma ken van de onderhandelingen, die ik op bevel van den maarschalk verscheidene weken vo'órtzet om onzen toestand te verbeteren. Dat is de eerste taak van de regeering. De voOfb«r*iding van dan vr#de De tweede is die der voorbereiding van den vrede. De tegenwoordige toe stand is zonder weerga in onze geschie- desis. Een der mogendheden, waarmede wij moeten onderhandelen, bevindt zich in oorlog met een andere mogendheid en haar operatietroepen bezetten een deel van ons gebied. De onderteekening van een definitiieven vrede blijft een moeilijke zaak, zoolang de door het hui dige conflict gestelde problemen geen op lossing hebben gevonden. Maar reeds thans en zonder het einde van de vijan delijkheden af te wachten is het de plicht der regeering aldus te handelen, dat een gunstige atmosfeer voor het instellen van een eerlijken vrede ontsta. Deze atmosfeer kan alleen ontstaan, wanneer wij onze nederlaag beheerschen. Dat wil zeggen, dat wij er naar moeten streven onze houding met verstand te regelen. Ziet moedig de werkelijkheid onder oogen. Geeft u niet over aaru ge- voelsreacties, die geen ander resultaat zouden hebben dan tot onze eigen schade de kloof te verbroeden, die zoo vele gevechten tusschen de beide buurvolken hebben gegraven en die wij van beide zijden voor den vrede van Europa weer moeten beginnen dicht te maken1. Als deze atmosfeer niet tot stand zou komen zou ik een noodlottigen vrede voor Frankrijk vreezen. Deze vrees berust niet op een indruk, maar op zekerheid. Frankrijk'! toekomst Als derde taak van de regeering be handelde spr. de voorbereiding van de toekomst van Frankrijk in het nieuwe Europa. Deze taak kan alleen met vrucht worden ter hand genomen, als de tweede taak tot een goed einde is gebracht. Wanneer wij geen eerrijken vrede krij gen, zoo zeide hij, wanneer Frankrijk, beroofd van talrijke departementen en belangrijke overzeesche gebieden, ver kleind en geteisterd zijn intrede in het nieuwe Europa doet, zal het zich niet weder verheffen. Wij en onze kinderen zullen in de ellende en den haat leven, die den oorlog kweeken. Het nieuwe Europa zal niet levensvatbaar zijn als Frankrijk niet komt op de plaats, waarop in de Euro peesche hiërarchie zijn verleden, bescha ving en cultuur het recht geven. Fran- schen, hebt den moed uw nederlaag te overwinnen. Weest verzekerd, dat de toekomst van het land nauw is verbon den met die van Europa. Wanneer de maarschalk en zijn regeering u optoepen hen op den ingeslagen weg te volgen, moet gij de illusies overwinnen en offers brengen. Put uw kracht uit de zeker heid, dat deze weg voor ons vaderland de eenige weg naar het heil is. verbitterde strijd in syrië Fransch-Engelsch treffen ter zee Dinsdagmiddag kruisténi twee tpfp'edo- bootjagers van de Fnaimsche Levanteenhe- den vopr de kust van den Libanon, ter hoogte van Saids, tpien zie op ongeveer 20 K.M. in Z.W. richting drie Emgelsehe tor- pediobooien op weg naar het Noiorden bfe- «nierkten. meldt Ofi wit Beiroet. Omzie schie pen bomden terstond d£® strijid aan. Na eenige minuten zag men een stPrke rook ontwikkeling op ieen van de Vijlandelij'ke schepen, die van d® kust af kon worden waargenomJeh- Twee Engelsehe torpedo- booten beproefden het getroffen schip .achter oen nevelsluier te verbergen dn Zetten demi strijid' voort. Ze werden door nieuw aangekomen Britsdho schepen on. dersteund. Onze twee schepen Wendden zich naar Beiroet ie® trachtten de be schieting van die vijandelijke bodems te ontgaan. Het viujur van onze. torpiedoboiot- jagers heeft den 'eersten van de (achter volgende tegenstanders getroffen, die zich plotseling op de züjjde legde en achter een rookscherm verdween. Aan de Libainieesche kust, tusschen Ty- rus enSaida, Zijln onze troepen, meldt Ofi verder, in tiiiauw contact met ddn lin kervleugel der vijandelijke afdelingen, die uit Palestina Zijh gekomlen en maar Beiroi©t trachten op te rukken1. Deze Britsche strijdkrachten woirdem gesteund door een eskader, bestaande uit ie|en pant serschip, twee 'kruisers en lichte genhe den, dat oiniZe stellingen van zee uit be schiet. Desondanks is een tegenaanval^ Dinsdagavond te negen u|ur door iO(ns ondermasten, gesiaaga; ue srrjjla auwrt voort. Bijl Merdz AjOemï in de bergen Van den Zuidelijken) Libanon, is onze tegen stand Indet gebroken. In Zuid-Syrië is het tempoi der operaties langziamer géwordén. De Britsche strijdkrachten toónd'.en zich minder geheigd' tot aanvallen, doch otoze patrouilles hebben dolmtact géz(ocht. Bijl den Djebel Droes is de toestand onveranderd. In tegenstelling tot de be richten vam. den Londensefoën Zender, die willen doen geJjovoPn,. dat de Vijandelijke troepen i® Syrië en den Libanon opruk ken. zonder tegenstand te ondervinden, kan geconstateerd worden, diat pnZe troe pen overal hardnekkig verzet bieden te gen het opdringen der vijlandelij'ke strijd, krachten. Aan het Zuidelijke fnont in Syrië heeft een artillerieafdeielinig zeven Vijandelijke pantserwagens vernield!, Dultsch weermachtsbericht Da havan van Haifa aangavaflan Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: In het gebied van de Middellansche Zee hebben formaties Duitsche geveohtsvlie- gers van nieuwe steunpunten uit met goed succes de Britsche olieopslagplaatsen j en haveninstallaties van Haifa aangeval- j len. Er ontstonden verscheidene bran- den. j In Noord-Afrika beschoot Duitsche en Italiaansche artillerie Britsche Batterij- stellingen bij! Tpbroek en dwiong den vijand het vuren te staken. Succesvolle aanvallen van het Duitsche luchtwapen waren gericht op Mersa Matroeh. In j barakken en benzineopslagplaatsen ont stonden verscheidene branden. Geveehts- vliegers hebben aan de Schotsche Oost kust en in het Kanaal van Bristol twee krachtig beschermdè konvooien aangeval len en hieruit twee koopvaardijschepen met in totaal 10000 b.r.t. tot zinken ge bracht en vijf andere vrachtbooten en een tankschip zoo zwaar beschadigd, dat aangenomen kan worden, dat nog meer scheepsruimte verloren is gegaan. Bij de luchtaanvallen op de haveninstallaties aan den Noordelijken uitgang van het Kanaal van Bristol konden eenige groote en tal rijke kleine branden worden waargeno men. Overdag noch des nachts werden door den vijand gevechtshandelingen bo ven het Duitsche rijksgebied verricht. Bij het ten uitvoer leggen van operaties op Kreta hebben de commandant van een divisie bergjagers, generaal-majoor Rin gel, alsmede de kolonels Jais, Utz en Krakau, als commandanten van regimen ten "bergjagers en de commandant van een regiment berggeschut, 'luitenant-ko lonel Wittmiam met de ondier hum beveli staande troepen een "beslissend aandeel gehad. i 1 Italiaansch weermachtsbericht Luchtaanvallen op Tobroak Het weermachtsbericht 371 luidt als volgt: Aan het front van Tobroek in Noord- Afrika beeft onze artillerie het vijan delijk geschut met succes bestookt. Onze vliegtuigen hebben in den nacht van 9 op 10 Juni hun bomaanvallen op instal laties, opslagplaatsen en stellingen ;n Tobroek voortgezet en branden en .ont ploffingen veroorzaakt. Duitsche toestel len hebben Mersa Matroeh aangevallen!. Inden nacht van "9 en 10 Juni hebben Britsche vliegtuigen eenige plaatsen op het eiland Rhodos gebombardeerd. Bij gevechten aan het front van Celga in de streek van Gondar, in Oost-Afrika, hebben ben onze troepen den vijand gevoelige verliezen toegebracht. de beteekenis van beiroet uit economisch - en strategisch oogpunt Door den niet onverwachten over val van de Engelschen op Syrië staat Bei roet thans in het middelpunt der belang stelling. Het ligt toch pp betrekkelijk ge. ringen afstand van de grens van Pales tina, vanwaar de 'Engelsehéri hun op- riiarsch zijn begonnen en speelt een groote rol ïn het economische zoowel als 'het politieke leven van Syrië. Zal de hoofdaanval zich op deze stad rich ten? Het tegenwoordige Beiroet heeft zich, in den loop van zijn twee duizend jaar oude geschiedenis, ontwikkeld uit het oudé B erytos. Meer dan een dozijn malen heeft de stad in puin gelegen; en meer dan twaalf maal ook is zij, even als de Phenix, uit de asch herrezen. Hier uit kan men reeds besluiten, dat de grond, waarop Beiroet staat- van grao- te »GTecirenis is," aoGwei uit geografisch, militair, politiek en economisch oogpunt. Wie heersehten over deze strook land, die zich uitstrekt tusschen de Georgebaai aan de Middellandsche Zee en die vrucht bare hellingen van den Libanon? - Reeds Men wordt er nogmaals aan herinnerd, dat nè 9.30 uur op den dag van uitgaaf geen enkele advertentie meer kan worden aangenomen. Alléén familieberichten kunnen iets later worden ingezonden. De Directeur. lang voor het begin onzer jaartelling hielden daar de vorsten van de Syrische steppenvolken verblijf; daarop kwamen de Romeinen, de Arabieren, de Konin gen van Jeruzalem, de Turken, de kruis vaarders, de DroeZén, de Riusse®, de Egyptenaren, vervolgens opnieuw de Turken. Na den wereldoorlog scheen een nieuw tijdperk voor Syrië te zullen aan breken: het werd onder mandaat van Frankrijk gesteld. Dezen vestigden den zetel van het bewind over Syrië en den Libanon in Beiroet. In den tegenwoordigen oorlog werd een leger samengetrokken in Syrië on der bevel van generaal Weygand, dat echter nooit in actie is gekomen. Beiroet heeft echter niet alleen groo te geestelijke on politieke beteekenis, doch vormde tevens een belangrijke eco nomische factor. In Beiroet begint de spocrlijr. naar Damascus en Aleppo. Het grootste deel van het Syrische overschot aan zijde, olijfolie, katoen, zeep, rozij nen, vijgen en vee wordt in de haven van Beiroet verladen. Zoolang de Engel sehen jn Palestina zitten, hebben zij alle krachten ingespannen om Beiroet te be- rooven van zijn plaats als voornaamste haven van het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee. Alle cngeiscne pogingen 111 aie richting hebben echter schipbreuk geleden, hoe wel zij al het mogelijke deden om het scheepvaartverkeer naar Haifa te trek ken en de verbindingen met Irak en Iran over Palestina te leiden Het mis- alexandriëalsvlootbasis Da slautal van hat Nabij© Ooiten In verband met de tegenwoordige si tuatie in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee verdient de Engel sehe vlootbasis Alexandrië meer dan ooit de aandacht. Door de verovering van Kreta door den tegenstander ligt deze haven thans op zoo korten afstand van de vliegbases aldaar, dat zij ieder oogen- biik bloot staat aan luchtaanvallen. Ook Solloem kan daartoe, zij het in mindere mate, bijdragen. De afstand van de vliegvelden op Kreta bedraagt niet meer dan 550 kilometer, terwijl Solloem nog dichterbij ligt: slechts 450 kilometer scheiden deze laatste plaats van Alexandrië. Alexandrië is de tweede stad van Egypte, met ongeveer 700.000 inwoners. Zij ligt op een zandige landtong, tuSschen de Middellandsche Zee en de Marioti- sche Zee. Reeds van het begin van haar stichting af heeft deze haven een be langrijke rol gespeeld in de geschiedenis. De stichting van de stad houdt'verband met den ondergang van een vloot. Het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee werd beheerscht door die Perzische vloot; en eerst toen deze was vernie tigd, lag de weg voor Alexander den Groote naar Egypte open. Aan de oevers van de Westelijke monding van den Nijl stichtte hij toen in 332 Alexan drië. Toen in het jaar 48 Caesar in de burcht van Alexandrië werd belegerd door Ptolemeus, redde hij zijn leger door een stputmoedigen uitval te doen, de in de haven liggende Egyptische vloot te vernietigen en den vijand te verslaan. Dit was dus reeds de tweede maal dat Alexandrië het graf werd van een vloot. Nog een derde maal zou voor Alexan drië het noodlot van een vloot worden bezegeld: in 1798 versloeg Nelson de .voor Alexandrië bij Aboukir voor anker liggende Fran&che vloot van Napoleon. Het bezit van deze haven is van het grootste gewicht voor Engeland als steunpunt van de Engelsehe* vloot in het Oosten van de Middellandsche Zee. Hier bij spelen haar havenwerken een groote rol. De Oostelijke haven is alleen toe gankelijk voor visschersschepen; doch de Westelijke haven bestaat uit een buiten haven ter oppervlakte van drie en een hal ven kilometer, ter diepte van 5 tot 20 meter en een binnenhaven met een oppervlakte van 190 hectare en ter diepte van gemiddeld 8,5 meter, alsmede het bassin van het Arsenaal. Wat de dokinrichting betreft is Alexan drië slechts een oorlogshaven van den tweeden rang, want in zijn dokken kun nen slechts oorlogsschepen worden op genomen. met een waterverplaatsing van hoogstens 15.000 ton. Zij kunnen dus uit sluitend worden gebruikt voor herstel werkzaamheden aan kruisers en kleine vlooteenheden. Ter vergelijking diene dat de haven van La Valetta op het eiland Malta beschikt over dokken, waarinslag- schepen van 35.000 ton kunnen worden opgenomen. De dokken van Gibraltar kunnen alleen dienen voor de opname van oorlogsschepen ter grootte van 20,000, hoogstens 22,000 ton. Hierin kun nen dus geen slagschepen worden opge nomen, doch wel bijvoorbeeld vliegtuig- moederschepen. In economisch opzicht speelt Alexan drië een groote rol; doch deze wordt geheel in de schaduw gesteld door de strategische beteekenis van de haven. Men spreekt dikwijls en niet ten on rechte van Alexandrië als van „dé sleutel van het Nabije Oosten". Thans wordt deze sleutelstelling echter van twee zijden bedreigd: uit het Noorden door Kreta en uit het W'ësteni dioioki Solloem. Het zal een zware vuurproef hebben te doorstaan. In Syrië bieden de Franschen verbitterden tegenstand Alexandrië, de Britsche sleutel- stelling van het Nabije Oosten Oproep van admiraal Darlan tot de Fransehe bevolking De Japansche handelsdelegatie uit Nederl.-lndië wordt teruggeroepen Oorlogsbalans over de eerste vier maanden van dit jaar Wanneer verduisteren? Heden (Donderdag): zon onder 22.02. Morgen (Vrijdag): zon op 5.18. Tusschen zonsondergang en duisterd. Maan onder 9.95, op 0.18. Laatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. lukken der Engelsehe plannen in die rich ting moet ongetwijfeld voor een deel worden toegeschreven aan het feit, dat de petroleum van Mosoel voor de eene helft naar Haifa werd gevoerd en voor de andere helft naar de in de nabijheid van Beiroet gelegen haven Tripoli Beiroet vertoont het gewone beeld van een in wezen Oostersche stad: eenvou dige lage huizen met platte daken, waar boven de slanke torens van de minarets uitsteken. De stad ligt in een aange name omgeving en is omringd door pijn boomwouden; zij telt ongeveer 98000 in woners. Op niet verren afstand liggen de plaatsen Saida, Damascus, Homs, Ha- ma en Tripoli. Op een afstand van twee honderd kilometer uit de kust ligt het eiland Cyprus, dat onder Engels c!h be heer staat. Op dit oogenblik zijn de berichten om trent den strijd in Syrië nog min of meer tegenlstrijdig; er valt niet uit op te maken, of Beiroet direct gevaar loopt Er kan echter geen twijfel aan bestaan, ,of de Fransehe Hooge Commissaris, gene raal Dentz, zal uitgebreide maatregelen ter verdediging hebben genomen. De Romleinschie correspondent vajn Uni ted Preés bevestigt op (grond van de of- fieieele mede deeling, dat Italië de diplo matieke betrekkingen met «ie nieuwe re- geering van Irak heeft verbroken. In een eomrnuniqllie wordt o.a. gezegd: „De tegenwoordige Iraksch® regeering is fcen marionetten-regiering, die Engeland in el- keer heeft geZet en aam het Inalach ej volk opgedrongen. Dit voljk heeft reeds I getoond, de Britsche heerschappij' niet langer te willam dulden", Naar het DNB uit Stockholm meldt* wordt in een bijlZomdere Correspondentie van de Timles uit Nidosia, de hoofdstad van Cyprus, bevestigd, dat voorberei dingen igletroffen worden voor de verde diging van het eiland'. De vrouwen en kinderen, benevens enkele AmleTikaamsche, gezinnien zullen Cyprus binnenkort verla ten. Ben d)eei van hen gaat naar Zuid'- Afrika en Rhodesia,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1