ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 14 JUNI 1941 OPGENO! ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENT Prijs: in ZIerikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zlerlkzeescbe Nieuwsbode, ZIerikzee Schultb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Koster, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14668 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Sue- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 'e morgens 9.30 uur. DE STRIJD IN SYRIË Felle gevechten bij het Hermon gebergte De haven van Beiroet opnieuw gebombardeerd In het communiqué van het Fransche ministerie van oorlog over de situatie in Syrië wordt verklaard, dat de druk van den tegenstander de laatste 24 uur in alle sectoren van het front is versterkt Aan de kust kon hij tot in de nabijheid van Soeeida oprukken, waar de Fransche strijdkrachten ondanks de hevigste bom bardementen zoowel van de land- als de zeezijde blijven standhouden. Bij M e r z-A j ,o e ra kon de tegenstander in een Fransche voorpostenstelling vasten voet krijgen. Ten Oosten van den Her mon zijn felle gevechten gaande. De re cente beschieting van de haven van Bei roet wordt in dit communiqué beves tigd, eveneens de succesrijke actie van Fransche luchteenheden tegen gemotori seerde vijandelijke af deelingen ten Zui den van Soeeida. Het A.N.P. te Berlijn verneemt van welingelichte zijdeGemeten naar de om standigheden, waaronder de Fransche de fensie in Syrië op gang is gebracht, acht men in politieke kringen hier het verloop tot dusver van de acties voor Frankrijk gunstig. De vraag, of de Franschen op den duur zullen zijn opgewassen tegen het aanstormen van de Engelschen, laat men hier open. Men noemt het echter opmerkelijk, dat de Fransche tegen stand er een van honderd procent is en ziet daarin een feit, waaraan ook Engelsche successen, naar de opvatting van de Wilhemstrasse niets vermogen te veranderen. Een eventueele overwinning van de En gelschen in Syrië is volgens de opvat ting in politieke kringen alhier zonder beteekenis voor den afloop van den oor log. Het DN.B. meldt uit Vichy: Naar uit welingelichte kringen verluidt, is de tweede protestnota der Fransche regeering, die de Fransche ambassadeur in Madrid, Pietri, heeft overhandigd aan den Engelschen ambassadeur, Sir Samuel Hoare, gehouden in den meest beslisten vorm De Fransche regeering stelt in de nota opnieuw bijzonderheden prijs op de constateering dat in Syrië uitsluitend en a lleen Franschen strijden. Voorts wor den de Engelsche regeering de gevallen ter kennis gébracht, waarin de Engelsche gevangenen uitdrukking hebben gegeven aan hun verbazing, dat zij zich in de ge vechten tegenover Franschen bevonden. Op grond van deze ondubbelzinnige be wijzen wijst de Fransche regeering in de nota op de scherpste wijze de door En geland opgegeven voorwendsels voor den opmarsch in Syrië van de hand en her haalt haar energiek protest tegen dezen overval. t Italiaanschweermachftsbericht Aisab bazttt Het Italiaansche weermachtsbeTicht van gisteren luidt als volgt: Onze jagers hebben Donderdag in felle luchtaanvallen boven Malta acht Hur ricanes neergeschoten. Een Roode-Kruis- watervliegtuig werd, ofschoon het duide lijk zichtbaar het internationale teeken van het roode kruis droeg, door vijf Engelsche jagers aangevallen, gedwongen neer te strijken en daarna nog met mi- trailleurvuur bestookt. Behalve het Roode K'ruisvliegtuig worden twee van onze jagers vermist. In de Aegeische zee hebben Engelsche vliegtuigen het eiland Rhodus gebom bardeerd. Een vijandelijk vliegtuig is door onzen luchtafweer neergeschoten. In Nootd-Afrika aan het front van Tobroek, activiteit over en weer der artil lerie. Formaties van onze duikbommen werpers hebben stellingen, luchtafweer- batterijen, barakkenkampen en troepen bij Tobroek herhaaldelijk gebombar deerd. Een batterij kreeg een vollen tref fer. Verder werden branden en ontplof fingen waargenomen. Een van onze vlieg tuigen is niet teruggekeerd. Vijandelijke vliegtuigen hebben weder om eenige bommen geworpen op Bengazi en naburige plaatsen. In Oost-Afrika is in den ochtend van 11 Juni een Engelsch-Indische vloot- formatie voor Assab verschenen, heeft de reeds door onze troepen ontruimde stad gebombardeerd en haar bezet. In de zóne van Gondar pogingen tot aanvallen op onze stellingen van Woltsje. Ze werden volledig te niet gedaan en de vijand leed verliezen van honderden manschap pen. Andere vijandelijke detachementen, gesteund door bommen en machinege weervuur, hebben met talrijke strijd krachten ons garnizoen van Debra Ta bor aangevallen. Ze werden afgeslagen, na tegenaanvallen achtervolgd en door onze jagers met machine-geweervuur be stookt. In het gebied van Galla en Sidamo worden de bewegingen van onze troe pen voortgezet, waarbij ze den vijand aanzienlijke verliezen toebrengen. Dultsch weermachtsberlcht Htïffl uit d« lucht butookt Het opperbevel vam de weermacht maakte gisteren bekend In 'deni handelsoorlog1 tëgén Groot-Brit- tanuwë heeft het luclhtwapén nieuw® suc cessen behaald. Gevechtsvliegtuigen! heb ben in het kanaal vain St..George vier gewapende koopvaardijischepem miet te ba nnen 28000 brt. tot zinken gJebraeht en, in hetzelfde zeegebied én aan de Oost kust van Schotland vier (andere vracht schepen beschadigd. Lichte gevechtsvlieg tuigen hebben in den afgeloopen nacht verscheidene vliegvelden in Zuid- ien Mid- den.Engeland niet goed resultaat aange vallen en daarbij' twee Britsdie vlieg tuigen /neergeschoten. In het gebiéd van de Middellandsehe zee waren dé aanval len van het Duitsehe luehtwapén op Hai fa, in den nacht vajn 11 op 12 Juni, bij,- zkmder succesvol. In Npord-Afrika geen bijzondere gevechtshandelingen. Bij pogin gen van den vijand pan! Noorwegen bin nen te vliegen, schotten jagers twee Brit- sche gevechtsvliegtuigen omlaag. De yij'- and liet vannacht pp verscheidene plaat sen in W<esl_Duitsehlajid brisant- en brand bommen vallen, waardoor verscheidene burgers werden gedood of gewénd. Eeni ge woonhuizen werdén verwoest of be schadigd. Branden konden door de veilig heids- ©n hulpdienst én door de lucht beschermingsdienst spoedig worden ge- bluscht. Nachtjagers en luehtd'oeljairtill'6-» rie schoten vier van de aanvallende vlieg tuigen omlaag. Iin de periode van 9—12 Juni hleeft de vijland bij elkaar 37 vlieg tuigen verloren. Hiervan werden 26 door nachtjagers en in luchtgevechten/, 7 door luchtdoelartillerie én vier door eenheden van de ibarine neergeschoten. In het zelfde tijdvak tginge)n 7 éigiem vliegtuigen verloren. NEDERL.-INDIË EN JAPAN Instructies aan Jo»j<zawa verzonden Het DN.B. meldt uit Tokio: De woordvoerder van het departement van voorlichting heeft in de persconfe rentie verklaard, dat de regeering defi nitieve "instructies gezonden heeft aan den leider van de Japansche delegatie te Batavia. Het antwoord, zoo verklaarde hij is op gesteld met inachtneming zoowel van de houding van Nederlandsch-Indië te genover Japan als van den internationar len toestand. De Jomioeri Sjimboen bevat een onder houd met Josjizawa, waarin deze ver klaart, dat er met Nederlandsch-Indië geen compromis meer mogelijk is. Hij1 acht het derhalve niet noodig, zich voor zijn vertrek naar Tokio waarvan de datum zou zijn bepaald op 29 Juni as. met de autoriteiten van Neder landsch-Indië in verbinding te stellen. Gezien de starre houding van Batavia, wordt de toestand steeds moeilijker. Sommige vooraanstaande Japansche dagbladen dringen er bij de regeering op aan een krachtig standpunt in te nemen tegenover de Nederlandsch-Indi- sche kwestie. Zoo schrijft de Tokio Nitsji-Nitsji: Het heeft geen nut de onderhandelingen voort te zetten wegens het „gemis aan oprechtheid" aan de zijde van Neder landsch-Indië. Het blad voorspelt, dat de terugroeping van den leider van de Japansche delegatie, Josjizawa, thans wel onvermijdelijk lijkt. De terugroeping van Josjizawa uit Batavia moet echter niet als het einde van de kwestie worden opgevat. Het voornemen van Japan om Nederlandsch-Indië te maken tot een „samengesteld element" in Oost-Azië's ruimte van gemeenschappelijke welvaart blijft onveranderd van kracht. De hulpbronnen van Nederlandsch-Indië mogen njet worden gemonopoliseerd door een exploitqtie-politiek van Nederland, Engeland of de Ver. Staten, waarvan Nederlandsch-Indië zoo afhankelijk is. Wanneer de onderhandelingen mislukken, moet een nieuwe stap worden voorbe reid ojn de „rechtvaardige eischen" van Japan ingewilligd te krijgen, waarbij 't geheele land de regeering zal steunen,. AANSLAG MET SPRINGSTOF De laatste dagen is im het bestek van een anti.Duitsch streven im Amisterdam- Zuid een misdadige springstof aanslag ge pleegd op een dienstinstamtie van de Duitsdhe weermacht, waarbij! persoonlijke en mfaterieeie schade is ontstaan. De uitvoering vun den aanslag do!et ta nauwkeurige bekendheid miet de plaat selijke omistandighedén, veronderstellen. Het onderzoek van de Duitsehe „Sicher- heitspolizei" heeft uitgéwezen, dat dé verantwoordelijkheid voor dein misdadigen aanslag rust op de in Amisterdam-Zuid wonende Joden in het bijzonder op de uit Duitschland hierheen gekomen Jood- sche emigranten dié sedert maanden1 een systematische en voortdurend toene mende anti.Duitsch© activiteit ontwikkeld hebben. Op grond hiervan heeft de „General- Komlmissar für das Sicherheitsw©s'en", krachtens de verordening 33-40 van den Rijlkscommissaris op het intrekken van vermogens, bevél gegeven tot inbeslag neming van hgt stam ver mogen („Grund- vermlögen") van 'een aantal Joden. Tegelijkertijd zijn talrijke Joden in het bijzonder Joden die uit Duitschland geëmigreerd Zijtn gearresteerd. Zij wor den inaar igen arbeidskamip gébracht. (ANP). VERSCHILLENDE BERICHTEN Engelsche bommon op ons land In dein avond van Woensdag- en Don derdagnacht w/as de Engelsche lucht macht bijzonder actief. Een groot aantal Engelsche bojmimenwérpers vloog boven ons land, In de meeste gevallen van I 'groote hoogte werden willekeurig, zopwjeüi i brisant, eni brandbommen neergeworpen. Hier en daar werden eenige koeien ge dood. Over het algeméén richtten dez)e bom men geen noemenswaardige schade aan. Een aantal visschersbopten werd bescha digd. Een school werd door eéni brisant bom1 getroffen ©n ernstig beschadigd. Be langrijke schade werd in het Westen des lands aangericht. Hierbijl viel éen brisant- boim' op ©en woonhuis. Dit huis werd geheél vernield!. De beJllendende huizleh Werden zwaar, verscheidene andere licht beschadigd. Helaas werden bijl dezen aan val vijf bewoners dezer huisjes gedood vier Zwaar ,en twaalf licht gewond. Aan. gaande den Britsehen luchtaanval in den nacht vani Woensdag op Donderdag kan nog worden medegedeeld, dat hierbij' vi®r bommenwerpers warden neergeschoten. Van de bemanningen vonden de mees. ten dent dood; enkelen werden gevan gen genomen. (A.N.P.) Slaolie of raapolia De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend: In verband met het feit, dat de winke liers nog niet op alle, destijds bij hen ingeleverde bonnen no. 17 van de boter en vetkaart slaolie of raapolie hebben kunnen afleveren, woTden zij tot en met 31 Juli a.s. in de gelegenheid gesteld, alsnog deze olie aan hun klanten af te leveren. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de olie uitsluitend mag worden af geleverd aan degenen, die gedurende het tijdvak van 12 Mei tot en met 17 Mei jl. bon 17 van de boter- of vetkaaTt bij hun winkeliers hebben ingeleverd. De geldigheidsduur van dezen bon bon blijft ongewijzigd, zoodat na 14 Juni a.s. op dezen bon geen boter of mar garine meer mag worden gekocht. i DISTRIBUTIE VAN BRANDSTOFFEN Da regeling voor don komenden winter S De secretaris-generaal van het depar- I tement vani handel, nijverheid en scfaieép- f vaart miaakt inzake de distributie Van vaste brandstoffen! het volgende bekend: Zooals bekend, Zijb of worden dézer dagen de nieuwe bonkaarten voor vaste brandstoffen uitgereikt. De reden, waarom hiertoe reeds thans is overgegaan, is gelegen in het feit, dat een regeling is ontworpen, waarb'ijl zoo mogelijk de verbruikérs in de gelegen heid worden gesteld een gedeelte van het hun toekomlende rantsoen tijdens die Zomermaanden 'aan te schaffen. Over de Wijbse, waarop een én .ander zal worden uitgevoerd, Zullen binnenkort nadere mle- dedeelingen in de pers verschijWen. i I Da niauwa ragallng De verdeéling vain de verbruikers in de groepen a, b, O, d én e blijft gehand- hopfd, evenals de onderscheiding of w(ordt gestookt met haarden én kachels dan wel door middel van centrale verwar ming. Echter heeft deze laatste ondier- scheiding voor het kantende seizoen al leen inog maar betrekking op de hoevieél- heid vaste brandstoffen., welke wiordt toe gewezen, én niet meer op de soort. Alle verbruikers ontvangen thans Won nen of toewijzingen, waarop per eenheid het volgende kan. worden betrokken: 1 H.L. anthraciet of steenkolen of industrie- of eierbriketten (miax. 75 k.g.) of 110 k.g. bruinkoolb'riketten, of 2 H.L. Cokjes, of gasepkes, of 150 kr.g. cokesbries of cokesgruis, of 175 k.g. fabrieksturf, of 195 k.g. persturf (300 stks) of 200 k.g. baggerturf (450 stuks) of 275 k.g. uit de peel afkomstige turf, of 200 k.g. turf- briketten, of 200 k.g. overige, soorten turf (aanm&akturf is vrijgesteld), of 100 k.g. briketten, geheel of gedeeltelijk van uit val en/pf afval van vaste brandstoffen (miits niet van turf) vervaardigd, of 250 k.g. briketten, geheel of gedeeltelijk ver. vaarigd van uitval én. afVal vfan turf. Voor de uitreiking van de bonkaarten voor verbruikers in de categorie A komen, alleen in a/anmierking gezinshoofden, die een afzonderlijk16 huishouding voeren, dus niet op kamlers, of en pénsion, of in een hotel wonen. Personen, die stoken rntet haarden én kachels, ontvangen naiar gelang hun wo- hing 1 t|o}t en 4 Idlan wfefcl 5 of jnleer ver trekken bevat, een bonkaart J oï K, resp. tnét 15 bonnen en 20 blofnnén. Extra rantioanen In de nieuwe distributiéregeling zijin enkele aanvullingen in vergelijking met die v,an het vorige s6iZoen, aangebracht, Welke, naar hilag worden aangenomen, verbeteringen Zullen büijken te zijn. In bijzondere omstandigheden zullen extra rantsoenen worden verstrekt. Als zulke bïjZomdere omlst.aindighedén zullen géiïdien: 1. Wanneer mten voor kookdoélieioden uit. sluitend op het gebruik van vast6 bhand. stoffen al dan niet gecombineerd met petroleum' is aangewezen. Hierover zijh reeds nadere mlededeeiingen gedaan in de dagbladen van 30 April 1941. 2. Wanneer het éen groot gezin betreft (bestaande uit zfeven tot tien of meer personen). 3. Voor geheel of grofotendeels vrïjl- staande huizen. W,at de tweede groep, die van dé groote gezinnen, betreft, ltan het volgen de worden medegedeeldVoor gezinnen, welke uit zevén tot tien personen be staan, wordt een extra rantsoen van drie eenhedén beschikbaar gesteld, gezinnen, welke uit tien of méér personen b,6staan, ontvangen daarentegen nog drie eenhe den, dus in totaal Zes eenheden extrai. Tenslotte de d6rde groep, welk® voor een extra rantsoen in aanmerking komt, n.l. de bewoners van vr'ij|staa:nde huizen. Als criterium of men een vrij staand huis bewoont, is gesteld, dat het huis drie of vier buitenmuren moet heb ben. De extr,aboineén voor deze groep zullen iniet bijl de uitreiking van de kaar. ten in ontvangst 'kunnen worden geno men, doch nadere mededeelingen hierover zullen in de pers geschieden. VoorracUn bahoavan nlat maar ta wordan opgagavan De bonnen v,an de bonkaarten J, K en L zullen elk voor het tijldvak, dat Zijl geldig zijtn verklaard, recht géven op het koopen van. een eeinhieid vaste brand stoffen. Indien een handelaar niet in de gelegenheid mlocht Zij|n, om gedurende het tijldvak, dat de bonnen geldig Zijn, hi®rop ,af te leveren, m!ag deze aflevering na derhand ook (nog plaats vinden, mits de bonnen gedurende den termijn van geldigheid bij den handelaar zijn ingele verd. Bijl de uitreiking van de bonkaarten is geen rekéning mteer giehoudén met evén- tueele voorraden, welke nog bij de ver bruikers aanwezig mlochtén zJijtn. Deze be hoefden bij1 het indienen van het enquête, foimiulier derhalve niét te wordén. opge geven én. hiervoor is oplc geen Idoriing top het uit te reiken aantal bonnen toe gepast. u De afgebroken onderhandelingen tusschen Japan en Nederl. Indië Hoe het Fransoh Mandaatgebied Syrië—Libanon ontatond Hoe de brandstoffen voor den winter zullen worden verdeeld Het houden van kermissen in de provincie Zeeland verboden Dansen op Woensdag, Zaterdag en Zondag toegestaan Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag): zon onder 22.08. Morgen (Zondag): zon op 5.17, zon onder 22.08. zon op 5.17; zon onder 22.04. Tusschen zonsondergang en zonsopgang moet worden ver duisterd. Maan op 1,14, onder 12.17. Laatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan Dinsdag 24 Juni. Eerste kwartier Woensdag 2 Juli. Volle maan Dinsdag 8 Juli. Vermoordt man herkend Het lijk van den man, die in het ge hucht Diunt onder Rijsbergen (NB.) op korten afstand van de Belgische grens vermoord werd gevonden, is thans her kend als dat van den ongehuwden land bouwerszoon J. G. uit Ulicoten (gem. Chaam). Het op den man gevonden portret van een bruidspaar bleek de foto te zijn van een broer en schoonzuster van G., waar na het spoedig gelukte zijn identiteit vast te stellen. G. had Donderdagmorgen te ongeveer half acht de boerderij van zijn 86-jarigen vader te Ulicoten per rijwiel verlaten, vermoedelijk in verband met een afspraak over een kettinghan- deltransactie. Vast staat althans, dat hij een portefeuille met papieren en een groot bedrag aan geld bij zich heeft gestoken. Deze portefeuille met geld werd bij hei „vipden van het lijk niet meer op den vermoorde gevonden, waardoor te vens duidelijk is, waarom men op het lijk geen enkel identiteitsbewijs heeft aan getroffen. Met zekerheid kan dan ook worden aangenomen, dat roof de aan leiding tot den moord is geweest. Het onderzoek met den politiehond leverde geen resultaten op, waaruit ge concludeerd wordt, dat de moordenaar van G. eveneens per rijwiel is geweest. Het politie-onderzoek wordt inmiddels met kracht voortgezet Burgemseitor mishandeld Woensdagmiddag is de burgemeester van Schiedam, mr. dr. F. J. J. van Haaren, toen hij zich met zijn echtge- noote in hun nieuwe woning aan de Nassaulaan bevond, die zij bezig zijn in te richten, door den gewezen recher cheur J. A. van H. aangevallen. De man, die den burgemeester van achteren was genaderd, gaf hem eerst een harden klap in den hals, en nadat de aangevallene zich omgedraaid had, volgde een slag in het gelaat Deze verdedigde zich, waartoe hij naar een zware boorzaag greep, die tot het gereedschap van een werkman behoorde, die in het huis een karwei had verricht. De aanvaller had intusschen een zware ijzeren stang op genomen waarmee hij naar den burge meester sloeg, maar de slag trof geen doel. Op het hulpgeroep van den burge meester was hulp komen opdagen, die den aangevallene ontzette. In den tus- schentijd had mevr. Van Haaren-Raay- makers de politie telefonisch gewaar schuwd en spoedig daarop verschenen eenige agenten, die den aanvaller heb ben meegenomen. De burgemeester is door de hem toegebrachte slagen slechts licht gekwetst. De aanvaller was kort te voren uit den politiedienst ontslagen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1