ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 23 1941 OPüENOi ZIERIKZEESCHE COURANT ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zieribxeesche Nieuwsbode, Zierikxee,|Schnitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14650 ADVERTENTIES! Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot morgens 9.30 uur. TOMlSLAV.ll KONING VAN KROATIË Pawelitij zet da baginsalan dar politiek uiteen idScv.-. Dr. Pawelitsj heeft in een program- rede voor de af deelingen der Oestasja te Zagreb een uiteenzetting gegeven van de beginselen der Kroatische politiekf. Het Kroatische volk, aldus spr., is vurig dankbaar jegens de leiders der spilmogendheden, die het volk zijn grootste succes sedert 800 jaar hebben doen beleven. Ook de regeling der gren zen vervult het Kroatische volk met diepe dankbaarheid jegens de spilmo gendheden, Ik ben er van overtuigd, aldus vervolgde de staatsleider, dat iedere Kroaat buiten deze grenzen zijn taal, zijn beschaving en zijn maatschap pelijk bestaan houdt. Het is onze over tuiging, dat dit in cle bedoeling van onzen grooten vriend, Benito Mussolini, ligt. De kroon van koning Zwoni- mir zal het teeken der Kroatische zelf standigheid zijn. Onder haar kan Kro atië nooit op eenige wijze deel van een anderen staat zijn. Den waardigste heb ik de koningskroon aangeboden, de tweede plechtigheid zal het volk, de traditie getrouw, hebben te voltrekken, wanneer de tijd daarvoor is gekomen. Voor dien wordt een wet over de stich ting der Kroatische dynastie afgekon digd De hertog van Spoleto zal als koning den naam Tomislav II aan nemen en een Kroatisch koning zijn. Kroatië zal de onafhankelijke staat van Oestasja, boer en arbeider zijn en blij ven. De binnenlandsche orde zal op nieuw bewijzen, dat het volk het beste gediend is wanneer er geen democratie en geen politieke speculanten zijn. Te genover het volk draagt de staatsleider de verantwoordelijkheid voor alle ambte naren, die voor iedere overtreding op strenge wijze ter verantwoording wor den geroepen. Terwijl vroeger over de zorg voor den arbeider alleen werd ge sproken, is thans reeds gehandeld. Geen groote heer, maar een kleine man bij voorbeeld is burgemeester van Zagreb geworden. De grond zal ten goede van het geheele volk komen en niet slechts de hebzucht van enkelen dienen. Het Kroatische leger is een pijler der na tionale souvereiniteit. IJSLAND ONAFHANKELIJK VAN DENEMARKEN Opzegging dar Unie door da Althing Het DNB inleidt uit Kopenhagen: De IJslamdsche zaakgelastigde in Ko penhagen heeft Dinsdag op instructie van zijn regeerimg de De'&nsche regeering me degedeeld, dat het IJslandseh© Althing op 17 Mei met algemeens stemlmon Wet volgende besluit heeft genomlen: 1. IJsland heeft het recht verkregen' tjo,t definitieve opheffing van dm bond mét Denemarken', aangezien Denemarken niet in staat was zijn uit de bondsover- eenkoimst tusschem IJsland en Denemar ken van 1918 de tegenover IJsiapd aan vaarde verplichtingen na, te fcoimlen. IJsland is iniet voornemens dezebomds- overeenkomst t6 vernieuwen, al acht het het op grond van de 'heersdhende om standigheden niet doelmatig formeel den bond geheel op te heffen, en een nieuwe staatsorde in te stellein, hetgeen echter niet langer dan tot het einde va|n den: oorlog achterwege mag blijven. 2. Het Althing m'aakt ails zijh doel be kend IJsland te maken tot een republiek, zoodra de bond met Denemarken ook formeel is opgeheven. Het Althing heeft voorts den vnoegeren gezant te Kopenhagen Björnson to?t rijks bestuurder van IJsland gekozen. Minjster-president Stauning heeft naar aanleiding van het besluit van het IJs- landsdhe Althing om- de verbomdsoivereen- komst met Dienemarken niet te verlen gen. het volgende verklaard: De gebeurtenissen hebben meegebracht, dal' het besluit van IJsland om de unie met Denemarken op te zeggen, den ge- publiceerden bijzomderen vorm' heeft aan genomen. Deze vorm heeft misschien een dramatischer indruk gemaakt, dan' een normaal optreden met onderhandelingen, die eigenlijk hadden moeten worden ge voerd, doch die op het oogenblik niet gevoerd konden worden. Het kon iotusscben geen verrassing wekken dat IJsland een wijziging van de bestaande 'Wotndsterhoudingen wiensch- te. Men wist immers reeds verscheidefnia jaren, dat een opzegging van de v®r- bondsQvereenkomst kon worden verwacht en dat is inmiddels Duitsch weermachtsberlcht Vliegvelden in Zuld-Engeland bestookt H,et opperbevel van de weermacht maakt bekend: In den af geloop en nacht hebben ge vechtsvliegtuigen verscheidene vliegMaldem in het Zuid-Westefn van Engeland ge bombardeerd. Boor bonitreffers ontston den talrijke groote branden en vernie lingen aan hangars en kwajrtieriruimten. Duitsdhe gevechtsvliegtuigen vielen met goede uitwerking vliegvelden op 't eiland Malta aan vernietigden twiee BritsdWo vliegtuigen p,p den grond en schoten «en jachtvliegtuig van het type-Hurricane neer. In Noord-Afrika activiteit van ver kenningstroepen. Duitsdhe gevechtsvlieg tuigen bestreden met suddds Britscbe autokolonnes bij' Sollioemi en Sidi el Ba- rani. Boven het Duitsdhe rijksgebied wer- den overdag noch des nachts Vijande lijke gevechtshandelingen Verricht. Italiaansch weermachtsbericht Torpedoviiegtuigen vielen kruiser aan Het 350e Weermiadhtbericht luidt als volgt: In Noiord-Afrika aan h'et front vami Sjolloem en viopr Tobroek over en wider bedrijvigheid van verkefrmingstroepdn, Bij! de uitvalspogingen der laatste dagen Web ben de Engelsche zware verliezen aap mannen iep materiaal geleden. In den nacht voor Dinsdag 'hebbbn Duitsche vliegtuigen het steunpunt Malta gebombardeerd. Batterij- en ZoOklichtstel- lingen werden getroffen en branden en vernielingen veroorzaakt. Een Britsdhe vliegtuig werd in een ludhtgiev©cht neer- geseiiot^i. In Wet Qostelijke bekken van d& 'Mid- dellandsdhe Zee torpedeerden onzle tor- pedovliegtuigen een kruiser van ongeveer 10.000 ton. In Qost.Afrika niet5 nieuws. Onze duikboot Malaspina onder kapt.- luitenant Giuliano, Prini bracht in den Atlamtischien Oceaan de vijlapdelijtke stpmm1- boot Lycassoin (7750 ton) tot zinken. NIEUWE BELASTINGWETTEN zullen op het reëele stelsel berusten niet op de bronnentheorie Nog hoogstens één of twee weken van afwachten en, zoo weet de Chrj. Bouwvakpatroon te melden, wij zullen worden verblijd met talrijke en diep ingrijpende nieuwe belastingwetten. Vast staat, dat in de toekomst het belastingjaar zal samenvallen met het kalenderjaar. Het is nu haast Juni en voor dat de aangifte-bil jetten goed en wel in zee zijn en daar op een aanslag is gevolgd, is zeker de eerste helft van het jaar verstreken!. Bedenkt men daarbij nu nog dat velen die hun aanslag over het vorige jaar Iaat ontvingen, deze nog niet geheel hebben afbetaald, dan is het duidelijk dat ontelbar en in het tweede halfjaar van 1941 onder een hooge belastingdruk zullen zuchten. Genoemd blad schrijft verder: Wij voor ons hebben op grond van de in om loop zijnde geruchten, den indruk, dat van een jaarinkomen van f 10.000,—, in een gezin, bestaande uit man, vrouw, zonder kinderen, aan inkomstenbelasting circa f 3500,— zal moeten worden op gebracht. (Zooals reeds gemeld, zal de regeling voor de lagere inkomens en vooral voor de kinderrijke gezinnen gun stiger zijn). Behalve de hoogte van de nieuwe in komstenbelasting, doen zich nog andere interessante vragen voor en de belang rijkste daarvan is wel deze: „Hoe zal het inkomen worden belast dat in het kalenderjaar 1840- werd verdiend?" Men moet zich namelijk realiseeren dat de nieuwe wet op de inkomstenbelasting niet meer zooals de vorige, zal berus* ten op het z.g.n. bronnenjstelsel, maar dat daarvoor thans het reeële stel sel in de plaats zal treden. Wat be- teekent dit nu eigenlijk? De oude, dat is dus de thans nog bestaande wet, ging uit van het principe, dat de in komstenbelasting vooruit wordt betaald,-. Consequenterwijze zou men dus tel kens per 1 Mei het in het volgende belastingjaar te verwachten inkomen heb ben moeten aangeven, maar omdat die schatting voor velen practisch onmoge lijk was, werd algemeen als basis voor het inkomen in het komende belasting jaar, aangenomen het bedrag, dat in het vorige kalenderjaar in werkelijkheid was verdiend. De z.g. bronnentheorie maakte de wet op de inkomstenbelasting uiterst gecom pliceerd en bovendien lag daarin een aanleiding voor 'Onredelijke heffing. Af gezien daarvan bood het stelsel vele mogelijkheden om in wezen verschul digde belasting te ontgaan. Het is daarom toe te juichen, dat men in de nieuwe wet met deze heele bronnengeschiedenis gaat breken en daar voor in de plaats het „reeële stelsel" aanvaard Men spreekt van het reëele stelsel omdat voortaan zullen worden belast alle inkomsten in een bepaald jaar werkelijk genoten, geheel afgezien van de vraag of de bron nog bestaat of niet. Intusschen leidt deze stelselverande ring tot enkele moeilijke consequenties, want in plaats van een belasting die vooruit wordt geheven, krijgen wij' dus nu een belasting achteraf. HANDHAVING VAN DE OPENBARE ORDE Beleedigende vlugschriften of afbeeldingen strafbaar Verschenen is een verordening vainden rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied, houdende maatregelen ter handhaving van de openbare orde. Hierin wordt het volgende bepaald: Artikel 1. Hij, die werkzaamheden ver richt voor een politieke partij, welke is ontbonden of aan welke verdere werk zaamheid in het bezette Nederlandsche •gebied is ontzegd, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijf jaren, in ern stige gevallen met tuchthuisstraf van ten minste eeü jaar, doch van ten hoogste vijftien jaar. Artikel 2. (1) Hij, die Duitschvijandige geschriften, afbeeldingen of zoodanige ander© voiorwerpein1 vervaardigt, door geeft, in voorraad heeft om door te geven of tot dit doel bij zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete van ten hoogste vijftig duizend gulden of met een dezer straffen. (2) Poging is strafbaar. (3) In buitetngewpiOn ernstig© gevallen kan tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren, en geldboete tot een onbeperkt bedrag worden opgelegd. (4) Hij, aan wiens schuld te wijten is, dat een feit, als bedoeld in het eerste lid, door hem wordt begaan, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoog st© twee jaren en met geldboete van ten hoogste twintig duizend gulden of met een dezer straffen. (5) De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied (commissaris-gene raal voor de openbare veiligheid) behoudt zich het recht voor om in bijzonderlijk met redenen omkleede gevallen op ver zoek of van ambtswege dispensatie te verieenen van het verbod om voorwer pen, bedoeld in het eerste lild, door te geven of in voorraad te hebben. Artikel 3. (1) Het onder zich hebben van Duitsch-vijandige vlugschriften, af beeldingen of ander Duitsch-vijaodig pTO-® paganidamateriaal wordt gestraft met ge vangenisstraf van ten hoogste drie jaren en met geldboete van ten hoogste dertig duizend gulden of met een dezer straffen voor zoover niet ingevolge artikel 2 een zwaardere straf is verbeurd. (2) Hebben openbare bibliotheken, bibliotheken van inrichtingen, stichtingen of instituten, volks- of uitleenbibliiathe- ken, uitgeverijen of de boekhandel voor werpen, als bedoeld in het eerste lid, in beheer of voorhanden, dan is het aldaar slechts van toepassing, voor zoo ver zulks bij beschikking van den rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied (commissaris-generaal voor de openbare veiligheid) is verboden of voor zoover met deze voorwerpen in strijd met een door hem gegeven bevel wordt gehandeld. Artikel 4. Duitschvijandige betoogingen van elk aard worden, voor zoover niet ingevolge andere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd, gestraft op de wijze, als vermeld in artikel 2. Artikel 5. (1) Voorwerpen, welke bij het plegen van een strafbaar feit, als bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4, zijn gebruikt of daarvoor zijn bestemd, kunnen worden verbeurd verklaard of onbruikbaar gemaakt, ook dan, wanneer zij zich aan den dader, noch aan een persoon, die aan het feit heeft deelge nomen, toebehooren. (2) Kan de vervolging of de veroor deeling van een bepaalden persoon niet plaats vinden, dan kan, onafhankelijk daarvan, de verbeurdverklaring of de on- bruikbaarmaking worden bevolen. Artikel 6. Feiten, als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 4, zijn delicten in deh zin van par. 2, tweede lid, van de verordening no. 52/1940 betreffende de Duitsche rechterlijke macht voor straf zaken. HANDHAVING VAN DEN ARBEIDSVREDE Staking of poging daartoe strafbaar gesteld In het Verordeningenblad is opgeno men een verordening van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de handhaving van den arbeidsvrede. Deze verordening luidt als volgt: Artikel 1. (1) Hij die deelneemt aan een staking of werknemers uitsluit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoog ste vijf jaren, in ernstige gevallen met tuchthuisstraf van ten minste een jaar, doch van ten hoogste vijftien jaren. (2) Met dezelfde straffen wordt ge straft degene, die als werkgever in over leg met de in het bedrijf werkzame werknemers een bedrijf geheel iof ten deele stillegt, wanneer dit stilleggen niet gegrond is op de eigen belangen van het .bedrijf. (3) Poging is strafbaar. GROENTEN EN ZOUT worden niet gedistribueerd „De distributie is in de af gelo open week weer meer dan ooit het slachtoffer ge weest van booze geruchten", antwoordde de 'directeur van het Centraal Distributie kantoor op verzoek van de V.P.B. om een verklaring inzake een aantal praatjes over nieuwe distributiemaatregelen, die wil men de lieden, idiie het zoo goed weten, gelooven in de pen zouden zijn. „Hopenlijk zijn de woorden van dr. Fisch- böck niet voor doovemans ooien gespro ken. Men moet er zich eindelijk van be wust worden, dat hamsteren en sluik handel ernstige moreele gevaren voor ons volk opleveren". „Kunt u iets zeggen van de volgende drie geruchten, welke den laatsten tijd zoo bijzonder hardnekkig de ronde heb ben gedaan: a. de groente zou op de bon komen; b. er zouden maatregelen in voorbe reiding zijn om het zout „blauw te ma ken, opdat het niet meer te gebruiken zou zijn voor het inleggen van bepaalde levensmiddelen; c. de textielkaart zou geheel of gedeel telijk ongeldig verklaard worden?" „Ik kan alle drie beweringen met den den meesten nadruk categorisch tegen spreken", aldus de directeur van het C.D. in antwoord op dezie vragen: „Het is volslagen nonsens!" „Wat de groente betreft: er is zelfs niet over gesproken om deze te gaan distribueeren, noch door Duitsche, noch door Nederlandsche instanties. Onze pro ductie is trouwens gelukkig groot genoeg om ons volk te voorzien, ongeacht de export. Zelfs al zou men nu plotseling in verhoogde mate gaan hamsteren door het inmaken van meer groenten dan ge woonlijk, dan wordt de voorziening nog niet in gevaar gebracht. Wat men nu eigenlijk precies bedoelt met het blauw maken van het zout, waardoor het dan niet meer te gebruiken zou zijn voor het inleggen, is mij eigenlijk niet eens heele- maal duidelijk. Maar in ieder geval is dit gerucht nog van tamelijk onschuldigen aard, want het hamsteren van zout levert praktisch geen enkel gevaar op. >sEr is meer dan genoeg zout en er komt regel matig meer dan genoeg bij. Wat tenslotte het ongeldig verklaren van de textielkaarten betreftdit gerucht was van heel wat kwaadaardiger aard. Maar gelukkig hebben de% feiten al uit gewezen, dat het volslagen dwaasheid was. U begrijpt, dat wij al deze geruchten zeer scherp volgen en nu had de textiel kaart volgens de praatjes Zaderdag j.L al ongeldig moeten worden. Dit is niet gebeurd en het ligt ook geenszins in de bedoeling om zulks of iets van dien aard te doen. Het kwaad heeft in dit geval zichzelf goeddeels gestraft: de menschen die zoo dwaas geweest zijn om hun eigen vertelseltjes te gelooven, en hun textiel kaart nog voor Zaterdag opgesoupeerd hebben, kunnen nu voor September aan staande ook iniets meer koopen. VERSCHILLENDE BERICHTEN Maassluis krijgt eon Regeringscommissaris De rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van paragr. 1 van zijn Verordening nr. 3 1940 over de uitoefening der regeerings- bevoegdheden in Nederland den burge meester der gemeente Maassluis mr. P. A. Schwarz met önmiddellijken ingang ontslag verleend met toekenning van pensioen. In zijn plaats heeft de rijks commissaris voor het bezette Nederland sche gebied op grond van paragr. 3 zijner Verordening nr. 108—1940 (vierde Verordening over bijzondere bestuursrech telijke maatregelen) den burgemeester der gemeente Driewegen (Zeeland), G. M. C. Ort, onder gelijktijdige toekenning van eervol ontslag uit zijn tegenwoordig ambt, tot burgemeester en regeeringscommissa- ris van Maassluis benoemd. Door aan koa aangevallen Te Dale, gem. Aalten (Geld.) heeft een koe den landbouwer D. Lammens zoodanig gestooten, dat de man aan de bekomen inwendige kneuzingen is be zweken. Uit Vichy meldt DNB: Generaal Hunt- ziger, de Fransche minister van oorlog, heeft besloten nog een contingent van de lichting 1938 tegen 10 Juni naar huis te zenden. In aanmerking komen alle gemóbiliseerden, die in" Mei 1919 zijn geboren, benevens alle- gemóbiliseerden van lichting 1932, die behooren tot een gezin met vijf kinderen. PREDIKBEURTEN Zondag 25 Mei. Ned. Herv. Kerk. Zierikzee. Nieuwe kerk. 10 ure, de. Valeton (Bev. kerkereadsleden). Kleine kerk. 10, de. Pijnaoker Hordijk en 7 ure, ds. Valeton. Luth. Kerk. Geen dienst. Gerei. Kerk. 10.30^en 5 ure, dr. Let na. Ohr. Geref. Kerk. 10.30 en 6,30 ure, ds. Hoogendoorn. Gerei. Geaa. (St.-Doaanestraat) 10.30, 3 en 7 ara, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem, 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1