BONS, DIE GELDIG ZIJN BOTER, MARGARINE en VET. Gedurende het tijdvak van 26 Mei- li Juni geeft bon 17 van de boter en van de vetkaart recht op het koo- pen van 250 gram boter. Op bon 18 van de vetkaart per 250 gram boter 15 cent reductie. De bon, welke recht geeft op slaolie is bon „17" van de boter- en vetkaart, welke geldig zal zijtn. van Maandag 26 Mei tot en met Woensdag 11 Juni a.s. Op bon „17" van de boterkaart zal in bovengenoemd tijdvak 250 gram boter of 200 gram slaolie of raapolie verkrijg baar Zij'n en op bon „17" van de vet kaart 250 graim boter of 250 gram mar garine of 200 gram slaolie of raapolie. BROOD. Van 25 Mei—7 Juni geeft elke der met 21 genummerde bonnen van de broodkaart recht op' het koopen van ongeveer 200 gram brood (Ook geldig tot 11 Juni). Van Maandag 26 Mei t/m. Zondag 22 Juni geeft elk der met 24 genum merde bonnen van de broodkaart recht op het koopen van 100 gram brood of een rantsoen gebak. Bom 21 vaini de broodkaart geeft t/m: 31 Mei bovendien redht op het koopen van 140 gram tarwebloem, tarwemeel1, roggebloem, roggemeel of zelfrijzend bak meel. AARDAPPELEN. "De met „03" genum merde bonnen van de aardappelkaart. geven tezamen recht op het koopen van li/2 kg aardappelen. De verbruiksperiode van deze bonnen loopt van 26 Mei— 1 Juni. Kooptijd 24 Mei—4 Juni. BLOEM. Bon „08" va|n de bloemkaart geeft tot en met Zondag 15 Juni a.s. recht op het koopen van 35 gram tarwemeel of tarwebloem of roggemeel of roggebloem of zelfrijzend bakmeel GEBAK. Bon „20" vain de broodkaart een rantsoen gebak van 18 tot en met 24 Mei (ook geldig tot 28 Mei). Van „08" van de bloemkaairt een half rantsoen gebak. EIEREN. De met „87" genummerde bon van de „bonkaart algemeen" geeft recht op het koopen van één ei. De verbruiks periode van den bon loopt van 26 Mei— 1 Juni. Kooptijd 24 Mei—4 Juni. KOFFIESURROGAAT en THEE. Van 26 Mei t/m. 22 Juni bon „34" 250 gram koffiesurrogaat of 40 gram thee. SUIKER De met 31 genummerde bon der bonkaart algemeen, geeft recht op het koopen van 1 Jkg. suiker van Maan dag 12 Mei tot en met Zondag 8 Juni- VLEESCH EN VLEESCHWAREN. Gedurende het tijdvak van Vrijdag 23 Mei tot en met Vrijdag 30 Mei as. geven de met „16 vle«sch" gemerkte bonnen vajn de vleesdhkaairt elk recht op het koopen van een half rantsoen vl'Cesdh, been inbegrepen, of een half rantsoen vleeschwaren. De niet „16 Worst, Vleeschwaren" ge merkte bon geeft uitsluitend recht op het koopen van een half rantsoen vleesch waren. Het koopen op deze bonnen is toege staan van 23 Mei tot en met Woensdag 4 Juni a.s. MELK. De met „18" genummerde bon van de melkkaart geeft recht op het koopen van 13/4 liter melk. De verbruiks periode van deze bon loopt vanaf 26 Mei1 Junf. (Kooptijd 24 Mei—4 Juini). KAAS. De met „66" en „76" genummerde bonnen van de bonkaart „algemeen" gs- ven redht op het koopen van 100 gram kaas. De verbruiksperiode dezer bonnen loopt van 19 Mei tot en met 1 Junï (kooptijd 17 tot en met 15 Juni). RIJST. Van 19 Mei tot en met 15 Juni op bon 32 vajn de bonkaart algemeen! 250 gram rijst, rijstebloem, rijstgries of gruttenmeel per bom. Kooptijd 17 Mei tot en met 15 Julni. PEULVRUCHTEN Ter aanvulling van het aardappelrantsoen wordt op bon „33" van de bonkaart algemeen, van 19 Mei tot ien met 1 Juni a.s. een extra rant soen van 500 gram peulvruchten beschik baar gesteld. ZEEP. Bon „29". 150 gram toiletzleep jn de nieuwe samenstelling, of 120 gram huishoudzeep, of 150 gram zachte zeep, Of 250 gram zeeppoeder, lof 300 gram zachte zeeppaste. 125 graan zeepvlokken, 250 gram wasehmiddelen of 200 gr,am vloeibare zeep van 28 April tot en met 31 Mei. De bon geldt ook voor gezims- wasch per 20 kilogram droog wasch- goed. Die wassoherij •-moet dezen bom! innemen, samenwerking tusschen de gemeenten on derling zal brengen en dat de Zierik- zeesche leden een open oog zullen heb ben voor de belangen van het gezin en vooral van het groote gezin, nu de waarde daarvan door zoovelen eindelijk schijnt ontdekt te zijn. Er moeten nu ook mogelijkheden Zijn, om het verkeersprobleem dras tisch ten gunste van ons eiland op te lossen. Laat men dan alles nog niet kunnen uitvoeren, de plannen kurtnejnj toch zoo. ver gevorderd zijn, dat, zoo dra dit maar eenigszins mogelijk is, aan gepakt kan worden. We moeten hier, als het kan reeds tijdens, maar zeker na .den oorlog, volop van het toe ristenverkeer kunnen profiteeren. Misschien zijn er ook nog een aantal meer menschen te binden aan het land door verkaveling van het landbezit. Er is nog zooveel meer. Er kan een gezonde gezinspolitiek worden gevoerd, b v. gezinstarieven bij de bedrijven waar de gemeenten zeggingskracht hebben Maar er moet tempo zijn, een hooger tempo dan wij tot dusver hebben ont wikkeld. En wij moeten allen solidair zijn en schouder aan schouder staan voor Schouwen en Duiveland. Wij moeten niet alleen een vluchthoekje zijn omdat het hier zoo vredig is, wij hebben meer kansen dan deze eene. Laat ons ze ten volle benutten. 1 LAND- EN TUINBOUW Watarlaiding-Maatschappij «Schouwen en Dui/aland» In de Zaterdagmiddag te Zierikzee ge houden algemfeeme vergadering was al leen de gemieeinte Duivendijkte niet ver tegenwoordigd. Vjoorzjtter de heer R. Gerritsen. Na opening volgt appèl no minaal. 56 stemmed kunnen worden uit gebracht. De voorstellen tot verplichte afschrijving van f 21444.16 en tot extra afschrijving op de bezittingen f 27658.87 worden goedgekeurd, evenals de balans en winst- e.i verliesrekening .over 1940. Het verlies dat in deze laa:tst& rekening1 tot uiting komt bedraagt f 13392.91. Het verlies waarmede bij het aangaan d^r obligatieleening werd rekening gehouden, werd geschat op pl.m. f 16000, zoodat het resultaat nog pl.m. f2000 gunstiger is dan werd voorzien. Het saldo, geeft reden tot tevredenheid. De heer JaC. Bou- man werd m.a.si tot lid van den raad van beheer herkozen. D-e burgemeester van Zierikzee werd, ingevolge art. 22 ten 3e der statuten, benoemd tot persoon, die bij ontstentenis of belet van den raad van beheer dez'e tijdelijk vervangt. Hier mede was de agenda afgehandeld, maar de voorzitter deed daarna, iniog ©enige jmiededeelingeni Ten eerste, dat h'et met de olievoorziening, noodig voor het pomp station, spaak dreigt te loopen, op. den langen, duur. Dit werd al Tangen tijd voorzien en daarom is uitgekeken naar andere middelen', n.l. lélectriciteit of e'en gasgenerator. Het laiatste middel komt 't bestuur als het beste voor, vooral ook omdat deze installatie zich zelf betaalt. Over eenige maanden Zal da gasgenera tor in gebruik 'kunnen worden gesteld: Voorloopig is voioir 3 m'aande|ni anthraciet voor het bedrijf toegewezen. D.e andere ïnededeeling betreft het bui zennet tusschen Zijpe em Zi©rikZee. In gekomen is eeini brief van den hoofd ingenieur van den rijkswaterstaat te Mid delburg, waarin werd medegedeeld dat indertijd concessie is verkregen van de provincie en. vergunning om een buizen net te leggen in de Provinciale weg tus schen Zierikzee en Zijpe. in 1935 is deze weg door het Rijk overgenomen met alle rechten en verplichtingen. Bij d'e uitvoe ring van> de plannen tot het aanleggen van eeni nieuwen rijksweg ZierikZee—Zijpe moet op eerste aanzegging het buizennet verlegd worden, hetgeen een ten kost. Bij een onderhoud op het departement van waterstaat heeft spr. de principieel e bezwaren naar voren gebracht tegen deze ingrijpende verandering, die, wanneer z!ij onverhoopt door mocht gaan, tot tariefs- verhooging Zal leiden, waarvoor het, zoio- als werd betoogd thans niet de tijd is. De raad van beheer heeft ook da hulp van Ged. Staten ingeroepen, W'elk college, naar het bestuur vertrouwde, de belangen van de Schouwsche waterleiding zal verdedigen. Op een vraag vaini den heer F. v. d: Bout, omtrent molestverzekering, deelt.de voorzitter mede, dat thans ailles van de w aterle id in g jmaaitschapp ij bij' molest ver. Zekerd is. Jhr. Röell acht het verkeerd dat het pom^tatiojn des injaichts onbe woond is. De voorzitter acht 't evenzeer twtenschelijk, dat daar 's nachts iemand is. Men. Zal trachten daarin te voorzien: De heer v. d. Bont informeert inaar het buizennet in het algemeen. De morz. antwoordt, dat het toiet over het algemeen goed is, hoewel men in bepaalde streken to,t vernieuwing heeft moeten overgaan1. Den heer Bolle is het opgevallen dat in 1938, 50.000 M3. mfnider Water is ver bruikt dan in 1934. „Dat komt door do invoering van wa termeters". antwoordt de voorzitter. De verbruikers Zijn daardoor zuiniger ge worden. Niemand verlangde daarna meer het woord .en volgde sluitifng. BEVOLKINGSCIJFERS VAN SCHOUWEN EN DUIVELAND Men schrijft ons: In verband met de vorige week in uw blad overgenomen, zeer belangwek kende bijdragen, lijkt het niet ondien stig nog eens te wijzen op eenige cij fers uit ons eiland. Het kan tot voldoening strekken dat in 1940 de bevolking met 303 personen toenam, vooral daar de laatste jaren telkens een verlies van ca. 125 zielen moest worden geboekt. Intusschen heb ben zich velen blijkbaar in ons midden gevestigd, of zijn zij1 teruggekeerd omdat het hier veel rustiger is dan elders. Ongunstig zijn echter zeer zeker de geboorte- en sterftecijfers. Bij een cij fer van ca. 20 0/0 voor het geheele land, is dit in ons eiland, voor de na- talileit nog geen 160/0 en het sterfte- crjffer dat onze burgemeester voor het rijk aangeeft, 9.3 Q/o, was hier iets meer dan 11 0>/0. Voorwaar zeer bedenkelijke cijfers. Haamstede was de eenige gemeente die geen splitsing gaf in mannen en vrouwen, waardoor de verhouding van de beide seksen onderling niet kon wor den bepaald. Er zouden zeer interes sante bespiegelingen te houden zijn, naar aanleiding van de bekend geworden ge gevens, maar de alles beheerschehde vraag is toch: wat zal de toekomst ons brengen? Men kan nu wel afwachten tot er vrede is, maar dan is het te laat. Onze gewone werkzaamheden gaan toch ook door en we mogen er dus nog wel' eens extra op wijzen, dat de weder opbouw elders in ons land, waarbij wel loonen zullen worden betaald die men hier niet geven kan, boven het gewone verloop dat wij uit vorige jaren ken nen, het gevaar zal brengen dat ons eiland verder wordt leeggepompt. Wij zullen 'dus moeten trachten voor waarden te scheppen, die het aanlok kelijk maken dat men hier blijft. Ge lukkig is de mentaliteit zeer sterk ge wijzigd sinds Mei 1940. Het streek plan b'.v., waar wij vorig jaar om vroegen, komt er, zij het dan nog niet in zoo uitgebreiden vorm als wij dit gaarne zouden zien. Maar wij zullen toch wel kunnen aannemen dat het meer ..[Behandeling van stalmest het Zeker van belang moer aandacht te schenken aan eeai goede behandeling van den stalmest, zoodat <le verliezen aan plamteinvoedsel zoO gering Mogelijk zijtn. Daarnaast echter 2al men steeds reke ning moete" houden met de gunstige werking van stalmest pp de structuur ©n de belangrijke bacteriologische pro cessen iui< den grjomd, Verwaarlopizen of verkloppen van stalmest zal pp verschil lende bedrijveu, waar de omstandigheden niet buitengewoon gunstig zijtn, pp den duur tp,t achteruitgang kunnen leiden. TELEGRAMMEN Uit de Nieuwsbode van vóór vijfentwintig jaar Vah 26 Mei—1 Juini 1916. De heer W. de Waal, volontair ter secretarie te B r u i n i s s e, werd benpemd tot ambte naar ter secretarie te Bpv^nkarspel. Tot dijkgraaf van thet waterschap de Vrije Polders onder Thp|le|n; W&rd benpemd dhr. J. W. Wagtho te Tholea. In de vergadering van den polder Noordgouwie werd in de plaats vaini Kien heer J. H. de Vlieger, de heer P. (M: v. id. Bijl tpt dijkgraaf gekozen,'. Tpt onderwijzeres aan de O.L. School te Stavenisse werd betnpl^md' mej. M. J. de Jager te Waarde. Benoemd tot belasting-ontvanger te Renesse, de beer P. J. Bergers, waar nemend ontvanger. De Rijkslandbouwconsulent voor Zee land schrijft .ons Het toenemend gebruik van kunstmest in de laatste halve eeuw heeft tenge volge gehad, dat op verschillende be drijven aan de stalmest minder zorg werd besteed. T,oeh is het waarschijn lijk, dat behoudens misschien voor per- ceelen met een zeer goede samenstel ling, structuur en afwatering, de stal mest voor onze gronden zooal niet on misbaar, dan toch zeer nuttig is. Dit blijkt wel reeds hier en daar ,op kleine veelooze bedrijfjes, waar dus geen stal mest wordt geproduceerd en men in verband met de verbouwde gewassen geen of slechts zelden gr oenbemesting kan toepassen. Niettegenstaande de zeer zware bemestingen met kunstmest ge lukt het daar soms op den duur niet meer om maximale opbrengsten te krijgen Bij vergelijking van de waarde van kunstmest en stalmest mag men niet uitsluitend letten. :op de gehalten aan plantenvoèdende stoffen, doch men moet ook rekening houden met den gunstigen invloed van de stalmest op de struc- tuur en den bacteriologischen toestand van den grond. Kunstmest werkt op de structuur en den bacteriologischen toe stand slechts zelden gunstig, soms zelfs verkeerd. Stalmest maakt beide beter. Bij de ontleding van stalmest in den grond komt koolzuurgas vrij, dat nuttig werkt bij het oplossen van voedings stoffen. Grond, waar nimmer stalmest of andere organische bemesting wordt toegepast, krijgt soms zoodanige eigenschappen, dat men wel eens van „doode grond" spreekt. Wanneer men op de Zeeuwsche bedrijven eens nagaat hoe het gesteld is met de behandeling en bewaring, dan blijkt, dat in vele gevallen hieraan nog wel iets ontbreekt. Een gescheiden imestbewaring, waarbij de gier wordt opgevangen in een goed van de lucht afgesloten, waterdichten kelder van voldoenden inhoud, komt in de meeste deelen der provincie slechts zelden voor. Intusschen zijn wellicht de bedrijfs omstandigheden hiervan voor een be langrijk deel de oorzaak. Men beschikt vaak over veel stroo, dat niet altijd goed te verkoopen is. De stalinrichting is niet ideaal en vraagt nogal stroo,. Doordat de meeste bedrijven betrek kelijk weinig grasland hebben, dat bo vendien soms vrij ver van de boerderij' is gelegen, is de toepassing van gier niet gemakkelijk. Men gebruikt de gier elders voor het grasland en wel vooral voor de perceelen, die niet veraf liggeii. Toch zou het gewenseht zijn, dat meer aandacht werd besteed aan het gebruik van gier op bouwland. Hoiewel vroeger bij' proeven op die Z.- Hollandsdhe eilanden goede resultaten1 zijn verkregen miet den gierwagen van1 Plata waarbij de gier op het bouwland direct .wordt ondergebracht, doordat Ze door buizen stroomt, die achter schoffels voor komen. is de praotijk toch niet tjOjt het gebruik ervan overgegaan. De inrichting van de mestvaalt Iaat vaak te Wenschein. over. Meestal is de bodem doorlatend, zoodat het vocht weg zakt. Betonnen vloeren komen weinig voor. Ook Zijwaarts stroomt de uitzak kende gier weg, omdat slechts spora disch muurtjes om de vaalt worden ge vonden. Soms komt deZe gier wel in •een sloot of putje, doch de bem'Cstiings- waarde van gier daarin bewaard is Zeer gering, daar de stikstof vrijwel geheel verdwijnt. De mest wordt uit den stal op de mestvaalt gesmeten en blijft dan Vaak lang op bulten liggen. Een doelmatige opstapeling tot een flinke hoogte, waar bij men dam van kruiwagens en krui planken gebruik moet maken, wordt ziel- den aangetroffen. Aantrappen van de miest geschiedt niets steeds in voldoen de mate. In de tegenwoordige omstandigheden, nu er een tekort is aan kunstmest, is Van 9 tot 24 Mei hebben naar het Giomale d' Italia* schrijft, de Duitsche en Italiaansche luchtstrijdkrachten en d'elta- liaansehe marinestrijdkrachten in totaal 38 Engelsche oorlogsbodems b!uite,ni ge vecht gesteld. Daarvan werden tot zin ken gebracht zestien eOnheden (ZeVOn kruisers, vier torpedobOiotj agers en vijf motortorpedobooten). Getorpedeerd Wer den negen eenheden, (een slagschip, Zes sers, ©en torpedoboiotj ager en een vliag- tuigmloederschip). Zwaar beschadigd wer den 13 eeluheden (twee slagschepen1, tw'ee kruisers, zes torpedobfoptj agers en dr?e niet nnder aangeduide eenheden). •Te Toronto m'aakt men zich bezjorgd 'Over het lot van ongeveer 100 houtves ters, die in de wouden van Zuid-Ojitario door razend' slniel ptml zich heen grijpen de woudbrandem werden afgesneden. Het vuur heeft reeds tot .ontruiming van ver scheidene kleiinie dorpen genoodzaakt en honderden houtvesters en jagers, die af zonderlijk in de bosschen leven', rnjoPsten hun Woning in allerijl! verlaten. Ook in de provincie Quebec, Zooi vervolgt h®t rr.P--bericht, wooden waudbrahden. De „Messagero" meldt uit Beiroet, dat koning George van Grieken land en de met hem naar Cairo geko men leden van het Grieksche kabinet reeds weer hun vertrek naar Jeruzalem voorbereiden. De koning heeft hiertoe besloten na ontvangst van een persoonlijk schrijven van den Egyptische koning Fa- roek, waarin deze verklaarde, dat het Egypte wel is waar verheugt den Griek- schen koning en zijn ministers gastvrij heid te kunnen aanbieden, doch dat de koning en Egyptische regeering den Griekschen gasten niet veroorlooven kun nen, eenige politieke activiteit uit te oefenen, daar Egypte geen oorlogvoerend land is. De stad Mugla, die in Zuid-Turkije te genover, het eiland Rhodes ligt, is door een Zware aardbeving geteisterd. De beving begon Vrijdag en duurde Zotndag- ImiOiPgen (nog voort. In de stad Smyrna waren zwakkere aardschokken Merkbaar, die echter niettemin materieel© schade! veroorzaakten. Volgens de berichten, die tot dusverre uit het aardbevingsgebied binnengekomen zijln, Zijjn 20 personen ge dood, terwijl een groot aantal gewond is. (U.P.) Het Iraksche legerberlcht Het Iraksche legerbericht no. 28 luidt als volgt: ffilZLI W e s t e 1 ij k front: De slag tus schen onze door ongeregelde nationale Strijdkrachten gesteunde troepen en den vijand, in het gebied van Habbaniyah Faloeya, woedt sedert gisteren onafge broken voort. Van Iraksche zijde wer den verschillende aanvallen op vijande lijke verkeerswegen achter het front ondernomen. Een Iraksche patrouille, die op het traject van Ramadi naar Roetba een vijandelijke kolonne pantserwagens had ontmoet, viel deze aan en dreef ze met verliezen op de vlucht. Zuidelijk front: Onze strijdkrach ten hebben, met steun van de onge regelde troepen, een vijandelijk offen sief op onze stellingen bij Maaquil en Chouriba afgeslagen. De vijand moest terugkeeren en Het 30 dooden en ge wonden op het slagveld achter. De Irak sche verliezen bedroegen 1 doode en twee gewonden. Luchtop eratiesIraksche ge vechtsvliegtuigen bestookten 30 vijande lijke vliegtuigen op de basis van Sen- neldebbane mfet machinegeweervuur. Een Wellington bommenwerper werd inbrand geschoten en talrijke andere vliegtuigen beschadigd Bovendien deden Iraksche vliegtuigen ten Zuiden van Habbniyah een aanval op een vijandelijke kolonne ar tillerie Eenige vijandelijke toestellen werden in brand geschoten en drie kanonnen werden beschadigd. In de buurt van Habbaniyah werden twee an dere Engelsche vliegtuigen met bommen bestookt; een toestel geraakte in brand;. Een Iraksch vliegtuig heeft achter het front een noodlanding moeten maken. Het heeft geen schade gekregen. De Iraksche politiestrijdkrachten blijven den toestand in het woestijngebied beheer- schen. i HOOFDPRIJZEN STAATSLOTERIJ Trekking vajn. 26 Mei. f1000: 3666, 15815. f400: 3135, 3511, 11300, 12412, 13809, 17053, 18412. f 200: 2678, 3865, 4255, 6549, 8874, 9571, 18622. f100: 2123, 6089, 6868, 6906, 10044, 15437, 19523, 20880. f-' 1 -■ '.-3 SPORT VOETBAL. - N.V.B. KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND. ADOHeracles 3—2 (2—1) Be Quick—VSV 3—2 (2—2) Promotie -comp etitie 2 e klasse. Afdeeling I. KFC-ZEC 2-0 (1-0) Afdeeling II. CVV—Ovenhaas 4—0 (2—0) Afdeeling III. Go Ahead—Rigtersbleek PEC—Vitesse 2-3 (1-0) 5-1 (1-0) Afdeeling IV, Pieus—RBC Standaard—Limburgia 2-1 1—5 (0—1) BOEKEN EN BROCHURES WEEKBLAD „WIJ", „Wij" van deze week bevat als inlei dend artikel een reportage van de kloos- teropgravingen onder Kuiinre, onder d'en titel „De zee geeft haar prooi terug", „Kinderen van den Dans" vertelt iets iuit het leven der balletmeisjes, dat Zoo veel schooner lijkt dan het in werke lijkheid is. Een volgend artikel pleit on der 'het opschrift „Lichaamsoefeningen na' den arbeid" voor het iinvoieren van1 sport in de bedrijven. Verder bevat dit nuhimer enkele korte verhalen, diverse mooie phoito's i©n voorts de gewone rubrieken: voor de vrouw, het vervolgMeiftaaj, hu mor enz. Hoe staat de maan f Van lichte (uitgaans) en donkere (thuisblijf) avonden Nieuwe Eersle Volle Laatste maan kwartier maan kwartier <r 3 Mei Pft (Nieuw© in onder naan) 26 6.08 21.45 27 6.48 22.40 28 7.83 23.26 29 8.25 30 9.23 0.11 81 10.27, 1,47 VOETBAL. - Schouwsche competitie. 25 Mei, Afdeeling I. i Zierikzee I—Zonmiemaire I uitgeteld Afdeeling II. IVO II—Zoinniemaire II 2—0 1 Zwaluwen. I—Zierikzee II 61 J Renesse II—IVO I 2—4 i Burgh II—NoordgouWe II 5—0 i WaUrichap Oud-Voiiemter De ingelanden ran het Waterschap ver gaderden onder leiding van dijkgraaf dhr. J. L. Gorael, ten hoite van dhr. M. J. Ampt. Aanwezig ol vertegenwoordigd waren 32 van de 55 ingelanden. Ingekomen was een sohrijren van Ged. Staten van Zeeland i.z. verbetering van den weg Oud-Vossemeer—-St.-Annaland. Zij deelen mede dat met het genoteerde bedrag van f 1600.niet toereikend is om de wegsverbetering te doen aansluiten aan het provinoiaal plan. Overeenkomstig het voorstel van het bestuur wordt besloten op de plannen niet verder in te garn en het stak voor kennisgeving aan te nemen. Ter tafel komt de rekening 1940/41 met het daarbij behoorende rapport der commissie, bestaande uit de hh. D. J. Ampt, O, D. Ampt en J. W. Hage. Na voorlezing van het rapport wordt de rekening als volgt vastgesteld't Gemeeneland Ontv. f17611.07, uitg. f11897.10, goed slot f5713.97 't Gemeeneland (Verb, zeewering)Ontv. I 13246.78», uitg. f 12834.30, goed slot f 412 48*. Vier kleine polders: Ontv. f 279.12*, uitg. f 150.99, goed slot f 128.13* Vier kleine polders (buitengewoon)ontv. f 428.68, uitg. I 302.40, goed slot 126 28. Drie groote poldersontv. t 2503.64, uitg. I 1054.23, goed slot f 1449.41. Drie groote polders (stoomgemaal)ontv. f 9888 82, uitg. f 8961.47, goed slot I 927,35. Blabbe- ooornontv. f 1535.17*, uitg. f 1496.77*, goed slot f 38.40. Oud-Kijkuit: ontv. f 1540.97', uitg. f 1432 76, goed slot f 108.21*. Leguit: ontv. f 2109,—uitg. f 1997.48, goed slot f 111.52, Vogelsang

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1