ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE ZATERDAG 31 MEI 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT DE STRIJD OM KRETA NADERT HAAR EINDE DE KERN - ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en 15 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgayeN.V. da Ziarlkzaeacha Niauwiboda, Zlerikiaa, Schalth. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. da Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14657 ADVERTENTIES Prijs: 23 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 centa. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. DE ENGELSCHEN OP DEN AFTOCHT - DUIZENDEN GEVANGENEN BINNENGEBRACHT Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren bekend: De op 20 Mei met een reusachtige landing van uit de lucht begonnen ope raties ter verovering van het Britsche bolwerk Kreta nad«r®i» baar einde. De vijandelijke tegenstand is overal ingestort. De in het Westelijk deel van het eiland gevormde aanvalsgroep, be staande uit valscherm- 'en bergtroepen, heeft na zware gevechten, bij groote hitte en de grootste terreinmoeilijkheden den vijand verslagen en uit elkaar gedreven'. De vereeniging met de parachutisten bij Rethymho, die zicih meer dan 8 dagen dapper gehandhaafd hebben tegen een vijandelijke overmacht, heeft zich vol trokken. Parachutisten veroverden bij taai verzet van den vijand de stad en het vliegveldi Heraklcion De bevelvoerende generaal der Grieksche strijdkrachten bij Hera- kleion heeft capitulatie aangeboden. Het Duitsche luchtwapen ondersteunde de ge vechten door onophoudelijke aanvallen op terugtrekkende vijandelijke marschkolon- nes troepenconcentraties en haarden van tegenstand. Formaties gevechts- en torpedovlieg tuigen en stuka's verpletterden in voort durende aanvallen Britsche en Grieksche afdeelingen. Onze operaties werden door Italiaan- sche zee- en luchtstrijdkrachten onder steund, waarbij Italiaansche torpedoboo ten zicb bijzonder onderscheiden door haar uitermate dapper optreden. Boven dien landden Italiaansche troepen Woens dag op het Oostelijk deel van Kreta Sedertdien trekken deze snel naar het Westen op. De overblijfselen van de uiteengeslagen Britten vluchten achter- volgd door onze troepen naar de Zuid kust om zich door nachtelijke inscheping 1 aan voortzetting van den strijd te ont trekken. Talrijke gevangenen zijn gemaakt en -omvangrijk materiaal is buit gemfaafct, waaronder talrijke pantser- en vracht- 1 auto's, 30 lichte en zware stukken ge schut, benevens groote voorraden; Duit sche en Italiaansche gevangenen zijn bevrijd. Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in de straat van Caso Britsche zee- 1 strijdkrachten aangevallen en twee tor- pedojagers tot zinken gebracht. Situka's vernietigden 'm de wateren rondom Kreta twee koopvaardijschepen van 1600 brt. in totaal, benevens een kust- en patrouille vaartuig. In Noord-Afrika wederZijldsche bedrij vigheid van artillerie et» verkeiwingstme- pen bijl Tiojb'roek. Op zee, rondom Gropt- Brittamniië hebben gevechtsvliegtuigen ten Westen vaa Pentlawd Firfh een groote vrachtboot Met bJoimmfein zlwaar bescha digd. In döRi afgeloopen nacht heeft het luchtwapen ondanks ongunstige iwefirs- oMstandigheden haveninstallaties aan de Engelsohe Zuidkust gebombardeerd. Een patrouillevaartuig, dat voor de Fransche 'kust door drie Britsche snielbooten werd aangevallen, heeft door geschutvuur een snel'boot tot zinken gebracht en een an dere boot zóó zwaar beschadigd, dat m'en verwachten kan <dait ze verloren is. De Vij|and heeft zich overdag noch des 1 nachts boven Duitsche gebied gewaagd. Engelsche vloot in den driehoek Alexandrië Haifa - Cyprus gedrongen Ter aanvulling op het Duitsche weer- machtsbericht van gisteren, verneemt het DNB de volgende bijzonderheden: De zware gevechten op Kreta zijn be slist. Het Britsche bezettingscorps op Kreta heeft met Rethymno zijn laatste belangrijke steunpunt aan de Noordkust van Kreta verloren. Tegelijkertijd zijn Duitsche formaties van de westelijke ge vechtsgroep naar het Zuiden gezwenkt en naderen bi1 rusteloos oprukken de. aan de Zuidkust gelegen stad Skafia. Aangezien de Italiaansche troepen' in het Oosten van Kreta oprukken, blijft het Engelsche bezettingscorps alleen nog het Zuiden van het eiland als uitweg over. Hier echter biedt de door rotsge bergten doorsneden, kantige en door de branding bespeelde steile kust geen mo gelijkheid tot inscheping. De geheele Zuidkust van Kreta bezit slechts een enkele haven, Jerapetre. Deze is echter geheel verzand en slechts bevaarbaar voor kleine kustvaartuigen. Het Britsche bezettingscorps heeft dus geen mogelijk heid om van Kreta te ontkomen, nog geheel afgezien van het feit, dat de harde slagen, die de Britsche vloot in de af- geloopen dagen door de vereenigde aan vallen van Duitsche en Italiaansche lucht en zeestrijdkrachten heeft gekregen, een tweede optreden van Britsche vlootfor- maties ter uitvoering en beveiliging van de inschepingen van het bezettingscorps nauwelijks mogelijk laten schijnen. Met de bezetting van de beheerschende punten van het eiland is Kreta in Duit sche en Italiaansche handen. Met de be zetting van Kreta door de Duitsche en Italiaansche strijdkrachten is de oorlogs toestand op de Middellandsche Zee als op slag veranderd. Kreta als vloot- en luchtsteunpunt der spilmogendheden is van Libye slechts 300 km van Alexandrië 500 km en van de Klein-Aziatische kust 150 tot 200 km verwijderd. De Engelsche vloot in het Oosten van de Middelland sche Zee is daarmede in den smallen driehoek Alexandrië—HaifaCyprus op eengedrongen en met haar is het Suez- kanaal, de Achillespees van het Britsche wereldrijk in de gevarenzone van het Duitsche luchtwapen gekomen. Itallaansch weermachtsbericht Het 359e weOrm'achtsbericht luidt als volgt: In del» nacht vajn 30 Mei hebb®n Ita liaansche luchtform'ati'es de havenwerken van La Valletta op Malta gebombardeerd'. In N.-Afrika activiteit val» artillerie en patrouilles in dep sector van Tiobrolek. Italiaansche luchtformlaties bombardeerde» vijandelijk© inrichtingen en schepen in de haven van Tobroek. Twee hulpvaar tuigen iel» een schip van 2000 tioin werden tot zinken gebracht. Een benzineopslag plaats werd vernield. A|nd%e ibchtfor- m'aties bombardeerden concentraties van gemotoriseerde strijdmiddelen en muni tiedepots in de omgeving van een ver sterking. Italiaansche jachtvliegtuigen ver dreven Britsche toestellen die Benghasi probeerden aan te vallen. Twee vijande lijke vliegtuigen werden neergehaald. Op Kreta overvielen onze landings troepen den vijand en maakten eenige honderden krijgsgevangenen, alsmede een aanzienlijken buit aan wapens en muni tie. De krijgsverrichtingen worden met doeltreffenden steun van de luchtforma- ties voortgezet. Vijandelijke vlootstrijd- krachten, herhaalde malen aangevallen door de Italiaansche luchtmacht in het Oostelijk deel der Middel/1 and'sche Zee zooals vermeld in het weermachtsbe richt van gisteren zijn bezig zich ijlings terug te trekken naar Alexandrië. Zij staan bloot aan voortdurende bom bardementen door onze vliegtuigen. De vijandelijke torpedojager „Barward" werd door onze toestellen ernstig getroffen en is in de lucht gevlogen. Men is bezig de drenkelingen te redden. Tot dusver werden 229 zeelieden uit het water op gehaald, van wie er 26 ernstig gewond waren. Ten Zuiden van Syracuse werd het tot een konvooi behoorend schip „Comte Rosso" getorpedeerd en tot zin ken gebracht. Het grootste deel van de opvarenden is gered. In O o s t - A f r i k ai heeft de vijand, gesteund door vliegtuigen, opnieuw onze verschansing van Uolchefit, ten Noorden van Gondar, aangevallen, Onze troepen deden een snellen tegenaanval, waarbij zij den vijand verdreven en hem zware verliezen toebrachten. De National Safety Council in Ame rika heeft een statistiek opgesteld vai» de auto,-ongelukken der laatste jaren. In de eerste 4 Maande!» v,am dit jaar zijl» in de Ver. Statie!» door outo-ongelukken 10780 personé» om het l®ven gekomieln. In de overeenkomstige maanden van 1940 Werden 9390 perso|nl©n op deZe wijze gedood. De onderhandelingen tusschen Ned.-lndië en Japan In un critiek stadium De correspondent van de N,R.C. te Berlijn telefoneerde gisteravond De oeconomische onderhandelingen tus schen Nederlandsch-Indië en Japan zijn in een critiek stadium gekomen. De cor respondent te Tokio van de Deutsche Allgemeine Zeitung deelt daarover heden avond aan zijn blad mede: nu bekend is, dat Nederlandsch-Indië op de laatste Ja- pansche voorstellen van 19 Mei in het geheel geen antwoord heeft gegeven, neemt men in Japan aan, dat de onder handelingen, welke nu reeds ongeveer negen maanden duren, zullen worden afgebroken. De geheele Japansehe pers neemt in dit verband de gelegenheid waar om de regeering te Batavia nog voor de laat ste maal te waarschuwen voor de van haar intransigente politiek en aan te kondigen, dat Japan niet van plan is de tactiek van het op de lange ba^ schuiven der onderhandelingen, welke Neder landsch-Indië op de bevelen van Amerika en Engeland volgt, langer te dulden. Tijdens de persconferentie, van giste ren was de stagnatie in de onderhande lingen tusschen Nederlandsch-Indië en Japan het hoofdthema. De woordvoer der verklaarde, dat Japan de van Neder- landsch-Indische zijde aangevoerde argu menten niet kan aannemen. Japan heeft behoefte aan de grondstoffen van Neder landsch-Indië. De houding van Neder landsch-Indië laat wat dit betreft op rechtheid iri den laatsten tijd zeer te wenschen. Nederlandsch-Indië heeft vroe ger beloften gedaan, welke het thans niet 'wil nakomen. Bv. destijds heeft'Batavia een verdrag met Japan over olikleveringen afgeslo ten en daarin voor de toekomst grootere leveringen beloofd. Deze meer uitgebrei de leveringen verlangt Japan thans en Nederlandsch-Indië weigert dit. De be langrijkste fase in de onderhandelingen is nu bereikt. VERSCHILLENDE BERICHTEN Ntderlandsche arbeider» in Frankrijk Ongeveer eind Juli zal een cabaret groep, dertien leden sterk, een tournée maken door de steden en idorpen in Noord-Frankrijk waar Nederlandsche ar beiders werkzaam zijn. Vreugde en Arbeid zal in de groote steden van ons land tegelijkertijd feeste lijke bijeenkomsten organiseeren voor hen, wier familieleden in Noord-Frank rijk zijn en een deel van die feestavonden zal gewijd zijn aan het beluisteren van het programma, dat op het tooneel van een Noord-Fransch stadje of op het po dium, dat door de artisten zelf in een kamp is opgeslagen, wordt uitgevoerd. Het is de bedoeling, eind Juni of begin Juli de tournée aan te vangen. Naar schatting zal het gezelschap ten minste een maand onderweg blijven. Gevaarlijk speelgoed Gisterochtend beging de 16-jarige M. H. te Boxtel de onvoorzichtigheid een projectiel, dat hij had gevonden, te de- monteeren. Het voorwerp ontplofte en de knaap werd aan het onderlichaam zoo ernstig gewond, dat hij in hopeloo- zen toestand naar het ziekenhuis is ver voerd. Nad. Bond van Boarfnnan Te Utrecht is de algemeene voorjaars vergadering van den Nederlandschen Bond van boerinnen en andere platte landsvrouwen gehouden, onder presidium van mevr. R. P. van Wageningen-Drewes te Roden (Dr.) Medegedeeld werd o.m. dat de Centrale van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen in het eerste jaar van haar bestaan vruchtbaar werk heeft verricht en dat deze toporganisatie, ver tegenwoordigende 43,000 plattelandsvrou wen, niet alleen in een behoefte voor ziet, maar een kracht is ten goede wat betreft het dienen van doeleinden, het platteland betreffende. Ongeluk In vlasserij Mede-arbeideTS vonden in de vlasse rij van den heer T. van Dongen te Strijen den vijftienjarigen A. Bijl be wusteloos op den grond liggen. Waar schijnlijk heeft Bijl zijn schop op een in beweging zijnde zwingelmachine laten vallen, waardoor de jongen met kracht neergeslagen is. De jongen werd naar het ziekenhuis te Dordrecht overgebracht, waar hij na aankomst is overleden, BONAANWIJZINGEN De Secretaris-Generaal van het Depar tement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat in den vervolge de voor het koopen van distributiegoederen aan te wijzen bonnen niet meer, zooals tot dus verre het geval was, nog eenigé dagen na afloop van de distributieperiode, voor welke zijl zijn geldig verklaard, Moge» worden gebruikt. Een uitzondering geldt voor de bonnen, welke recht geven op kaas; deze mogen, evenals tot dusverre nog gedurende twee weken na afloop van de distributieperiode voor het koopen van kaas worden gebruikt. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de regeling, volgens welke bonhen, die zijn geldig verklaard voor een op Maandag aanvangende distributieperiode ook reeds op den daaraan voorafgaanden Zaterdag en Zondag mogen worden ge bruikt, "blijft gehandhaafd. RECHTZAKEN f 7000 botte voor prijtopdrijving In eö» tapljlt- ien b^ddenhandel tie 's- Gravenhage bleek 'mtefn zidh niet te hou- iden aai» de prij|s voorschriften. Een on derzoek, Idat pp verzoek van dei» In specteur vonr id© Prij!sb®heerschwig te 's- Gravenhage werd ingesteld door deskun digen va» het Rijksbureau voor T®xtiel- gioeder©» ®P door den Rijksaöcountants- dieiist. bracht aaf» het licht, dat de prfijl- zen va|» vele goederen uit oude voor raden verhoogd ware|», terwijl bij' ge stegen verkoopprijzen! van nieuwe goe deren' dezelfde winstpercentages werden gehandhaafd. Zooals bekeind is, 'Mogen slechts de in geld uitgedrukte winst marges worden aangehouden. Verdachte L., idirecteur van het be- dr'ijjf, gaf de overtreding to®. Hij' werd veroordeeld tjot ®en geldboete va» f 7000. Haar «liefkind mishandeld De 45-jarige J. P. geb. Sch. uit Vlij men, heeft zich voor de rechtbank te 's-Hertoigenbosch te verantwoorden ge had wegens mishandeling van haar 14-j. stiefdochtertje. Zij had het kind bijna iederen dag geslagen en geschopt, het gekrabd en gebêten en het niet te eten gegeven. Zij had 'het meisje gezegd, haar vader er nooit iets van te zeggen onder bedreiging, dat zij anders nog meer slaag zou krijgen. Het meisje is thans in een ander milieu opgenomen. De officier van justitie eischte een ge vangenisstraf voor een jaar. Over veer tien dagen zal vonnis worden1 geveld. Foto's van ledan van het Oranjehuis verspreid De fotohandelaar V. te Bloemendaal en de rijksambtenaar jhr. L. te Amsterdam hebben terecht gestaan wegens het ver vaardigen en verspreiden van foto's van leden van het huis van Oranje. Jhr. van L. had er 200 a 250 laten maken bij1 V. en verklaarde de foto's gezonden te hebben aan bekenden. Beiden verklaar den niet te hebben geweten', dat zulks niet mocht. De Staatsanwalit zeide in deze zaak, dat er een Oranje-propaganda bedreven wordt met bepaalde bedoelin gen. Er is herhaaldelijk tegen deze soort demonstraties gewaarschuwd zoodat het een aan Duitschland vijandige propaganda is. Er is geen twijfel aan, dat verdachten geweten hebben, dat dit niet mocht. Tegen jhr. van L., die actieve propa ganda voerde, eischte spr. 3 maanden en 2 weken gevangenisstraf, tegen dén fotograaf 1 maand, voor beiden met af trek van preventieve hechtenis. Dienovereenkomstig werden verdachten veroordeeld, waarbij jhr. van L. op vrije voeten kwam. De fotograaf was al eer der in vrijheid gesteld. Ter toelichting van zijn vonnis wees de rechter erop, dat het huis van Oranje den oorlog tegen Duitschland1 voortzet. Het is duidelijk, dat de bezettingsmacht nimmer dulden kan, dat in bezet gebied propaganda gemaakt wordt voor .een vijand van Duitschland. (ANP) De Duitsche troepen Zijl» Donderdag ochtend bif de achtervolging van d® ver. slagen Enigelsdhen door de stad Rethym no getrokken. Zijl trekken verder naar het Oosten op. 800 Britsche gevajngenen en 30 stukken gesdhut. waaronder ook zWane, wenden buitgemaakt. Versdheidien® duizenden Italiaansdhe gevangenen wier den 'bevrijd. Dez©|» waren na de gevechten in Albanië door Griekenland naar Kreta overgebracht. Wegens het Pinksterfeest zal de Nieuwsbode a.s. Maandag niet worden uitgegeven. De Engelsche tegenstand op Kreta is overal gebroken Engelsohe vloot in den driehoek Alexandrië - Cyprus - Haifa go drongen De onderhandelingen tusschen Ned. Indië en Japan in een critiek stadium De vierdaagsche afstandmarachen dit jaar van 22 t/m 25 Juli Wanneer verduisteren? Heden (Zaterdag) gaat de zon om 21.50 onder. Morgen (Zon dag) komt zij op om 5.24 uur en gaat zjj onder om 21.51 uur. Maandag komt zjj op 5.23 uur en gaat zij onder om 21.52 uur. Dinsdag kpmt zjj om 5.23 uur en gaat zij onder om 21.54 uur. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. De maan gaat Zondag onder om 1.23 uur en komt op om 11.35 uur. Maandag gaat hij onder om 1.53 uur en komt hij op om 12.41 uur (Eerste kwartier). Dinsdag gaat hij onder om 2.19 uur en komt hjj op om 14.01 uur. Eerste kwartier Maandag 2 Juni. Volle maan Maandag 9 Juni. Luatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan 24 Juni. In den ouderdom van 82 jaar is gisteren overleden Joh. W. A. Naber, die als strijdster voor de vrouwenbewe ging grooten naam heeft verworven. Het geheele noordelijke, deel val» Ita lië is door een zware in; storm, ge paard gaande met hevige wolkbreuken:, geteisterd. Van wofmingön z'ijjn daken af gerukt. Fruitboomen Zijh ontworteld. Vooral rondom' Milaan heeft de wervel storm schade aangericht. In het dorp II- lasi z'ijm vier woningen ingestort en vele ernstig beschadigd. I!» het d>o,rp Cassano [werden de k®rk e» het schoolgebouw verwoest. Door het afknappen van te legraafpalen is il» vel® plaatsen de ver binding met de buitenwereld verbroken. (SPT) De oorlogsporrespondent van de Popoio di Roma, die zelf aan boord valm e©nj duikboot uit Massawe inmr Italië is te ruggekeerd, meldt, dal alle Italiaansche duikboioten. die destijds Hm d® Roode Zee hebben geop®reerd, blëhoud®ln in een ita liaansche havö» zijn aamgekomOn. Uit een bericht blijkt, dat deze groPp Italiaan- sche duikboioten de voor d® haven' van Massawaï kruisende Bnigelsdh® vloot heeft kunimen passeert, op open zteie koin ko men iel» na e©n maandenlange reis rondom! 1 Afrika een Italiaialnsche haven heeft be reikt. II I Het DNB Meldt uit Damascus: In e©n oproep aan alle Frainsohen", Libameezen, Syriërs en andere nabuurvolken verklaart ra^liO'-Bagdad, dat het in de» strijjd tegen Engelaind om de vr'ijlheid ©n de onaf hankelijkheid gaart. AR'e Mohamm®da/nen word en op geroep®!» aan dezen stfijld de®l te nemen'. Irak doet, ondanks den kritie ken toestand, Waarin het zich blindt, in inationaal ein religieus opzicht alles, wat het doe» ka)». De v'ijland moet ver liezen. Daarom1 wordt tot ;alHe» d® op roep gericht te h®lpen (naar vermogen, hetzij) TO'at de wap®ns, hetzij op andere w'ijlze.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1