ZSERIKZEESCHE NIEUWSBODE VRIJDAG 30 MEI 1941 OPCiENOI ZIERIKZEESCHE COURANT DE KERN ABONNEMENTi Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen* resp. 13 en 16 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 Uitgave: N.V. de Zieribzeesche Nienwtbode, Zierikzee, Schnith.B 94,Tel.32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14656 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suc ces).» op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. ROOSEVELT TER PERSCONFERENTIE NeutraliteiUwat blijft van kracht Het DNB mleldt uit Washington: In de buiteurgewojTC persconferentie, die president Roasev©lt gisteren had uitge schreven. heeft hiji om te beginnen me degedeeld, dat hij' een wet oinderteekend' heeft, die den uitvoer vain de Philippij- nen onder hetzelfde toezicht plaatst ais dien van de Verenigde Stateh. Uitvo(®r- vergunningen zal de Amerikaamsche com missaris verstrekken. Bijl de Philippijn- sche rechtbank-en. kan mien in beroep gaan. Op een vraag haar den stand van de staalproductie in de Vereehigd© Staten verklaarde Roosevelt, -dat de productie met eenige honderdduizenden ton geste gen is, doch als gevolg van de behoef ten. die uit de lOen- -en pachtwet voort vloeien, moet men dit jaar rekenen OP een tekort valm 1,4 mdllioen ton ,en voor het v-olgend jaar zielfs op 6 milliiO®n! ton. Onder deze omstandigheden kan de industrie, die niet voor b^wapeningsdoel- eimden werkt, althans de komende twide jaar een korting v,an de staaltoedeeling verwachten. Vervolgens werden, den president tal rijke vragen over zijn radioriede gesteld. Hij' weigerde nadere inlichting1^ over de kwestie, hoe hij) het transport van oorlogsmateriaal naar Engeland wil beveiligen, met de opmerking, dat Duitsch- land dit graag Zou willen weten en hij) daarom niets kon Zeggen. Ook ontweek hij) een uiteenzetting van zijn standpunt omtrent uitbreiding van den patrouille- dienst, doch verzekerde mlet allen na druk, dat hij) opheffing inoch wijziging van de Ineutraliteitswet zal eischen en derhalve het zenden van Amerikaansctod schepen naar Engelsche havens niet in; aanmerking bomt. Op de vraag, iof de Verenigde Staten de Duitsohe blokkade van Engeland er kennen, antwoordde Roosevelt door te wijken op den AmJerikaansöhen burger oorlog, toen het Noorden omstreeks drie kwart van alle blokkadebrekersdie aan de Zuidelijke staten wilden leveren, had opgebracht. Destijds hadden d® noorde lijke staten zich op het standpunt ge steld. dat de blokkade doeltreffend ge acht moest worden. Op andere vragen naar de volmachten, waarover Roosevelt b,eschikt als gevolg der proclamatie van den nationale nood toestand, verklaarde hij!, dat hij zoo on geveer all® volmachten bezit, die hij! nop- dig heeft. DE KUST VAN DALMATIË verdeeld tuuchen Italië en Kroel De toekomstige politieke indeeling van de Oostkust van de Adriatische Zee is thans vastgelegd door het tusschen Italië en Kroatië gesloten grensverdrag. Wel is waar moeten de bijzonderheden be treffende deze grenzen nog ter plaatse worden vastgesteld door een gemengde Italiaansch-Kroatische commissie, doch reeds thans kan men den nieuwen toe stand in haar geheel overzien. Italië krijgt al de vroeger Joegoslavische eilan den, met uitzondering van Pagos, Braza en Lesina, die aan Kroatië komen. De kuiststrook, die bij het reeds van oudsher Italiaansche stadje Zara begint en die zich uitstrekt tot Spalato, wordt even eens Italiaa|nsch. Behaiv® Spalato komen ook Sebenico en Trau onder Italiaansche souv ereiniteit. De havens Senj (Zengg) en Ragusa (Dubrovnik) daarentegen wor den aan Kroatië toegekend. Bij de vaststelling van de nieuwe gren zen is rekening gehouden met histori sche, ethnografisehe en militaire over wegingen. Alle gebieden, die tot het be gin van de 19de eeuw tot de republiek Venetië behoorden, zijn toegekend aan Italië. Ragusa, dat Kroatisch wordt, is nooit in het bezit van Venetië geweest}, doch vormde vroeger een zelfstandige republiek. In de thans onder Kroatisch bestuur gekomen gebieden is het civiele beheer reeds overgegaan in handen van de Kroatische autoriteiten. De ontruiming van deze gebieden door de Italiaansche troepen is reeds begonnen. Het Italiaansche Dalmatië wordt voort aan verdeeld in de provincies Zara, Spa lato en Cattaro De vroeger Joegoslavi sche eilanden Veglia en Arbe worden bij de provincie Fiume gevoegd, die tot Venetië behoort. Tot stadhouder vaini Dal matië is de vroegere gezant van Italië in Londen, Bastianini, benoemd. Kroatië zal door de nieuwe orde geens zins van de Oostkust van de Adriatische Zee worden afgesloten. Het wordt in het bezit gesteld van honderden kilo meters kustgebied, met een aantal goede en voor verdere uitbreiding geschikte havens. Italiaansch weermachtsbericht De Italianen op Krata Het weermachtsbericht 358 luidt als Gisteren zijn onze troepen aan land gegaan op het eiland'Kreta om met de Duitsche strijdkrachten samen te werken Onze formaties bommenwerpers en tor- pedovliegtuigen vielen in het Oostelijke bekken van de Middellandsche Zee her haalde malen vijandelijke vlootformaties aan. Drie Engelsche kruisers werden door torpedo's uit onze vliegtuigen getroffen; een andere' kruiser werd door bommen getroffen. In Noord-Afrika werden aan het front van Tobroek bij een aanval op 27 Mei en den ochtend van 28 Mei vijandelijke aanvallen afgeslagen. Brit- sche vliegtuigen lieten eenige bommen vallen op Benghasi en Derna. Onze tor pedovliegtuigen haalden twee vijandelijke toestellen omlaag. Een Engelsch officier werd gevangen genomen. In Oost-Afrika blijven onze troepen in het gebied van Galla Sidamo moedig strijden in het mee- rengebied en op den linkeroever van de rivier de Omo. Duitsch weermachtsbericht Da baai van Soada veroverd Het opperbevel van de weermacht maakte gisteren b®fce}njd: I Door het optreden van kruisers in de overzeesche wateren verloor de vij and 52000 brt. handelsseheepsruimte. Hier- vhn werden 41000 brt. door een oorlogs- t. schip tot zinken gebracht, dat hiermede in totaal meer dan 100.000 brt. heeft ver nietigd Het slagschip Bismarck schoot op 24 Mei 'des avonds 5 Britsche vlieg- I tuigen neer," bracht in den nacht van 26—27 Mei een van de aanvallende vijan delijke torpedojagers tot zinken en schoot een ander in brand. Op het eiland Kreta achtervolgen Duit sche bergtroepen, na succesvolle gevech ten, den verslagen vijand. Zij bereikten de baai van Armini en brachten opnieuw een vrij groot aantal gevangenen binnen. De baai van Soeda, die tot dusver door de Britten als vlootsteunpunt werd gebruikt, is veroverd. Het Duitsche luchtwapen heeft ook gisteren met vrij sterke formaties gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers de Britsche steun punten aan de Noordkust van Kreta doel treffend aangevallen en in het zeege- bied rondom het eiland een koopvaardij schip en een patrouille-vaartuig tot zin ken gebracht. Italiaansche troepen zijn op het eiland Kreta aan land gezet. In Noord-Afrika hebben de Duit sche en Italiaansche troepen nieuwe plaat selijke uitvalspogingen van de in Tobroek ingesloten Britten met verlies voor den vijand afgeslagen. Duitsche gevechts vliegtuigen bestookten munitieopslagplaat sen van den vijand met bommen, waar door verscheidene ontploffingen ontston den. Duitsche torpedovliegtuigen vernie tigden ten Oosten van Solloem Britsche pantserwagens en een vrij groot aantal auto's. Ten Noorden van Mersa Matroe raakte een groot vijandelijk koopvaardj- schip, nadat bommen neergeworpen wa ren, in brand. Vliegtuigen van de gewa pende verkenning brachten overdag ten Westen van Ierland uit een sterke Brit sche vlootformatie een torpedojager van de Tibral-klasse tot zinken en plaatsten op een lichte kruiser bomtreffers. Aan de Kanaalkust opgesteld verdragend ge schut van de marine, beschoot een Britsch konvooi bij Folkestone. In den afgeloo- pen nacht bombardeerden gevechtsvlieg tuigen met goede uitwerking Britsche havens aan de Zuidoost- en Westkust van het eiland. Duitsche jagers schoten bij een poging van den vijand om naar de bezette ge bieden en in de Duitsche bocht te vlie gen, zonder eigen verliezen, vier Britsche gevechtsvliegtuigen' en twee jagers neer. De vijand wierp in den afgeloopen nacht met afzonderlijke vliegtuigen in het Noord-Duitsche kustgebied brisant- en brandbommen, die slechts geringe schade veroorzaakten. Artillerie van de marine schoot een van de aanvallende vliegtui gen neer. In de periode van 22—28 Mei verloor de vijand in totaal 62 vlieg tuigen. Hiervan werden 30 vliegtuigen in luchtgevechten of door luchtdoelar tillerie en 12 door eenheden van de marine neergeschoten, terwijl de rest op den grond werd vernield. In dezelfde periode gingen 35 eigen vliegtuigen ver loren. DE NOORD-OOSTPOLDER; Bevolkingsaanwas eiicht meer cultuurgrond xft* Te Urk heeft ir. A. Vondeling te Léeuwarden een lezing gehouden over: De beteekenis van den N,0. polder voor den landbouw. l Reeds 20.000 ha. land werden op de zee heroverd; een 10 maal zoo groote oppervlakte zal volgen door het droog leggen van de Noord-Oostelijke en de beide Zuidelijke polders. Ons land heeft groote behoefte aan cultuurgrond. In 100 jaar nam de be volking met ruim 200 pet. toe, de hoe veelheid bebouwbare grond echter met slechts 23 pet. De laatste tientallen ja ren bedroeg de bevolkingsgroei 80 000 a 100000 menschen per jaar. Volgens ir. Vondeling zijn er 4 mo gelijkheden, om een dergelijk bevolkings overschot voortdurend van werk en brood te voorzien: le. Meer industrialisatie. Voorloopig kan men hier niet te veel van verwachten 2e. Intensiveering van den landbouw. In het Westland kunnen 1100 volwas sen mannen op 1000 ha. cultuurgrond werk vinden, terwijl dit aantal voor het Friesche veenweidegebied slechts 135 be draagt. De mogelijkheid van intensivee ring hangt geheel af van de oeconomi- sche omstandigheden. Wanneer de goe- derenruil met het buitenland beperkt blijft, is het met de welvaart van ons land gedaan, aldus spr. Onze tuinbouw staat en vélt er b.v. mee en dus ook deze wijze van intensiveering. 3e. Kolonisatie. Sinds 1850 zijn vele Nederlanders naar elders vertrokken, maar toch nimmer meer dan 5000 per sonen per jaar. De mogelijkheid om te emigreeren is sinds een aantal jaren vrijwel uitgesloten. Tegenwoordig wordt echter weer gesproken- over de mogelijk heid van emigratie naar Frankrijk. 4e. Uitbreiding van de hoeveelheid cul tuurgrond. Men moet dit echter ook niet overschatten. Indien b.v. de Zuiderzee werken in de eerstkomende 25 jaar ge heel zouden worden geëindigd, zoudien 200.000 ha. land ter beschikking komen, of 8000 ha. per jaar, hetgeen beteekent, dat volgens een ruwe schatting jaarlijks 3000 personen, werkzaam in de agra rische productie, kunnen worden ge plaatst, terwijl het bevolkingsoverschot jaarlijks pl.m. 25.000 bedraagt. De ver wachting is uitgesproken, dat in de ko mende 25 jaar voor ongeveer een half mill, meer menschen werk kan worden gevonden in den landbouw, wanneer naast de landwinning door indijking, ook de ontginning van woeste gronden, de ontbossching en ruilverkaveling in een snel tempo tot stand komen. De volgende te verwachten voordeelen hebben tot het droogmaken van den 'N.O. polder den doorslag gegeven: uitbreiding van de hoe veelheid cultuurgrond, verbetering van onze voedselpositie, verruiming van de werkgelegenheid. Naar het DNB ©me®mt, heeft die |n®der- laag, Welke de Engoiischeh op Kreta heb ben geleden, doordat de Duitsche troe pen Ihuii: stellingen bijl Kan©a hebben door broken, de Britsche strijdkrachten) tot den terugtocht gedwongen'. Zijl bereiden zich voor om) overzee te vluchten. In den Odhtend van 29 Mei hebban Duitsche troe pen de groote. aan d® Noordkust van Kreta liggende stad Kandia (H®ra- kleiom) bezet. Ook d® haven en het vliegveld zijh bezet. Verscheiden® hon derden Ejngelsdh®m Zijln gevangen geno men. Naar de Britsche berichtendienst meldt, neemt men te Londen aan, dat slechts 3 van de 1341 opvarenden van den ver nielden slagkruiser Hood, een officier en twee matrozen zijn gered. Het schip was zoo plotseling in de lucht gevlogen dat de opvarenden, die niet onmiddellijk dood waren, nauwelijks gelegenheid moe ten hebben gehad, zich te redden (D.N.B.) DomDei meldt uit Toikiio: Van gezag hebbende zijlde wórdt vieitnomlen, dat de onderhandelingen t® Batavia ©en uiterst critiek stadium hebhen bereikt. Tsjoetsji Ohasji. de vice-minister van buitOnland1- dsche zaken, he®ft 19 dezer den Neder- laiidsch.cn gezant, gen®mal Pabst, ver zocht op het ministerie t® koméjn en van NedertaJndsch-lndië bespoediging van de oeconomische onderhandelingen te Ba- tavia verlangd. Inmiddels Zijln tien dag©n verkropen, maar gedraal Pabst heeft het ministerie (nog geen antwoord gegeven. VERSCHILLENDE BERICHTEN Afgeineden hoofd opgehaald Het buiige weer van Dinsdag jl. noopte des middags een pleziervaarder, die met zijn open bootje in het Merwedekanaal te Amsterdam voer, een schuilplaats tegen den regen te zoeken, waartoe hij zich met zijn bootje onder de brug bij de keersluis, even voorbij het Ge meentelijk Zwembad in het Diep begaf Toen de bui was overgedreven en de man met het bootje verder wilde varen, beleefde hij een avontuur, dat hem lang bij zal blijven. Bij het vooruitduwen van het bootje met den bootshaak, bemerkte hij bij het ophalen, dat zich iets zwaars aan den haak bevond. Bij het boven wa ter halen, zag hij, dat de haak ver ward was in het touw van een pakket, dat op den bodem1 moet hebben gelegen!. Bij nadere beschouwing bleek het pak ket met steenen verzwaard te zijn, ter wijl tevens een oor zichtbaar werd. Voorzichtig zette hij zijn pogingen voort het pakket boven water te krijgen, dit gelukte hem dan ook. Hevig schrok de man, toen bleek, dat het pakket een menschenhoofd bevatte. Aan de beman ning van een juist passeerende politie- boot deelde de man zijn bevindingen mede; de commandant van deze boot nam het lugubere pakket in ontvangst en zorgde voor de verdere alarmeering van het justitie- en poljtie-apparaat. Bij de in het Binnengasthuis verrichte schouw bleek, dat het gevonden hoofd moet hebben toebehoord aan een vrouw van vermoedelijk middelbaren leeftijd. De gevonden sporen wezen er op, dat de vrouw op geweldadige wijze om het leven was gebracht, zoodat op de justitie en de politie de taak rust, deze zaak tot klaarheid te brengen. Varkon» geslacht Een tielntal a,mbteinair®n van den Crisis- chntrolediefast heeft een inval gfedaan bij versdhilletnd© personen te Oost zaan (N.-H.), die ©r van verdacht werden clan!» destiem® slachtingen te venrichijen. Op on geveer 300 meter van dein opieobar®©. weg acht6r de woning van d®n poelier C. V. werd in em sdhuurtj© een volle dig stel slagcrsgiereedschappen gevonden, alsmede 20 geslachte varkens, tonnen vet enz. Voorts vonden d© ambtenaren .bij! |M. K. twee geslachte varkens, .alsmede 10 m/ud tarwe, toebehooremde aan diens zoon A. K. Tegen b®iden is proces verbaal opgemlaiakt, terwijl d® de beslag genomen voorraad is gedeponeerd ter griffie van het ka|ntonger®cht te Oost- zaan. Het vleeseh is v®rvoerd ha<ar het slachthuis te Zaandam!. (Tel.) Licht en donker In Juni Heelemaal idomk®r wordt het i|n Juni geen ehk®len nacht. De avondschemering gaat in de m&dzomeqniaidhten in d® och- tendschemtering over. Hoe kort de nach ten overigens zijh, blijkt uit d® tijdstip pen van zonsondergang en zonsopkomst: Ondergang: Opkomst: 1 Juni pl.m. 21.50 plm. 5.25 10 pl.m'. 22.— pl.m. 5-20 20 pl.m. 22.05 pl.m. 5.20 30 pl.m. 22.05 plm. 5.25 Aan het maanlicht heeft m®n in deZe maand weinig behoefte en bovendien blijft de volle maan betrekk©lij!k dicht bij den: horizon (zijl komt niet hooger dan de zon op een1 Decemberdag), terwijl op vele plaatsen haar licht nog door h®t nu dicht geworden gebladerte wordt te gengehouden. In de paar ureh tussefhen Zonsondergang en middernacht (M.E.Z.T.), is het maan licht*» an beteek®nis van 1—9 Juni. Wie 's nachts (na 4 uur tot zonsop gang wat va|n de maan wil Zien, kani dat alleen tusschen 9 ®n 20 Juni. De data der mjaanphasen zijln: 2 Juni E.K.; 9 Juni V.M.; 16 Juni L.K,24 Juni N.M. De Euphraat en de Tigris zijln sinds eenige dagen buiten hun oevers getre den. Hoewel dit v®rschij|nsel zich iedere lente voordoet. h®bbem de overstroomm- gen dit jaar echter zoo'n omvang aan genomen, dat men van ®«n natuurramp kan spreken. Vooral in Irak staan dui zenden hectaren giond onder water en de rivieren wass®n nog steeds. Geheel© dorpen moesten wprdOn ontruimd. De krijgsverrichtingen, zoowel van Engelsche als van Iraksche zfijlde, ondervinden hier door grooten hinder. Te Bagdad ver luidt. dat het vliegveld Habanmiya aan, alle zijden door het water is ingesloten .(SPT) Vragen aan Roosevelt over zijn gehouden radiotoespraak De baai van Soeda, op Kreta, door Duitsohe troepen bezet De kust van Dalmatië verdeeld tusschen Italië en Kroatië Ons land heeft groote behoefte aan cultuurgronden Koude en droogte hadden slechten invloed op het fruit Wanneer verduisteren? Heden (Vrijdag) gaat de zon onder om 21.49 uur en komt zy op om 5.25. Maan op 10.27 maan onder 0.49. Tusschen zonsonder- en opgang moet verduisterd worden. Eerste kwartier Maandag 2 Juni. Volle maan Maandag 9 Juni. Laatste kwartier Maandag 16 Juni. Nieuwe maan 24 Juni. Postkantoor Zierikzee le Pinksterdag als Zondag; 2e één bestelling, brief- eti pakketpost. Geen afhalen van correspon dentie. Openstelling van 8—9 uur. Ouder domsrente wordt Dinsdag 3 Juni uitbe taald, l.ji f Over de landing van Italiaansche troe pen op Kr-et a toeldt Gioroal© d'Itaiia, dat het marinetroep®n en afdeelingen van het landleger waren, die in het Oosten van het eiland aan land zijh gegaan. Het Britsche iopperb®vel ziet zich thans voor een nieuwen toestand geplaatst, daar het behalve m®t den geweldigen Duit- sdhen druk ih het Wiesten thans ook met het nieuwe front in h®t Oosten rekening moet houden. Volgens een bericht uit Lissabon van het Italiaansche persagentschap Stefani is te Londen medegedeeld, dat de laat ste dagen/ in de omgeving van Kreta twee kruisers, de „Gloucester" en de „Fiji", en vier torpedobootjagers, de „Greyhound", de „Kelly", de „Cashmir" en de „Juno" tot zinken zijn gebracht. PREDIKBEURTEN Zondag 1 - en Maandag 2 Juni (le en 2e Pinksterdag) Ned. Herr, Kerk Zierikzee. Nieuwe kerk. le Pinkster dag 10 ure, ds. Pijoaoker Hordijk. Kleine kerk. le Pinksterdag 10 nre, ds. Valeton (Extra-ooll. voor de zending). Lath. Kerk. Geen dienst. Geref. Kerk. le Pinksterdag 10.30 en 5 ure, ds. Leene. Ohr. Geref. Kerk. le Pinksterdag 10.30 en 6.30 ore, ds. Hoogendoorn. 2e 10,30 ure, idem. Gerei. Gem. (St.-DomusBtraat) le Pinksterdag 10.30, 3 en 7 nre, Leeskerk. Ond-Gerei. Gem le Pinksterdag 10.30, 3 en 7 ure, Leeskerk. Leger des Heils (Poststraat) Geloofsgemeenschap, le Pinksterdag 10, Heiliging6dienst en 7.30 ure, Verlossingee&menkomet. Donderdag 5 Jnni. 8 nre, Heiligings- dienet. Leidster mej. O. Ras. Zonnemalre. le Pinksterdag 11 ure, ds. Tonsbeek (Zendingeooll.) 2e geen dienst. Geref. kerk. le Pinksterdag 11 en 3.30 ore, ds. v. d. Linde. 2e geen dienst.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1