ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 26 MEI 1941 OPGENOI ZIERIKZEESCHE COURANT HEVIGE STRIJD OM KRETA ABONNEMENT Prijs: in Zierikzee f 1,60, elders f 1,90 per kwartaal. Weekabonnementen resp. 13 en Ï5 cents. Losse nummers 5 cents. Verschijnt dagelijks, behalve 's Zondags. 1797 - 1889 UitgaveN.V. de Zlerllczeesche Nieuw,bode, Zierikzee, Schuitb. B 94, Tel. 32 Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Red.: M. J. Kosten, Zierikzee 97STE JAARGANG No. 14652 ADVERTENTIES Prijs: 22 cents per regel, minimaal 88 cents. Bij contract speciale prijzen. Suo- cesjes op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag: 70 cents. Inzending tot 's morgens 9.30 uur. VALSCHERMJAGERS EN ANDERE TROEPEN IN GEVECHT MET DE BRITTEN Het opperbevel der Duitsche weer macht maakte Zaterdag bekend: Duitsche valschermjagers en uit de lucht gelande troepen zijn sedert de vroege ochtenduren van 20 Mei op het eiland Kreta in gevecht met deelen van het Britsche leger. In een koenen aanval uit de luchi veroverden zij, gesteund door formaties jagers, torpedotoestellen, gevechtsvlieg tuigen en duikbommenwerpers tactisch belangrijke punten van het eiland. Na verdere versterking door formaties van het leger zijn de Duitsche troepen tot den aanval overgegaan. Het Wes telijke deel van het eiland is reeds hecht in Duitsche han den. Het Duitsche luchtwapen heeft de po ging van de Brifcsche vloot, om in te grijpen in de beslissing om Kreta, neer geslagen. Het verdreef haar uit het zee gebied ten Noorden van Kreta, bracht een aantal vijandelijke oorlogsschepen tot zinken of beschadigde ze en veroverde de heerschappij in de lucht boven het geheele gevechtsgebied. Het geheel der operaties verloopt ver der volgens het opgestelde plan. De verklaring van Churchill, dat pp Kreta Duitsche troepen zijn afgezet, ge kleed in Nieuw-Zeelandsche uniformen, is onwaar. Mocht zij er aanleiding toe zijn of er een motiveering achteraf voor geven, dat Duitsche valschermjagers niet volgens de regelen van het volken recht worden behandeld of behandeld, zijn, dan zal het opperbevel der weer macht last geven tot overeenkomstige vergelding jegens het tienvoudige aantal Britsche krijgsgevangenen. De springplank naar Afrika Men behoeft slechts één blik op de kaart te werpen om te zien welk een buitengewoon strategische beteekenis het eiland 'Kreta bezit, vooral in het kader van de tegenwoordige gevechtshandelin gen in- het Oostelijk bekken van de Middellandsche Zee en indirect ook als schakel voor een oprukken naar het strijdtooneel in het Naburige Oosten. Alle eilanden van de Middellandsche Zee of het nu Corsica is, Sicilië, Malta of Cyprus met het eiland Kreta hebben zij één ding gemeen: het zijn in alle tijden, dat er geschiedenis ge schreven werd, haarden van strijd ge weest, niet alleen tusschen Oost en West, maar ook tusschen de volken van Europa, die ejlkaar de hegemonie in het Middellandsche-Zeebekken betwistten. Eén voor één hebben zij van deze natuurlijke en feitelijk onneembare ves tingen gebruik gemaakt. In den huidigen tijd kunnen de eilanden een dergelijke rol niet meer spelen, nadat in de 20ste eeuw het vliegtuig de lucht heeft ver overd en alle continenten met elkaar verbonden. Wanneer de vliegtuigen ge bruikt worden in groot aantal, kunnen Kaartje ZN.B zij zelfs de functies van een landings leger vervullen. Daardoor kan men te genwoordig de groote eilanden van de Middellandsche 'Zee het beste beschou wen als springplanken van den Noor delijken naar den Zuidelijken oever. Kusten van Kreta Kreta: Kriti (Gr.), Kirid (Turksch), Candia (Italiaalnisdh) is 8618 'km2 grppt (pl.m. één vierde van; Nederland). A.ain: de Noordzijde, welke een lengte bezit van 260 kilometer, vormt de Kretenzer- kust een aaneenschakeling van ver in zee stekende voorgebergten en diep in het land dringende baaien. Aan het Westelijk deel van deze kust steken de kapen van Boesa en Spatha ongeveer 30 kilometer in zee vooruit. Daartus- schenin ligt de diepe baai van Kisamos; in het midden daarvan liggen de steden Kasteli en Nopigia. Kaap Spatha loopt dan vlak af naar het Oosten en vormt de baai van Kanea, welke wordt geflankeerd door 't schier eiland Akrotiri. De baai van Soeda loopt eerlst naar het Zuiden en vormt daarna een baai naar het Westen, die zich tot ver in het schiereiland Akrotiri uitstrekt. Aan den Oostelijken uitgang van de baai van Boesa daalt het land glooiend ver naar het Zuiden Hier vindt men de baai van Armyro, met in het midden de kleine haven Rethymon. Via de steden Terama, Phodele, Kan- dia-Heraklion, Makrylichos, Kersanesos, Mochos, Mylata komt men in Oostelijke richting van de kaap Joanpes. Hier loopt het golvende terrein eensklaps in Zui delijke richting en vormt, met de baai van Mirabella, een diepe, driehoekige kreek, welke aan het Oostelijke einde van het eiland eindigt in Kaap Siderojs. De Duitsche pers heeft de laatste da gen herhaaldelijk op het groote belang van Kreta voor het Engelsche verdedi gingssysteem in hel Oostelijke deel van de Middellandsche Zee gewezen. Indien Engeland dit eiland zou verliezen, zoo schrijven de bladen, zijn zijn vlootbasis in Alexandrië en zijn vliegvelden in Egypte niet langer voldoende beschermd. Een aanval op Cyprus en daarna op Palestina wordt dan mogelijk. Itallaansch weermachtsbericht Twee Britiche kruisers lot zinken gebpacht Het hoofdkwartier van de Italiaansche weermacht maakt bekend: In Noord-Afrika werd aan het front van Tobroek in den sector, welke bezet gehouden wordt door de divisie Brescia, een vijandelijke actie van storm troepen, gesteund door pantserwagens, in den kiem gesmoord. Eenige pantser wagens werden vernield of beschadigd. Ten Oosten van Solloem werden twee Engelsche pantserwagens en eenige stuk ken geschut vernietigd. Een vijandelijke luchtaanval op Benghasi veroorzaakte eenige slachtoffers onder de Mohamme- daansche bevolking. In het Oostelijke bekken van de Mid dellandsche Zee heeft de onder bevel van fregattenkapitein Francesco Mim- belli staande torpedoboot, behalve den in het weermachtsbericht van gisteren vermelden kruiser, welke in den nacht van 21 op 22 Mei werd getorpedeerd, bij denzelfden aanval een tweeden krui ser van de Dido-klasse (5450 ton) tot zinken gebracht. In aansluiting daarop ontmoette een onder bevel van den twee den luitenant ter zee Giuseppe Cigala Fulgosi staande Italiaansche torpedoboot, op klaarlichten dag een uit drie kruisers bestaande Engelsche formatie. De torpe doboot viel den vijand van vlakbij aan en torpedeerde een kruiser van de Leander-klasse (7270 brt.) De vijandelijke kruiser Tverd midscheeps getroffen, brak door het geweld van de ontploffing uit elkaar en verdween in de diepte. Volgens de tot dusver ontvangen be richten heeft de vijand dus van 20 tot 23 Mei vier kruisers verloren, waarvan twee tot zinken gebracht werden door torpedobooten en twee door het lucht wapen. Voorts werden twee kruisers door onze motortorpedobooten zwaar bescha digd en werd een kruiser door een tor pedoboot getorpedeerd. In Oost-Afrika versterkt de vij and in het gebied van Galla Sidamo zijn druk in de richting Soddoe. Onze dappere troepen bieden taai verzet. In de Zuidoostelijke gebieden van Asmara bieden eenige van onze geïsoleerde, om singelde en aan alle kanten door supe rieure krachten aangevallen posten, den meest, feilen, heldh vftigen tegenstand en wijzen herhaalde eischen tot overgave van de hand. Een Italiaansche duikboot onder ibevel van korvettenkapitein Giuseppe Vocaturo heeft in den Atlantischen Oceaan een schip van 12,000 ton tot zinken gebracht. Duitsch weermachtsbericht Britsche torpedoboot jagers tot zinken gebracht Het opperbevel van de. Duitsche weer macht maakte Zaterdag bekenid: Duitsche gevechtsvliegers hebben gis teren in het Oostelijke bekken der Mid dellandsche Zee drie Britsche torpedo boot jagers tot zinken gebracht, drie andere torpedojagers zwaar beschadigd en vijf Britsche motortorpedobooten in de baai van Soeda vernietigd. In den afgeloopen nacht waren succes rijke luchtaanvallen gericht op vliegvel den in Midden- en Oost-Engeland. Een koopvaardijschip werd door 'bomtreffers zwaar beschadigd. In Noord-Afrika vèrnietigden ver- kenningsafdeelingen van het Duitsche Afrikacorps bij een aanval ten Oosten van Solloem twee Britsche pantserwagens en verscheidene stukken geschut. De vij and wierp vannacht mét zwakke strijd krachten bommen op verschillende plaat sen in West Duitschlahd. Onder de bur gerbevolking ontstonden geringe verlie zen aan dooden en gewonden. Vooral in Keulen en Dusseldorf werd schade aan gebouwen veroorzaakt. Tijdens de leiding van den strijd tegen Engeland vond de bevelvoerende gene raal en bevelhebber van een vliegercops, generaal oberst Grauert, den heldendood. Generaal-Oberst Grauert, die 'zich bljzoim- dere verdiensten heeft verworven bij den wederopbouw van het Duitsche luchtwa pen, heeft met zijn vliegercorps een groot aandeel gehad in de successen der veld tochten in Polen en in het Westen. Als voorbeeldig, soldaat en bevelhebber voerde hij zijn corps op tot de hoogste presta ties in den strijd tegen het Britsche moederland. BRITSCHE SLAGKRUISER „HOOD" VLOOG IN DE LUCHT Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: Een op den Atlantischen Oceaan opereerende Duitsche gevechtsformatie onder leiding van den vlootchef, admiraal Liitjens, heeft in het zeegevecht rondom IJsland zware Engelsche zeestrijdkrachten ontmoet. Het Linieschip Bismarck heeft hierbij een Engelschen slagkruiser, waarschijnlijk de Hood, vernietigd. Een tweede Engelsch Linieschip werd gedwongen van koers te veranderen. De Duitsche zeestrijd krachten zetten zonder noemenswaardige be schadigingen hun operaties voort. D.N.B. meldt nog: De veronderstelling, dat de in het zee gebied om IJsland vernietigde Engelsche slakruiser de Hoiod was is door dej mededeeling van de Britsche admiraliteit bevestigd. Met zijn 42,100 ton was de Hood het grootste oorlogsschip ter we reld. Het ontwikkelde een snelheid van 31 zeemijlen en was met acht 38 cm. 12 14 cm, acht 10 cm kanonnen en een overeenkomstigen luchtafweer benevens zes torpedolanceerbuizen bewapend. Kort vóór den oorlog is de Bismarck op de werf van Blohm en Voss te Ham burg van stapel geloopen. Het was het grootste en sterkste schip van de Duit sche vloot, heeft een waterverplaatsing van 35,000 ton, is 241 m. lang en 36 m breed en heeft een diepgang van 7,9 m. De bewapening bestaat o.a. uit acht stukken geschut van 38 cm en 12 stukken van 15 cm, MISLUKTE AANSLAG OP DEN PREMIER VAN ALBANIË Stefani publiceert het volgende bericht uit Tirama,: Op 17 Mei, toieini de konink lijke stoiet inaar het vliegveld vafn' Ti-I rama onderweg wlas, heeft een Grieksdh burger eenige pistoiolsdhoteini op d^n Al- bameescJhemi minister-president Verlaci ge lost. die maast defm 'koning-keizer wias ge zeten. De sdhotein! misten hum do®l en de mam, eem zekere Vasillaici, werd ter stond gearresteerd en aam d® lyndhjustitie van het volk omittroikkem. Over den mis- dadigem aamslag werd eerst niets be kend gemaakt, om het terstond begon- nenj onderzoek miet te belemmeren, ®n olm' mogelijke handlangers te vinden'. Bij' de verhoeren, die toit Vrijdag duurdent, heeft Vasillaci verkllaard, dat hij' tegen de leden der megceriing redehem van per soonlijke vijlaindsdhap heeft, oimdat hij'miet is ontvangen em aangesteld. Zijn bedoe ling was de vreugde van het Alb'amiee- sdhe volk tei verstoren. Het praxis tegeni Vasillaci zlal1 biiminiemkort voorn het mili taire gerechtshof in Alabinë plaats vin den. UITVOERING VAN BOUWWERKEN Goedkeuring vervalt na dria maandan Zooals bekend is gemaakt, wordendoor den dienst voor den wederopbouw mach tigingen tot aankoop (bonnen) afgegeven voor het betrekken van verschillende schaarsch geworden materialen, welke bestemd zijn voor den bouw van wer ken, waarvoor de algemeen gemachtigde v,oor den wederopbouw zijn goedkeuring heeft verleend. Het komt echter veelvuldig voor, dat deze machtigingen slechts gedeeltelijk of in het geheel niet worden gebruikt voor het doel, waarvoor zij zijn be stemd of wel eerst vele maanden na uitreiking worden aangeboden. Ten einde hierin verandering te bren gen zullen alle machtigingen, welke voor 1 Januari zijn uitgereikt, op 26 dezer als vervallen worden beschouwd, zoo dat op deze machtigingen geen mate rialen meer bij leveranciers kunnen wor den betrokken. Wanneer men voor werken, goedge keurd voor 1 Januari, alsnog materialen heeft te betrekken, zal de principaal van het bouwwerk onder inlevering van de vervallen machtigingen, via het ge meentebestuur (dienst van bouw- en woningtoezicht of de daarmede gelijk te stellen instantie), nieuwe machtigin gen moeten aanvragen bij den dienfst van den algeméén gemachtigde voor den wederopbouw. Voorts zal in den vervolge op de uit te reiken machtigingen de geldig heidsduur worden vermeld en moeten deze machtigingen na aankoop van de voor den bouw benoodigde materialen onverwijld (in afwijking van een daar voor vroeger geldenden maatregel) door den principaal (opdrachtgever) van het werk worden ingediend bij het ge meentebestuur (dienst van bouw- en woningtoezicht of de daarmede gelijk te stellen instantie), ter doorzending aan den algemeen gemachtigde. Niet gebruikte machtigingen moeten uiterlijk op den vervaldag door den principaal op dezelfde wijze worden in geleverd. 0,ok de goedkeuringen voor de uit voering van bouwwerken zullen aan een geldigheidsduur worden onderworpen*. Deze geldigheidsduur is op 3 maanden gesteld Indien binnen 3 maanden na den datum van afgifte van de goed keuring niet met den bouw is begon nen, verliest deze goedkeuring haar gel digheid en zij moet dan onverwijld bij de meergenoemde instantie worden in- gelev erd ONTSLAAN VAN WERKNEMERS Met ingang van 1 Juni onder bepaalde voorwaarden toegestaan De directeur-generaal van den arbeid heeft met ingang vait 1 Juni aan leiders van industrie- en handelsbedrijven, als mede van landbouwbedrijven, inet uit zondering van akkerbouw- en veehoude rijbedrijven, vergunning verleend tot het ontslaan van werknemers, die bij hen in t ij d e 1 ij'k e.n dienst zijn, onder wie worden verstaan werknemers, die op niet meer dan 110 dagen in de zes onmiddellijk aan den datum van het ontslag voorafgaande maanden bij hen werkzaam zijn geweest. Voorts is met ingang van genoemden datum1 vergunning verleend aan leiders van landbouw-, industrie- en handelsbe drijven, om werknemers, die door of ten gevolge van hun bemiddeling een andere, ten minste gelijkwaardige dienst betrekking kunnen verkrijgen, te ont slaan, onder voorwaarde, dat zij den ontslagene, indien de nieuwe dienstbe trekking eindigt op andere wijze dan ÉÉN EXTRA El PER WEEK Het rijksbureau voor voedselvoorziening in oorlogstijd maakt bekend, dat er aan vulling van het bestaande vleeschrantsoen gedurende eenigen tijd wekelijks een extra ei zal worden gedistribueerd. In de week vóór Pinksteren zal deze extra verstrekking op een nader aan te wijzen bon voor de eerste maal plaats hebben. BROODBON 24 EXTRA AANGEWEZEN De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat er aanvulling van het aard appelrantsoen voor het tijdvak van Maan dag 26 Mei t/m Zondag 22 Juni a.s. nogmaals een extra broodrantsoen van 2000 gram beschikbaar wordt gesteld. In verband hiermede is bepaald, dat gedurende het tijdvak van Maandag 26 Mei t/m Zondag 22 Juni elk der met 24 genummerde bonnen van de brood kaart recht geven op het koopen van 100 gram brood of een rantsoen gebak. De aandacht wordt er op gevestigd dat bon 24 dus niet zooals met bon 21 het geval is recht geeft op 200 gram brood of 2 rantsoenen gebak. EEN ZOMERJAPON EN BADCOSTUUM ZONDER PUNTEN De directeur van het rijksbureau voor de distributie van textielproducten door den handel deelt mede, dat met ingang van vandaag wordt bepaald, dat gekocht en afgeleverd mag worden, zonder inne ming van textielpunten op bon „K" van de textielkaart voor vrouwen en meisjes van 15 jaar en ouder (bruine kaart) een zomerjapon van bedrukte kunstzijde of stof daarvoor, en op bon „A" van alle textielkaarten een badcostuum of zwem broek. Den detailhandel zal nader per circu laire worden bekend gemaakt wat er met de in ontvangst genomen "k" en „a"- bonnen zal geschieden en welke herbe- voorradingswaarde hieraan' zal worden toegekend. Deze K- en A-bonnen kunnen niet bij de distributiekantoren worden ingeleverd. door ontslag op verzoek van den werk nemer of door ontslag op grond van het bepaalde in artikel 1639 p van het burgerlijk wetboek, onmiddellijk op de oude arbeidsvoorwaarden herplaatsen, in geval het ontslag uit de nieuwe dienst betrekking plaats vindt binnen drie maanden, of zoo het betreft werk nemers met vier of meer jaren vrij wel onafgebroken dienst binnen een aantal maanden, gelijk aan het aantal dienstjaren in de oude dienstbetrekking, na de aanvaarding der nieuwe dienst betrekking.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1